Cập nhật này áp dụng cho các mục sau:

  • Windows 10, phiên bản 1909 dành cho hệ thống 32 bit

  • Windows 10, phiên bản 1909 dành cho hệ thống dựa trên ARM64

  • Windows 10, phiên bản 1909 dành cho hệ thống dựa trên x64

  • Windows Server, phiên bản 1909 (Cài đặt Server Core) 

Tóm tắt

Bản cập nhật này cải thiện chất lượng cho ngăn xếp dịch vụ, là cấu phần cài đặt và Windows cập nhật. Các bản cập nhật ngăn xếp dịch vụ (SSU) đảm bảo rằng bạn có một ngăn xếp dịch vụ mạnh mẽ và đáng tin cậy để thiết bị của bạn có thể nhận và cài đặt các bản cập nhật Microsoft.

Ngoài ra, bản cập nhật này còn giải quyết một sự cố trong đó việc tắt không nhất trí trong Windows Update sẽ làm hỏng kho lưu trữ Công cụ Quản lý Windows (WMI) và gây ra lỗi Chương trình cài đặt Nâng cao của Microsoft Operations Framework (MOF).

Cách tải bản cập nhật này

Phương pháp 1: Windows Update 

Bản cập nhật này sẵn dùng thông qua Windows Update. Tệp sẽ được tải xuống và cài đặt tự động.  

Phương pháp 2: Danh mục Cập nhật của Microsoft 

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến website Danh mục Cập nhật của Microsoft.

Phương pháp 3: Dịch Windows Cập nhật Máy chủ

Bản cập nhật này cũng sẵn có thông qua dịch Windows Server Update Services (WSUS).

Điều kiện tiên quyết 

Không có điều kiện tiên quyết để áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về khởi động lại 

Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Loại bỏ thông tin

Việc cập nhật ngăn xếp dịch vụ (SSU) thực hiện thay đổi về cách cài đặt các bản cập nhật và không thể được gỡ cài đặt khỏi thiết bị.

Thông tin về thay thế bản cập nhật 

Bản cập nhật này sẽ thay thế bản cập nhật phát hành trước đây KB5003244.

Thông tin tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau đây.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

luainstall.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

55,120

appxreg.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

38,200

appxprovisionpackage.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

75,064

EventsInstaller.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

190,264

PerfCounterInstaller.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

120,144

grouptrusteeai.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

39,248

timezoneai.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

58,704

httpai.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

27,448

cmifw.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

85,840

FirewallOfflineAPI.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

171,320

NetSetupAI.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

121,168

NetSetupApi.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

107,832

NetSetupEngine.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

587,576

ImplatSetup.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

97,616

winsockai.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

76,112

ws2_helper.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

88,912

wmicmiplugin.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

284,472

netfxconfig.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:57

25,936

featurestagingai.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:57

52,560

offlinelsa.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:42

115,024

offlinesam.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

224,080

mofinstall.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

103,248

esscli.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

299,344

mofd.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

205,648

repdrvfs.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

280,376

fastprox.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

701,752

wbemcomn.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

433,488

wbemcore.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

1,487,696

wmiutils.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

97,616

wbemprox.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

37,176

shtransform.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

0:37

33,104

bfsvc.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

189,264

securebootai.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

53,072

fveupdateai.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

35,152

peerdistai.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

0:38

31,544

PrintAdvancedInstaller.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

0:37

91,448

msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

0:37

52,536

ConfigureIEOptionalComponentsAI.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

0:37

45,368

IEFileInstallAI.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

0:37

33,080

servicemodelregai.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

0:38

73,528

SetIEInstalledDateAI.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

0:37

22,328

bcdeditai.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:55

291,656

FeatureSettingsOverride.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

0:38

34,104

SupplementalServicingAI.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

0:32

15,360

PrimitiveTransformers.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

48,440

sppinst.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:46

36,176

AriTransformer.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

47,952

WpnDataTransformer.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

31,032

mqcmiplugin.dll

5.0.1.1

11/05/2021

0:40

127,304

appserverai.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

0:36

147,784

RDWebAI.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

0:36

102,216

tssdisai.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

0:36

104,776

VmHostAI.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

0:37

80,720

iissetupai.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

103,760

cleanupai.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

20,792

wdscore.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

201,040

drvstore.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

1,016,656

dpx.dll

5.0.1.1

10/05/2021

21:41

495,952

msdelta.dll

5.0.1.1

10/05/2021

21:41

434,512

mspatcha.dll

5.0.1.1

10/05/2021

21:41

44,368

cmiaisupport.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

1,656,656

WcmTypes.xsd

Không được lập phiên bản

15/04/2021

12:45

1,047

CbsMsg.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

51,512

CbsCore.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

2,114,896

turbostack.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

434,000

TiWorker.exe

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:18

212,992

TiFileFetcher.exe

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

367,952

drupdate.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

311,096

wcp.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:42

3,096,400

cmiadapter.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

67,920

smiengine.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

702,288

smipi.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

31,568

poqexec.exe

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:19

391,168

x86_installed

Không được lập phiên bản

15/04/2021

12:42

9

GlobalInstallOrder.xml

Không được lập phiên bản

15/04/2021

12:45

1,247,506

ReserveManager.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:57

226,128

wrpint.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

64,312

updateagent.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

2,031,440

EdgeAI.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:57

117,560

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

luainstall.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

68,920

appxreg.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

45,368

appxprovisionpackage.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

86,840

EventsInstaller.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

242,512

PerfCounterInstaller.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:42

141,136

grouptrusteeai.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

44,856

timezoneai.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

70,456

httpai.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:42

30,544

cmifw.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:42

103,760

FirewallOfflineAPI.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:39

200,016

NetSetupAI.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:42

165,200

NetSetupApi.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:39

143,176

NetSetupEngine.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:39

824,648

ImplatSetup.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

133,944

winsockai.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

82,768

ws2_helper.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

106,808

wmicmiplugin.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:42

421,712

netfxconfig.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:52

29,512

featurestagingai.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:52

65,872

offlinelsa.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:40

132,424

offlinesam.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:40

254,792

mofinstall.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:42

118,584

esscli.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:42

402,744

mofd.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:43

258,872

repdrvfs.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:42

362,296

fastprox.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:42

907,576

wbemcomn.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:43

517,432

wbemcore.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:42

1,752,376

wmiutils.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:42

119,608

wbemprox.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:42

43,832

shtransform.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

1:09

39,760

bfsvc.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:43

223,048

securebootai.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:43

66,360

fveupdateai.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:42

39,736

peerdistai.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

1:05

37,688

PrintAdvancedInstaller.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

1:06

105,288

msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

1:05

61,768

ConfigureIEOptionalComponentsAI.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

1:06

51,512

IEFileInstallAI.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

1:05

37,200

servicemodelregai.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

1:05

92,496

SetIEInstalledDateAI.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

1:05

24,912

bcdeditai.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:49

318,264

FeatureSettingsOverride.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

1:05

39,760

SupplementalServicingAI.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

0:57

18,944

PrimitiveTransformers.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:39

62,288

sppinst.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:42

43,320

AriTransformer.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:42

56,648

WpnDataTransformer.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:42

37,704

mqcmiplugin.dll

5.0.1.1

11/05/2021

1:13

155,976

appserverai.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

1:05

170,312

RDWebAI.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

1:09

119,608

tssdisai.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

1:09

126,264

VmHostAI.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

1:09

98,632

iissetupai.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:43

127,304

cleanupai.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:43

23,368

wdscore.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:39

247,624

drvstore.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:39

1,275,192

dpx.dll

5.0.1.1

10/05/2021

21:39

717,624

msdelta.dll

5.0.1.1

10/05/2021

21:40

548,176

mspatcha.dll

5.0.1.1

10/05/2021

21:39

55,120

cmiaisupport.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:39

2,538,832

WcmTypes.xsd

Không được lập phiên bản

01/04/2021

22:07

1,047

CbsMsg.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:39

53,584

CbsCore.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:39

2,538,808

turbostack.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:39

600,912

TiWorker.exe

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:22

220,160

TiFileFetcher.exe

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:40

462,136

drupdate.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:39

377,680

wcp.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:39

4,063,032

cmiadapter.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:39

82,256

smiengine.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:39

858,448

smipi.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:39

36,688

poqexec.exe

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:18

493,568

amd64_installed

Không được lập phiên bản

01/04/2021

22:03

9

GlobalInstallOrder.xml

Không được lập phiên bản

01/04/2021

22:07

1,247,506

ReserveManager.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:51

283,984

wrpint.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:39

75,064

updateagent.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:39

2,728,784

EdgeAI.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:51

145,224

luainstall.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

55,120

appxreg.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

38,200

appxprovisionpackage.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

75,064

EventsInstaller.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

190,264

PerfCounterInstaller.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

120,144

grouptrusteeai.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

39,248

timezoneai.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

58,704

httpai.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

27,448

cmifw.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

85,840

FirewallOfflineAPI.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

171,320

NetSetupAI.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

121,168

NetSetupApi.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

107,832

NetSetupEngine.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

587,576

ImplatSetup.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

97,616

winsockai.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

76,112

ws2_helper.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

88,912

wmicmiplugin.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

284,472

netfxconfig.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:57

25,936

featurestagingai.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:57

52,560

offlinelsa.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:42

115,024

offlinesam.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

224,080

mofinstall.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

103,248

esscli.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

299,344

mofd.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

205,648

repdrvfs.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

280,376

fastprox.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

701,752

wbemcomn.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

433,488

wbemcore.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

1,487,696

wmiutils.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

97,616

wbemprox.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

37,176

shtransform.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

0:37

33,104

bfsvc.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

189,264

securebootai.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

53,072

fveupdateai.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

35,152

peerdistai.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

0:38

31,544

PrintAdvancedInstaller.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

0:37

91,448

msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

0:37

52,536

ConfigureIEOptionalComponentsAI.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

0:37

45,368

IEFileInstallAI.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

0:37

33,080

servicemodelregai.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

0:38

73,528

SetIEInstalledDateAI.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

0:37

22,328

bcdeditai.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:55

291,656

FeatureSettingsOverride.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

0:38

34,104

SupplementalServicingAI.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

0:32

15,360

PrimitiveTransformers.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

48,440

sppinst.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:46

36,176

AriTransformer.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

47,952

WpnDataTransformer.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

31,032

appserverai.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

0:36

147,784

RDWebAI.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

0:36

102,216

tssdisai.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

0:36

104,776

VmHostAI.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

0:37

80,720

iissetupai.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

103,760

cleanupai.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

20,792

wdscore.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

201,040

drvstore.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

1,016,656

dpx.dll

5.0.1.1

10/05/2021

21:41

495,952

msdelta.dll

5.0.1.1

10/05/2021

21:41

434,512

mspatcha.dll

5.0.1.1

10/05/2021

21:41

44,368

cmiaisupport.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

1,656,656

WcmTypes.xsd

Không được lập phiên bản

15/04/2021

12:45

1,047

CbsMsg.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

51,512

CbsCore.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

2,114,896

turbostack.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

434,000

TiWorker.exe

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:18

212,992

TiFileFetcher.exe

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

367,952

drupdate.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

311,096

wcp.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:42

3,096,400

cmiadapter.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

67,920

smiengine.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

702,288

smipi.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

31,568

poqexec.exe

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:19

391,168

x86_installed

Không được lập phiên bản

15/04/2021

12:42

9

GlobalInstallOrder.xml

Không được lập phiên bản

15/04/2021

12:45

1,247,506

ReserveManager.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:57

226,128

wrpint.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

64,312

updateagent.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

2,031,440

EdgeAI.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:57

117,560

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

luainstall.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:44

74,064

appxreg.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:44

48,464

appxprovisionpackage.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:44

95,568

EventsInstaller.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:44

257,360

PerfCounterInstaller.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:44

147,280

grouptrusteeai.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:44

47,440

timezoneai.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:44

71,504

httpai.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:44

34,128

cmifw.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:44

105,808

FirewallOfflineAPI.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

204,112

NetSetupAI.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:44

162,640

NetSetupApi.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

143,184

NetSetupEngine.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

939,832

ImplatSetup.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:44

141,648

winsockai.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:44

84,816

ws2_helper.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:44

107,344

wmicmiplugin.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:44

435,024

netfxconfig.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:53

31,560

featurestagingai.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:53

69,448

offlinelsa.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:43

141,624

offlinesam.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:43

264,504

mofinstall.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:44

128,848

esscli.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:45

453,960

mofd.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:45

297,288

repdrvfs.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:45

409,928

fastprox.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:45

1,033,544

wbemcomn.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:45

549,704

wbemcore.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:45

1,977,160

wmiutils.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:45

132,936

wbemprox.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:45

48,968

shtransform.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

1:33

42,824

bfsvc.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:45

240,456

securebootai.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:45

70,984

fveupdateai.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:44

41,288

peerdistai.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

1:29

39,240

PrintAdvancedInstaller.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

1:30

115,016

msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

1:29

65,352

ConfigureIEOptionalComponentsAI.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

1:29

54,088

IEFileInstallAI.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

1:29

39,752

servicemodelregai.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

1:29

95,560

SetIEInstalledDateAI.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

1:29

26,440

bcdeditai.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:52

329,544

FeatureSettingsOverride.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

1:29

42,312

SupplementalServicingAI.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

1:25

19,968

PrimitiveTransformers.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

67,920

sppinst.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:44

47,432

AriTransformer.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:44

59,216

WpnDataTransformer.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:44

39,248

appserverai.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

1:29

180,552

RDWebAI.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

1:31

127,304

tssdisai.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

1:31

134,984

VmHostAI.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

1:31

104,272

iissetupai.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:44

136,008

cleanupai.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:45

24,400

wdscore.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

272,720

drvstore.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

1,303,888

dpx.dll

5.0.1.1

10/05/2021

21:41

726,840

msdelta.dll

5.0.1.1

10/05/2021

21:41

525,112

mspatcha.dll

5.0.1.1

10/05/2021

21:41

55,120

cmiaisupport.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

2,854,224

WcmTypes.xsd

Không được lập phiên bản

2/12/2020

21:39

1,047

CbsMsg.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

52,560

CbsCore.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

2,490,192

turbostack.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

625,488

TiWorker.exe

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:25

239,616

TiFileFetcher.exe

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:42

464,720

drupdate.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

389,432

wcp.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:42

4,179,280

cmiadapter.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

93,520

smiengine.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

961,336

smipi.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

39,224

poqexec.exe

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:23

499,200

arm64_installed

Không được lập phiên bản

2/12/2020

21:34

9

GlobalInstallOrder.xml

Không được lập phiên bản

2/12/2020

21:39

1,247,506

ReserveManager.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:53

286,024

wrpint.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

79,160

updateagent.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

2,813,264

EdgeAI.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:53

159,544

wdscore.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:36

217,440

drvstore.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:37

913,744

dpx.dll

5.0.1.1

10/05/2021

21:37

553,280

msdelta.dll

5.0.1.1

10/05/2021

21:37

438,592

mspatcha.dll

5.0.1.1

10/05/2021

21:37

61,768

cmiaisupport.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:37

2,216,272

WcmTypes.xsd

Không được lập phiên bản

15/04/2021

12:51

1,047

CbsMsg.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:37

69,968

CbsCore.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:37

1,929,552

turbostack.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:37

483,648

TiWorker.exe

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:09

229,376

TiFileFetcher.exe

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:37

356,680

drupdate.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:37

295,248

wcp.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:37

2,908,488

cmiadapter.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:37

86,344

smiengine.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:37

684,368

smipi.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:37

53,576

poqexec.exe

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:09

385,024

arm_installed

Không được lập phiên bản

15/04/2021

12:47

9

GlobalInstallOrder.xml

Không được lập phiên bản

15/04/2021

12:51

1,247,506

ReserveManager.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:49

237,896

wrpint.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:37

82,248

updateagent.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:37

2,167,104

EdgeAI.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:49

135,488

luainstall.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

55,120

appxreg.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

38,200

appxprovisionpackage.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

75,064

EventsInstaller.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

190,264

PerfCounterInstaller.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

120,144

grouptrusteeai.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

39,248

timezoneai.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

58,704

httpai.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

27,448

cmifw.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

85,840

FirewallOfflineAPI.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

171,320

NetSetupAI.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

121,168

NetSetupApi.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

107,832

NetSetupEngine.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

587,576

ImplatSetup.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

97,616

winsockai.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

76,112

ws2_helper.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

88,912

wmicmiplugin.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

284,472

netfxconfig.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:57

25,936

featurestagingai.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:57

52,560

offlinelsa.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:42

115,024

offlinesam.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

224,080

mofinstall.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

103,248

esscli.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

299,344

mofd.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

205,648

repdrvfs.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

280,376

fastprox.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

701,752

wbemcomn.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

433,488

wbemcore.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

1,487,696

wmiutils.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

97,616

wbemprox.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

37,176

shtransform.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

0:37

33,104

bfsvc.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

189,264

securebootai.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

53,072

fveupdateai.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

35,152

peerdistai.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

0:38

31,544

PrintAdvancedInstaller.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

0:37

91,448

msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

0:37

52,536

ConfigureIEOptionalComponentsAI.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

0:37

45,368

IEFileInstallAI.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

0:37

33,080

servicemodelregai.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

0:38

73,528

SetIEInstalledDateAI.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

0:37

22,328

bcdeditai.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:55

291,656

FeatureSettingsOverride.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

0:38

34,104

SupplementalServicingAI.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

0:32

15,360

PrimitiveTransformers.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

48,440

sppinst.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:46

36,176

AriTransformer.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

47,952

WpnDataTransformer.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

31,032

appserverai.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

0:36

147,784

RDWebAI.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

0:36

102,216

tssdisai.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

0:36

104,776

VmHostAI.dll

10.0.18362.1610

11/05/2021

0:37

80,720

iissetupai.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

103,760

cleanupai.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

20,792

wdscore.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

201,040

drvstore.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

1,016,656

dpx.dll

5.0.1.1

10/05/2021

21:41

495,952

msdelta.dll

5.0.1.1

10/05/2021

21:41

434,512

mspatcha.dll

5.0.1.1

10/05/2021

21:41

44,368

cmiaisupport.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

1,656,656

WcmTypes.xsd

Không được lập phiên bản

15/04/2021

12:45

1,047

CbsMsg.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

51,512

CbsCore.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

2,114,896

turbostack.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

434,000

TiWorker.exe

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:18

212,992

TiFileFetcher.exe

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

367,952

drupdate.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

311,096

wcp.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:42

3,096,400

cmiadapter.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

67,920

smiengine.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

702,288

smipi.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

31,568

poqexec.exe

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:19

391,168

x86_installed

Không được lập phiên bản

15/04/2021

12:42

9

GlobalInstallOrder.xml

Không được lập phiên bản

15/04/2021

12:45

1,247,506

ReserveManager.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:57

226,128

wrpint.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

64,312

updateagent.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:41

2,031,440

EdgeAI.dll

10.0.18362.1610

10/05/2021

21:57

117,560

Tham khảo

Để biết thông tin về SSU, hãy xem các bài viết sau đây:

Để biết thêm thông tin về Các bản cập nhật Động, hãy xem các bài viết sau đây:

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×