Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.

Release Date:
January 14, 2020

Version:
.NET Framework 3.5, 4.7.2 and 4.8

Summary

A remote code execution vulnerability exists when the Microsoft .NET Framework fails to validate input properly. An attacker who successfully exploited this vulnerability could take control of an affected system. An attacker could then install programs; view, change, or delete data; or create new accounts with full user rights. Users whose accounts are configured to have fewer user rights on the system could be less impacted than users who operate with administrative user rights.

To learn more about the vulnerabilities, go to the following Common Vulnerabilities and Exposures (CVE).

Additional information about this update

The following articles contain additional information about this update as it relates to individual product versions.

  • 4532947 Description of the Cumulative Update for .NET Framework 3.5 and 4.7.2 for Windows 10 Version 1809 and Windows Server 2019 (KB4532947)

  • 4532937 Description of the Cumulative Update for .NET Framework 3.5 and 4.8 for Windows 10 Version 1809 and Windows Server 2019 (KB4532937)

Information about protection and security

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Explore subscription benefits, browse training courses, learn how to secure your device, and more.

Communities help you ask and answer questions, give feedback, and hear from experts with rich knowledge.

Thông tin này có hữu ích không?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×