Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Tóm tắt

Bản cập nhật này giải quyết các vấn đề sau đây:

  • Tạm thời giải quyết sự cố với các thiết bị không tuân thủ mục 3.2.1 của đặc tả RFC 4556,bắt buộc đối với CVE-2021-33764. Máy in, máy quét và thiết bị đa năng không tương thích có thể không hoạt động khi bạn sử dụng xác thực thẻ thông minh (PIV). Bạn phải bật tính năng giảm nhẹ tạm thời này bằng khóa đăng ký. Nếu không, sự cố này sẽ xảy ra sau khi bạn cài đặt bản cập nhật 13/07/2021 trở lên cho bộ kiểm soát miền (DC) trong môi trường của mình.

    Quan trọng Bạn phải cập nhật và thay thế thiết bị không tuân thủ của mình trước ngày 8 tháng 2 năm 2022. Sau đó, việc giảm thiểu sẽ không hoạt động trong các bản cập nhật bảo mật. Để biết thêm thông tin, hãy xem KB5005408.

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Hiện chúng tôi không biết về mọi sự cố ảnh hưởng đến bản cập nhật này.

Cách tải bản cập nhật này

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến website Danh mục Cập nhật của Microsoft.

Điều kiện tiên quyết 

Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt bản cập nhật ngăn xếp dịch vụ (SSU) mới nhất trước khi áp dụng bản cập nhật này. SSU mới nhất cho Windows Server 2012 có thể được tìm thấy trong ADV990001 ở | Các bản cập nhật ngăn xếp Dịch vụ mới nhất

Thông tin tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật này cài đặt các tệp có thuộc tính được liệt kê trong các bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Ngày và giờ cho các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị trong thời gian cục bộ của bạn cùng với thành kiến tiết kiệm thời gian ban ngày (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định trên các tệp.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

cpu.inf

Không được lập phiên bản

16/06/2021

18:13

21,042

processr.sys

6.2.9200.22489

20/06/2018

18:59

77,312

fxppm.sys

6.2.9200.20555

05/11/2012

19:57

17,920

intelppm.sys

6.2.9200.22489

20/06/2018

18:59

78,848

amdk8.sys

6.2.9200.22489

20/06/2018

18:59

80,384

amdppm.sys

6.2.9200.22489

20/06/2018

18:59

78,336

viac7.sys

6.2.9200.22489

20/06/2018

18:59

78,336

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

22:30

46,080

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

22:31

53,248

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

0:09

49,152

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:56

49,152

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

22:31

55,808

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:39

58,368

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

0:00

46,592

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

22:30

46,080

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

22:30

53,248

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:32

48,640

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:40

50,688

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

22:50

56,320

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:51

40,960

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

0:01

50,176

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:37

52,736

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

1:08

50,688

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

22:31

31,232

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:41

29,696

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:33

52,224

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

0:55

50,176

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:58

47,104

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:32

54,272

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:32

52,224

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:38

50,176

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

0:46

52,224

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:56

51,200

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:32

51,200

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:32

50,176

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:36

48,128

authui.dll.mui

6.2.9200.23395

26/05/2021

20:29

50,688

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:32

49,152

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:31

48,640

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

0:16

50,176

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:47

51,200

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

0:28

24,064

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

0:32

24,576

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

0:07

24,576

authui.dll

6.2.9200.23395

26/05/2021

19:17

2,068,992

authui-ppdlic.xrm-ms

Không được lập phiên bản

26/05/2021

19:27

2,894

actxprxy.dll

6.2.9200.23395

26/05/2021

19:17

756,736

winload.exe

6.2.9200.23324

17/03/2021

17:28

1,065,512

winload.efi

6.2.9200.23324

17/03/2021

17:28

1,168,288

winresume.exe

6.2.9200.20726

24/05/2013

15:05

939,448

winresume.efi

6.2.9200.20726

24/05/2013

15:05

1,035,512

bcrypt.dll

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:35

97,280

bowser.sys

6.2.9200.23402

08/06/2021

17:37

71,168

ci.dll

6.2.9200.22880

14/09/2019

15:14

454,912

driver.stl

Không được lập phiên bản

08/06/2021

17:08

4,839

boot.stl

Không được lập phiên bản

08/06/2021

17:08

4,969

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

10:15

22,849

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

10:13

22,213

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

10:14

25,612

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

10:21

43,086

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

9:26

20,318

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

11:26

23,685

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

10:15

22,522

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

10:18

26,562

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

10:20

24,695

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

10:35

23,295

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

10:17

26,232

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

10:53

22,459

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

11:16

21,114

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

10:42

22,634

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

11:06

24,596

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

11:29

23,572

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

10:17

23,865

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

11:06

37,989

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

10:23

22,008

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

10:19

23,178

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

10:18

18,403

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

11:01

18,608

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

10:13

18,608

CredSsp.admx

Không được lập phiên bản

10/02/2018

6:05

12,449

lsadb.dll

6.2.9200.23405

16/06/2021

20:04

165,376

samsrv.dll

6.2.9200.23407

25/06/2021

20:01

517,120

samlib.dll

6.2.9200.23407

25/06/2021

20:01

65,024

dnsmgr.dll

6.2.9200.23402

08/06/2021

17:20

1,423,360

dnsmgmt.msc

Không được lập phiên bản

27/05/2021

13:36

145,867

DNS. LNK

Không được lập phiên bản

27/05/2021

13:36

1,230

fhengine.dll

6.2.9200.23272

09/01/2021

9:23

181,760

fhevents.dll

6.2.9200.23272

09/01/2021

9:23

55,296

fhcat.dll

6.2.9200.23413

08/06/2021

19:01

185,344

fhsrchapi.dll

6.2.9200.23272

09/01/2021

9:23

58,368

fhsrchph.dll

6.2.9200.23272

09/01/2021

9:23

52,224

fhcfg.dll

6.2.9200.23326

17/03/2021

20:36

239,616

fhlisten.dll

6.2.9200.23272

09/01/2021

9:23

51,200

fhmanagew.exe

6.2.9200.20521

19/09/2012

22:56

137,216

fhsvc.dll

6.2.9200.20521

19/09/2012

22:54

95,232

fhsvcctl.dll

6.2.9200.20521

19/09/2012

22:54

16,896

fhtask.dll

6.2.9200.23272

09/01/2021

9:23

32,256

fhcleanup.dll

6.2.9200.23272

09/01/2021

9:23

44,032

fhautoplay.dll

6.2.9200.23272

09/01/2021

9:23

57,856

fhshl.dll

6.2.9200.23272

09/01/2021

9:23

110,080

gdi32.dll

6.2.9200.23409

05/07/2021

4:02

1,016,832

hal.dll

6.2.9200.22859

28/08/2019

18:04

315,344

halmacpi.dll

6.2.9200.22859

28/08/2019

18:04

315,344

msi.dll

5.0.9200.23395

26/05/2021

19:17

2,462,208

msimsg.dll

5.0.9200.16384

25/07/2012

19:43

25,088

msiexec.exe

5.0.9200.23395

26/05/2021

19:17

92,672

msihnd.dll

5.0.9200.22998

24/02/2020

20:15

295,424

msisip.dll

5.0.9200.23384

12/05/2021

20:21

24,064

kernel32.dll

6.2.9200.23402

08/06/2021

17:48

974,848

sspisrv.dll

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:36

16,384

lsass.exe

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:36

23,040

sspicli.dll

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:36

96,256

ksecdd.sys

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:42

71,936

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

10:53

41,472

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

11:12

43,008

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

10:17

41,472

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

10:15

43,520

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

10:16

46,592

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

10:23

48,640

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

10:31

41,984

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

9:27

41,472

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

11:28

46,080

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

10:17

41,984

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

10:17

41,984

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

10:20

48,128

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

10:52

40,960

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

10:21

42,496

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

10:22

45,568

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

10:36

45,568

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

10:19

28,672

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

10:54

27,648

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

10:31

42,496

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

11:56

42,496

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

11:17

41,984

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

10:43

47,104

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

11:08

45,568

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

11:30

44,032

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

10:19

45,056

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

10:17

42,496

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

11:07

44,544

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

10:26

42,496

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

10:36

41,984

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.23405

16/06/2021

21:09

41,984

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

10:25

41,984

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

10:24

41,984

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

10:21

41,472

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

10:25

43,008

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

10:20

22,528

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

11:02

23,040

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

10:15

23,040

lsasrv.dll

6.2.9200.23405

16/06/2021

20:04

915,968

cng.sys

6.2.9200.23199

03/11/2020

12:29

495,248

ksecpkg.sys

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:58

146,688

appinfo.dll

6.2.9200.23395

26/05/2021

19:17

48,640

consent.exe

6.2.9200.23395

26/05/2021

19:48

104,720

msjet40.dll

4.0.9801.31

08/06/2021

17:48

1,314,304

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

10/10/2014

23:46

165,376

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

23:43

75,264

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

15:17

277,504

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

0:10

157,184

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

23:43

69,632

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

15:03

267,776

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

10/10/2014

22:34

160,768

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

22:28

75,264

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

13:41

294,912

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

0:35

187,904

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

21:45

77,312

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

14:52

325,632

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

10/10/2014

22:30

146,944

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

20:27

61,952

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

13:41

262,144

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

10/10/2014

22:33

185,856

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

22:01

71,168

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

13:41

312,832

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

0:08

161,280

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

23:41

71,680

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

15:51

268,800

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

10/10/2014

22:32

183,808

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

21:45

71,168

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

13:41

329,728

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

10/10/2014

23:52

171,520

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

23:47

79,872

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

15:00

296,448

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

10/10/2014

23:43

168,960

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

21:59

73,728

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

14:51

297,984

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

10/10/2014

22:33

111,104

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

23:34

44,544

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

13:41

185,856

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

10/10/2014

23:43

101,888

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

21:48

44,032

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

14:57

166,912

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

0:08

154,112

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

23:43

68,096

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

15:18

270,848

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

1:10

166,912

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

23:37

73,728

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

15:11

284,160

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

0:03

180,736

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

22:59

75,776

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

15:25

306,688

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

0:43

181,760

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

22:12

71,680

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

16:28

310,272

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

10/10/2014

23:43

181,760

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

21:48

70,656

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

16:27

304,640

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

10/10/2014

23:53

164,352

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

21:47

78,848

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

15:42

299,008

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

1:01

161,792

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

22:08

68,096

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

14:57

270,336

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

0:34

160,256

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

23:43

63,488

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

15:11

270,336

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

10/10/2014

23:46

87,040

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

23:38

34,304

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

15:12

141,824

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

1:11

90,112

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

23:34

37,376

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

14:50

145,408

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

0:38

90,112

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

23:34

37,376

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

15:54

145,408

msaudite.dll

6.2.9200.21269

10/10/2014

21:35

146,944

msobjs.dll

6.2.9200.16384

25/07/2012

19:47

61,952

adtschema.dll

6.2.9200.21345

11/01/2015

19:31

719,360

msconfig.exe

6.2.9200.23402

08/06/2021

17:48

217,088

System Configuration.lnk

Không được lập phiên bản

27/05/2021

13:34

1,116

msinfo32.exe

6.2.9200.23402

08/06/2021

17:48

320,512

Thông tin Hệ thống.lnk

Không được lập phiên bản

25/07/2012

13:20

1,114

netio.sys

6.2.9200.23408

30/06/2021

19:15

274,200

npfs.sys

6.2.9200.22707

21/02/2019

7:55

39,424

ntfs.sys

6.2.9200.23402

08/06/2021

18:12

1,517,848

ntoskrnl.exe

6.2.9200.23405

16/06/2021

20:17

4,975,880

pdc.sys

6.2.9200.22227

07/07/2017

16:38

58,720

pdc-mw.ptxml

Không được lập phiên bản

04/02/2013

15:32

3,997

spoolsv.exe

6.2.9200.23409

05/07/2021

4:02

460,800

splwow64.exe

6.2.9200.23255

07/01/2021

18:52

109,568

raserver.exe

6.2.9200.23402

08/06/2021

17:48

95,744

rendezvousSession.tlb

6.2.9200.16384

27/05/2021

13:35

6,144

rasmans.dll

6.2.9200.23398

02/06/2021

19:10

302,592

rastapi.dll

6.2.9200.23398

02/06/2021

19:10

194,560

msrahc.dll

6.2.9200.23402

08/06/2021

17:48

97,280

msra.exe

6.2.9200.23402

08/06/2021

17:48

524,800

sdchange.exe

6.2.9200.23402

08/06/2021

17:48

40,448

racpldlg.dll

6.2.9200.23402

08/06/2021

17:48

107,520

MsraLegacy.tlb

6.2.9200.16384

25/07/2012

19:44

7,168

rpcrt4.dll

6.2.9200.23402

08/06/2021

17:48

676,352

signdrv.dll

6.2.9200.23402

08/06/2021

17:48

41,984

whqlprov.mof

Không được lập phiên bản

27/05/2021

13:34

4,120

credssp.dll

6.2.9200.21703

Ngày 17 tháng 11 năm 2015

0:08

17,408

TSpkg.dll

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:36

79,872

tspkg.mof

Không được lập phiên bản

02/06/2012

7:33

964

wdigest.dll

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:36

175,616

kerberos.dll

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:35

645,632

netlogon.dll

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:35

638,976

msv1_0.dll

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:35

259,072

SHCore.dll

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:36

390,144

mrxsmb10.sys

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:24

230,912

mrxsmb20.sys

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:24

139,776

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

16:55

61,440

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

16:47

61,440

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

15:46

69,632

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

17:00

71,680

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

15:43

57,856

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

15:46

66,048

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

17:55

61,440

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

15:46

67,584

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

16:47

66,048

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

17:20

66,048

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

15:45

40,448

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

17:02

38,400

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

16:48

59,392

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

17:37

64,512

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

17:01

66,048

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

18:09

64,512

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

16:46

64,512

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

16:50

61,440

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

16:47

60,928

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

17:21

61,440

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

16:47

31,232

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

16:54

31,744

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

16:49

31,744

mrxsmb.sys

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:24

304,640

srvnet.sys

6.2.9200.23402

08/06/2021

17:36

171,520

srv.sys

6.2.9200.23402

08/06/2021

17:37

331,264

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

17:03

66,048

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

17:00

63,488

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

16:03

72,704

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

17:09

78,336

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

16:01

61,440

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

16:02

71,168

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

18:01

65,536

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

16:01

72,704

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

16:57

67,584

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

17:27

69,120

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

16:01

40,448

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

17:10

38,912

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

16:58

62,976

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

17:45

70,144

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

17:09

66,560

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

18:16

70,144

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

16:58

69,632

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

17:01

66,560

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

16:58

65,024

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

17:28

64,512

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

16:57

31,744

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

17:02

32,256

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

17:00

32,256

srv2.sys

6.2.9200.23402

08/06/2021

17:37

549,376

lsm.dll

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:35

336,384

workerdd.dll

6.2.9200.16384

25/07/2012

19:38

12,288

tcpip.sys

6.2.9200.23408

30/06/2021

19:15

1,601,304

FWPKCLNT.SYS

6.2.9200.23380

02/06/2021

14:42

278,264

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

16:09

69,120

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

15:19

75,264

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

18:53

79,360

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

15:18

74,752

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

15:34

81,408

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

19:22

77,312

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

15:35

68,608

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

14:34

68,608

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

16:57

78,336

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

15:18

71,680

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

15:18

75,264

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

15:29

77,312

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

15:23

65,536

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

15:18

75,264

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

16:12

80,896

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

15:38

78,336

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

16:13

54,784

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

16:21

52,736

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

16:57

72,704

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

15:18

73,728

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

16:21

71,680

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

15:27

76,800

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

15:30

82,944

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

15:46

74,752

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

15:18

75,264

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

16:23

73,216

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

15:18

77,312

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

17:25

75,776

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

16:12

76,288

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23408

30/06/2021

23:07

73,216

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

15:32

72,192

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

17:59

72,192

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

15:18

73,216

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

15:20

76,288

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

15:18

47,616

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

16:06

47,616

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

15:36

47,616

twinui.dll

6.2.9200.23395

26/05/2021

19:17

8,430,592

nhập văn bản mới nhất

Không được lập phiên bản

26/05/2021

19:27

2,889

Windows.SystemToast.Share.lnk

Không được lập phiên bản

06/02/2013

15:26

1,547

Windows.SystemToast.AutoPlay.lnk

Không được lập phiên bản

06/02/2013

15:26

1,454

user32.dll

6.2.9200.23409

05/07/2021

4:02

1,115,136

usercpl.dll

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:36

961,536

usercpl.ptxml

Không được lập phiên bản

10/10/2012

17:42

789

wabimp.dll

6.2.9200.23402

08/06/2021

17:48

40,960

wab32.dll

6.2.9200.23267

1/1/2021

9:19

715,264

wab32res.dll

6.2.9200.23084

10/06/2020

18:57

988,160

win32k.sys

6.2.9200.23409

05/07/2021

3:52

2,908,160

win32k.ptxml

Không được lập phiên bản

25/07/2012

13:33

4,172

winlogon.exe

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:36

418,816

wintrust.dll

6.2.9200.23406

21/06/2021

19:51

200,704

WMVDECOD.DLL

6.2.9200.23403

09/06/2021

19:36

2,621,440

GdiPlus.dll

6.2.9200.23402

08/06/2021

17:13

1,357,312

spaceport.inf

Không được lập phiên bản

14/06/2021

18:12

3,034

spaceport.sys

6.2.9200.23416

14/06/2021

20:06

238,864

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

cpu.inf

Không được lập phiên bản

16/06/2021

18:13

21,002

processr.sys

6.2.9200.22489

20/06/2018

19:24

88,064

fxppm.sys

6.2.9200.20555

05/11/2012

20:00

22,528

intelppm.sys

6.2.9200.22489

20/06/2018

19:24

89,600

amdk8.sys

6.2.9200.22489

20/06/2018

19:24

90,624

amdppm.sys

6.2.9200.22489

20/06/2018

19:24

88,064

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

0:32

46,080

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

0:32

53,248

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

2:40

49,152

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

4:14

49,152

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

0:32

55,808

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

3:31

58,368

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

3:44

46,592

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

0:33

46,080

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

3:36

48,640

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

3:20

50,688

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

0:32

56,320

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

3:23

40,960

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

4:49

50,176

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

2:40

52,736

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

4:20

50,688

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

0:32

31,232

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

4:23

29,696

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

2:05

52,224

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

2:03

50,176

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

3:39

47,104

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

2:05

54,272

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

2:13

52,224

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

4:06

50,176

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

2:22

52,224

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

2:10

51,200

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

2:05

51,200

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

3:18

50,176

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

3:43

48,128

authui.dll.mui

6.2.9200.23395

26/05/2021

20:44

50,688

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

4:19

49,152

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

2:09

48,640

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

2:33

50,176

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

2:09

51,200

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

3:45

24,064

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

2:04

24,576

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

2:04

24,576

authui.dll

6.2.9200.23395

26/05/2021

19:35

2,298,880

authui-ppdlic.xrm-ms

Không được lập phiên bản

26/05/2021

20:24

2,894

actxprxy.dll

6.2.9200.23395

26/05/2021

19:35

2,092,544

winload.exe

6.2.9200.23324

17/03/2021

17:29

1,273,136

winload.efi

6.2.9200.23324

17/03/2021

17:29

1,405,912

winresume.exe

6.2.9200.20726

24/05/2013

17:17

1,093,904

winresume.efi

6.2.9200.20726

24/05/2013

17:17

1,217,352

bcrypt.dll

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:55

118,784

bowser.sys

6.2.9200.23402

08/06/2021

17:59

90,112

ci.dll

6.2.9200.22880

14/09/2019

15:15

505,048

driver.stl

Không được lập phiên bản

16/06/2021

17:52

4,953

boot.stl

Không được lập phiên bản

16/06/2021

17:52

5,145

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

11:17

22,849

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

12:17

22,213

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

11:21

25,612

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

11:16

43,086

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

10:36

20,318

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

14:20

23,685

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

11:52

22,522

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

13:58

26,562

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

14:31

24,695

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

11:56

23,295

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

15:40

26,232

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

14:15

22,459

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

14:21

21,114

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

13:48

22,634

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

13:48

24,596

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

11:16

23,572

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

15:07

23,865

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

14:10

37,989

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

14:18

22,008

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

14:08

23,178

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

11:17

18,403

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

14:36

18,608

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

13:45

18,608

CredSsp.admx

Không được lập phiên bản

10/02/2018

6:06

12,449

lsadb.dll

6.2.9200.23405

16/06/2021

20:25

198,656

samsrv.dll

6.2.9200.23407

25/06/2021

20:19

696,320

samlib.dll

6.2.9200.23407

25/06/2021

20:19

106,496

dns.exe

6.2.9200.23405

16/06/2021

20:25

1,539,584

BỘ ĐỆM ẨN. DNS

Không được lập phiên bản

02/06/2012

7:30

3,198

DnsServer.Events.xml

Không được lập phiên bản

02/06/2012

7:30

609

dnsmgr.dll

6.2.9200.23402

08/06/2021

18:09

1,767,936

dnsmgmt.msc

Không được lập phiên bản

15/03/2021

11:38

145,867

DNS. LNK

Không được lập phiên bản

15/03/2021

11:38

1,230

fhengine.dll

6.2.9200.23272

09/01/2021

10:18

231,936

fhevents.dll

6.2.9200.23272

09/01/2021

10:18

70,656

fhcat.dll

6.2.9200.23413

08/06/2021

19:36

281,600

fhsrchapi.dll

6.2.9200.23272

09/01/2021

10:18

80,896

fhsrchph.dll

6.2.9200.23272

09/01/2021

10:18

68,096

fhcfg.dll

6.2.9200.23326

17/03/2021

21:35

315,904

fhlisten.dll

6.2.9200.23272

09/01/2021

10:18

64,512

fhmanagew.exe

6.2.9200.23272

09/01/2021

10:18

142,848

fhsvc.dll

6.2.9200.20521

19/09/2012

23:30

116,736

fhsvcctl.dll

6.2.9200.20521

19/09/2012

23:30

20,480

fhtask.dll

6.2.9200.23272

09/01/2021

10:18

38,400

fhcleanup.dll

6.2.9200.23272

09/01/2021

10:18

53,760

fhautoplay.dll

6.2.9200.23272

09/01/2021

10:18

64,000

fhshl.dll

6.2.9200.23272

09/01/2021

10:18

137,728

gdi32.dll

6.2.9200.23409

05/07/2021

4:42

1,269,760

hal.dll

6.2.9200.23376

24/05/2021

21:41

379,152

msi.dll

5.0.9200.23395

26/05/2021

19:35

3,081,728

msimsg.dll

5.0.9200.16384

25/07/2012

19:34

25,088

msiexec.exe

5.0.9200.22503

19/06/2018

10:13

124,928

msihnd.dll

5.0.9200.22366

03/02/2018

10:14

393,216

msisip.dll

5.0.9200.23384

12/05/2021

21:12

30,208

kdcsvc.dll

6.2.9200.23411

22/07/2021

23:29

480,768

kdcsvc.mof

Không được lập phiên bản

02/06/2012

7:33

5,300

kernel32.dll

6.2.9200.23402

08/06/2021

18:09

1,185,792

sspisrv.dll

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:56

25,088

lsass.exe

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:56

32,256

sspicli.dll

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:56

123,904

ksecdd.sys

6.2.9200.23376

24/05/2021

22:04

90,368

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

13:44

41,472

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

11:15

43,008

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

11:15

41,472

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

12:16

43,520

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

11:20

46,592

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

11:15

48,640

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

15:23

41,984

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

10:35

41,472

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

14:18

46,080

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

14:24

41,984

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

11:51

41,984

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

13:57

48,128

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

11:28

40,960

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

14:10

42,496

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

14:30

45,568

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

11:56

45,568

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

15:39

28,672

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

14:14

27,648

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

11:47

42,496

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

11:19

42,496

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

14:20

41,984

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

13:47

47,104

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

13:47

45,568

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

11:15

44,032

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

15:06

45,056

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

11:18

42,496

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

14:09

44,544

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

14:32

42,496

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

11:16

41,984

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.23405

17/06/2021

3:56

41,984

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

14:17

41,984

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

14:20

41,984

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

14:07

41,472

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

11:17

43,008

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

11:16

22,528

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

14:35

23,040

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

13:44

23,040

lsasrv.dll

6.2.9200.23405

16/06/2021

20:25

1,128,448

cng.sys

6.2.9200.23199

03/11/2020

12:29

569,104

ksecpkg.sys

6.2.9200.23376

24/05/2021

22:04

159,480

appinfo.dll

6.2.9200.23395

26/05/2021

19:35

63,488

consent.exe

6.2.9200.22005

05/11/2016

11:15

112,992

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

3:03

165,376

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

26/07/2012

0:41

75,264

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

19:55

277,504

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

2:24

157,184

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

26/07/2012

0:31

69,632

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

21:22

267,776

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

0:33

160,768

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

26/07/2012

0:46

75,264

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

18:02

294,912

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

1:43

187,904

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

26/07/2012

0:41

77,312

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

19:49

325,632

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

0:33

146,944

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

21:48

61,952

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

18:01

262,144

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

0:33

185,856

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

22:06

71,168

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

16:05

312,832

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

3:20

161,280

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

22:05

71,680

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

20:16

268,800

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

0:33

183,808

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

22:05

71,168

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

15:59

329,728

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

3:13

171,520

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

26/07/2012

0:49

79,872

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

20:35

296,448

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

3:02

168,960

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

26/07/2012

1:01

73,728

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

20:32

297,984

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

0:33

111,104

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

26/07/2012

1:40

44,544

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

18:00

185,856

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

1:53

101,888

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

22:19

44,032

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

19:50

166,912

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

1:45

154,112

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

22:05

68,096

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

20:33

270,848

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

2:28

166,912

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

26/07/2012

0:50

73,728

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

20:24

284,160

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

2:56

180,736

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

22:06

75,776

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

20:53

306,688

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

2:15

181,760

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

26/07/2012

1:00

71,680

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

19:09

310,272

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

2:55

181,760

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

26/07/2012

1:06

70,656

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

18:35

304,640

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

2:20

164,352

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

22:26

78,848

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

18:07

299,008

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

2:26

161,792

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

26/07/2012

0:46

68,096

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

20:19

270,336

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

1:43

160,256

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

22:40

63,488

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

18:01

270,336

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

1:53

87,040

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

26/07/2012

0:38

34,304

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

19:51

141,824

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

1:51

90,112

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

26/07/2012

0:29

37,376

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

19:56

145,408

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

3:16

90,112

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

22:19

37,376

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

20:57

145,408

msaudite.dll

6.2.9200.21269

10/10/2014

22:38

146,944

msobjs.dll

6.2.9200.16384

25/07/2012

19:36

61,952

adtschema.dll

6.2.9200.21289

09/11/2014

20:43

719,360

msconfig.exe

6.2.9200.23402

08/06/2021

18:09

257,024

System Configuration.lnk

Không được lập phiên bản

15/03/2021

11:27

1,116

msinfo32.exe

6.2.9200.23402

08/06/2021

18:09

360,960

Thông tin Hệ thống.lnk

Không được lập phiên bản

25/07/2012

13:18

1,114

netio.sys

6.2.9200.23408

30/06/2021

20:13

376,568

npfs.sys

6.2.9200.22707

21/02/2019

8:21

49,664

ntfs.sys

6.2.9200.23402

08/06/2021

18:38

1,805,576

ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.22365

01/02/2018

19:23

9,728

ocspsvcctrs.ini

Không được lập phiên bản

25/07/2012

22:07

2,960

ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

12/04/2014

2:54

10,752

ocspsvcctrs.ini

Không được lập phiên bản

26/07/2012

1:00

3,134

ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

12/04/2014

2:53

9,728

ocspsvcctrs.ini

Không được lập phiên bản

25/07/2012

21:43

2,918

ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

12/04/2014

2:53

11,264

ocspsvcctrs.ini

Không được lập phiên bản

26/07/2012

0:59

3,210

ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

12/04/2014

2:53

11,776

ocspsvcctrs.ini

Không được lập phiên bản

26/07/2012

1:00

3,098

ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.22365

01/02/2018

18:39

9,728

ocspsvcctrs.ini

Không được lập phiên bản

26/07/2012

0:59

3,028

ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

12/04/2014

5:17

10,752

ocspsvcctrs.ini

Không được lập phiên bản

25/07/2012

22:21

3,140

ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

12/04/2014

2:54

6,656

ocspsvcctrs.ini

Không được lập phiên bản

26/07/2012

1:11

2,642

ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

12/04/2014

4:41

6,144

ocspsvcctrs.ini

Không được lập phiên bản

25/07/2012

22:20

2,576

ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.22365

01/02/2018

18:42

9,728

ocspsvcctrs.ini

Không được lập phiên bản

26/07/2012

0:36

3,026

ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.22365

01/02/2018

18:39

9,728

ocspsvcctrs.ini

Không được lập phiên bản

26/07/2012

0:48

3,028

ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

12/04/2014

4:44

10,752

ocspsvcctrs.ini

Không được lập phiên bản

25/07/2012

22:30

3,188

ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.22365

01/02/2018

17:24

9,728

ocspsvcctrs.ini

Không được lập phiên bản

25/07/2012

22:08

3,126

ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

12/04/2014

4:44

10,240

ocspsvcctrs.ini

Không được lập phiên bản

26/07/2012

0:49

3,064

ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.22365

01/02/2018

18:42

9,728

ocspsvcctrs.ini

Không được lập phiên bản

26/07/2012

0:52

3,092

ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.22365

01/02/2018

19:10

9,728

ocspsvcctrs.ini

Không được lập phiên bản

25/07/2012

22:12

2,828

ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

12/04/2014

4:47

5,120

ocspsvcctrs.ini

Không được lập phiên bản

26/07/2012

1:05

2,464

ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

12/04/2014

5:36

5,120

ocspsvcctrs.ini

Không được lập phiên bản

25/07/2012

22:13

2,480

ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

12/04/2014

5:13

5,120

ocspsvcctrs.ini

Không được lập phiên bản

26/07/2012

1:11

2,460

ocspsvc.exe

6.2.9200.23272

09/01/2021

10:18

272,384

OcspSvcCtrs.h

Không được lập phiên bản

02/06/2012

7:34

1,569

ocspsvcctrs.ini

Không được lập phiên bản

02/06/2012

7:34

2,918

ntoskrnl.exe

6.2.9200.23405

16/06/2021

21:40

6,158,088

pdc.sys

6.2.9200.22202

07/07/2017

17:37

70,496

pdc-mw.ptxml

Không được lập phiên bản

01/02/2013

17:37

3,997

spoolsv.exe

6.2.9200.23409

05/07/2021

4:42

672,768

splwow64.exe

6.2.9200.23255

07/01/2021

19:49

127,488

raserver.exe

6.2.9200.23402

08/06/2021

18:09

115,712

rendezvousSession.tlb

6.2.9200.16384

15/03/2021

11:29

6,144

rasmans.dll

6.2.9200.23398

02/06/2021

19:22

358,400

rastapi.dll

6.2.9200.23398

02/06/2021

19:22

196,096

msrahc.dll

6.2.9200.23402

08/06/2021

18:09

123,392

msra.exe

6.2.9200.23402

08/06/2021

18:09

608,768

sdchange.exe

6.2.9200.23402

08/06/2021

18:09

50,688

racpldlg.dll

6.2.9200.23402

08/06/2021

18:09

118,784

MsraLegacy.tlb

6.2.9200.16384

25/07/2012

19:34

7,168

rpcrt4.dll

6.2.9200.23402

08/06/2021

18:09

997,888

signdrv.dll

6.2.9200.23402

08/06/2021

18:09

52,736

whqlprov.mof

Không được lập phiên bản

15/03/2021

11:35

4,120

credssp.dll

6.2.9200.21703

Ngày 16 tháng 11 năm 2015

23:59

20,480

TSpkg.dll

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:56

97,280

tspkg.mof

Không được lập phiên bản

02/06/2012

7:33

964

wdigest.dll

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:56

202,240

kerberos.dll

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:56

788,480

netlogon.dll

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:56

743,936

msv1_0.dll

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:56

291,840

SHCore.dll

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:56

485,376

mrxsmb10.sys

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:45

282,624

mrxsmb20.sys

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:45

175,616

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

23:12

61,440

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

19:06

61,440

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

18:04

69,632

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

22:58

71,680

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

18:04

57,856

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

18:04

66,048

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

19:07

61,440

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

18:04

67,584

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

23:10

66,048

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

19:07

66,048

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

18:04

40,448

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

19:32

38,400

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

22:48

59,392

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

23:18

64,512

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

19:44

66,048

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

19:07

64,512

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

19:07

64,512

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

22:39

61,440

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

22:40

60,928

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

23:13

61,440

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

19:10

31,232

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

23:55

31,744

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

19:24

31,744

mrxsmb.sys

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:45

352,768

srvnet.sys

6.2.9200.23402

08/06/2021

17:58

217,600

srv.sys

6.2.9200.23402

08/06/2021

17:59

398,336

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

23:19

66,048

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

19:16

63,488

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

18:16

72,704

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

23:05

78,336

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

18:16

61,440

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

18:16

71,168

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

19:16

65,536

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

23:17

67,584

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

19:17

69,120

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

18:16

40,448

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

19:39

38,912

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

22:55

62,976

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

23:25

70,144

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

19:51

66,560

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

19:16

70,144

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

19:16

69,632

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

22:46

66,560

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

22:48

65,024

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

23:19

64,512

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

19:18

31,744

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

17/07/2014

0:04

32,256

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

19:30

32,256

srv2.sys

6.2.9200.23402

08/06/2021

17:59

601,088

lsm.dll

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:56

404,992

workerdd.dll

6.2.9200.21012

11/04/2014

23:58

14,848

tcpip.sys

6.2.9200.23408

30/06/2021

20:13

2,001,656

FWPKCLNT.SYS

6.2.9200.23380

02/06/2021

15:33

421,128

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

19:01

69,120

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

16:08

75,264

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

15:58

79,360

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

20:33

74,752

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

15:58

81,408

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

19:08

77,312

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

19:49

68,608

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

15:20

68,608

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

15:57

78,336

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

15:57

71,680

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

19:17

75,264

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

15:58

77,312

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

16:07

65,536

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

18:57

75,264

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

19:01

80,896

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

19:50

78,336

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

20:05

54,784

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

16:03

52,736

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

15:58

72,704

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

19:49

73,728

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

15:57

71,680

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

18:54

76,800

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

16:01

82,944

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

19:01

74,752

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

19:53

75,264

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

18:58

73,216

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

15:57

77,312

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

19:58

75,776

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

20:03

76,288

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23408

01/07/2021

15:59

73,216

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

19:55

72,192

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

19:00

72,192

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

20:21

73,216

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

19:48

76,288

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

16:14

47,616

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

18:59

47,616

tcpip.sys.mui

6.2.9200.23380

02/06/2021

19:46

47,616

twinui.dll

6.2.9200.23395

26/05/2021

19:35

9,370,112

nhập văn bản mới nhất

Không được lập phiên bản

26/05/2021

20:24

2,889

Windows.SystemToast.Share.lnk

Không được lập phiên bản

06/02/2013

15:30

1,547

Windows.SystemToast.AutoPlay.lnk

Không được lập phiên bản

06/02/2013

15:30

1,454

user32.dll

6.2.9200.23409

05/07/2021

4:42

1,205,760

usercpl.dll

6.2.9200.23297

18/02/2021

0:01

1,044,992

usercpl.ptxml

Không được lập phiên bản

10/10/2012

17:40

789

wabimp.dll

6.2.9200.23402

08/06/2021

18:09

49,152

wab32.dll

6.2.9200.23267

1/1/2021

10:14

868,864

wab32res.dll

6.2.9200.23084

10/06/2020

19:24

988,160

win32k.sys

6.2.9200.23409

05/07/2021

4:32

3,535,360

win32k.ptxml

Không được lập phiên bản

25/07/2012

13:29

4,172

winlogon.exe

6.2.9200.23405

16/06/2021

20:25

546,304

wintrust.dll

6.2.9200.23406

21/06/2021

20:09

245,248

WMVDECOD.DLL

6.2.9200.23403

09/06/2021

20:02

2,842,624

GdiPlus.dll

6.2.9200.23402

08/06/2021

17:25

1,733,632

spaceport.inf

Không được lập phiên bản

14/06/2021

18:12

3,042

spaceport.sys

6.2.9200.23416

14/06/2021

20:57

284,936

bcrypt.dll

6.2.9200.22037

19/11/2016

6:23

98,304

samlib.dll

6.2.9200.23407

25/06/2021

20:01

65,024

gdi32.dll

6.2.9200.23409

05/07/2021

3:28

1,014,784

msi.dll

5.0.9200.23395

26/05/2021

19:17

2,462,208

msimsg.dll

5.0.9200.16384

25/07/2012

19:43

25,088

kernel32.dll

6.2.9200.23324

13/03/2021

23:30

974,848

sspicli.dll

6.2.9200.20984

09/03/2014

18:34

99,840

msinfo32.exe

6.2.9200.23402

08/06/2021

17:48

320,512

raserver.exe

6.2.9200.23402

08/06/2021

17:48

95,744

rendezvousSession.tlb

6.2.9200.16384

15/03/2021

11:28

6,144

sdchange.exe

6.2.9200.23402

08/06/2021

17:48

40,448

racpldlg.dll

6.2.9200.23402

08/06/2021

17:48

107,520

MsraLegacy.tlb

6.2.9200.16384

25/07/2012

19:44

7,168

msra.exe

6.2.9200.16384

25/07/2012

20:20

108,544

rpcrt4.dll

6.2.9200.23402

08/06/2021

17:15

674,304

wdigest.dll

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:36

175,616

kerberos.dll

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:35

645,632

netlogon.dll

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:35

638,976

msv1_0.dll

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:35

259,072

twinui.dll

6.2.9200.23395

26/05/2021

19:17

8,430,592

user32.dll

6.2.9200.23409

05/07/2021

3:27

1,139,200

wow64_win32k.ptxml

Không được lập phiên bản

11/02/2013

16:09

4,172

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

22:30

46,080

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

22:31

53,248

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

0:09

49,152

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:56

49,152

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

22:31

55,808

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:39

58,368

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

0:00

46,592

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

22:30

46,080

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

22:30

53,248

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:32

48,640

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:40

50,688

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

22:50

56,320

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:51

40,960

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

0:01

50,176

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:37

52,736

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

1:08

50,688

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

22:31

31,232

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:41

29,696

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:33

52,224

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

0:55

50,176

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:58

47,104

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:32

54,272

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:32

52,224

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:38

50,176

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

0:46

52,224

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:56

51,200

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:32

51,200

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:32

50,176

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:36

48,128

authui.dll.mui

6.2.9200.23395

26/05/2021

20:29

50,688

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:32

49,152

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:31

48,640

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

0:16

50,176

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:47

51,200

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

0:28

24,064

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

0:32

24,576

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

0:07

24,576

authui.dll

6.2.9200.23395

26/05/2021

19:17

2,068,992

authui-ppdlic.xrm-ms

Không được lập phiên bản

26/05/2021

19:27

2,894

actxprxy.dll

6.2.9200.23395

26/05/2021

19:17

756,736

msiexec.exe

5.0.9200.23395

26/05/2021

19:17

92,672

msihnd.dll

5.0.9200.22998

24/02/2020

20:15

295,424

msisip.dll

5.0.9200.23384

12/05/2021

20:21

24,064

msjet40.dll

4.0.9801.31

08/06/2021

17:48

1,314,304

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

10/10/2014

23:46

165,376

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

23:43

75,264

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

18:48

277,504

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

0:10

157,184

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

23:43

69,632

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

17:20

267,776

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

10/10/2014

22:34

160,768

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

22:28

75,264

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

15:53

294,912

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

0:35

187,904

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

21:45

77,312

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

17:10

325,632

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

10/10/2014

22:30

146,944

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

20:27

61,952

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

15:53

262,144

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

10/10/2014

22:33

185,856

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

22:01

71,168

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

13:41

312,832

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

0:08

161,280

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

23:41

71,680

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

17:31

268,800

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

10/10/2014

22:32

183,808

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

21:45

71,168

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

13:41

329,728

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

10/10/2014

23:52

171,520

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

23:47

79,872

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

17:23

296,448

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

10/10/2014

23:43

168,960

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

21:59

73,728

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

17:16

297,984

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

10/10/2014

22:33

111,104

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

23:34

44,544

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

15:53

185,856

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

10/10/2014

23:43

101,888

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

21:48

44,032

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

17:42

166,912

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

0:08

154,112

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

23:43

68,096

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

17:52

270,848

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

1:10

166,912

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

23:37

73,728

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

18:07

284,160

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

0:03

180,736

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

22:59

75,776

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

17:34

306,688

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

0:43

181,760

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

22:12

71,680

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

16:28

310,272

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

10/10/2014

23:43

181,760

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

21:48

70,656

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

16:27

304,640

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

10/10/2014

23:53

164,352

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

21:47

78,848

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

15:42

299,008

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

1:01

161,792

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

22:08

68,096

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

17:42

270,336

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

0:34

160,256

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

23:43

63,488

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

15:11

270,336

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

10/10/2014

23:46

87,040

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

23:38

34,304

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

17:33

141,824

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

1:11

90,112

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

23:34

37,376

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

18:47

145,408

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

0:38

90,112

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

23:34

37,376

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

17:56

145,408

msaudite.dll

6.2.9200.21269

10/10/2014

21:35

146,944

msobjs.dll

6.2.9200.16384

25/07/2012

19:47

61,952

adtschema.dll

6.2.9200.21289

09/11/2014

19:40

719,360

rastapi.dll

6.2.9200.23398

02/06/2021

19:10

194,560

signdrv.dll

6.2.9200.23402

08/06/2021

17:48

41,984

whqlprov.mof

Không được lập phiên bản

15/03/2021

11:31

4,120

credssp.dll

6.2.9200.21703

Ngày 17 tháng 11 năm 2015

0:08

17,408

TSpkg.dll

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:36

79,872

tspkg.mof

Không được lập phiên bản

02/06/2012

7:33

964

SHCore.dll

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:36

390,144

usercpl.dll

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:36

961,536

usercpl.ptxml

Không được lập phiên bản

10/10/2012

17:42

789

wabimp.dll

6.2.9200.23402

08/06/2021

17:48

40,960

wab32.dll

6.2.9200.23267

1/1/2021

9:19

715,264

wab32res.dll

6.2.9200.23084

10/06/2020

18:57

988,160

wintrust.dll

6.2.9200.23406

21/06/2021

19:51

200,704

WMVDECOD.DLL

6.2.9200.23403

09/06/2021

19:36

2,621,440

GdiPlus.dll

6.2.9200.23402

08/06/2021

17:13

1,357,312

Tham khảo

Để biết thông tin về SSU, hãy xem các bài viết sau đây:

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×