Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản cập nhật này cải thiện trải nghiệm sử dụng ngay Windows 10 bản 2004, 20H2 và 21H1 Autopilot (OOBE). Bản cập nhật này chỉ áp dụng cho quy trình Windows 10, phiên bản 2004, 20H2 và 21H1 Autopilot OOBE và chỉ sẵn dùng khi cài đặt các bản cập nhật OOBE

Cách tải bản cập nhật này

Windows OOBE

Bản cập nhật này được cài đặt trong Windows 10 OOBE Autopilot nếu có kết nối Internet trong quy trình OOBE.

Chú ý Windows Không cài đặt các bản cập nhật OOBE Autopilot trên Windows 10 Pro hoặc phiên bản mới hơn khi thiết bị chưa được đăng ký hoặc đặt cấu hình cho triển Windows AutoPilot. Windows Các bản cập nhật OOBE Autopilot chưa bao giờ được cung cấp cho người Windows 10 Home.

Điều kiện tiên quyết 

Không có điều kiện tiên quyết để cài đặt bản cập nhật này.

Thông tin về khởi động lại 

Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này. 

Thông tin về thay thế bản cập nhật 

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản cập nhật nào được phát hành trước đó.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Ngày và giờ cho các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị trong thời gian cục bộ của bạn cùng với thành kiến tiết kiệm thời gian ban ngày (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định trên các tệp.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

MdmDiagnosticsTool.exe

10.0.19041.1253

11/08/2021

21:49

39,936

Windows.Internal.Management.dll

10.0.19041.1253

11/08/2021

21:44

715,264

DMAlertListener.ProxyStub.dll

10.0.19041.1253

11/08/2021

21:49

7,680

@EnrollmentToastIcon.png

Không được lập phiên bản

18/04/2021

13:13

330

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

5:35

46,592

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1253

17/08/2021

13:43

38,400

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

5:54

46,592

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1253

17/08/2021

16:13

48,640

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

5:41

47,104

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

5:46

31,232

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

6:00

30,208

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

6:03

45,568

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1253

17/08/2021

13:11

45,568

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

5:35

25,088

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

5:47

25,088

Windows.Management.Service.dll

10.0.19041.1253

11/08/2021

21:38

587,264

Windows.Management.InprocObjects.dll

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:51

224,256

autopilot.dll

10.0.19041.1253

11/08/2021

21:47

62,464

Windows.Management.EnrollmentStatusTracking.ConfigProvider.dll

10.0.19041.1253

11/08/2021

21:48

53,760

EnrollmentStatusTrackingDDF.xml

Không được lập phiên bản

18/04/2021

13:07

37,056

WindowsManagementServiceWinRt.ProxyStub.dll

10.0.19041.1253

11/08/2021

22:22

54,696

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

5:51

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

5:48

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

5:54

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

5:35

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

17/08/2021

13:43

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

5:55

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

5:55

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

17/08/2021

16:13

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

6:03

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

5:51

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

5:39

2,560

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

6:04

2,560

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

5:45

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

17/08/2021

15:00

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

6:03

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

6:00

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

5:46

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

17/08/2021

13:11

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

5:47

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

5:43

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

5:40

2,560

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

5:45

2,560

autopilotdiag.dll

10.0.19041.1253

11/08/2021

21:48

24,576

OobeAutoPilot.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:18

14,087

autopilotcore.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:19

2,861

enterprisedevicemanagement.service.winmd

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:12

12,800

autoPilot.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:18

28,924

moderndeployment.autopilot.winmd

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:12

7,168

autopilotwhiteglovelanding-page.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:18

3,301

autopilotwhiteglovelanding-vm.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:19

28,833

autopilotwhitegloveresult-page.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:18

2,858

autopilotwhitegloveresult-vm.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:19

18,732

autopilot-telemetry.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:19

1,485

oobeautopilotactivation-page.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:18

2,547

oobeautopilotactivation-vm.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:18

5,673

oobeautopilotreboot-page.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:19

2,482

oobeautopilotreboot-vm.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:18

4,038

oobeautopilotupdate-page.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:19

2,484

oobeautopilotupdate-vm.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:19

6,128

oobeprovisioningprogress-page.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:19

5,848

oobeprovisioningprogress-vm.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:18

99,936

oobeenterpriseprovisioning-page.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:18

2,884

oobeenterpriseprovisioning-vm.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:19

5,842

accountsetupcategoryviewmodel.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:18

19,451

autopilotespprogress-page.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:19

9,228

autopilotespprogress-vm.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:19

36,909

bootstrapsessiongeneralutilities.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:18

8,953

bootstrapstatuscategoryview.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:18

42,591

bootstrapstatussubcategoryviewmodel.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:18

4,349

devicepreparationcategoryviewmodel.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:18

31,470

devicesetupcategoryviewmodel.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:18

16,506

mdmbootstrapsessionutilities.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:18

18,468

autopilotwhiteglovelanding-main.html

Không được lập phiên bản

07/06/2021

19:46

3,400

autopilotwhitegloveresult-main.html

Không được lập phiên bản

07/06/2021

19:46

4,547

oobeautopilotactivation-main.html

Không được lập phiên bản

18/04/2021

13:15

953

oobeautopilotreboot-main.html

Không được lập phiên bản

18/04/2021

13:15

972

oobeautopilotupdate-main.html

Không được lập phiên bản

18/04/2021

13:15

946

oobeprovisioningprogress-main.html

Không được lập phiên bản

07/06/2021

19:46

9,780

oobeenterpriseprovisioning-main.html

Không được lập phiên bản

18/04/2021

13:15

1,710

autopilotespprogress-main.html

Không được lập phiên bản

07/06/2021

19:46

3,756

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

MdmDiagnosticsTool.exe

10.0.19041.1253

11/08/2021

21:57

52,736

Windows.Internal.Management.dll

10.0.19041.1253

11/08/2021

21:43

1,019,904

DMAlertListener.ProxyStub.dll

10.0.19041.1253

11/08/2021

21:58

10,752

@EnrollmentToastIcon.png

Không được lập phiên bản

03/05/2021

17:23

330

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

10:53

46,592

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1253

11/08/2021

22:33

38,400

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1253

17/08/2021

15:35

46,592

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

10:55

48,640

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

10:59

47,104

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

10:56

31,232

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

10:45

30,208

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

10:37

45,568

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

10:57

45,568

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

10:43

25,088

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

10:35

25,088

Windows.Management.Service.dll

10.0.19041.1253

11/08/2021

21:42

815,104

Windows.Management.InprocObjects.dll

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:59

288,768

autopilot.dll

10.0.19041.1253

11/08/2021

21:51

80,384

Windows.Management.EnrollmentStatusTracking.ConfigProvider.dll

10.0.19041.1253

11/08/2021

21:57

71,168

EnrollmentStatusTrackingDDF.xml

Không được lập phiên bản

03/05/2021

17:16

37,056

WindowsManagementServiceWinRt.ProxyStub.dll

10.0.19041.1253

11/08/2021

22:39

80,576

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

10:56

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

10:58

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

10:51

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

11:01

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

11/08/2021

22:33

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

17/08/2021

15:35

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

10:43

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

10:52

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

10:43

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

10:57

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

10:43

2,560

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

10:58

2,560

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

10:56

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

10:48

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

10:58

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

10:37

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

10:53

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

10:55

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

10:33

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

10:31

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

10:30

2,560

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

10:40

2,560

autopilotdiag.dll

10.0.19041.1253

11/08/2021

21:56

25,600

OobeAutoPilot.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:11

14,087

autopilotcore.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:12

2,861

enterprisedevicemanagement.service.winmd

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:06

12,800

autoPilot.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:11

28,924

moderndeployment.autopilot.winmd

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:06

7,168

autopilotwhiteglovelanding-page.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:11

3,301

autopilotwhiteglovelanding-vm.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:11

28,833

autopilotwhitegloveresult-page.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:11

2,858

autopilotwhitegloveresult-vm.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:11

18,732

autopilot-telemetry.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:11

1,485

oobeautopilotactivation-page.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:11

2,547

oobeautopilotactivation-vm.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:11

5,673

oobeautopilotreboot-page.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:12

2,482

oobeautopilotreboot-vm.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:11

4,038

oobeautopilotupdate-page.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:12

2,484

oobeautopilotupdate-vm.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:11

6,128

oobeprovisioningprogress-page.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:12

5,848

oobeprovisioningprogress-vm.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:11

99,936

oobeenterpriseprovisioning-page.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:11

2,884

oobeenterpriseprovisioning-vm.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:12

5,842

accountsetupcategoryviewmodel.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:11

19,451

autopilotespprogress-page.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:12

9,228

autopilotespprogress-vm.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:12

36,909

bootstrapsessiongeneralutilities.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:11

8,953

bootstrapstatuscategoryview.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:11

42,591

bootstrapstatussubcategoryviewmodel.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:11

4,349

devicepreparationcategoryviewmodel.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:11

31,470

devicesetupcategoryviewmodel.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:11

16,506

mdmbootstrapsessionutilities.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:11

18,468

autopilotwhiteglovelanding-main.html

Không được lập phiên bản

17/05/2021

18:31

3,400

autopilotwhitegloveresult-main.html

Không được lập phiên bản

17/05/2021

18:31

4,547

oobeautopilotactivation-main.html

Không được lập phiên bản

03/05/2021

17:25

953

oobeautopilotreboot-main.html

Không được lập phiên bản

03/05/2021

17:25

972

oobeautopilotupdate-main.html

Không được lập phiên bản

03/05/2021

17:25

946

oobeprovisioningprogress-main.html

Không được lập phiên bản

17/05/2021

18:31

9,780

oobeenterpriseprovisioning-main.html

Không được lập phiên bản

03/05/2021

17:25

1,710

autopilotespprogress-main.html

Không được lập phiên bản

17/05/2021

18:31

3,756

Windows.Internal.Management.dll

10.0.19041.1253

11/08/2021

21:44

715,264

DMAlertListener.ProxyStub.dll

10.0.19041.1253

11/08/2021

21:49

7,680

@EnrollmentToastIcon.png

Không được lập phiên bản

18/04/2021

13:13

330

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

Windows.Internal.Management.dll

10.0.19041.1253

11/08/2021

21:39

815,104

DMAlertListener.ProxyStub.dll

10.0.19041.1253

11/08/2021

21:46

28,672

@EnrollmentToastIcon.png

Không được lập phiên bản

14/05/2021

17:39

330

Windows.Internal.Management.dll

10.0.19041.1253

11/08/2021

21:44

715,264

DMAlertListener.ProxyStub.dll

10.0.19041.1253

11/08/2021

21:49

7,680

@EnrollmentToastIcon.png

Không được lập phiên bản

18/04/2021

13:13

330

MdmDiagnosticsTool.exe

10.0.19041.1253

11/08/2021

22:40

53,760

Windows.Internal.Management.dll

10.0.19041.1253

11/08/2021

22:32

1,120,256

DMAlertListener.ProxyStub.dll

10.0.19041.1253

11/08/2021

22:41

11,264

@EnrollmentToastIcon.png

Không được lập phiên bản

07/06/2021

19:52

330

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

9:26

46,592

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1253

11/08/2021

23:09

38,400

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

9:26

46,592

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

9:17

48,640

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

9:26

47,104

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

9:25

31,232

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

9:27

30,208

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

9:21

45,568

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

9:27

45,568

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

9:20

25,088

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

9:12

25,088

Windows.Management.Service.dll

10.0.19041.1253

11/08/2021

22:26

915,456

Windows.Management.InprocObjects.dll

Không được lập phiên bản

11/08/2021

22:43

317,952

autopilot.dll

10.0.19041.1253

11/08/2021

22:40

85,504

Windows.Management.EnrollmentStatusTracking.ConfigProvider.dll

10.0.19041.1253

11/08/2021

22:41

74,240

EnrollmentStatusTrackingDDF.xml

Không được lập phiên bản

07/06/2021

19:45

37,056

WindowsManagementServiceWinRt.ProxyStub.dll

10.0.19041.1253

11/08/2021

23:13

80,624

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

9:28

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

9:16

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

9:27

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

9:16

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

11/08/2021

23:09

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

9:24

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

9:26

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

9:19

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

9:24

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

9:20

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

9:22

2,560

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

9:18

2,560

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

9:26

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

17/08/2021

15:52

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

9:15

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

9:30

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

9:28

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

9:20

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

9:19

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

9:23

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

9:18

2,560

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1253

12/08/2021

9:23

2,560

autopilotdiag.dll

10.0.19041.1253

11/08/2021

22:39

25,088

OobeAutoPilot.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:42

14,087

autopilotcore.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:42

2,861

enterprisedevicemanagement.service.winmd

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:37

12,800

autoPilot.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:42

28,924

moderndeployment.autopilot.winmd

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:37

7,168

autopilotwhiteglovelanding-page.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:42

3,301

autopilotwhiteglovelanding-vm.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:42

28,833

autopilotwhitegloveresult-page.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:42

2,858

autopilotwhitegloveresult-vm.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:42

18,732

autopilot-telemetry.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:42

1,485

oobeautopilotactivation-page.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:42

2,547

oobeautopilotactivation-vm.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:42

5,673

oobeautopilotreboot-page.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:42

2,482

oobeautopilotreboot-vm.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:42

4,038

oobeautopilotupdate-page.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:43

2,484

oobeautopilotupdate-vm.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:42

6,128

oobeprovisioningprogress-page.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:43

5,848

oobeprovisioningprogress-vm.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:42

99,936

oobeenterpriseprovisioning-page.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:41

2,884

oobeenterpriseprovisioning-vm.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:42

5,842

accountsetupcategoryviewmodel.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:42

19,451

autopilotespprogress-page.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:43

9,228

autopilotespprogress-vm.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:42

36,909

bootstrapsessiongeneralutilities.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:41

8,953

bootstrapstatuscategoryview.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:42

42,591

bootstrapstatussubcategoryviewmodel.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:41

4,349

devicepreparationcategoryviewmodel.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:42

31,470

devicesetupcategoryviewmodel.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:42

16,506

mdmbootstrapsessionutilities.js

Không được lập phiên bản

11/08/2021

21:41

18,468

autopilotwhiteglovelanding-main.html

Không được lập phiên bản

07/06/2021

19:53

3,400

autopilotwhitegloveresult-main.html

Không được lập phiên bản

07/06/2021

19:53

4,547

oobeautopilotactivation-main.html

Không được lập phiên bản

07/06/2021

19:53

953

oobeautopilotreboot-main.html

Không được lập phiên bản

07/06/2021

19:53

972

oobeautopilotupdate-main.html

Không được lập phiên bản

07/06/2021

19:53

946

oobeprovisioningprogress-main.html

Không được lập phiên bản

07/06/2021

19:53

9,780

oobeenterpriseprovisioning-main.html

Không được lập phiên bản

07/06/2021

19:53

1,710

autopilotespprogress-main.html

Không được lập phiên bản

07/06/2021

19:53

3,756

Tham khảo

Windows Triển khai Autopilot

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×