Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Sau khi bạn áp dụng tích lũy Cập Nhật 10 hoặc 11 Cập Nhật tích luỹ cho Microsoft Exchange Server 2013, bạn có thể gặp phải một số hoặc tất cả các hiện tượng sau:

  • Sử dụng CPU cao trong quá trình noderunner.exe

  • Sử dụng nhiều bộ nhớ trong noderunner.exe

  • Xử lý nhiều tính noderunner.exe

  • Không thể lập chỉ mục nội dung

  • Cơ sở dữ liệu failovers

Sử dụng bộ nhớ có thể vượt quá 10 GB cho trình đơn noderunner.exe, và xử lý tính vượt quá 20.000.

Ngoài ra, sự kiện sau có thể được ghi vào Nhật ký ứng dụng:Nếu bạn kiểm tra các bản ghi dịch vụ tìm kiếm, bạn có thể thấy một số sự kiện có chứa văn bản sau:

Ngoài ra, sự kiện sau được ghi vào Nhật ký hệ thống:


Cuối cùng, Nhật ký hợp nhất đăng nhập dịch vụ (ULS) có thể chứa một số sự kiện bằng văn bản sau:

System.TimeOutException phân tích cú pháp

Thao tác đã hết thời gian


Lưu ý theo mặc định, Nhật ký dịch vụ tìm kiếm nằm ở %ProgramDir%\Microsoft\Exchange Server\V15\Logging\Search và Nhật ký ULS nằm ở %ProgramData%\Microsoft\Exchange Server\V15\Bin\Search\Ceres\Diagnostics\Logs.

Cơ sở dữ liệu failovers xảy ra khi chỉ mục nội dung được đánh dấu "Không" hoặc "thất bại và bị treo." Các failovers thường được ghi trong Nhật ký ứng dụng thông qua sự kiện ID 122.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì dịch vụ Tìm kiếm Exchange và điều khiển máy chủ Microsoft Exchange tìm bị dừng bởi Exchange Server 2013 đã sẵn sàng chẩn đoánkhi phân tích các loại đối tượng nhúng OLE. Do đó, chỉ mục nội dung được thay đổi trạng thái thất bại và bị treo . Hiện tượng này được đưa vào 10 Cập Nhật tích lũy và không được kích hoạt bất kỳ bản Cập Nhật tích luỹ trước đó.

Giải pháp

Để khắc phục vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật tích lũy 12 hoặc các bản Cập Nhật tích luỹ cho Exchange Server 2013.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×