Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.

Symptoms

Consider the following scenario:

  • Assume that you upgrade a SQL Server instance to SQL Server 2019 RTM or later versions, or you restore a database from pre-SQL Server 2019 to SQL Server 2019 RTM or later versions.

  • You change the database compatibility level to 150.

  • When you create a Transactional Publication on the restored database with all the Tables and User-Defined Functions (UDFs), you notice that the Snapshot agent fails and returns the following error message:

Microsoft.SqlServer.Replication.ReplicationAgentSqlException

DateTime Exception Message: An invalid option was specified for the statement "CREATE/ALTER FUNCTION".

DateTime  A RETURN statement with a return value cannot be used in this context.

DateTime Message Code: 487


Status

Microsoft has confirmed that this is a problem in the Microsoft products that are listed in the "Applies to" section.

Resolution

This issue is fixed in the following cumulative update for SQL Server:

About cumulative updates for SQL Server:

Each new cumulative update for SQL Server contains all the hotfixes and all the security fixes that were included with the previous cumulative update. Check out the latest cumulative updates for SQL Server:

References

Learn about the terminology that Microsoft uses to describe software updates.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×