Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.

Symptoms

Assume that you perform DBCC operations in SQL Server 2019 while Transparent Data Encryption (TDE) key change occurs. In this situation, you may receive an error. 

Status

Microsoft has confirmed that this is a problem in the Microsoft products that are listed in the "Applies to" section.

Resolution

This issue is fixed in the following cumulative update for SQL Server:

About cumulative updates for SQL Server:

Each new cumulative update for SQL Server contains all the hotfixes and all the security fixes that were included with the previous cumulative update. Check out the latest cumulative updates for SQL Server:

References

Learn about the terminology that Microsoft uses to describe software updates.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Expand your skills

EXPLORE TRAINING >

Get new features first

JOIN MICROSOFT 365 INSIDERS >

Thông tin này có hữu ích không?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×