Cập nhật này áp dụng cho các mục sau:

  • Windows 10, phiên bản 1803 dành cho hệ thống 32 bit

  • Windows 10, phiên bản 1803 dành cho hệ thống dựa trên ARM64

  • Windows 10, phiên bản 1803 dành cho hệ thống dựa trên x64

  • Windows Server, phiên bản 1803 (Cài đặt Cốt lõi Máy chủ)

Tóm tắt

Bản cập nhật này cải thiện chất lượng cho ngăn xếp dịch vụ, là cấu phần cài đặt các bản cập nhật Windows. Các bản cập nhật ngăn xếp dịch vụ (SSU) đảm bảo rằng bạn có một ngăn xếp dịch vụ mạnh mẽ và đáng tin cậy để thiết bị của bạn có thể nhận và cài đặt các bản cập nhật Microsoft.

Cách tải bản cập nhật này

Phương pháp 1: Windows Update 

Bản cập nhật này khả dụng thông qua Windows Update. Tệp sẽ được tải xuống và cài đặt tự động.  

Phương pháp 2: Danh mục Cập nhật của Microsoft 

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến website Danh mục Cập nhật của Microsoft.

Phương pháp 3: Windows Server Update Services

Bản cập nhật này cũng sẵn dùng thông qua Windows Server Update Services (WSUS).

Điều kiện tiên quyết 

Không có điều kiện tiên quyết để áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về khởi động lại 

Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Loại bỏ thông tin

Việc cập nhật ngăn xếp dịch vụ (SSU) thực hiện thay đổi về cách cài đặt các bản cập nhật và không thể được gỡ cài đặt khỏi thiết bị.

Thông tin về thay thế bản cập nhật 

Bản cập nhật này sẽ thay thế bản cập nhật phát hành trước đây KB5001400.

Thông tin tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau đây.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

luainstall.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

50,000

appxreg.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

38,224

appxprovisionpackage.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

77,136

EventsInstaller.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

186,192

PerfCounterInstaller.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

121,168

grouptrusteeai.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

39,760

timezoneai.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

59,216

httpai.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

27,984

cmifw.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

87,376

FirewallOfflineAPI.dll

10.0.17134.136

08/06/2018

21:36

160,160

NetSetupAI.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

122,192

NetSetupApi.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

108,368

NetSetupEngine.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

576,336

ImplatSetup.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

98,128

winsockai.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

72,528

ws2_helper.dll

10.0.17134.1

10/04/2018

21:24

89,496

wmicmiplugin.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

287,568

offlinelsa.dll

10.0.17134.1

10/04/2018

21:23

116,640

offlinesam.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

222,544

poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

11/04/2018

16:58

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

11/04/2018

17:04

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

11/04/2018

17:05

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

11/04/2018

17:04

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

10/04/2018

21:22

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

11/04/2018

17:03

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

11/04/2018

17:06

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

11/04/2018

17:02

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

11/04/2018

17:00

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

11/04/2018

17:02

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

11/04/2018

17:03

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

11/04/2018

17:01

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

11/04/2018

16:59

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

11/04/2018

17:00

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

11/04/2018

17:04

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

11/04/2018

17:03

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

11/04/2018

17:02

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

11/04/2018

17:02

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

11/04/2018

17:01

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

11/04/2018

16:58

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

11/04/2018

17:07

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

11/04/2018

17:08

3,072

mofinstall.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

71,504

esscli.dll

10.0.17134.1

10/04/2018

21:23

297,880

mofd.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

209,232

repdrvfs.dll

10.0.17134.1

10/04/2018

21:23

283,552

fastprox.dll

10.0.17134.464

19/11/2018

21:07

669,184

wbemcomn.dll

10.0.17134.1

10/04/2018

21:24

397,720

wbemcore.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

925,520

wmiutils.dll

10.0.17134.1

10/04/2018

21:26

99,232

wbemprox.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

37,712

shtransform.dll

10.0.17134.2201

15/04/2021

1:58

33,104

bfsvc.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

185,680

securebootai.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

55,632

fveupdateai.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

31,056

peerdistai.dll

10.0.17134.2201

15/04/2021

2:01

32,568

PrintAdvancedInstaller.dll

10.0.17134.2201

15/04/2021

2:01

93,496

msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.17134.2201

15/04/2021

2:01

55,120

netfxconfig.dll

10.0.17134.2201

15/04/2021

2:01

27,448

ConfigureIEOptionalComponentsAI.dll

10.0.17134.2201

15/04/2021

2:01

45,880

IEFileInstallAI.dll

10.0.17134.2201

15/04/2021

2:01

35,152

servicemodelregai.dll

10.0.17134.2201

15/04/2021

2:01

73,552

SetIEInstalledDateAI.dll

10.0.17134.2201

15/04/2021

2:01

22,328

bcdeditai.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:39

287,032

FeatureSettingsOverride.dll

10.0.17134.2201

15/04/2021

2:01

34,104

PrimitiveTransformers.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

50,512

sppinst.dll

10.0.17134.1

10/04/2018

21:38

37,272

AriTransformer.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

48,976

WpnDataTransformer.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

31,568

mqcmiplugin.dll

5.0.1.1

15/04/2021

2:01

129,336

iissetupai.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

105,296

cleanupai.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

20,816

wdscore.dll

10.0.17134.1

10/04/2018

21:24

203,680

drvstore.dll

10.0.17134.1

10/04/2018

21:27

834,464

dpx.dll

5.0.1.1

14/04/2021

21:32

450,896

msdelta.dll

5.0.1.1

10/04/2018

21:24

400,800

mspatcha.dll

5.0.1.1

10/04/2018

21:23

44,960

cmiaisupport.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

1,681,744

WcmTypes.xsd

Không được lập phiên bản

29/10/2017

16:48

1,047

CbsMsg.dll

10.0.17134.1

10/04/2018

21:26

50,080

CbsCore.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

2,079,056

turbostack.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

352,592

TiWorker.exe

10.0.17134.1

10/04/2018

21:10

198,144

TiFileFetcher.exe

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

376,656

drupdate.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

301,904

wcp.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

2,848,080

cmiadapter.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

69,968

smiengine.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

727,376

smipi.dll

10.0.17134.1

10/04/2018

21:23

32,160

poqexec.exe

10.0.17134.1

10/04/2018

21:10

118,272

x86_installed

Không được lập phiên bản

29/10/2017

16:44

9

GlobalInstallOrder.xml

Không được lập phiên bản

29/10/2017

16:56

1,247,506

wrpint.dll

10.0.17134.1

10/04/2018

21:23

69,016

updateagent.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

1,923,920

EdgeAI.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:40

117,072

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

luainstall.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:41

58,680

appxreg.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:41

44,344

appxprovisionpackage.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:41

86,864

EventsInstaller.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:41

241,488

PerfCounterInstaller.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:41

140,112

grouptrusteeai.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:41

44,368

timezoneai.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:41

69,456

httpai.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:41

30,544

cmifw.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:41

100,688

FirewallOfflineAPI.dll

10.0.17134.136

08/06/2018

21:44

186,272

NetSetupAI.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:41

160,056

NetSetupApi.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:39

142,136

NetSetupEngine.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:39

799,032

ImplatSetup.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:41

132,944

winsockai.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:41

82,744

ws2_helper.dll

10.0.17134.1

10/04/2018

21:44

106,400

wmicmiplugin.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:41

422,736

offlinelsa.dll

10.0.17134.1

10/04/2018

21:37

130,976

offlinesam.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:40

251,216

poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

12/04/2018

2:52

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

12/04/2018

2:52

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

12/04/2018

2:51

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

12/04/2018

2:51

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

10/04/2018

21:34

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

12/04/2018

2:43

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

12/04/2018

2:50

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

12/04/2018

2:43

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

12/04/2018

2:50

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

12/04/2018

2:49

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

12/04/2018

2:50

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

12/04/2018

2:45

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

12/04/2018

2:53

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

12/04/2018

2:53

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

12/04/2018

2:51

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

12/04/2018

2:48

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

12/04/2018

2:44

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

12/04/2018

2:47

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

30/05/2018

18:02

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

12/04/2018

2:49

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

12/04/2018

2:53

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

12/04/2018

2:52

3,072

mofinstall.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:41

70,992

esscli.dll

10.0.17134.1

10/04/2018

21:41

385,944

mofd.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:41

259,408

repdrvfs.dll

10.0.17134.464

19/11/2018

21:34

363,008

fastprox.dll

10.0.17134.1

10/04/2018

21:41

846,744

wbemcomn.dll

10.0.17134.464

19/11/2018

21:34

459,256

wbemcore.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:41

1,137,464

wmiutils.dll

10.0.17134.1

10/04/2018

21:43

118,176

wbemprox.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:41

43,856

shtransform.dll

10.0.17134.2201

15/04/2021

4:40

39,224

bfsvc.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:41

216,376

securebootai.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:41

65,872

fveupdateai.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:41

35,152

peerdistai.dll

10.0.17134.2201

15/04/2021

4:36

37,688

PrintAdvancedInstaller.dll

10.0.17134.2201

15/04/2021

4:36

102,200

msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.17134.2201

15/04/2021

4:36

64,848

netfxconfig.dll

10.0.17134.2201

15/04/2021

4:36

30,008

ConfigureIEOptionalComponentsAI.dll

10.0.17134.2201

15/04/2021

4:36

52,024

IEFileInstallAI.dll

10.0.17134.2201

15/04/2021

4:36

37,200

servicemodelregai.dll

10.0.17134.2201

15/04/2021

4:36

90,448

SetIEInstalledDateAI.dll

10.0.17134.2201

15/04/2021

4:36

24,888

bcdeditai.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:44

312,632

FeatureSettingsOverride.dll

10.0.17134.2201

15/04/2021

4:36

39,736

PrimitiveTransformers.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:39

63,288

sppinst.dll

10.0.17134.1

10/04/2018

21:44

42,912

AriTransformer.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:41

57,168

WpnDataTransformer.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:41

37,200

mqcmiplugin.dll

5.0.1.1

15/04/2021

4:41

154,960

appserverai.dll

10.0.17134.2201

15/04/2021

4:37

115,528

RDWebAI.dll

10.0.17134.2201

15/04/2021

4:40

120,144

tssdisai.dll

10.0.17134.2201

15/04/2021

4:40

120,120

VmHostAI.dll

10.0.17134.2201

15/04/2021

4:40

97,592

iissetupai.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:41

133,944

cleanupai.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:41

23,376

wdscore.dll

10.0.17134.1

10/04/2018

21:39

244,640

drvstore.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:39

1,013,560

dpx.dll

5.0.1.1

14/04/2021

21:39

628,040

msdelta.dll

5.0.1.1

10/04/2018

21:35

510,368

mspatcha.dll

5.0.1.1

10/04/2018

21:35

55,192

cmiaisupport.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:39

2,655,544

WcmTypes.xsd

Không được lập phiên bản

29/10/2017

18:01

1,047

CbsMsg.dll

10.0.17134.1

10/04/2018

21:39

51,096

CbsCore.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:39

2,388,792

turbostack.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:39

498,504

TiWorker.exe

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:10

199,680

TiFileFetcher.exe

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:39

445,248

drupdate.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:39

357,704

wcp.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:39

3,599,160

cmiadapter.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:39

82,760

smiengine.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:39

847,672

smipi.dll

10.0.17134.1

10/04/2018

21:38

36,248

poqexec.exe

10.0.17134.1

10/04/2018

21:07

141,312

amd64_installed

Không được lập phiên bản

29/10/2017

18:05

9

GlobalInstallOrder.xml

Không được lập phiên bản

29/10/2017

18:19

1,247,506

wrpint.dll

10.0.17134.1

10/04/2018

21:39

78,744

updateagent.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:39

2,547,000

EdgeAI.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:45

145,232

luainstall.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

50,000

appxreg.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

38,224

appxprovisionpackage.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

77,136

EventsInstaller.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

186,192

PerfCounterInstaller.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

121,168

grouptrusteeai.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

39,760

timezoneai.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

59,216

httpai.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

27,984

cmifw.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

87,376

FirewallOfflineAPI.dll

10.0.17134.136

08/06/2018

21:36

160,160

NetSetupAI.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

122,192

NetSetupApi.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

108,368

NetSetupEngine.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

576,336

ImplatSetup.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

98,128

winsockai.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

72,528

ws2_helper.dll

10.0.17134.1

10/04/2018

21:24

89,496

wmicmiplugin.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

287,568

offlinelsa.dll

10.0.17134.1

10/04/2018

21:23

116,640

offlinesam.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

222,544

poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

10/04/2018

21:22

3,072

mofinstall.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

71,504

esscli.dll

10.0.17134.1

10/04/2018

21:23

297,880

mofd.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

209,232

repdrvfs.dll

10.0.17134.1

10/04/2018

21:23

283,552

fastprox.dll

10.0.17134.464

19/11/2018

21:07

669,184

wbemcomn.dll

10.0.17134.1

10/04/2018

21:24

397,720

wbemcore.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

925,520

wmiutils.dll

10.0.17134.1

10/04/2018

21:26

99,232

wbemprox.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

37,712

shtransform.dll

10.0.17134.2201

15/04/2021

1:58

33,104

bfsvc.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

185,680

securebootai.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

55,632

fveupdateai.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

31,056

peerdistai.dll

10.0.17134.2201

15/04/2021

2:01

32,568

PrintAdvancedInstaller.dll

10.0.17134.2201

15/04/2021

2:01

93,496

msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.17134.2201

15/04/2021

2:01

55,120

netfxconfig.dll

10.0.17134.2201

15/04/2021

2:01

27,448

ConfigureIEOptionalComponentsAI.dll

10.0.17134.2201

15/04/2021

2:01

45,880

IEFileInstallAI.dll

10.0.17134.2201

15/04/2021

2:01

35,152

servicemodelregai.dll

10.0.17134.2201

15/04/2021

2:01

73,552

SetIEInstalledDateAI.dll

10.0.17134.2201

15/04/2021

2:01

22,328

bcdeditai.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:39

287,032

FeatureSettingsOverride.dll

10.0.17134.2201

15/04/2021

2:01

34,104

PrimitiveTransformers.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

50,512

sppinst.dll

10.0.17134.1

10/04/2018

21:38

37,272

AriTransformer.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

48,976

WpnDataTransformer.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

31,568

appserverai.dll

10.0.17134.2201

15/04/2021

1:57

95,032

RDWebAI.dll

10.0.17134.2201

15/04/2021

1:57

103,760

tssdisai.dll

10.0.17134.2201

15/04/2021

1:57

101,176

VmHostAI.dll

10.0.17134.2201

15/04/2021

1:57

81,744

iissetupai.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

105,296

cleanupai.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

20,816

wdscore.dll

10.0.17134.1

10/04/2018

21:24

203,680

drvstore.dll

10.0.17134.1

10/04/2018

21:27

834,464

dpx.dll

5.0.1.1

14/04/2021

21:32

450,896

msdelta.dll

5.0.1.1

10/04/2018

21:24

400,800

mspatcha.dll

5.0.1.1

10/04/2018

21:23

44,960

cmiaisupport.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

1,681,744

WcmTypes.xsd

Không được lập phiên bản

29/10/2017

16:48

1,047

CbsMsg.dll

10.0.17134.1

10/04/2018

21:26

50,080

CbsCore.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

2,079,056

turbostack.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

352,592

TiWorker.exe

10.0.17134.1

10/04/2018

21:10

198,144

TiFileFetcher.exe

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

376,656

drupdate.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

301,904

wcp.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

2,848,080

cmiadapter.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

69,968

smiengine.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

727,376

smipi.dll

10.0.17134.1

10/04/2018

21:23

32,160

poqexec.exe

10.0.17134.1

10/04/2018

21:10

118,272

x86_installed

Không được lập phiên bản

29/10/2017

16:44

9

GlobalInstallOrder.xml

Không được lập phiên bản

29/10/2017

16:56

1,247,506

wrpint.dll

10.0.17134.1

10/04/2018

21:23

69,016

updateagent.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

1,923,920

EdgeAI.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:40

117,072

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

luainstall.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:08

64,848

appxreg.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:08

48,976

appxprovisionpackage.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:08

100,688

EventsInstaller.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:08

257,336

PerfCounterInstaller.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:08

146,744

grouptrusteeai.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:08

47,928

timezoneai.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:08

70,992

httpai.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:08

33,592

cmifw.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:08

105,296

FirewallOfflineAPI.dll

10.0.17134.136

08/06/2018

21:52

190,880

NetSetupAI.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:08

166,736

NetSetupApi.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:05

144,208

NetSetupEngine.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:05

936,784

ImplatSetup.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:08

144,208

winsockai.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:08

83,792

ws2_helper.dll

10.0.17134.1

10/04/2018

21:51

107,416

wmicmiplugin.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:08

439,096

offlinelsa.dll

10.0.17134.1

10/04/2018

21:51

137,624

offlinesam.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:06

261,944

poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

11/04/2018

22:44

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

11/04/2018

22:45

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

11/04/2018

22:45

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

11/04/2018

22:45

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

10/04/2018

21:44

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

11/04/2018

22:44

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

11/04/2018

22:46

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

11/04/2018

22:44

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

11/04/2018

22:37

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

11/04/2018

22:37

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

11/04/2018

22:45

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

11/04/2018

22:45

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

11/04/2018

22:47

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

11/04/2018

22:47

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

11/04/2018

22:38

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

11/04/2018

22:47

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

11/04/2018

22:47

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

11/04/2018

22:44

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

11/04/2018

22:44

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

11/04/2018

22:44

3,072

mofinstall.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:08

78,160

esscli.dll

10.0.17134.1

10/04/2018

21:50

456,096

mofd.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:08

300,880

repdrvfs.dll

10.0.17134.464

21/11/2018

1:03

418,104

fastprox.dll

10.0.17134.1

10/04/2018

21:50

990,624

wbemcomn.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:08

495,440

wbemcore.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:08

1,384,248

wmiutils.dll

10.0.17134.1

10/04/2018

21:51

135,064

wbemprox.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:08

49,488

shtransform.dll

10.0.17134.2201

15/04/2021

3:52

41,808

bfsvc.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:08

234,296

securebootai.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:08

71,504

fveupdateai.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:08

37,200

peerdistai.dll

10.0.17134.2201

15/04/2021

3:49

41,784

PrintAdvancedInstaller.dll

10.0.17134.2201

15/04/2021

3:49

106,320

msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.17134.2201

15/04/2021

3:49

70,992

netfxconfig.dll

10.0.17134.2201

15/04/2021

3:49

31,568

ConfigureIEOptionalComponentsAI.dll

10.0.17134.2201

15/04/2021

3:49

59,208

IEFileInstallAI.dll

10.0.17134.2201

15/04/2021

3:49

41,784

servicemodelregai.dll

10.0.17134.2201

15/04/2021

3:49

95,048

SetIEInstalledDateAI.dll

10.0.17134.2201

15/04/2021

3:49

25,928

bcdeditai.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:11

324,928

FeatureSettingsOverride.dll

10.0.17134.2201

15/04/2021

3:49

42,312

PrimitiveTransformers.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:05

82,256

sppinst.dll

10.0.17134.1

10/04/2018

21:52

47,520

AriTransformer.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:08

69,432

WpnDataTransformer.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:08

39,224

appserverai.dll

10.0.17134.2201

15/04/2021

3:49

124,728

RDWebAI.dll

10.0.17134.2201

15/04/2021

3:49

129,848

tssdisai.dll

10.0.17134.2201

15/04/2021

3:49

129,848

VmHostAI.dll

10.0.17134.2201

15/04/2021

3:49

106,808

iissetupai.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:08

142,136

cleanupai.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:08

25,400

wdscore.dll

10.0.17134.1

10/04/2018

21:47

273,304

drvstore.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:05

1,012,536

dpx.dll

5.0.1.1

14/04/2021

21:05

677,176

msdelta.dll

5.0.1.1

10/04/2018

21:47

532,896

mspatcha.dll

5.0.1.1

10/04/2018

21:45

55,712

cmiaisupport.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:05

3,030,864

WcmTypes.xsd

Không được lập phiên bản

26/10/2017

17:39

1,047

CbsMsg.dll

10.0.17134.1

10/04/2018

21:49

51,096

CbsCore.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:05

2,422,584

turbostack.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:05

524,088

TiWorker.exe

10.0.17134.2201

14/04/2021

20:45

221,184

TiFileFetcher.exe

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:05

468,816

drupdate.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:05

372,024

wcp.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:05

3,776,336

cmiadapter.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:05

97,592

smiengine.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:05

965,968

smipi.dll

10.0.17134.1

10/04/2018

21:45

39,328

poqexec.exe

10.0.17134.464

21/11/2018

0:40

140,288

arm64_installed

Không được lập phiên bản

26/10/2017

17:36

9

GlobalInstallOrder.xml

Không được lập phiên bản

26/10/2017

17:48

1,247,506

wrpint.dll

10.0.17134.1

10/04/2018

21:47

84,384

updateagent.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:05

2,634,576

EdgeAI.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:12

160,080

poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

10/04/2018

21:27

3,072

wdscore.dll

10.0.17134.1

10/04/2018

21:27

217,512

drvstore.dll

10.0.17134.1

10/04/2018

21:29

729,512

dpx.dll

5.0.1.1

14/04/2021

20:59

508,240

msdelta.dll

5.0.1.1

10/04/2018

21:27

430,504

mspatcha.dll

5.0.1.1

10/04/2018

21:27

61,864

cmiaisupport.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

20:59

2,236,752

WcmTypes.xsd

Không được lập phiên bản

29/10/2017

17:00

1,047

CbsMsg.dll

10.0.17134.1

10/04/2018

21:30

70,056

CbsCore.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

20:59

1,880,400

turbostack.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

20:59

401,744

TiWorker.exe

10.0.17134.2201

14/04/2021

20:38

212,992

TiFileFetcher.exe

10.0.17134.2201

14/04/2021

20:59

356,688

drupdate.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

20:59

287,056

wcp.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

20:59

2,740,560

cmiadapter.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

20:59

86,352

smiengine.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

20:59

684,368

smipi.dll

10.0.17134.1

10/04/2018

21:27

49,568

poqexec.exe

10.0.17134.1

10/04/2018

21:07

118,784

arm_installed

Không được lập phiên bản

29/10/2017

16:47

9

GlobalInstallOrder.xml

Không được lập phiên bản

08/01/2018

20:10

1,247,506

wrpint.dll

10.0.17134.1

10/04/2018

21:28

86,440

updateagent.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

20:59

2,056,528

EdgeAI.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:06

135,520

luainstall.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

50,000

appxreg.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

38,224

appxprovisionpackage.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

77,136

EventsInstaller.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

186,192

PerfCounterInstaller.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

121,168

grouptrusteeai.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

39,760

timezoneai.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

59,216

httpai.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

27,984

cmifw.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

87,376

FirewallOfflineAPI.dll

10.0.17134.136

08/06/2018

21:36

160,160

NetSetupAI.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

122,192

NetSetupApi.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

108,368

NetSetupEngine.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

576,336

ImplatSetup.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

98,128

winsockai.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

72,528

ws2_helper.dll

10.0.17134.1

10/04/2018

21:24

89,496

wmicmiplugin.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

287,568

offlinelsa.dll

10.0.17134.1

10/04/2018

21:23

116,640

offlinesam.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

222,544

poqexec.exe.mui

10.0.17134.1

10/04/2018

21:22

3,072

mofinstall.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

71,504

esscli.dll

10.0.17134.1

10/04/2018

21:23

297,880

mofd.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

209,232

repdrvfs.dll

10.0.17134.1

10/04/2018

21:23

283,552

fastprox.dll

10.0.17134.464

19/11/2018

21:07

669,184

wbemcomn.dll

10.0.17134.1

10/04/2018

21:24

397,720

wbemcore.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

925,520

wmiutils.dll

10.0.17134.1

10/04/2018

21:26

99,232

wbemprox.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

37,712

shtransform.dll

10.0.17134.2201

15/04/2021

1:58

33,104

bfsvc.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

185,680

securebootai.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

55,632

fveupdateai.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

31,056

peerdistai.dll

10.0.17134.2201

15/04/2021

2:01

32,568

PrintAdvancedInstaller.dll

10.0.17134.2201

15/04/2021

2:01

93,496

msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.17134.2201

15/04/2021

2:01

55,120

netfxconfig.dll

10.0.17134.2201

15/04/2021

2:01

27,448

ConfigureIEOptionalComponentsAI.dll

10.0.17134.2201

15/04/2021

2:01

45,880

IEFileInstallAI.dll

10.0.17134.2201

15/04/2021

2:01

35,152

servicemodelregai.dll

10.0.17134.2201

15/04/2021

2:01

73,552

SetIEInstalledDateAI.dll

10.0.17134.2201

15/04/2021

2:01

22,328

bcdeditai.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:39

287,032

FeatureSettingsOverride.dll

10.0.17134.2201

15/04/2021

2:01

34,104

PrimitiveTransformers.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

50,512

sppinst.dll

10.0.17134.1

10/04/2018

21:38

37,272

AriTransformer.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

48,976

WpnDataTransformer.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

31,568

appserverai.dll

10.0.17134.2201

15/04/2021

1:57

95,032

RDWebAI.dll

10.0.17134.2201

15/04/2021

1:57

103,760

tssdisai.dll

10.0.17134.2201

15/04/2021

1:57

101,176

VmHostAI.dll

10.0.17134.2201

15/04/2021

1:57

81,744

iissetupai.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

105,296

cleanupai.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

20,816

wdscore.dll

10.0.17134.1

10/04/2018

21:24

203,680

drvstore.dll

10.0.17134.1

10/04/2018

21:27

834,464

dpx.dll

5.0.1.1

14/04/2021

21:32

450,896

msdelta.dll

5.0.1.1

10/04/2018

21:24

400,800

mspatcha.dll

5.0.1.1

10/04/2018

21:23

44,960

cmiaisupport.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

1,681,744

WcmTypes.xsd

Không được lập phiên bản

29/10/2017

16:48

1,047

CbsMsg.dll

10.0.17134.1

10/04/2018

21:26

50,080

CbsCore.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

2,079,056

turbostack.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

352,592

TiWorker.exe

10.0.17134.1

10/04/2018

21:10

198,144

TiFileFetcher.exe

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

376,656

drupdate.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

301,904

wcp.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

2,848,080

cmiadapter.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

69,968

smiengine.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

727,376

smipi.dll

10.0.17134.1

10/04/2018

21:23

32,160

poqexec.exe

10.0.17134.1

10/04/2018

21:10

118,272

x86_installed

Không được lập phiên bản

29/10/2017

16:44

9

GlobalInstallOrder.xml

Không được lập phiên bản

29/10/2017

16:56

1,247,506

wrpint.dll

10.0.17134.1

10/04/2018

21:23

69,016

updateagent.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:32

1,923,920

EdgeAI.dll

10.0.17134.2201

14/04/2021

21:40

117,072

Tham khảo

Để biết thông tin về SSU, hãy xem các bài viết sau đây:

Để biết thêm thông tin về Các bản cập nhật Động, hãy xem các bài viết sau đây:

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×