Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật tích luỹ 8 trong môi trường Microsoft Exchange Server 2013, bạn gặp phải tăng đầu vào/đầu ra hoạt động theo hai (IOPS) ghi lớn nhất FolderUpdateGroup về lưu trữ. Điều này có thể làm chậm trễ gửi email cơ sở dữ liệu hộp thư.

Nguyên nhân

Đây là vấn đề cho FolderUpdateGroup.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, tắt đánh chỉ mục cơ sở dữ liệu hộp thư bằng cách chạy lệnh Set-MailboxDatabase "Cơ sở dữ liệu hộp thư" IndexEnabled $false .

Giải pháp

Để khắc phục vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ 11 hoặc các bản Cập Nhật tích luỹ cho Exchange Server 2013.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×