Quan trọng: Windows 10, phiên bản 1809 đã được kết thúc dịch vụ vào ngày 11 tháng 5 năm 2021 đối với các thiết bị chạy các phiên bản Enterprise, Education và IoT Enterprise. Sau ngày 11 tháng 5 năm 2021, các thiết bị này sẽ không còn được cung cấp các bản cập nhật ngăn xếp dịch vụ. Để tiếp tục nhận được các bản cập nhật này, chúng tôi khuyên bạn nên cập nhật lên phiên bản mới nhất của Windows 10. 

Để biết thông tin về việc kết thúc dịch vụ cho người Windows 10, phiên bản 1809, hãy xem tại đây.

Để biết thông tin về việc kết thúc dịch vụ cho Windows Server 2019, hãy xem tại đây.

Cập nhật này áp dụng cho các mục sau:

  • Windows 10, phiên bản 1809 dành cho hệ thống dựa trên x86

  • Windows 10, phiên bản 1809 dành cho hệ thống dựa trên x64

  • Windows 10, phiên bản 1809 dành cho hệ thống dựa trên Arm64

  • Windows Server 2019

  • Windows Server 2019 (Cài đặt Cốt lõi Máy chủ)

Tóm tắt

Bản cập nhật này cải thiện chất lượng cho ngăn xếp dịch vụ, là cấu phần cài đặt và Windows cập nhật. Các bản cập nhật ngăn xếp dịch vụ (SSU) đảm bảo rằng bạn có một ngăn xếp dịch vụ mạnh mẽ và đáng tin cậy để thiết bị của bạn có thể nhận và cài đặt các bản cập nhật Microsoft.

Cách tải bản cập nhật này

Phương pháp 1: Windows Update 

Bản cập nhật này sẵn dùng thông qua Windows Update. Tệp sẽ được tải xuống và cài đặt tự động.  

Phương pháp 2: Danh mục Cập nhật của Microsoft 

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến website Danh mục Cập nhật của Microsoft.

Điều kiện tiên quyết 

Không có điều kiện tiên quyết để áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về khởi động lại 

Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Loại bỏ thông tin

Việc cập nhật ngăn xếp dịch vụ (SSU) thực hiện thay đổi về cách cài đặt các bản cập nhật và không thể được gỡ cài đặt khỏi thiết bị.

Thông tin về thay thế bản cập nhật 

Bản cập nhật này sẽ thay thế bản cập nhật phát hành trước đó KB5003711.

Thông tin tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau đây.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

luainstall.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

48,952

appxreg.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

38,200

appxprovisionpackage.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

76,112

EventsInstaller.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

190,264

PerfCounterInstaller.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

120,120

grouptrusteeai.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

38,712

timezoneai.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

58,680

httpai.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

27,448

cmifw.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

85,816

FirewallOfflineAPI.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

170,512

NetSetupAI.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

123,704

NetSetupApi.dll

10.0.17763.550

18/5/2019

18:16

107,832

NetSetupEngine.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

598,352

ImplatSetup.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

98,128

winsockai.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

73,528

ws2_helper.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

89,104

wmicmiplugin.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

286,520

offlinelsa.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

116,024

offlinesam.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

229,176

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

1:23

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

1:23

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

1:23

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

1:23

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

1:20

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

1:24

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

1:19

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

1:23

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

1:21

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

1:22

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

1:21

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

1:22

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

1:23

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

1:22

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

1:23

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

1:22

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

1:22

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

1:21

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

1:21

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

1:17

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

1:17

3,072

mofinstall.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

101,176

esscli.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

301,368

mofd.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

204,088

repdrvfs.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

281,104

fastprox.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

665,912

wbemcomn.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

427,832

wbemcore.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

1,491,256

wmiutils.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

97,592

wbemprox.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

37,176

shtransform.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

7:08

33,104

bfsvc.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

191,288

securebootai.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

54,584

fveupdateai.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

33,592

peerdistai.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

7:08

32,080

PrintAdvancedInstaller.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

7:08

94,544

msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

7:08

55,120

netfxconfig.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

7:08

26,960

ConfigureIEOptionalComponentsAI.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

7:08

45,904

IEFileInstallAI.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

7:12

34,640

servicemodelregai.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

7:08

73,552

SetIEInstalledDateAI.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

7:08

22,352

bcdeditai.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:49

289,592

FeatureSettingsOverride.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

7:08

34,128

SupplementalServicingAI.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

7:04

15,872

PrimitiveTransformers.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

49,976

sppinst.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:05

36,368

AriTransformer.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

48,432

WpnDataTransformer.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

31,024

mqcmiplugin.dll

5.0.1.1

01/07/2021

7:11

127,312

iissetupai.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

105,776

cleanupai.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

20,792

wdscore.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

201,016

drvstore.dll

10.0.17763.550

18/5/2019

18:16

974,136

dpx.dll

5.0.1.1

30/06/2021

20:42

468,280

msdelta.dll

5.0.1.1

14/09/2018

18:02

401,720

mspatcha.dll

5.0.1.1

14/09/2018

18:02

44,560

cmiaisupport.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

1,745,720

WcmTypes.xsd

Không được lập phiên bản

09/08/2018

14:46

1,047

CbsMsg.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

49,976

CbsCore.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

2,117,432

turbostack.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

390,968

TiWorker.exe

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:19

224,768

TiFileFetcher.exe

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

375,096

drupdate.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

306,488

wcp.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

2,923,832

cmiadapter.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

67,896

smiengine.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

709,456

smipi.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

31,760

poqexec.exe

10.0.17763.1

14/09/2018

17:43

117,248

x86_installed

Không được lập phiên bản

09/08/2018

14:42

9

GlobalInstallOrder.xml

Không được lập phiên bản

09/08/2018

14:46

1,247,506

wrpint.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

65,552

updateagent.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

2,057,528

EdgeAI.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:49

118,600

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

luainstall.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

21:10

59,192

appxreg.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

21:10

45,392

appxprovisionpackage.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

21:10

87,888

EventsInstaller.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

21:10

245,048

PerfCounterInstaller.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

21:10

141,112

grouptrusteeai.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

21:10

44,344

timezoneai.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

21:10

70,456

httpai.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

21:10

31,032

cmifw.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

21:10

102,736

FirewallOfflineAPI.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:28

198,656

NetSetupAI.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

21:10

162,128

NetSetupApi.dll

10.0.17763.550

18/5/2019

18:36

143,880

NetSetupEngine.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

21:09

821,064

ImplatSetup.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

21:13

134,480

winsockai.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

21:10

80,208

ws2_helper.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:30

106,808

wmicmiplugin.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

21:10

421,176

offlinelsa.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:29

131,896

offlinesam.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

21:09

259,896

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

4:41

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

4:41

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

4:41

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

4:41

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

14/09/2018

18:28

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

4:41

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

4:49

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

4:42

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

4:49

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

4:42

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

4:42

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

4:42

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

4:43

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

4:41

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

4:41

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

4:41

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

4:41

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

4:41

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

4:41

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

4:42

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

4:35

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

4:34

3,072

mofinstall.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

21:10

113,976

esscli.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:31

386,872

mofd.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

21:10

254,264

repdrvfs.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:31

360,760

fastprox.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:31

843,272

wbemcomn.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

21:10

506,168

wbemcore.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

21:10

1,748,280

wmiutils.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:31

119,824

wbemprox.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:31

43,832

shtransform.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

8:52

40,248

bfsvc.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

21:10

233,784

securebootai.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

21:10

66,360

fveupdateai.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

21:10

38,200

peerdistai.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

8:50

37,688

PrintAdvancedInstaller.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

8:50

103,224

msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

8:50

65,336

netfxconfig.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

8:50

30,520

ConfigureIEOptionalComponentsAI.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

8:50

52,024

IEFileInstallAI.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

8:50

37,688

servicemodelregai.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

8:50

90,936

SetIEInstalledDateAI.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

8:50

24,888

bcdeditai.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

21:13

316,728

FeatureSettingsOverride.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

8:50

39,736

SupplementalServicingAI.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

8:41

19,456

PrimitiveTransformers.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

21:08

63,816

sppinst.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:31

43,536

AriTransformer.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

21:10

57,656

WpnDataTransformer.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

21:10

37,712

mqcmiplugin.dll

5.0.1.1

01/07/2021

8:55

155,976

appserverai.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

8:50

175,416

RDWebAI.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

8:52

120,648

tssdisai.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

8:52

125,752

VmHostAI.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

8:52

98,616

iissetupai.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

21:10

128,312

cleanupai.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

21:10

23,352

wdscore.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:28

248,120

drvstore.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

21:08

1,213,776

dpx.dll

5.0.1.1

30/06/2021

21:08

657,224

msdelta.dll

5.0.1.1

14/09/2018

18:29

516,408

mspatcha.dll

5.0.1.1

14/09/2018

18:29

55,096

cmiaisupport.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

21:08

2,584,392

WcmTypes.xsd

Không được lập phiên bản

08/08/2018

20:55

1,047

CbsMsg.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:28

51,000

CbsCore.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

21:09

2,502,984

turbostack.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

21:08

541,504

TiWorker.exe

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:40

238,592

TiFileFetcher.exe

10.0.17763.2087

30/06/2021

21:08

466,248

drupdate.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

21:08

371,520

wcp.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

21:08

3,758,920

cmiadapter.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

21:08

83,272

smiengine.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

21:08

859,464

smipi.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:29

36,664

poqexec.exe

10.0.17763.1

14/09/2018

17:59

142,848

amd64_installed

Không được lập phiên bản

08/08/2018

20:51

9

GlobalInstallOrder.xml

Không được lập phiên bản

08/08/2018

20:55

1,247,506

wrpint.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:29

75,576

updateagent.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

21:08

2,771,272

EdgeAI.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

21:13

147,792

luainstall.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

48,952

appxreg.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

38,200

appxprovisionpackage.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

76,112

EventsInstaller.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

190,264

PerfCounterInstaller.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

120,120

grouptrusteeai.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

38,712

timezoneai.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

58,680

httpai.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

27,448

cmifw.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

85,816

FirewallOfflineAPI.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

170,512

NetSetupAI.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

123,704

NetSetupApi.dll

10.0.17763.550

18/5/2019

18:16

107,832

NetSetupEngine.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

598,352

ImplatSetup.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

98,128

winsockai.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

73,528

ws2_helper.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

89,104

wmicmiplugin.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

286,520

offlinelsa.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

116,024

offlinesam.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

229,176

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

3,072

mofinstall.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

101,176

esscli.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

301,368

mofd.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

204,088

repdrvfs.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

281,104

fastprox.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

665,912

wbemcomn.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

427,832

wbemcore.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

1,491,256

wmiutils.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

97,592

wbemprox.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

37,176

shtransform.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

7:08

33,104

bfsvc.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

191,288

securebootai.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

54,584

fveupdateai.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

33,592

peerdistai.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

7:08

32,080

PrintAdvancedInstaller.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

7:08

94,544

msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

7:08

55,120

netfxconfig.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

7:08

26,960

ConfigureIEOptionalComponentsAI.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

7:08

45,904

IEFileInstallAI.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

7:12

34,640

servicemodelregai.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

7:08

73,552

SetIEInstalledDateAI.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

7:08

22,352

bcdeditai.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:49

289,592

FeatureSettingsOverride.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

7:08

34,128

SupplementalServicingAI.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

7:04

15,872

PrimitiveTransformers.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

49,976

sppinst.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:05

36,368

AriTransformer.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

48,432

WpnDataTransformer.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

31,024

appserverai.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

7:08

152,392

RDWebAI.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

7:08

103,248

tssdisai.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

7:08

105,288

VmHostAI.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

7:07

81,736

iissetupai.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

105,776

cleanupai.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

20,792

wdscore.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

201,016

drvstore.dll

10.0.17763.550

18/5/2019

18:16

974,136

dpx.dll

5.0.1.1

30/06/2021

20:42

468,280

msdelta.dll

5.0.1.1

14/09/2018

18:02

401,720

mspatcha.dll

5.0.1.1

14/09/2018

18:02

44,560

cmiaisupport.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

1,745,720

WcmTypes.xsd

Không được lập phiên bản

09/08/2018

14:46

1,047

CbsMsg.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

49,976

CbsCore.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

2,117,432

turbostack.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

390,968

TiWorker.exe

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:19

224,768

TiFileFetcher.exe

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

375,096

drupdate.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

306,488

wcp.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

2,923,832

cmiadapter.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

67,896

smiengine.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

709,456

smipi.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

31,760

poqexec.exe

10.0.17763.1

14/09/2018

17:43

117,248

x86_installed

Không được lập phiên bản

09/08/2018

14:42

9

GlobalInstallOrder.xml

Không được lập phiên bản

09/08/2018

14:46

1,247,506

wrpint.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

65,552

updateagent.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

2,057,528

EdgeAI.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:49

118,600

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

luainstall.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:56

64,824

appxreg.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:55

49,464

appxprovisionpackage.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:55

101,176

EventsInstaller.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:56

261,432

PerfCounterInstaller.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:55

146,744

grouptrusteeai.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:55

47,416

timezoneai.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:56

70,968

httpai.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:55

34,096

cmifw.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:56

105,272

FirewallOfflineAPI.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:07

202,240

NetSetupAI.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

21:01

167,224

NetSetupApi.dll

10.0.17763.550

18/5/2019

18:26

143,376

NetSetupEngine.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:53

953,680

ImplatSetup.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:55

141,624

winsockai.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:55

80,184

ws2_helper.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:09

107,320

wmicmiplugin.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:55

433,976

offlinelsa.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:08

142,136

offlinesam.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:54

268,624

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

6:09

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

6:09

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

6:10

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

14/09/2018

18:07

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

6:11

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

6:09

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

6:11

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

6:09

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

6:07

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

6:07

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

6:07

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

6:07

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

6:10

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

6:10

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

6:10

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

6:10

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

6:10

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

6:09

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

6:09

3,072

mofinstall.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:56

123,192

esscli.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:10

440,632

mofd.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

21:18

292,152

repdrvfs.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:10

407,864

fastprox.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:09

965,136

wbemcomn.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:56

539,960

wbemcore.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:56

1,971,512

wmiutils.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:09

131,896

wbemprox.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:09

48,952

shtransform.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

8:43

42,296

bfsvc.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:56

243,000

securebootai.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:56

71,480

fveupdateai.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:56

39,736

peerdistai.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

8:39

41,800

PrintAdvancedInstaller.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

8:41

106,296

msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

8:39

70,472

netfxconfig.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

8:39

31,048

ConfigureIEOptionalComponentsAI.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

8:39

59,720

IEFileInstallAI.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

8:39

41,800

servicemodelregai.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

8:40

94,008

SetIEInstalledDateAI.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

8:39

25,928

bcdeditai.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:59

328,504

FeatureSettingsOverride.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

8:39

42,312

SupplementalServicingAI.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

8:37

20,480

PrimitiveTransformers.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:53

82,256

sppinst.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:09

47,416

AriTransformer.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:55

69,936

WpnDataTransformer.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:55

39,216

appserverai.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

8:39

182,584

RDWebAI.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

8:41

129,352

tssdisai.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

8:41

133,960

VmHostAI.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

8:41

104,264

iissetupai.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:56

136,528

cleanupai.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:56

24,888

wdscore.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:07

272,896

drvstore.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:53

1,242,952

dpx.dll

5.0.1.1

30/06/2021

20:53

698,192

msdelta.dll

5.0.1.1

14/09/2018

18:07

526,848

mspatcha.dll

5.0.1.1

14/09/2018

18:07

55,808

cmiaisupport.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:53

2,873,680

WcmTypes.xsd

Không được lập phiên bản

28/10/2017

17:43

1,047

CbsMsg.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:07

51,712

CbsCore.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:53

2,440,016

turbostack.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:53

564,048

TiWorker.exe

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:31

261,120

TiFileFetcher.exe

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:53

471,376

drupdate.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:53

380,752

wcp.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:53

3,894,600

cmiadapter.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:53

95,568

smiengine.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:53

966,480

smipi.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:07

39,424

poqexec.exe

10.0.17763.1

14/09/2018

17:44

140,288

arm64_installed

Không được lập phiên bản

28/10/2017

17:46

9

GlobalInstallOrder.xml

Không được lập phiên bản

28/10/2017

18:00

1,247,506

wrpint.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:07

80,896

updateagent.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:53

2,835,784

EdgeAI.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

21:00

162,120

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

14/09/2018

18:04

3,072

wdscore.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:04

217,624

drvstore.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:50

876,864

dpx.dll

5.0.1.1

30/06/2021

20:51

532,800

msdelta.dll

5.0.1.1

14/09/2018

18:05

438,600

mspatcha.dll

5.0.1.1

14/09/2018

18:05

61,976

cmiaisupport.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:52

2,249,056

WcmTypes.xsd

Không được lập phiên bản

10/08/2018

17:46

1,047

CbsMsg.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:05

70,168

CbsCore.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:50

1,896,800

turbostack.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:50

442,688

TiWorker.exe

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:29

241,664

TiFileFetcher.exe

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:50

360,800

drupdate.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:50

291,136

wcp.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:50

2,826,592

cmiadapter.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:50

86,336

smiengine.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:50

688,448

smipi.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:05

49,688

poqexec.exe

10.0.17763.1

14/09/2018

17:44

118,784

arm_installed

Không được lập phiên bản

10/08/2018

17:42

9

GlobalInstallOrder.xml

Không được lập phiên bản

10/08/2018

17:45

1,247,506

wrpint.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:05

82,248

updateagent.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:50

2,208,064

EdgeAI.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:56

139,616

luainstall.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

48,952

appxreg.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

38,200

appxprovisionpackage.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

76,112

EventsInstaller.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

190,264

PerfCounterInstaller.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

120,120

grouptrusteeai.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

38,712

timezoneai.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

58,680

httpai.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

27,448

cmifw.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

85,816

FirewallOfflineAPI.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

170,512

NetSetupAI.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

123,704

NetSetupApi.dll

10.0.17763.550

18/5/2019

18:16

107,832

NetSetupEngine.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

598,352

ImplatSetup.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

98,128

winsockai.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

73,528

ws2_helper.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

89,104

wmicmiplugin.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

286,520

offlinelsa.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

116,024

offlinesam.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

229,176

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

3,072

mofinstall.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

101,176

esscli.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

301,368

mofd.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

204,088

repdrvfs.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

281,104

fastprox.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

665,912

wbemcomn.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

427,832

wbemcore.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

1,491,256

wmiutils.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

97,592

wbemprox.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

37,176

shtransform.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

7:08

33,104

bfsvc.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

191,288

securebootai.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

54,584

fveupdateai.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

33,592

peerdistai.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

7:08

32,080

PrintAdvancedInstaller.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

7:08

94,544

msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

7:08

55,120

netfxconfig.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

7:08

26,960

ConfigureIEOptionalComponentsAI.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

7:08

45,904

IEFileInstallAI.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

7:12

34,640

servicemodelregai.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

7:08

73,552

SetIEInstalledDateAI.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

7:08

22,352

bcdeditai.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:49

289,592

FeatureSettingsOverride.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

7:08

34,128

SupplementalServicingAI.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

7:04

15,872

PrimitiveTransformers.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

49,976

sppinst.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:05

36,368

AriTransformer.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

48,432

WpnDataTransformer.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

31,024

appserverai.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

7:08

152,392

RDWebAI.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

7:08

103,248

tssdisai.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

7:08

105,288

VmHostAI.dll

10.0.17763.2087

01/07/2021

7:07

81,736

iissetupai.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

105,776

cleanupai.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

20,792

wdscore.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

201,016

drvstore.dll

10.0.17763.550

18/5/2019

18:16

974,136

dpx.dll

5.0.1.1

30/06/2021

20:42

468,280

msdelta.dll

5.0.1.1

14/09/2018

18:02

401,720

mspatcha.dll

5.0.1.1

14/09/2018

18:02

44,560

cmiaisupport.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

1,745,720

WcmTypes.xsd

Không được lập phiên bản

09/08/2018

14:46

1,047

CbsMsg.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

49,976

CbsCore.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

2,117,432

turbostack.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

390,968

TiWorker.exe

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:19

224,768

TiFileFetcher.exe

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

375,096

drupdate.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

306,488

wcp.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

2,923,832

cmiadapter.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

67,896

smiengine.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

709,456

smipi.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

31,760

poqexec.exe

10.0.17763.1

14/09/2018

17:43

117,248

x86_installed

Không được lập phiên bản

09/08/2018

14:42

9

GlobalInstallOrder.xml

Không được lập phiên bản

09/08/2018

14:46

1,247,506

wrpint.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

65,552

updateagent.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:42

2,057,528

EdgeAI.dll

10.0.17763.2087

30/06/2021

20:49

118,600

Tham khảo

Để biết thông tin về SSU, hãy xem các bài viết sau đây:

Để biết thêm thông tin về Các bản cập nhật Động, hãy xem các bài viết sau đây:

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×