Cập nhật này áp dụng cho các mục sau:

  • Windows 10, phiên bản 1909 dành cho hệ thống 32 bit

  • Windows 10, phiên bản 1909 dành cho hệ thống dựa trên x64

  • Windows 10, phiên bản 1909 dành cho hệ thống dựa trên ARM64

  • Windows Server, phiên bản 1909 (Cài đặt Server Core)

Tóm tắt

Bản cập nhật này cải thiện chất lượng cho ngăn xếp dịch vụ, là cấu phần cài đặt và Windows cập nhật. Các bản cập nhật ngăn xếp dịch vụ (SSU) đảm bảo rằng bạn có một ngăn xếp dịch vụ mạnh mẽ và đáng tin cậy để thiết bị của bạn có thể nhận và cài đặt các bản cập nhật Microsoft.

Cách tải bản cập nhật này

Phương pháp 1: Windows Update 

Bản cập nhật này sẵn dùng thông qua Windows Update. Tệp sẽ được tải xuống và cài đặt tự động.  

Phương pháp 2: Danh mục Cập nhật của Microsoft 

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến website Danh mục Cập nhật của Microsoft.

Phương pháp 3: Dịch Windows Cập nhật Máy chủ

Bản cập nhật này cũng sẵn có thông qua dịch Windows Server Update Services (WSUS).

Điều kiện tiên quyết 

Không có điều kiện tiên quyết để áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về khởi động lại 

Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Loại bỏ thông tin

Việc cập nhật ngăn xếp dịch vụ (SSU) thực hiện thay đổi về cách cài đặt các bản cập nhật và không thể được gỡ cài đặt khỏi thiết bị.

Thông tin về thay thế bản cập nhật 

Bản cập nhật này sẽ thay thế bản cập nhật phát hành trước đây KB5003155.

Thông tin tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau đây.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

luainstall.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

55,112

appxreg.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

38,224

appxprovisionpackage.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

75,064

EventsInstaller.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

190,280

PerfCounterInstaller.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

120,144

grouptrusteeai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

39,248

timezoneai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

58,704

httpai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

27,472

cmifw.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

85,832

FirewallOfflineAPI.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

171,320

NetSetupAI.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

121,160

NetSetupApi.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

107,840

NetSetupEngine.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

587,600

ImplatSetup.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

97,608

winsockai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

76,112

ws2_helper.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

88,904

wmicmiplugin.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

284,488

netfxconfig.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:29

25,912

featurestagingai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:29

52,560

offlinelsa.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

115,008

offlinesam.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

224,080

mofinstall.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

73,040

esscli.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

299,344

mofd.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

205,648

repdrvfs.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

280,392

fastprox.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

701,768

wbemcomn.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

433,480

wbemcore.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

1,449,808

wmiutils.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

97,616

wbemprox.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

37,192

shtransform.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

5:31

33,104

bfsvc.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

189,264

securebootai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

53,048

fveupdateai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

35,136

peerdistai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

5:31

31,560

PrintAdvancedInstaller.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

5:31

91,472

msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

5:32

52,560

ConfigureIEOptionalComponentsAI.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

5:31

45,392

IEFileInstallAI.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

5:30

33,080

servicemodelregai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

5:31

73,536

SetIEInstalledDateAI.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

5:31

22,344

bcdeditai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:28

291,656

FeatureSettingsOverride.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

5:32

34,104

SupplementalServicingAI.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

5:27

15,360

PrimitiveTransformers.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

48,448

sppinst.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:16

36,176

AriTransformer.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

47,952

WpnDataTransformer.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

31,048

mqcmiplugin.dll

5.0.1.1

13/04/2021

5:34

127,288

appserverai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

5:29

147,784

RDWebAI.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

5:29

102,200

tssdisai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

5:29

104,776

VmHostAI.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

5:29

80,696

iissetupai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

103,736

cleanupai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

20,808

wdscore.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

201,024

drvstore.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

1,016,656

dpx.dll

5.0.1.1

13/04/2021

2:14

495,944

msdelta.dll

5.0.1.1

13/04/2021

2:14

434,496

mspatcha.dll

5.0.1.1

13/04/2021

2:14

44,360

cmiaisupport.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

1,656,648

WcmTypes.xsd

Không được lập phiên bản

10/03/2021

18:37

1,047

CbsMsg.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

51,536

CbsCore.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

2,114,896

turbostack.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

433,992

TiWorker.exe

10.0.18362.1550

13/04/2021

1:52

212,992

TiFileFetcher.exe

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

367,928

drupdate.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

311,112

wcp.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

3,096,400

cmiadapter.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

67,912

smiengine.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:12

702,288

smipi.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

31,560

poqexec.exe

10.0.18362.1550

13/04/2021

1:54

391,168

x86_installed

Không được lập phiên bản

10/03/2021

18:34

9

GlobalInstallOrder.xml

Không được lập phiên bản

10/03/2021

18:38

1,247,506

ReserveManager.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:30

226,104

wrpint.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

64,320

updateagent.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

2,031,432

EdgeAI.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:30

113,488

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

luainstall.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:25

68,944

appxreg.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:26

45,384

appxprovisionpackage.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:25

86,840

EventsInstaller.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:25

242,512

PerfCounterInstaller.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:25

141,136

grouptrusteeai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:26

44,856

timezoneai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:25

70,480

httpai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:25

30,544

cmifw.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:25

103,760

FirewallOfflineAPI.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:22

199,992

NetSetupAI.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:26

165,192

NetSetupApi.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:22

143,160

NetSetupEngine.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:23

825,160

ImplatSetup.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:25

133,968

winsockai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:25

82,768

ws2_helper.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:25

106,832

wmicmiplugin.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:26

421,704

netfxconfig.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:34

29,496

featurestagingai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:35

65,872

offlinelsa.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:24

132,432

offlinesam.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:23

254,800

mofinstall.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:26

76,608

esscli.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:25

402,744

mofd.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:25

258,872

repdrvfs.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:26

362,312

fastprox.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:25

907,576

wbemcomn.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:26

517,448

wbemcore.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:25

1,699,128

wmiutils.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:25

119,608

wbemprox.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:25

43,832

shtransform.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

6:04

39,744

bfsvc.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:25

223,032

securebootai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:25

66,360

fveupdateai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:27

39,760

peerdistai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

6:02

37,688

PrintAdvancedInstaller.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

6:02

105,296

msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

6:02

61,768

ConfigureIEOptionalComponentsAI.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

6:02

51,536

IEFileInstallAI.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

6:02

37,200

servicemodelregai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

6:02

92,488

SetIEInstalledDateAI.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

6:02

24,912

bcdeditai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:33

318,288

FeatureSettingsOverride.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

6:02

39,760

SupplementalServicingAI.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

6:00

18,944

PrimitiveTransformers.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:22

62,280

sppinst.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:25

43,320

AriTransformer.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:26

56,632

WpnDataTransformer.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:25

37,712

mqcmiplugin.dll

5.0.1.1

13/04/2021

6:07

155,976

appserverai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

6:02

170,304

RDWebAI.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

6:04

119,608

tssdisai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

6:04

126,280

VmHostAI.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

6:04

98,632

iissetupai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:26

127,288

cleanupai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:25

23,352

wdscore.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:23

247,608

drvstore.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:23

1,275,200

dpx.dll

5.0.1.1

13/04/2021

2:22

717,640

msdelta.dll

5.0.1.1

13/04/2021

2:23

548,176

mspatcha.dll

5.0.1.1

13/04/2021

2:22

55,120

cmiaisupport.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:23

2,538,824

WcmTypes.xsd

Không được lập phiên bản

25/09/2020

17:31

1,047

CbsMsg.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:22

53,576

CbsCore.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:23

2,538,824

turbostack.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:23

600,904

TiWorker.exe

10.0.18362.1550

13/04/2021

1:55

220,160

TiFileFetcher.exe

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:23

462,160

drupdate.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:23

377,664

wcp.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:23

4,063,048

cmiadapter.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:22

82,256

smiengine.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:22

858,440

smipi.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:23

36,688

poqexec.exe

10.0.18362.1550

13/04/2021

1:51

493,568

amd64_installed

Không được lập phiên bản

25/09/2020

17:27

9

GlobalInstallOrder.xml

Không được lập phiên bản

25/09/2020

17:31

1,247,506

ReserveManager.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:34

283,984

wrpint.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:24

75,088

updateagent.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:23

2,728,784

EdgeAI.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:34

141,112

luainstall.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

55,112

appxreg.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

38,224

appxprovisionpackage.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

75,064

EventsInstaller.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

190,280

PerfCounterInstaller.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

120,144

grouptrusteeai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

39,248

timezoneai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

58,704

httpai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

27,472

cmifw.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

85,832

FirewallOfflineAPI.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

171,320

NetSetupAI.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

121,160

NetSetupApi.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

107,840

NetSetupEngine.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

587,600

ImplatSetup.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

97,608

winsockai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

76,112

ws2_helper.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

88,904

wmicmiplugin.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

284,488

netfxconfig.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:29

25,912

featurestagingai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:29

52,560

offlinelsa.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

115,008

offlinesam.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

224,080

mofinstall.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

73,040

esscli.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

299,344

mofd.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

205,648

repdrvfs.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

280,392

fastprox.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

701,768

wbemcomn.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

433,480

wbemcore.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

1,449,808

wmiutils.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

97,616

wbemprox.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

37,192

shtransform.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

5:31

33,104

bfsvc.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

189,264

securebootai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

53,048

fveupdateai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

35,136

peerdistai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

5:31

31,560

PrintAdvancedInstaller.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

5:31

91,472

msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

5:32

52,560

ConfigureIEOptionalComponentsAI.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

5:31

45,392

IEFileInstallAI.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

5:30

33,080

servicemodelregai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

5:31

73,536

SetIEInstalledDateAI.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

5:31

22,344

bcdeditai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:28

291,656

FeatureSettingsOverride.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

5:32

34,104

SupplementalServicingAI.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

5:27

15,360

PrimitiveTransformers.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

48,448

sppinst.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:16

36,176

AriTransformer.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

47,952

WpnDataTransformer.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

31,048

appserverai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

5:29

147,784

RDWebAI.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

5:29

102,200

tssdisai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

5:29

104,776

VmHostAI.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

5:29

80,696

iissetupai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

103,736

cleanupai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

20,808

wdscore.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

201,024

drvstore.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

1,016,656

dpx.dll

5.0.1.1

13/04/2021

2:14

495,944

msdelta.dll

5.0.1.1

13/04/2021

2:14

434,496

mspatcha.dll

5.0.1.1

13/04/2021

2:14

44,360

cmiaisupport.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

1,656,648

WcmTypes.xsd

Không được lập phiên bản

10/03/2021

18:37

1,047

CbsMsg.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

51,536

CbsCore.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

2,114,896

turbostack.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

433,992

TiWorker.exe

10.0.18362.1550

13/04/2021

1:52

212,992

TiFileFetcher.exe

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

367,928

drupdate.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

311,112

wcp.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

3,096,400

cmiadapter.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

67,912

smiengine.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:12

702,288

smipi.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

31,560

poqexec.exe

10.0.18362.1550

13/04/2021

1:54

391,168

x86_installed

Không được lập phiên bản

10/03/2021

18:34

9

GlobalInstallOrder.xml

Không được lập phiên bản

10/03/2021

18:38

1,247,506

ReserveManager.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:30

226,104

wrpint.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

64,320

updateagent.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

2,031,432

EdgeAI.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:30

113,488

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

luainstall.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:27

74,064

appxreg.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:27

48,456

appxprovisionpackage.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:27

95,560

EventsInstaller.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:27

257,352

PerfCounterInstaller.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:29

147,256

grouptrusteeai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:27

47,432

timezoneai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:28

71,496

httpai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:27

34,120

cmifw.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:27

105,800

FirewallOfflineAPI.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:24

204,088

NetSetupAI.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:27

162,640

NetSetupApi.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:24

143,160

NetSetupEngine.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:24

939,832

ImplatSetup.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:27

141,640

winsockai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:27

84,816

ws2_helper.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:28

107,336

wmicmiplugin.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:27

435,024

netfxconfig.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:38

31,560

featurestagingai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:37

69,432

offlinelsa.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:26

141,640

offlinesam.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:26

264,504

mofinstall.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:28

82,752

esscli.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:28

453,968

mofd.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:29

297,272

repdrvfs.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:29

409,912

fastprox.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:28

1,033,552

wbemcomn.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:33

549,688

wbemcore.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:28

1,920,848

wmiutils.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:29

132,920

wbemprox.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:28

48,968

shtransform.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

12:31

42,832

bfsvc.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:28

240,464

securebootai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:28

70,992

fveupdateai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:28

41,280

peerdistai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

12:26

39,240

PrintAdvancedInstaller.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

12:26

115,016

msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

12:26

65,336

ConfigureIEOptionalComponentsAI.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

12:26

54,088

IEFileInstallAI.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

12:26

39,736

servicemodelregai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

12:26

95,560

SetIEInstalledDateAI.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

12:26

26,440

bcdeditai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:36

329,544

FeatureSettingsOverride.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

12:26

42,296

SupplementalServicingAI.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

12:24

19,968

PrimitiveTransformers.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:24

67,896

sppinst.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:29

47,416

AriTransformer.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:27

59,200

WpnDataTransformer.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:27

39,240

appserverai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

12:27

180,560

RDWebAI.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

12:28

127,304

tssdisai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

12:28

134,984

VmHostAI.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

12:28

104,264

iissetupai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:28

136,016

cleanupai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:28

24,400

wdscore.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:26

272,696

drvstore.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:24

1,303,864

dpx.dll

5.0.1.1

13/04/2021

2:24

726,864

msdelta.dll

5.0.1.1

13/04/2021

2:24

525,136

mspatcha.dll

5.0.1.1

13/04/2021

2:24

55,096

cmiaisupport.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:24

2,854,200

WcmTypes.xsd

Không được lập phiên bản

04/07/2020

17:29

1,047

CbsMsg.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:24

52,560

CbsCore.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:24

2,490,192

turbostack.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:24

625,488

TiWorker.exe

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:03

239,616

TiFileFetcher.exe

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:24

464,720

drupdate.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:24

389,456

wcp.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:24

4,179,256

cmiadapter.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:24

93,520

smiengine.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:24

961,336

smipi.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:24

39,224

poqexec.exe

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:01

499,200

arm64_installed

Không được lập phiên bản

04/07/2020

17:24

9

GlobalInstallOrder.xml

Không được lập phiên bản

04/07/2020

17:28

1,247,506

ReserveManager.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:37

286,008

wrpint.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:24

79,160

updateagent.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:24

2,813,264

EdgeAI.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:37

154,952

wdscore.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

8:27

217,416

drvstore.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

8:27

913,760

dpx.dll

5.0.1.1

13/04/2021

8:27

553,312

msdelta.dll

5.0.1.1

13/04/2021

8:27

438,624

mspatcha.dll

5.0.1.1

13/04/2021

8:27

61,792

cmiaisupport.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

8:27

2,216,288

WcmTypes.xsd

Không được lập phiên bản

10/03/2021

18:42

1,047

CbsMsg.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

8:27

69,984

CbsCore.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

8:27

1,929,568

turbostack.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

8:27

483,680

TiWorker.exe

10.0.18362.1550

13/04/2021

8:12

229,376

TiFileFetcher.exe

10.0.18362.1550

13/04/2021

8:27

356,704

drupdate.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

8:27

295,264

wcp.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

8:27

2,908,512

cmiadapter.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

8:27

86,368

smiengine.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

8:27

684,384

smipi.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

8:27

53,600

poqexec.exe

10.0.18362.1550

13/04/2021

8:11

385,024

arm_installed

Không được lập phiên bản

10/03/2021

18:38

9

GlobalInstallOrder.xml

Không được lập phiên bản

10/03/2021

18:42

1,247,506

ReserveManager.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

8:44

237,896

wrpint.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

8:27

82,272

updateagent.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

8:27

2,171,232

EdgeAI.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

8:43

131,400

luainstall.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

55,112

appxreg.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

38,224

appxprovisionpackage.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

75,064

EventsInstaller.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

190,280

PerfCounterInstaller.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

120,144

grouptrusteeai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

39,248

timezoneai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

58,704

httpai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

27,472

cmifw.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

85,832

FirewallOfflineAPI.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

171,320

NetSetupAI.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

121,160

NetSetupApi.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

107,840

NetSetupEngine.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

587,600

ImplatSetup.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

97,608

winsockai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

76,112

ws2_helper.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

88,904

wmicmiplugin.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

284,488

netfxconfig.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:29

25,912

featurestagingai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:29

52,560

offlinelsa.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

115,008

offlinesam.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

224,080

mofinstall.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

73,040

esscli.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

299,344

mofd.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

205,648

repdrvfs.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

280,392

fastprox.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

701,768

wbemcomn.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

433,480

wbemcore.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

1,449,808

wmiutils.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

97,616

wbemprox.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

37,192

shtransform.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

5:31

33,104

bfsvc.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

189,264

securebootai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

53,048

fveupdateai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

35,136

peerdistai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

5:31

31,560

PrintAdvancedInstaller.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

5:31

91,472

msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

5:32

52,560

ConfigureIEOptionalComponentsAI.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

5:31

45,392

IEFileInstallAI.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

5:30

33,080

servicemodelregai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

5:31

73,536

SetIEInstalledDateAI.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

5:31

22,344

bcdeditai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:28

291,656

FeatureSettingsOverride.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

5:32

34,104

SupplementalServicingAI.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

5:27

15,360

PrimitiveTransformers.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

48,448

sppinst.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:16

36,176

AriTransformer.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

47,952

WpnDataTransformer.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

31,048

appserverai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

5:29

147,784

RDWebAI.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

5:29

102,200

tssdisai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

5:29

104,776

VmHostAI.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

5:29

80,696

iissetupai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

103,736

cleanupai.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

20,808

wdscore.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

201,024

drvstore.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

1,016,656

dpx.dll

5.0.1.1

13/04/2021

2:14

495,944

msdelta.dll

5.0.1.1

13/04/2021

2:14

434,496

mspatcha.dll

5.0.1.1

13/04/2021

2:14

44,360

cmiaisupport.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

1,656,648

WcmTypes.xsd

Không được lập phiên bản

10/03/2021

18:37

1,047

CbsMsg.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

51,536

CbsCore.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

2,114,896

turbostack.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

433,992

TiWorker.exe

10.0.18362.1550

13/04/2021

1:52

212,992

TiFileFetcher.exe

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

367,928

drupdate.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

311,112

wcp.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

3,096,400

cmiadapter.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

67,912

smiengine.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:12

702,288

smipi.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

31,560

poqexec.exe

10.0.18362.1550

13/04/2021

1:54

391,168

x86_installed

Không được lập phiên bản

10/03/2021

18:34

9

GlobalInstallOrder.xml

Không được lập phiên bản

10/03/2021

18:38

1,247,506

ReserveManager.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:30

226,104

wrpint.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:13

64,320

updateagent.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:14

2,031,432

EdgeAI.dll

10.0.18362.1550

13/04/2021

2:30

113,488

Tham khảo

Để biết thông tin về SSU, hãy xem các bài viết sau đây:

Để biết thêm thông tin về Các bản cập nhật Động, hãy xem các bài viết sau đây:

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×