GIỚI THIỆU

Bài viết này thảo luận về hàm của wildcards trong quản lý đơn hàng trong Microsoft Dynamics SL.  Ngoài ra, bài viết này có chứa một ví dụ, danh sách ký tự đại diện hợp lệ và vị trí nguồn cho mỗi ký tự đại diện.

THÔNG TIN BỔ SUNG

 1. Trong màn hình (40.200.00) đơn hàng , bạn có thể xác định tài khoản mặc định và tài khoản phụ để bán hàng, giảm giá hàng của dòng, giảm giá toàn bộ, chi phí hàng hóa được bán, vận tải và chi phí linh tinh. Giá trị mặc định có thể thực tế là tài khoản General Ledger (GL) và các tài khoản con hoặc có thể là ký tự đại diện.

 2. Nếu bạn chỉ định ký tự đại diện, điều này cho biết rằng các tài khoản và tài khoản con sẽ được cài đặt sẵn từ các màn hình khác.

 3. Khi bạn xác định ký tự đại diện trong hộp tài khoản hoặc trong hộp tài khoản con trong màn hình đơn _ hàng (40.200.00) , và bạn sử dụng loại đơn hàng để tạo đơn hàng, chương trình sẽ tìm thấy số tài khoản và phân đoạn tài khoản phụ thích hợp bằng cách tìm vị trí nguồn của ký tự đại diện. Nếu ký tự đại diện nằm trong hộp tài khoản, tài khoản thích hợp được đặt. Nếu ký tự đại diện nằm trong hộp tài khoản con, phân đoạn tài khoản phụ phù hợp tương ứng với phân đoạn đại diện.

Mẫu

 1. Trong màn hình loại đơn hàng (40.200.00) cho ID loại lệnh để bán hàng), bạn chỉ định thông tin sau trên tab Tài khoản:

   • Tài khoản bán hàng: &CC 

   • Sub Sales: 00-&CC-00-00-00-0

 2. &CC đại diện tham chiếu đến màn hình của 08.290.00 (các) tài khoản của khách hàng () trên tab mặc định om , trong đó các thông tin sau đây tồn tại đối với tài khoản bán hàng và doanh số:

   • Tài khoản bán hàng: 3030

   • Sub Sales: 00-999-00-00-00-0

 3. Khi bạn sử dụng kiểu để để tạo một thứ tự mới hoặc một người gửi mới cho một khách hàng, khách hàng đó có một ID lớp khách hàng liên quan được xác định.  Khi bạn lưu thứ tự bán hàng hoặc người gửi, quản lý đơn hàng lần đầu tiên tìm thấy các tài khoản và thiết lập tài khoản phụ cho loại đơn hàng.  Danh mục đại diện cho biết quản lý đơn hàng mà màn hình tham chiếu đến để biết thêm thông tin tài khoản. Trong ví dụ này, màn hình là màn hình Class (08.290.00) của khách hàng .  Quản lý đơn hàng đặt tài khoản thích hợp trên tab mặc định om trong màn hình Class (08.290.00) của khách hàng () , sau đó sắp xếp tài khoản bán hàng và tài khoản bán hàng theo thứ tự.

Lưu ý́

 1. Nếu mô-đun hàng tồn kho không được cài đặt và các mục không phải là chứng khoán được thiết lập trong màn hình mục không phải là chứng khoán (40.235.00) , bạn không thể sử dụng &đó, &SI và &pl wildcards.

 2. Phần "tham chiếu" chứa danh sách ký tự đại diện hợp lệ và vị trí nguồn cho mỗi ký tự đại diện.

THAM KHẢO

Đại diện

 Mô tả

 Hệ

Màn hình

 Phím

&CC

Lớp học khách hàng

Tài khoản thu nhận

Lớp học khách hàng (08.290.00)

 Mặc định OM

&CU

Khách hàng

Tài khoản thu nhận

 Bảo trì khách hàng (08.260.00)

Tài khoản OM GL

&IC

Hạng mục GL

Quản lý đơn hàng

Các lớp GL (40.240.00)

&NÓ

ID hàng tồn kho

DK

 Các mục hàng tồn kho (10.250.00)

Tài khoản OM

&MI

Chi phí linh tinh

Quản lý đơn hàng

Chi phí linh tinh (40.250.00) 

&PL

Dòng sản phẩm

DK

 Dòng sản phẩm (10.286.00)

&SI

Site kiểm kê

DK

Site (10.310.00) 

Tài khoản OM

&SH

Địa chỉ khách hàng gửi đến

Tài khoản thu nhận

 Địa chỉ giao hàng-quản lý đơn hàng (08.262.01)

&SV

Gửi tàu qua

Thông tin được chia sẻ

Tàu qua bảo trì (21.260.00)

Bài viết này đã được TechKnowledge ID tài liệu: 117822

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×