Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Lỗi này không được khắc phục... hotfix đã bị từ chối đối với SQL Server 2012 RTMSQL VSTS hotfix 886436 = DQS/Discovery/phát hiện hoạt động tính và xem xét các giá trịcó sự cố dữ liệu loại dữ liệu saisố 112022474923613cung cấp các triệu chứng/tóm tắt về sự cố

Khi sử dụng SQL Server 2012 Data Quality Services, trong cửa sổ máy khách chất lượng dữ liệu, khi bạn chạy hoạt động khám phá dữ liệu, tab Profiler sẽ hiển thị số liệu thống kê về các bản ghi nguồn đã được phát hiện được xử lý. Nếu kiểu dữ liệu của giá trị nguồn không khớp với kiểu dữ liệu của tên miền, chẳng hạn như trong trường hợp tệp. CSV hoặc Excel, trong đó các giá trị riêng lẻ có thể khác nhau, thì tab Profiler có thể cung cấp các thống kê gây hiểu lầm về dữ liệu nguồn. Ví dụ, nếu bạn có một tập hợp 4 giá trị được phát hiện bởi hoạt động khám phá, nhưng một trong các giá trị không hợp lệ, tab Profiler sẽ hiển thị các thống kê không nhất quán. Có 4 giá trị duy nhất và 3 trong số các giá trị có khả năng được chấp nhận trong tên miền là các giá trị mới nhưng giá trị không hợp lệ vẫn được tính trong các giá trị duy nhất và hợp lệ trong các giá trị tên miền, vốn không thể bao gồm giá trị vào tên miền đó. Bản ghi: 4 Tổng giá trị: 4New values: 3Unique giá trị: 4New các giá trị duy nhất: 3Hợp lệ trong các giá trị miền: 4Nguyên nhân gây ra lỗi triệu chứng trong các dịch vụ chất lượng dữ liệu sẽ gây ra sự cố.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×