Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Quan trọng: Windows 10, phiên bản 1809 đã được kết thúc dịch vụ vào ngày 11 tháng 5 năm 2021 đối với các thiết bị chạy các phiên bản Enterprise, Education và IoT Enterprise. Sau ngày 11 tháng 5 năm 2021, các thiết bị này sẽ không còn được cung cấp các bản cập nhật ngăn xếp dịch vụ. Để tiếp tục nhận được các bản cập nhật này, chúng tôi khuyên bạn nên cập nhật lên phiên bản mới nhất của Windows 10.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp các phiên bản sau: Enterprise G, HoloLens và các phiên bản LTSC cho Client, Server và IoT.

Cập nhật này áp dụng cho các mục sau:

  • Windows 10, phiên bản 1809 dành cho hệ thống 32 bit

  • Windows 10, phiên bản 1809 dành cho hệ thống dựa trên ARM64

  • Windows 10, phiên bản 1809 dành cho hệ thống dựa trên x64

  • Windows Server 2019

  • Windows Server 2019 (Cài đặt Cốt lõi Máy chủ)

Tóm tắt

Bản cập nhật này cải thiện chất lượng cho ngăn xếp dịch vụ, là cấu phần cài đặt và Windows cập nhật. Các bản cập nhật ngăn xếp dịch vụ (SSU) đảm bảo rằng bạn có một ngăn xếp dịch vụ mạnh mẽ và đáng tin cậy để thiết bị của bạn có thể nhận và cài đặt các bản cập nhật Microsoft.

Ngoài ra, bản cập nhật này còn giải quyết một sự cố trong đó việc tắt không nhất trí trong Windows Update sẽ làm hỏng kho lưu trữ Công cụ Quản lý Windows (WMI) và gây ra lỗi Chương trình cài đặt Nâng cao của Microsoft Operations Framework (MOF).

Cách tải bản cập nhật này

Phương pháp 1: Windows Update 

Bản cập nhật này sẵn dùng thông qua Windows Update. Tệp sẽ được tải xuống và cài đặt tự động.  

Phương pháp 2: Danh mục Cập nhật của Microsoft 

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến website Danh mục Cập nhật của Microsoft.

Phương pháp 3: Dịch Windows Cập nhật Máy chủ

Bản cập nhật này cũng sẵn có thông qua dịch Windows Server Update Services (WSUS).

Điều kiện tiên quyết 

Không có điều kiện tiên quyết để áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về khởi động lại 

Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Loại bỏ thông tin

Việc cập nhật ngăn xếp dịch vụ (SSU) thực hiện thay đổi về cách cài đặt các bản cập nhật và không thể được gỡ cài đặt khỏi thiết bị.

Thông tin về thay thế bản cập nhật 

Bản cập nhật này sẽ thay thế bản cập nhật phát hành trước đây KB5003243.

Thông tin tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau đây.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

luainstall.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

48,976

appxreg.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

38,224

appxprovisionpackage.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

76,112

EventsInstaller.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

190,288

PerfCounterInstaller.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

120,144

grouptrusteeai.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

38,736

timezoneai.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

58,704

httpai.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

27,472

cmifw.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

85,840

FirewallOfflineAPI.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

170,512

NetSetupAI.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

123,728

NetSetupApi.dll

10.0.17763.550

18/5/2019

18:16

107,832

NetSetupEngine.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

598,352

ImplatSetup.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

98,128

winsockai.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

73,552

ws2_helper.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

89,104

wmicmiplugin.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

286,544

offlinelsa.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

116,024

offlinesam.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

225,104

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

1:23

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

1:23

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

1:23

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

1:23

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

1:20

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

1:24

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

1:19

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

1:23

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

1:21

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

1:22

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

1:21

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

1:22

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

1:23

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

1:22

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

1:23

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

1:22

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

1:22

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

1:21

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

1:21

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

1:17

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

1:17

3,072

mofinstall.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

101,200

esscli.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

301,368

mofd.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

204,112

repdrvfs.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

281,104

fastprox.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

665,912

wbemcomn.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

434,512

wbemcore.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

1,491,280

wmiutils.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

97,592

wbemprox.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

37,176

shtransform.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

1:15

33,080

bfsvc.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

191,312

securebootai.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

54,608

fveupdateai.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

33,616

peerdistai.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

1:15

32,056

PrintAdvancedInstaller.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

1:15

94,520

msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

1:15

55,096

netfxconfig.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

1:15

26,936

ConfigureIEOptionalComponentsAI.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

1:15

45,904

IEFileInstallAI.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

1:15

34,640

servicemodelregai.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

1:15

73,528

SetIEInstalledDateAI.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

1:15

22,352

bcdeditai.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:16

289,592

FeatureSettingsOverride.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

1:15

34,104

SupplementalServicingAI.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

1:13

15,872

PrimitiveTransformers.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

50,000

sppinst.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:05

36,368

AriTransformer.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

48,464

WpnDataTransformer.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

31,056

mqcmiplugin.dll

5.0.1.1

11/05/2021

1:18

127,288

iissetupai.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

105,808

cleanupai.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

20,816

wdscore.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

201,016

drvstore.dll

10.0.17763.550

18/5/2019

18:16

974,136

dpx.dll

5.0.1.1

10/05/2021

22:09

468,304

msdelta.dll

5.0.1.1

14/09/2018

18:02

401,720

mspatcha.dll

5.0.1.1

14/09/2018

18:02

44,560

cmiaisupport.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

1,745,744

WcmTypes.xsd

Không được lập phiên bản

09/08/2018

14:46

1,047

CbsMsg.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

49,976

CbsCore.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

2,117,456

turbostack.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

390,992

TiWorker.exe

10.0.17763.1

14/09/2018

17:42

200,704

TiFileFetcher.exe

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

375,120

drupdate.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

306,512

wcp.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

2,923,856

cmiadapter.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

67,920

smiengine.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

709,456

smipi.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

31,760

poqexec.exe

10.0.17763.1

14/09/2018

17:43

117,248

x86_installed

Không được lập phiên bản

09/08/2018

14:42

9

GlobalInstallOrder.xml

Không được lập phiên bản

09/08/2018

14:46

1,247,506

wrpint.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

65,552

updateagent.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

2,057,552

EdgeAI.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:16

118,608

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

luainstall.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:11

59,192

appxreg.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:11

45,368

appxprovisionpackage.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:11

87,864

EventsInstaller.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:11

245,048

PerfCounterInstaller.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:11

141,112

grouptrusteeai.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:11

44,344

timezoneai.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:11

70,456

httpai.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:11

31,032

cmifw.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:11

102,712

FirewallOfflineAPI.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:28

198,656

NetSetupAI.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:11

162,104

NetSetupApi.dll

10.0.17763.550

18/5/2019

18:36

143,880

NetSetupEngine.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

821,072

ImplatSetup.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:11

134,456

winsockai.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:11

80,184

ws2_helper.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:30

106,808

wmicmiplugin.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:11

421,176

offlinelsa.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:29

131,896

offlinesam.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:10

255,824

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

4:41

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

4:41

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

4:41

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

4:41

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

14/09/2018

18:28

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

4:41

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

4:49

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

4:42

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

4:49

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

4:42

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

4:42

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

4:42

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

4:43

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

4:41

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

4:41

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

4:41

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

4:41

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

4:41

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

4:41

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

4:42

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

4:35

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

4:34

3,072

mofinstall.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:11

113,976

esscli.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:31

386,872

mofd.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:11

254,264

repdrvfs.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:31

360,760

fastprox.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:31

843,272

wbemcomn.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:11

515,384

wbemcore.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:11

1,748,280

wmiutils.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:31

119,824

wbemprox.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:31

43,832

shtransform.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

2:03

40,272

bfsvc.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:11

233,784

securebootai.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:11

66,360

fveupdateai.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:11

38,200

peerdistai.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

2:01

37,704

PrintAdvancedInstaller.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

2:01

103,240

msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

2:01

65,352

netfxconfig.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

2:01

30,536

ConfigureIEOptionalComponentsAI.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

2:01

52,048

IEFileInstallAI.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

2:01

37,704

servicemodelregai.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

2:01

90,952

SetIEInstalledDateAI.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

2:01

24,904

bcdeditai.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:14

316,752

FeatureSettingsOverride.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

2:01

39,752

SupplementalServicingAI.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

1:57

19,456

PrimitiveTransformers.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

63,816

sppinst.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:31

43,536

AriTransformer.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:11

57,656

WpnDataTransformer.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:11

37,688

mqcmiplugin.dll

5.0.1.1

11/05/2021

2:06

155,976

appserverai.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

2:01

175,432

RDWebAI.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

2:03

120,656

tssdisai.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

2:03

125,776

VmHostAI.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

2:03

98,640

iissetupai.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:11

128,312

cleanupai.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:11

23,352

wdscore.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:28

248,120

drvstore.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

1,213,768

dpx.dll

5.0.1.1

10/05/2021

22:09

657,224

msdelta.dll

5.0.1.1

14/09/2018

18:29

516,408

mspatcha.dll

5.0.1.1

14/09/2018

18:29

55,096

cmiaisupport.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:10

2,584,400

WcmTypes.xsd

Không được lập phiên bản

08/08/2018

20:55

1,047

CbsMsg.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:28

51,000

CbsCore.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:10

2,502,992

turbostack.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:10

541,512

TiWorker.exe

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

204,800

TiFileFetcher.exe

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:10

466,248

drupdate.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

371,536

wcp.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:10

3,759,432

cmiadapter.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

83,280

smiengine.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

859,464

smipi.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:29

36,664

poqexec.exe

10.0.17763.1

14/09/2018

17:59

142,848

amd64_installed

Không được lập phiên bản

08/08/2018

20:51

9

GlobalInstallOrder.xml

Không được lập phiên bản

08/08/2018

20:55

1,247,506

wrpint.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:29

75,576

updateagent.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:10

2,771,272

EdgeAI.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:15

147,784

luainstall.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

48,976

appxreg.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

38,224

appxprovisionpackage.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

76,112

EventsInstaller.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

190,288

PerfCounterInstaller.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

120,144

grouptrusteeai.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

38,736

timezoneai.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

58,704

httpai.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

27,472

cmifw.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

85,840

FirewallOfflineAPI.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

170,512

NetSetupAI.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

123,728

NetSetupApi.dll

10.0.17763.550

18/5/2019

18:16

107,832

NetSetupEngine.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

598,352

ImplatSetup.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

98,128

winsockai.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

73,552

ws2_helper.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

89,104

wmicmiplugin.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

286,544

offlinelsa.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

116,024

offlinesam.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

225,104

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

3,072

mofinstall.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

101,200

esscli.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

301,368

mofd.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

204,112

repdrvfs.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

281,104

fastprox.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

665,912

wbemcomn.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

434,512

wbemcore.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

1,491,280

wmiutils.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

97,592

wbemprox.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

37,176

shtransform.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

1:15

33,080

bfsvc.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

191,312

securebootai.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

54,608

fveupdateai.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

33,616

peerdistai.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

1:15

32,056

PrintAdvancedInstaller.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

1:15

94,520

msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

1:15

55,096

netfxconfig.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

1:15

26,936

ConfigureIEOptionalComponentsAI.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

1:15

45,904

IEFileInstallAI.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

1:15

34,640

servicemodelregai.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

1:15

73,528

SetIEInstalledDateAI.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

1:15

22,352

bcdeditai.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:16

289,592

FeatureSettingsOverride.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

1:15

34,104

SupplementalServicingAI.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

1:13

15,872

PrimitiveTransformers.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

50,000

sppinst.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:05

36,368

AriTransformer.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

48,464

WpnDataTransformer.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

31,056

appserverai.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

1:15

152,392

RDWebAI.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

1:15

103,240

tssdisai.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

1:15

105,272

VmHostAI.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

1:15

81,736

iissetupai.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

105,808

cleanupai.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

20,816

wdscore.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

201,016

drvstore.dll

10.0.17763.550

18/5/2019

18:16

974,136

dpx.dll

5.0.1.1

10/05/2021

22:09

468,304

msdelta.dll

5.0.1.1

14/09/2018

18:02

401,720

mspatcha.dll

5.0.1.1

14/09/2018

18:02

44,560

cmiaisupport.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

1,745,744

WcmTypes.xsd

Không được lập phiên bản

09/08/2018

14:46

1,047

CbsMsg.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

49,976

CbsCore.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

2,117,456

turbostack.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

390,992

TiWorker.exe

10.0.17763.1

14/09/2018

17:42

200,704

TiFileFetcher.exe

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

375,120

drupdate.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

306,512

wcp.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

2,923,856

cmiadapter.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

67,920

smiengine.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

709,456

smipi.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

31,760

poqexec.exe

10.0.17763.1

14/09/2018

17:43

117,248

x86_installed

Không được lập phiên bản

09/08/2018

14:42

9

GlobalInstallOrder.xml

Không được lập phiên bản

09/08/2018

14:46

1,247,506

wrpint.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

65,552

updateagent.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

2,057,552

EdgeAI.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:16

118,608

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

luainstall.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

21:45

64,848

appxreg.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

21:45

49,488

appxprovisionpackage.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

21:45

101,200

EventsInstaller.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

21:46

261,456

PerfCounterInstaller.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

21:45

146,768

grouptrusteeai.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

21:45

47,440

timezoneai.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

21:45

70,992

httpai.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

21:46

34,128

cmifw.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

21:45

105,296

FirewallOfflineAPI.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:07

202,240

NetSetupAI.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

21:45

167,248

NetSetupApi.dll

10.0.17763.550

18/5/2019

18:26

143,376

NetSetupEngine.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

21:43

953,672

ImplatSetup.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

21:46

141,648

winsockai.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

21:45

80,208

ws2_helper.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:09

107,320

wmicmiplugin.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

21:46

434,000

offlinelsa.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:08

142,136

offlinesam.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

21:44

264,528

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

6:09

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

6:09

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

6:10

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

14/09/2018

18:07

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

6:11

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

6:09

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

6:11

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

6:09

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

6:07

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

6:07

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

6:07

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

6:07

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

6:10

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

6:10

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

6:10

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

6:10

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

6:10

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

6:09

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

6:09

3,072

mofinstall.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

21:46

123,216

esscli.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:10

440,632

mofd.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

21:46

292,176

repdrvfs.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:10

407,864

fastprox.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:09

965,136

wbemcomn.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

21:46

549,712

wbemcore.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

21:46

1,971,536

wmiutils.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:09

131,896

wbemprox.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:09

48,952

shtransform.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

2:10

42,320

bfsvc.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

21:46

243,024

securebootai.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

21:46

71,504

fveupdateai.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

21:46

39,760

peerdistai.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

2:07

41,800

PrintAdvancedInstaller.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

2:07

106,312

msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

2:07

70,472

netfxconfig.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

2:07

31,048

ConfigureIEOptionalComponentsAI.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

2:07

59,720

IEFileInstallAI.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

2:07

41,800

servicemodelregai.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

2:07

94,024

SetIEInstalledDateAI.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

2:07

25,928

bcdeditai.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

21:48

328,520

FeatureSettingsOverride.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

2:07

42,312

SupplementalServicingAI.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

2:06

20,480

PrimitiveTransformers.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

21:43

82,256

sppinst.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:09

47,416

AriTransformer.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

21:46

69,968

WpnDataTransformer.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

21:45

39,248

appserverai.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

2:07

182,584

RDWebAI.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

2:08

129,360

tssdisai.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

2:08

133,960

VmHostAI.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

2:08

104,272

iissetupai.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

21:46

136,528

cleanupai.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

21:46

24,912

wdscore.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:07

272,896

drvstore.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

21:43

1,242,936

dpx.dll

5.0.1.1

10/05/2021

21:44

698,184

msdelta.dll

5.0.1.1

14/09/2018

18:07

526,848

mspatcha.dll

5.0.1.1

14/09/2018

18:07

55,808

cmiaisupport.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

21:43

2,873,680

WcmTypes.xsd

Không được lập phiên bản

28/10/2017

17:43

1,047

CbsMsg.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:07

51,712

CbsCore.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

21:43

2,439,496

turbostack.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

21:43

564,048

TiWorker.exe

10.0.17763.1990

10/05/2021

21:22

225,280

TiFileFetcher.exe

10.0.17763.1990

10/05/2021

21:43

471,352

drupdate.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

21:43

380,752

wcp.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

21:43

3,895,120

cmiadapter.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

21:43

95,544

smiengine.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

21:43

966,456

smipi.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:07

39,424

poqexec.exe

10.0.17763.1

14/09/2018

17:44

140,288

arm64_installed

Không được lập phiên bản

28/10/2017

17:46

9

GlobalInstallOrder.xml

Không được lập phiên bản

28/10/2017

18:00

1,247,506

wrpint.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:07

80,896

updateagent.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

21:43

2,835,792

EdgeAI.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

21:49

162,120

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

14/09/2018

18:04

3,072

wdscore.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:04

217,624

drvstore.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:47

876,880

dpx.dll

5.0.1.1

10/05/2021

22:46

532,832

msdelta.dll

5.0.1.1

14/09/2018

18:05

438,600

mspatcha.dll

5.0.1.1

14/09/2018

18:05

61,976

cmiaisupport.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:47

2,249,024

WcmTypes.xsd

Không được lập phiên bản

10/08/2018

17:46

1,047

CbsMsg.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:05

70,168

CbsCore.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:46

1,896,784

turbostack.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:47

442,696

TiWorker.exe

10.0.17763.1

14/09/2018

17:45

217,088

TiFileFetcher.exe

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:46

360,784

drupdate.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:46

291,152

wcp.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:47

2,826,560

cmiadapter.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:46

86,368

smiengine.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:46

688,480

smipi.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:05

49,688

poqexec.exe

10.0.17763.1

14/09/2018

17:44

118,784

arm_installed

Không được lập phiên bản

10/08/2018

17:42

9

GlobalInstallOrder.xml

Không được lập phiên bản

10/08/2018

17:45

1,247,506

wrpint.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:05

82,248

updateagent.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:46

2,208,080

EdgeAI.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:58

139,616

luainstall.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

48,976

appxreg.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

38,224

appxprovisionpackage.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

76,112

EventsInstaller.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

190,288

PerfCounterInstaller.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

120,144

grouptrusteeai.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

38,736

timezoneai.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

58,704

httpai.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

27,472

cmifw.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

85,840

FirewallOfflineAPI.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

170,512

NetSetupAI.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

123,728

NetSetupApi.dll

10.0.17763.550

18/5/2019

18:16

107,832

NetSetupEngine.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

598,352

ImplatSetup.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

98,128

winsockai.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

73,552

ws2_helper.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

89,104

wmicmiplugin.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

286,544

offlinelsa.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

116,024

offlinesam.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

225,104

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

3,072

mofinstall.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

101,200

esscli.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

301,368

mofd.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

204,112

repdrvfs.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

281,104

fastprox.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

665,912

wbemcomn.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

434,512

wbemcore.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

1,491,280

wmiutils.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

97,592

wbemprox.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

37,176

shtransform.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

1:15

33,080

bfsvc.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

191,312

securebootai.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

54,608

fveupdateai.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

33,616

peerdistai.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

1:15

32,056

PrintAdvancedInstaller.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

1:15

94,520

msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

1:15

55,096

netfxconfig.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

1:15

26,936

ConfigureIEOptionalComponentsAI.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

1:15

45,904

IEFileInstallAI.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

1:15

34,640

servicemodelregai.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

1:15

73,528

SetIEInstalledDateAI.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

1:15

22,352

bcdeditai.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:16

289,592

FeatureSettingsOverride.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

1:15

34,104

SupplementalServicingAI.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

1:13

15,872

PrimitiveTransformers.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

50,000

sppinst.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:05

36,368

AriTransformer.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

48,464

WpnDataTransformer.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

31,056

appserverai.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

1:15

152,392

RDWebAI.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

1:15

103,240

tssdisai.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

1:15

105,272

VmHostAI.dll

10.0.17763.1990

11/05/2021

1:15

81,736

iissetupai.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

105,808

cleanupai.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

20,816

wdscore.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

201,016

drvstore.dll

10.0.17763.550

18/5/2019

18:16

974,136

dpx.dll

5.0.1.1

10/05/2021

22:09

468,304

msdelta.dll

5.0.1.1

14/09/2018

18:02

401,720

mspatcha.dll

5.0.1.1

14/09/2018

18:02

44,560

cmiaisupport.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

1,745,744

WcmTypes.xsd

Không được lập phiên bản

09/08/2018

14:46

1,047

CbsMsg.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

49,976

CbsCore.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

2,117,456

turbostack.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

390,992

TiWorker.exe

10.0.17763.1

14/09/2018

17:42

200,704

TiFileFetcher.exe

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

375,120

drupdate.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

306,512

wcp.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

2,923,856

cmiadapter.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

67,920

smiengine.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

709,456

smipi.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

31,760

poqexec.exe

10.0.17763.1

14/09/2018

17:43

117,248

x86_installed

Không được lập phiên bản

09/08/2018

14:42

9

GlobalInstallOrder.xml

Không được lập phiên bản

09/08/2018

14:46

1,247,506

wrpint.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

65,552

updateagent.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:09

2,057,552

EdgeAI.dll

10.0.17763.1990

10/05/2021

22:16

118,608

Tham khảo

Để biết thông tin về SSU, hãy xem các bài viết sau đây:

Để biết thêm thông tin về Các bản cập nhật Động, hãy xem các bài viết sau đây:

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×