You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Tóm tắt

Bản cập nhật này cải thiện chất lượng Windows thiết bị được đặt cấu hình AutoPilot, là thành phần cho phép các tổ chức dễ dàng cung cấp thiết bị của họ.

Ngoài ra, bản cập nhật này sẽ khắc phục các sự cố sau:

  • Bạn không thể truy nhập trang cung cấp trước trong suốt trải nghiệm sử dụng ngay (OOBE) khi bạn nhấn phím Windows năm lần trên trang đăng nhập Azure Active Directory gia nhập (AADJ).

  • Trang trạng thái đăng ký (ESP) không hiển thị thông báo lỗi hoặc tùy chọn khắc phục khi xảy ra lỗi.

Cách tải bản cập nhật này

Cài đặt bản cập nhật này

Kênh Phát hành

Sẵn dùng

Bước Tiếp theo

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến website Danh mục Cập nhật của Microsoft.

Windows Server Update Services (WSUS)

Bạn có thể nhập cập nhật này vào WSUS theo cách thủ công. Để biết thêm thông tin, hãy xem chủ đề Câu hỏi Thường Gặp trên website Danh mục Cập nhật Microsoft để biết hướng dẫn.

Chú ý Windows cập nhật Autopilot không được cài đặt trên Windows 10 Pro hoặc phiên bản mới hơn khi thiết bị chưa được đăng ký hoặc đặt cấu hình cho triển Windows Autopilot. Windows cập nhật Autopilot chưa bao giờ được cung cấp cho người Windows 10 Home.

Điều kiện tiên quyết 

Không có điều kiện tiên quyết để áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về khởi động lại 

Sau khi cài đặt bản cập nhật này, thiết bị của bạn có thể tự động khởi động lại. 

Thông tin về thay thế bản cập nhật 

Bản cập nhật này sẽ thay thế bản cập nhật phát hành trước đây KB5005850.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau đây. 

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

MdmDiagnosticsTool.exe

10.0.19041.1371

13/10/2021

20:09

39,936

Windows.Internal.Management.dll

10.0.19041.1371

13/10/2021

20:00

715,264

DMAlertListener.ProxyStub.dll

10.0.19041.1371

13/10/2021

20:09

7,680

@EnrollmentToastIcon.png

Không được lập phiên bản

17/06/2021

1:56

330

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

4:40

46,592

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1371

13/10/2021

20:37

38,400

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

4:50

46,592

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

4:42

48,640

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

4:29

47,104

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

4:35

31,232

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

4:21

30,208

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

4:17

45,568

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

4:16

45,568

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

4:38

25,088

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

4:26

25,088

Windows.Management.Service.dll

10.0.19041.1371

13/10/2021

20:00

587,264

Windows.Management.InprocObjects.dll

Không được lập phiên bản

13/10/2021

20:11

224,256

autopilot.dll

10.0.19041.1371

13/10/2021

20:06

62,464

Windows.Management.EnrollmentStatusTracking.ConfigProvider.dll

10.0.19041.1371

13/10/2021

20:09

53,760

EnrollmentStatusTrackingDDF.xml

Không được lập phiên bản

1/9/2021

16:49

37,056

WindowsManagementServiceWinRt.ProxyStub.dll

10.0.19041.1371

13/10/2021

20:46

54,680

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

4:50

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

4:54

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

4:43

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

4:47

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1371

13/10/2021

20:37

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

4:53

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

4:47

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

4:44

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

4:26

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

4:26

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

4:24

2,560

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

4:31

2,560

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

4:23

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

4:34

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

4:26

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

4:16

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

4:24

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

4:19

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

4:29

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

4:36

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

4:38

2,560

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

4:33

2,560

autopilotdiag.dll

10.0.19041.1371

13/10/2021

20:08

24,576

OobeAutoPilot.js

Không được lập phiên bản

13/10/2021

19:37

14,346

autopilotcore.js

Không được lập phiên bản

13/10/2021

19:38

2,861

enterprisedevicemanagement.service.winmd

Không được lập phiên bản

13/10/2021

19:32

12,800

autoPilot.js

Không được lập phiên bản

13/10/2021

19:37

28,924

moderndeployment.autopilot.winmd

Không được lập phiên bản

13/10/2021

19:32

7,168

autopilotwhiteglovelanding-page.js

Không được lập phiên bản

13/10/2021

19:36

3,301

autopilotwhiteglovelanding-vm.js

Không được lập phiên bản

13/10/2021

19:37

28,833

autopilotwhitegloveresult-page.js

Không được lập phiên bản

13/10/2021

19:37

2,858

autopilotwhitegloveresult-vm.js

Không được lập phiên bản

13/10/2021

19:37

18,732

autopilot-telemetry.js

Không được lập phiên bản

13/10/2021

19:37

1,485

oobeautopilotactivation-page.js

Không được lập phiên bản

13/10/2021

19:37

2,547

oobeautopilotactivation-vm.js

Không được lập phiên bản

13/10/2021

19:37

5,673

oobeautopilotreboot-page.js

Không được lập phiên bản

13/10/2021

19:38

2,482

oobeautopilotreboot-vm.js

Không được lập phiên bản

13/10/2021

19:36

4,038

oobeautopilotupdate-page.js

Không được lập phiên bản

13/10/2021

19:38

2,484

oobeautopilotupdate-vm.js

Không được lập phiên bản

13/10/2021

19:37

6,128

oobeprovisioningprogress-page.js

Không được lập phiên bản

13/10/2021

19:38

5,848

oobeprovisioningprogress-vm.js

Không được lập phiên bản

13/10/2021

19:37

99,936

oobeenterpriseprovisioning-page.js

Không được lập phiên bản

13/10/2021

19:36

2,884

oobeenterpriseprovisioning-vm.js

Không được lập phiên bản

13/10/2021

19:38

7,277

accountsetupcategoryviewmodel.js

Không được lập phiên bản

13/10/2021

19:37

19,451

autopilotespprogress-page.js

Không được lập phiên bản

13/10/2021

19:38

9,228

autopilotespprogress-vm.js

Không được lập phiên bản

13/10/2021

19:38

36,909

bootstrapsessiongeneralutilities.js

Không được lập phiên bản

13/10/2021

19:36

8,953

bootstrapstatuscategoryview.js

Không được lập phiên bản

13/10/2021

19:37

42,591

bootstrapstatussubcategoryviewmodel.js

Không được lập phiên bản

13/10/2021

19:36

4,349

devicepreparationcategoryviewmodel.js

Không được lập phiên bản

13/10/2021

19:37

31,470

devicesetupcategoryviewmodel.js

Không được lập phiên bản

13/10/2021

19:37

16,506

mdmbootstrapsessionutilities.js

Không được lập phiên bản

13/10/2021

19:36

17,626

autopilotwhiteglovelanding-main.html

Không được lập phiên bản

15/09/2021

17:58

3,400

autopilotwhitegloveresult-main.html

Không được lập phiên bản

15/09/2021

17:58

4,547

oobeautopilotactivation-main.html

Không được lập phiên bản

17/06/2021

1:58

953

oobeautopilotreboot-main.html

Không được lập phiên bản

1/9/2021

16:51

972

oobeautopilotupdate-main.html

Không được lập phiên bản

1/9/2021

16:51

946

oobeprovisioningprogress-main.html

Không được lập phiên bản

15/09/2021

17:58

9,780

oobeenterpriseprovisioning-main.html

Không được lập phiên bản

1/9/2021

16:51

1,710

autopilotespprogress-main.html

Không được lập phiên bản

15/09/2021

17:58

3,756

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

MdmDiagnosticsTool.exe

10.0.19041.1371

13/10/2021

20:11

52,736

Windows.Internal.Management.dll

10.0.19041.1371

13/10/2021

20:02

1,019,904

DMAlertListener.ProxyStub.dll

10.0.19041.1371

13/10/2021

20:12

10,752

@EnrollmentToastIcon.png

Không được lập phiên bản

17/06/2021

0:12

330

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

8:54

46,592

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1371

13/10/2021

20:45

38,400

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

8:50

46,592

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

8:42

48,640

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

8:40

47,104

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

8:45

31,232

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

8:38

30,208

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

8:56

45,568

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

8:37

45,568

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

8:47

25,088

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

8:43

25,088

Windows.Management.Service.dll

10.0.19041.1371

13/10/2021

19:55

815,104

Windows.Management.InprocObjects.dll

Không được lập phiên bản

13/10/2021

20:13

288,768

autopilot.dll

10.0.19041.1371

13/10/2021

20:05

80,384

Windows.Management.EnrollmentStatusTracking.ConfigProvider.dll

10.0.19041.1371

13/10/2021

20:11

71,168

EnrollmentStatusTrackingDDF.xml

Không được lập phiên bản

17/06/2021

0:04

37,056

WindowsManagementServiceWinRt.ProxyStub.dll

10.0.19041.1371

13/10/2021

20:52

80,576

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

8:59

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

8:43

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

8:47

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

8:57

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1371

13/10/2021

20:45

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

8:50

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

8:46

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

8:53

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

8:46

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

8:42

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

8:46

2,560

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

8:58

2,560

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

8:49

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

8:51

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

8:44

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

8:51

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

8:46

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

8:58

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

8:45

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

8:47

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

8:44

2,560

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

8:42

2,560

autopilotdiag.dll

10.0.19041.1371

13/10/2021

20:10

25,600

OobeAutoPilot.js

Không được lập phiên bản

13/10/2021

19:15

14,346

autopilotcore.js

Không được lập phiên bản

13/10/2021

19:15

2,861

enterprisedevicemanagement.service.winmd

Không được lập phiên bản

13/10/2021

19:08

12,800

autoPilot.js

Không được lập phiên bản

13/10/2021

19:15

28,924

moderndeployment.autopilot.winmd

Không được lập phiên bản

13/10/2021

19:08

7,168

autopilotwhiteglovelanding-page.js

Không được lập phiên bản

13/10/2021

19:14

3,301

autopilotwhiteglovelanding-vm.js

Không được lập phiên bản

13/10/2021

19:15

28,833

autopilotwhitegloveresult-page.js

Không được lập phiên bản

13/10/2021

19:15

2,858

autopilotwhitegloveresult-vm.js

Không được lập phiên bản

13/10/2021

19:15

18,732

autopilot-telemetry.js

Không được lập phiên bản

13/10/2021

19:15

1,485

oobeautopilotactivation-page.js

Không được lập phiên bản

13/10/2021

19:15

2,547

oobeautopilotactivation-vm.js

Không được lập phiên bản

13/10/2021

19:15

5,673

oobeautopilotreboot-page.js

Không được lập phiên bản

13/10/2021

19:15

2,482

oobeautopilotreboot-vm.js

Không được lập phiên bản

13/10/2021

19:14

4,038

oobeautopilotupdate-page.js

Không được lập phiên bản

13/10/2021

19:15

2,484

oobeautopilotupdate-vm.js

Không được lập phiên bản

13/10/2021

19:15

6,128

oobeprovisioningprogress-page.js

Không được lập phiên bản

13/10/2021

19:15

5,848

oobeprovisioningprogress-vm.js

Không được lập phiên bản

13/10/2021

19:15

99,936

oobeenterpriseprovisioning-page.js

Không được lập phiên bản

13/10/2021

19:14

2,884

oobeenterpriseprovisioning-vm.js

Không được lập phiên bản

13/10/2021

19:15

7,277

accountsetupcategoryviewmodel.js

Không được lập phiên bản

13/10/2021

19:14

19,451

autopilotespprogress-page.js

Không được lập phiên bản

13/10/2021

19:15

9,228

autopilotespprogress-vm.js

Không được lập phiên bản

13/10/2021

19:15

36,909

bootstrapsessiongeneralutilities.js

Không được lập phiên bản

13/10/2021

19:14

8,953

bootstrapstatuscategoryview.js

Không được lập phiên bản

13/10/2021

19:14

42,591

bootstrapstatussubcategoryviewmodel.js

Không được lập phiên bản

13/10/2021

19:14

4,349

devicepreparationcategoryviewmodel.js

Không được lập phiên bản

13/10/2021

19:14

31,470

devicesetupcategoryviewmodel.js

Không được lập phiên bản

13/10/2021

19:15

16,506

mdmbootstrapsessionutilities.js

Không được lập phiên bản

13/10/2021

19:14

17,626

autopilotwhiteglovelanding-main.html

Không được lập phiên bản

30/06/2021

18:31

3,400

autopilotwhitegloveresult-main.html

Không được lập phiên bản

30/06/2021

18:31

4,547

oobeautopilotactivation-main.html

Không được lập phiên bản

17/06/2021

0:14

953

oobeautopilotreboot-main.html

Không được lập phiên bản

17/06/2021

0:14

972

oobeautopilotupdate-main.html

Không được lập phiên bản

17/06/2021

0:14

946

oobeprovisioningprogress-main.html

Không được lập phiên bản

30/06/2021

18:31

9,780

oobeenterpriseprovisioning-main.html

Không được lập phiên bản

17/06/2021

0:14

1,710

autopilotespprogress-main.html

Không được lập phiên bản

30/06/2021

18:31

3,756

Windows.Internal.Management.dll

10.0.19041.1371

13/10/2021

20:00

715,264

DMAlertListener.ProxyStub.dll

10.0.19041.1371

13/10/2021

20:09

7,680

@EnrollmentToastIcon.png

Không được lập phiên bản

17/06/2021

1:56

330

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

Windows.Internal.Management.dll

10.0.19041.1371

13/10/2021

20:21

815,104

DMAlertListener.ProxyStub.dll

10.0.19041.1371

13/10/2021

20:30

28,672

@EnrollmentToastIcon.png

Không được lập phiên bản

14/07/2021

17:18

330

Windows.Internal.Management.dll

10.0.19041.1371

13/10/2021

20:00

715,264

DMAlertListener.ProxyStub.dll

10.0.19041.1371

13/10/2021

20:09

7,680

@EnrollmentToastIcon.png

Không được lập phiên bản

17/06/2021

1:56

330

MdmDiagnosticsTool.exe

10.0.19041.1371

14/10/2021

12:29

53,760

Windows.Internal.Management.dll

10.0.19041.1371

14/10/2021

12:16

1,120,256

DMAlertListener.ProxyStub.dll

10.0.19041.1371

14/10/2021

12:30

11,264

@EnrollmentToastIcon.png

Không được lập phiên bản

17/08/2021

16:48

330

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

21:09

46,592

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

12:57

38,400

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

21:19

46,592

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

21:14

48,640

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

21:17

47,104

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

21:09

31,232

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

21:19

30,208

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

21:09

45,568

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

21:11

45,568

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

21:08

25,088

autopilotdiag.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

21:10

25,088

Windows.Management.Service.dll

10.0.19041.1371

14/10/2021

12:14

915,456

Windows.Management.InprocObjects.dll

Không được lập phiên bản

14/10/2021

12:31

318,464

autopilot.dll

10.0.19041.1371

14/10/2021

12:24

85,504

Windows.Management.EnrollmentStatusTracking.ConfigProvider.dll

10.0.19041.1371

14/10/2021

12:29

74,240

EnrollmentStatusTrackingDDF.xml

Không được lập phiên bản

17/08/2021

16:39

37,056

WindowsManagementServiceWinRt.ProxyStub.dll

10.0.19041.1371

14/10/2021

13:01

80,616

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

21:13

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

21:09

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

21:15

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

21:23

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

12:57

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

21:16

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

21:12

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

21:22

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

21:12

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

21:18

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

21:19

2,560

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

21:17

2,560

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

21:11

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

21:07

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

21:14

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

21:18

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

21:04

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

21:20

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

21:13

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

21:04

3,072

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

21:08

2,560

Windows.Management.Service.dll.mui

10.0.19041.1371

14/10/2021

21:06

2,560

autopilotdiag.dll

10.0.19041.1371

14/10/2021

12:28

25,088

OobeAutoPilot.js

Không được lập phiên bản

14/10/2021

11:27

14,346

autopilotcore.js

Không được lập phiên bản

14/10/2021

11:27

2,861

enterprisedevicemanagement.service.winmd

Không được lập phiên bản

14/10/2021

11:22

12,800

autoPilot.js

Không được lập phiên bản

14/10/2021

11:27

28,924

moderndeployment.autopilot.winmd

Không được lập phiên bản

14/10/2021

11:22

7,168

autopilotwhiteglovelanding-page.js

Không được lập phiên bản

14/10/2021

11:26

3,301

autopilotwhiteglovelanding-vm.js

Không được lập phiên bản

14/10/2021

11:27

28,833

autopilotwhitegloveresult-page.js

Không được lập phiên bản

14/10/2021

11:27

2,858

autopilotwhitegloveresult-vm.js

Không được lập phiên bản

14/10/2021

11:27

18,732

autopilot-telemetry.js

Không được lập phiên bản

14/10/2021

11:27

1,485

oobeautopilotactivation-page.js

Không được lập phiên bản

14/10/2021

11:27

2,547

oobeautopilotactivation-vm.js

Không được lập phiên bản

14/10/2021

11:27

5,673

oobeautopilotreboot-page.js

Không được lập phiên bản

14/10/2021

11:27

2,482

oobeautopilotreboot-vm.js

Không được lập phiên bản

14/10/2021

11:26

4,038

oobeautopilotupdate-page.js

Không được lập phiên bản

14/10/2021

11:28

2,484

oobeautopilotupdate-vm.js

Không được lập phiên bản

14/10/2021

11:27

6,128

oobeprovisioningprogress-page.js

Không được lập phiên bản

14/10/2021

11:28

5,848

oobeprovisioningprogress-vm.js

Không được lập phiên bản

14/10/2021

11:27

99,936

oobeenterpriseprovisioning-page.js

Không được lập phiên bản

14/10/2021

11:26

2,884

oobeenterpriseprovisioning-vm.js

Không được lập phiên bản

14/10/2021

11:27

7,277

accountsetupcategoryviewmodel.js

Không được lập phiên bản

14/10/2021

11:27

19,451

autopilotespprogress-page.js

Không được lập phiên bản

14/10/2021

11:28

9,228

autopilotespprogress-vm.js

Không được lập phiên bản

14/10/2021

11:27

36,909

bootstrapsessiongeneralutilities.js

Không được lập phiên bản

14/10/2021

11:26

8,953

bootstrapstatuscategoryview.js

Không được lập phiên bản

14/10/2021

11:26

42,591

bootstrapstatussubcategoryviewmodel.js

Không được lập phiên bản

14/10/2021

11:26

4,349

devicepreparationcategoryviewmodel.js

Không được lập phiên bản

14/10/2021

11:27

31,470

devicesetupcategoryviewmodel.js

Không được lập phiên bản

14/10/2021

11:27

16,506

mdmbootstrapsessionutilities.js

Không được lập phiên bản

14/10/2021

11:26

17,626

autopilotwhiteglovelanding-main.html

Không được lập phiên bản

15/09/2021

17:57

3,400

autopilotwhitegloveresult-main.html

Không được lập phiên bản

15/09/2021

17:57

4,547

oobeautopilotactivation-main.html

Không được lập phiên bản

17/08/2021

16:50

953

oobeautopilotreboot-main.html

Không được lập phiên bản

17/08/2021

16:50

972

oobeautopilotupdate-main.html

Không được lập phiên bản

17/08/2021

16:50

946

oobeprovisioningprogress-main.html

Không được lập phiên bản

15/09/2021

17:57

9,780

oobeenterpriseprovisioning-main.html

Không được lập phiên bản

17/08/2021

16:50

1,710

autopilotespprogress-main.html

Không được lập phiên bản

15/09/2021

17:57

3,756

Tham khảo

Windows triển khai AutoPilot

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×