Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

GIỚI THIỆU

Microsoft đã phát hành Security Bulletin MS11-049. Để xem bản tin bảo mật đầy đủ, hãy truy cập vào một trong các trang web Microsoft sau đây:

Cách nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản Cập Nhật bảo mật này

Giúp cài đặt bản Cập Nhật: hỗ trợ chocác giải pháp bảo mật Microsoft Update cho các chuyên gia CNTT: TechNet khắc phục sự cố và hỗ trợ bảovệ máy tính của bạn đang chạy Windows khỏi vi-rút và Malware:giải pháp vi-rút và hỗ trợ cục bộ Trung tâm bảo mậttheo quốc gia của bạn: hỗ trợ quốc tế

THÔNG TIN TỆP

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này sẽ cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong các bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Ngày tháng và thời gian cho những tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị trong thời gian địa phương của bạn và với nội bộ thời gian hiện tại của bạn để lưu (DST). Ngoài ra, ngày tháng và thời gian có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác trên các tệp.

Đối với tất cả các hệ thống dựa trên x86 được hỗ trợ

Dịch vụ báo cáo SQL

#

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

LCID

1

microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

9.0.5057.0

800608

25-Mar-2011

17:34

x86

4-0

4

microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

9.0.5057.0

42848

25-Mar-2011

17:34

x86

1028

3

microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

9.0.5057.0

51040

25-Mar-2011

17:34

x86

1031

trước

microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

9.0.5057.0

51040

25-Mar-2011

17:34

x86

1036

13

microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

9.0.5057.0

46944

25-Mar-2011

17:34

x86

1040

9

microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

9.0.5057.0

51040

25-Mar-2011

17:34

x86

1041

17

microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

9.0.5057.0

46944

25-Mar-2011

17:34

x86

1042

8.5

microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

9.0.5057.0

59232

25-Mar-2011

17:34

x86

1049

09

microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

9.0.5057.0

42848

25-Mar-2011

17:34

x86

2052

10/03/2010

microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

9.0.5057.0

46944

25-Mar-2011

17:34

x86

3082

20

reportingservicesservice.exe

9.0.5057.0

13664

25-Mar-2011

17:34

x86

4-0

06

reportingservicesservice.resources.dll

9.0.5057.0

10080

25-Mar-2011

17:34

x86

1028

March

reportingservicesservice.resources.dll

9.0.5057.0

10080

25-Mar-2011

17:34

x86

1031

21

reportingservicesservice.resources.dll

9.0.5057.0

10592

25-Mar-2011

17:34

x86

1036

40

reportingservicesservice.resources.dll

9.0.5057.0

10080

25-Mar-2011

17:34

x86

1040

06

reportingservicesservice.resources.dll

9.0.5057.0

10080

25-Mar-2011

17:34

x86

1041

1

reportingservicesservice.resources.dll

9.0.5057.0

10080

25-Mar-2011

17:34

x86

1042

7

reportingservicesservice.resources.dll

9.0.5057.0

10080

25-Mar-2011

17:34

x86

1049

04

reportingservicesservice.resources.dll

9.0.5057.0

10080

25-Mar-2011

17:34

x86

2052

31

reportingservicesservice.resources.dll

9.0.5057.0

10592

25-Mar-2011

17:34

x86

3082

Công cụ cơ sở dữ liệu

#

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

LCID

1

microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll

9.0.5057.0

202592

25-Mar-2011

17:34

x86

4-0

4

sqlaccess.dll

2005.90.5057.0

348000

25-Mar-2011

17:34

x86

1033

3

sqlservr.exe

2005.90.5057.0

29294432

25-Mar-2011

17:34

x86

1033

Công cụ SQL

#

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

LCID

20

microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

9.0.5057.0

800608

25-Mar-2011

17:34

x86

4-0

06

microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll

9.0.5057.0

202592

25-Mar-2011

17:34

x86

4-0

March

microsoft.xmleditor.dll

2.0.50727.5065

741376

19-Nov-2010

04:31

x86

1033

40

sqlwb.exe

2005.90.5057.0

822624

25-Mar-2011

17:34

x86

1033

Máy khách bản địa SQL

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Msvcm80.dll

8.0.50727.42

479.232

23-Sep-2005

06:48

Msvcp80.dll

8.0.50727.42

548.864

23-Sep-2005

06:48

Msvcr80.dll

8.0.50727.42

626.688

23-Sep-2005

06:48

Msvcm80.dll

8.0.50727.42

479.232

23-Sep-2005

06:48

Msvcp80.dll

8.0.50727.42

548.864

23-Sep-2005

06:48

Msvcr80.dll

8.0.50727.42

626.688

23-Sep-2005

06:48

Msvcm80.dll

8.0.50727.42

479.232

23-Sep-2005

06:48

Msvcp80.dll

8.0.50727.42

548.864

23-Sep-2005

06:48

Msvcr80.dll

8.0.50727.42

626.688

23-Sep-2005

06:48

Sqlncli.dll

2005.90.5000.0

2.248.032

11-Dec-2010

02:29

Sqlnclir.rll

2005.90.1399.0

205.528

14-Oct-2005

10:48

Dịch vụ phân tích SQL

#

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

LCID

1

msmdsrv.exe

9.0.5057.0

14955360

25-Mar-2011

17:34

x86

1033

Dịch vụ chuyển đổi dữ liệu SQL

#

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

LCID

1

microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll

9.0.5057.0

202592

25-Mar-2011

17:34

x86

4-0

4

msdtssrvr.exe

9.0.5057.0

202592

25-Mar-2011

17:34

x86

4-0

Dịch vụ thông báo SQL

#

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

LCID

1

nsservice.exe

9.0.5057.0

18272

25-Mar-2011

17:34

x86

4-0

Đối với tất cả các hệ thống dựa trên x64 được hỗ trợ

Đối với tất cả các hệ thống dựa trên x64 được hỗ trợ

Dịch vụ chuyển đổi dữ liệu SQL

#

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

LCID

1

microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll

9.0.5057.0

202592

25-Mar-2011

18:35

x86

4-0

4

msdtssrvr.exe

9.0.5057.0

198496

25-Mar-2011

18:35

x64

4-0

Dịch vụ thông báo SQL

#

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

LCID

1

nsservice.exe

9.0.5057.0

18272

25-Mar-2011

18:35

x86

4-0

Dịch vụ báo cáo SQL

#

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

LCID

1

microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

9.0.5057.0

800608

25-Mar-2011

18:35

x86

4-0

4

microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

9.0.5057.0

42848

25-Mar-2011

18:35

x86

1028

3

microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

9.0.5057.0

51040

25-Mar-2011

18:35

x86

1031

trước

microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

9.0.5057.0

51040

25-Mar-2011

18:35

x86

1036

13

microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

9.0.5057.0

46944

25-Mar-2011

18:35

x86

1040

9

microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

9.0.5057.0

51040

25-Mar-2011

18:35

x86

1041

17

microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

9.0.5057.0

46944

25-Mar-2011

18:35

x86

1042

8.5

microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

9.0.5057.0

59232

25-Mar-2011

18:35

x86

1049

09

microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

9.0.5057.0

42848

25-Mar-2011

18:35

x86

2052

10/03/2010

microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

9.0.5057.0

46944

25-Mar-2011

18:35

x86

3082

20

reportingservicesservice.exe

9.0.5057.0

13664

25-Mar-2011

18:35

x86

4-0

06

reportingservicesservice.resources.dll

9.0.5057.0

10080

25-Mar-2011

18:35

x86

1028

March

reportingservicesservice.resources.dll

9.0.5057.0

10080

25-Mar-2011

18:35

x86

1031

21

reportingservicesservice.resources.dll

9.0.5057.0

10592

25-Mar-2011

18:35

x86

1036

40

reportingservicesservice.resources.dll

9.0.5057.0

10080

25-Mar-2011

18:35

x86

1040

06

reportingservicesservice.resources.dll

9.0.5057.0

10080

25-Mar-2011

18:35

x86

1041

1

reportingservicesservice.resources.dll

9.0.5057.0

10080

25-Mar-2011

18:35

x86

1042

7

reportingservicesservice.resources.dll

9.0.5057.0

10080

25-Mar-2011

18:35

x86

1049

04

reportingservicesservice.resources.dll

9.0.5057.0

10080

25-Mar-2011

18:35

x86

2052

31

reportingservicesservice.resources.dll

9.0.5057.0

10592

25-Mar-2011

18:35

x86

3082

Công cụ cơ sở dữ liệu

#

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

LCID

1

microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll

9.0.5057.0

202592

25-Mar-2011

18:35

x86

4-0

4

sqlaccess.dll

2005.90.5057.0

355168

25-Mar-2011

18:35

x86

1033

3

sqlservr.exe

2005.90.5057.0

39670112

25-Mar-2011

18:35

x64

1033

Công cụ SQL

#

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

LCID

04

microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

9.0.5057.0

800608

25-Mar-2011

17:34

x86

4-0

31

microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll

9.0.5057.0

202592

25-Mar-2011

17:34

x86

4-0

1

microsoft.visualstudio.templatewizardinterface.dll

8.0.50727.1826

15872

22-Apr-2008

00:07

x86

4-0

08

microsoft.xmleditor.dll

2.0.50727.5065

741376

19-Nov-2010

04:31

x86

1033

06

sqlwb.exe

2005.90.5057.0

822624

25-Mar-2011

17:34

x86

1033

Máy khách bản địa SQL

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Msvcm80.dll

8.0.50727.42

479.232

23-Sep-2005

06:48

x86

Msvcp80.dll

8.0.50727.42

548.864

23-Sep-2005

06:48

x86

Msvcr80.dll

8.0.50727.42

626.688

23-Sep-2005

06:48

x86

Msvcm80.dll

8.0.50727.42

479.232

23-Sep-2005

06:48

x86

Msvcp80.dll

8.0.50727.42

548.864

23-Sep-2005

06:48

x86

Msvcr80.dll

8.0.50727.42

626.688

23-Sep-2005

06:48

x86

Msvcm80.dll

8.0.50727.42

479.232

23-Sep-2005

06:48

x86

Msvcp80.dll

8.0.50727.42

548.864

23-Sep-2005

06:48

x86

Msvcr80.dll

8.0.50727.42

626.688

23-Sep-2005

06:48

x86

Sqlncli.dll

2005.90.5000.0

2.882.400

11-Dec-2010

01:34

x64

Msvcm80.dll

8.0.50727.42

516.096

23-Sep-2005

06:27

x64

Msvcp80.dll

8.0.50727.42

1.097.728

23-Sep-2005

06:28

x64

Msvcr80.dll

8.0.50727.42

822.784

23-Sep-2005

06:26

x64

Msvcm80.dll

8.0.50727.42

516.096

23-Sep-2005

06:27

x64

Msvcp80.dll

8.0.50727.42

1.097.728

23-Sep-2005

06:28

x64

Msvcr80.dll

8.0.50727.42

822.784

23-Sep-2005

06:26

x64

Sqlncli.dll

2005.90.5000.0

2.248.032

11-Dec-2010

02:29

x86

Dịch vụ phân tích SQL

#

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

LCID

1

msmdsrv.exe

9.0.5057.0

31633248

25-Mar-2011

18:35

x64

1033

Đối với tất cả các hệ thống IA-64 được hỗ trợ

Máy khách bản địa SQL

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Msvcm80.dll

8.0.50727.42

479.232

23-Sep-2005

06:48

x86

Msvcp80.dll

8.0.50727.42

548.864

23-Sep-2005

06:48

x86

Msvcr80.dll

8.0.50727.42

626.688

23-Sep-2005

06:48

x86

Msvcm80.dll

8.0.50727.42

479.232

23-Sep-2005

06:48

x86

Msvcp80.dll

8.0.50727.42

548.864

23-Sep-2005

06:48

x86

Msvcr80.dll

8.0.50727.42

626.688

23-Sep-2005

06:48

x86

Msvcm80.dll

8.0.50727.42

479.232

23-Sep-2005

06:48

x86

Msvcp80.dll

8.0.50727.42

548.864

23-Sep-2005

06:48

x86

Msvcr80.dll

8.0.50727.42

626.688

23-Sep-2005

06:48

x86

Sqlncli.dll

2005.90.5000.0

5.456.224

11-Dec-2010

05:32

IA-64

Sqlncli.dll

2005.90.5000.0

2.248.032

11-Dec-2010

02:29

x86

Msvcm80.dll

8.0.50727.42

572.416

23-Sep-2005

06:29

IA-64

Msvcp80.dll

8.0.50727.42

1.385.472

23-Sep-2005

06:31

IA-64

Msvcr80.dll

8.0.50727.42

1.484.800

23-Sep-2005

06:28

IA-64

Msvcm80.dll

8.0.50727.42

572.416

23-Sep-2005

06:29

IA-64

Msvcp80.dll

8.0.50727.42

1.385.472

23-Sep-2005

06:31

IA-64

Msvcr80.dll

8.0.50727.42

1.484.800

23-Sep-2005

06:28

IA-64

Dịch vụ thông báo SQL

#

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

LCID

1

nsservice.exe

9.0.5057.0

18272

25-Mar-2011

21:16

x86

4-0

Dịch vụ báo cáo SQL

#

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

LCID

1

microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

9.0.5057.0

800608

25-Mar-2011

21:16

x86

4-0

4

microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

9.0.5057.0

42848

25-Mar-2011

21:16

x86

1028

3

microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

9.0.5057.0

51040

25-Mar-2011

21:16

x86

1031

trước

microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

9.0.5057.0

51040

25-Mar-2011

21:16

x86

1036

13

microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

9.0.5057.0

46944

25-Mar-2011

21:16

x86

1040

9

microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

9.0.5057.0

51040

25-Mar-2011

21:16

x86

1041

17

microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

9.0.5057.0

46944

25-Mar-2011

21:16

x86

1042

8.5

microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

9.0.5057.0

42848

25-Mar-2011

21:16

x86

2052

09

microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

9.0.5057.0

46944

25-Mar-2011

21:16

x86

3082

10/03/2010

reportingservicesservice.exe

9.0.5057.0

13664

25-Mar-2011

21:16

x86

4-0

20

reportingservicesservice.resources.dll

9.0.5057.0

10080

25-Mar-2011

21:16

x86

1028

06

reportingservicesservice.resources.dll

9.0.5057.0

10080

25-Mar-2011

21:16

x86

1031

March

reportingservicesservice.resources.dll

9.0.5057.0

10592

25-Mar-2011

21:16

x86

1036

21

reportingservicesservice.resources.dll

9.0.5057.0

10080

25-Mar-2011

21:16

x86

1040

40

reportingservicesservice.resources.dll

9.0.5057.0

10080

25-Mar-2011

21:16

x86

1041

06

reportingservicesservice.resources.dll

9.0.5057.0

10080

25-Mar-2011

21:16

x86

1042

1

reportingservicesservice.resources.dll

9.0.5057.0

10080

25-Mar-2011

21:16

x86

2052

7

reportingservicesservice.resources.dll

9.0.5057.0

10592

25-Mar-2011

21:16

x86

3082

Công cụ cơ sở dữ liệu

#

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

LCID

1

microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll

9.0.5057.0

202592

25-Mar-2011

21:16

x86

4-0

4

sqlaccess.dll

2005.90.5057.0

349536

25-Mar-2011

21:16

x86

1033

3

sqlservr.exe

2005.90.5057.0

73153376

25-Mar-2011

21:16

ia64

1033

Công cụ SQL

#

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

LCID

23/02/2010

microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

9.0.5057.0

800608

25-Mar-2011

17:34

x86

4-0

24/02/2010

microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll

9.0.5057.0

202592

25-Mar-2011

17:34

x86

4-0

29

microsoft.visualstudio.templatewizardinterface.dll

8.0.50727.1826

15872

22-Apr-2008

00:07

x86

4-0

06

microsoft.xmleditor.dll

2.0.50727.5065

741376

19-Nov-2010

04:31

x86

1033

25

sqlwb.exe

2005.90.5057.0

822624

25-Mar-2011

17:34

x86

1033

Dịch vụ phân tích SQL

#

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

LCID

1

msmdsrv.exe

9.0.5057.0

48988000

25-Mar-2011

21:16

ia64

1033

Dịch vụ chuyển đổi dữ liệu SQL

#

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

LCID

1

microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll

9.0.5057.0

202592

25-Mar-2011

21:16

x86

4-0

4

msdtssrvr.exe

9.0.5057.0

198496

25-Mar-2011

21:16

ia64

4-0

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×