Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản cập nhật này tạo ra những cải tiến cho Thiết lập nhị phân hoặc bất kỳ tệp nào được Thiết lập sử dụng để cập nhật tính năng trong Windows 10, phiên bản 2004, 20H2, 21H1 và 21H2.

Cách tải bản cập nhật này

Cài đặt bản cập nhật này

Kênh Phát hành

Sẵn dùng

Bước Tiếp theo

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến website Danh mục Cập nhật của Microsoft.

Windows Server Update Services (WSUS)

Bạn có thể nhập cập nhật này vào WSUS theo cách thủ công. Để biết thêm thông tin, hãy xem chủ đề Câu hỏi Thường Gặp trên website Danh mục Cập nhật Microsoft để biết hướng dẫn.

Điều kiện tiên quyết 

Không có điều kiện tiên quyết để áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về khởi động lại 

Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.  

Thông tin về thay thế bản cập nhật 

Bản cập nhật này sẽ thay thế bản cập nhật phát hành trước đó KB5005714.

Thông tin về tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

Fileinfo.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:26

25,876

Packageinfo.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:28

550

Packagemetadata-x86.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:18

191

Packagestructure.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:26

41,422

Prebvtpackageinfo.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:28

568

Setupducompdb_kb5007402.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:28

1,295

Setupducompdb_kb5007402.xml.cab

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:30

9,237

Setupducompdb_kb5007402_cab_publish.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:30

871

Setupducompdb_kb5007402_publish.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:28

736

Windows10.0-kb5007402-x86.cab

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:28

13,147,224

Acmigration.dll

10.0.19041.1371

21/10/2011

3:51

291,152

Acres.dll

10.0.19041.1371

21/10/2011

3:36

332,616

Appraiser.dll

10.0.19041.1371

21/10/2011

3:44

1,592,120

Appraiser.sdb

Không được lập phiên bản

21/10/2011

3:44

2,439,342

Appraiserres.dll

10.0.19041.1371

21/10/2011

3:50

144,200

Diagtrack.dll

10.0.10586.10008

16/09/21

0:56

919,736

Facilitator.dll

10.0.19041.1371

21/10/2011

3:43

773,456

Mediasetupuimgr.dll

10.0.19041.1371

21/10/2011

8:26

13,845,320

Migcore.dll

10.0.19041.1371

21/10/2011

8:18

6,801,720

Migstore.dll

10.0.19041.1371

21/10/2011

8:18

936,256

Mitigation.dll

10.0.19041.1371

21/10/2011

8:38

215,864

Offline.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

6:33

38,899

Reservemanager.dll

10.0.19041.1371

21/10/2011

3:35

216,400

Setup.exe

10.0.19041.1371

21/10/2011

8:21

243,000

Setupcompat.dll

10.0.19041.1371

21/10/2011

8:22

294,224

Setupcore.dll

10.0.19041.1371

21/10/2011

8:26

1,878,848

Setuphost.exe

10.0.19041.1371

21/10/2011

8:31

703,312

Setupmgr.dll

10.0.19041.1371

21/10/2011

8:32

747,832

Setupplatform.dll

1.60.19041.1371

21/10/2011

8:18

7,213,880

Setupplatform.exe

1.60.19041.1371

21/10/2011

8:18

151,864

Setupprep.exe

10.0.19041.1371

21/10/2011

8:26

10,630,968

Unbcl.dll

10.0.19041.1371

21/10/2011

8:18

835,896

Uninstall.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

6:33

3,508

Updateagent.dll

10.0.19041.1371

21/10/2011

3:36

2,118,472

Upgrade_bulk.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

6:33

208,513

Windlp.dll

10.0.19041.1371

21/10/2011

8:26

1,088,976

Winsetup.dll

10.0.19041.1371

21/10/2011

8:21

2,935,112

Winsetupboot.sys

10.0.19041.1371

21/10/2011

8:18

60,752

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

11:47

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

11:47

347,136

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

11:48

338,432

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

11:42

377,856

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

11:50

394,752

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

11:45

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

3:36

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

11:46

372,224

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

11:52

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

11:54

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

11:42

342,016

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

11:39

376,320

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

11:53

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

11:28

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

11:28

368,640

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

11:28

376,320

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

11:28

237,056

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

11:25

224,768

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

11:16

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

11:14

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

11:21

339,456

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

11:22

380,416

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

11:31

383,488

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

11:31

356,352

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

11:31

358,400

Appxdeploymentserver-replacement.man

Không được lập phiên bản

1/9/21

23:50

4,900

Edgemigrationplugin.man

Không được lập phiên bản

16/09/21

0:56

923

Edpnotify-replacement.man

Không được lập phiên bản

16/09/21

0:58

830

Fveapi-replacement.man

Không được lập phiên bản

16/09/21

0:58

1,101

Ppipolicies-general-replacement.man

Không được lập phiên bản

16/09/21

0:59

2,161

Ppipolicies-miracast-replacement.man

Không được lập phiên bản

16/09/21

0:59

1,352

Starttiledata-replacement.man

Không được lập phiên bản

16/09/21

0:59

2,702

Edge.dat

Không được lập phiên bản

16/09/21

0:56

12,288

Edgemigrationplugin.dll

1.0.0.1

21/10/2011

8:37

87,368

Edgeupdate.dat

Không được lập phiên bản

16/09/21

0:56

12,288

Tilestoremigrationplugin.dll

10.0.19041.1371

21/10/2011

3:37

96,592

Appxupgrademigrationplugin.dll

10.0.19041.1371

21/10/2011

3:50

380,216

Iismig.dll

10.0.19041.1371

21/10/2011

8:18

311,624

Sxsmigplugin.dll

10.0.19041.1371

21/10/2011

8:21

108,344

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

11:22

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

11:19

355,840

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

11:37

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

11:33

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

11:33

348,672

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

11:32

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

11:31

336,384

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

11:31

182,784

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

11:34

182,784

Analysiscmd.637698869026106670.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:28

2,869

Analysiscmd.637698869065786019.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:28

4,417

Analysiscmd.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:26

2,578

Branchconfig.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:16

6,004

Full-tasks.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:18

13,514

Getconfigvalue.637698863307941836.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:18

2,339

Getconfigvalue.637698864702139005.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:21

2,375

Getconfigvalue.637698864705420227.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:21

2,339

Getconfigvalue.637698864793544595.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:21

2,375

Getconfigvalue.637698864796669572.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:21

2,339

Getconfigvalue.637698867572040868.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:25

2,375

Getconfigvalue.637698867575322111.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:25

2,339

Getconfigvalue.637698867602040800.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:26

2,375

Getconfigvalue.637698867604853294.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:26

2,375

Getconfigvalue.637698867605322045.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:26

2,339

Getconfigvalue.637698867608134537.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:26

2,339

Getconfigvalue.637698867906249303.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:26

2,375

Getconfigvalue.637698867909530546.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:26

2,339

Getconfigvalue.637698867918905528.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:26

2,367

Getconfigvalue.637698869012356696.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:28

2,375

Getconfigvalue.637698869015481685.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:28

2,339

Getconfigvalue.637698869052968201.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:28

2,375

Getconfigvalue.637698869053280702.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:28

2,375

Getconfigvalue.637698869056249450.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:28

2,339

Getconfigvalue.637698869056405701.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:28

2,339

Getconfigvalue.637698869083139433.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:28

2,375

Getconfigvalue.637698869086264429.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:28

2,339

Getconfigvalue.637698869113451910.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:28

2,375

Getconfigvalue.637698869116576893.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:28

2,339

Getconfigvalue.637698869154076852.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:28

2,375

Getconfigvalue.637698869157358099.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:28

2,339

Getconfigvalue.637698869180483073.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:28

2,367

Getconfigvalue.637698870278313189.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:30

2,375

Getconfigvalue.637698870281594438.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:30

2,339

Getconfigvalue.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:18

2,375

Microsoft.servicing.packaging.tools.aweprovider.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:21

4,000

Package.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:10

122,151

Runstoredprocedure.637698864708857698.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:21

4,523

Runstoredprocedure.637698864753076129.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:21

4,604

Runstoredprocedure.637698864800107050.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:21

4,523

Runstoredprocedure.637698867578915853.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:25

4,523

Runstoredprocedure.637698867608759540.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:26

4,523

Runstoredprocedure.637698867611572028.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:26

4,523

Runstoredprocedure.637698867912968044.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:26

4,523

Runstoredprocedure.637698869019075429.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:28

4,523

Runstoredprocedure.637698869059686966.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:28

4,523

Runstoredprocedure.637698869059843212.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:28

4,523

Runstoredprocedure.637698869089701925.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:28

4,523

Runstoredprocedure.637698869120014391.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:28

4,523

Runstoredprocedure.637698869160795591.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:28

4,523

Runstoredprocedure.637698870285031938.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:30

4,523

runstoredprocedure.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:18

4,523

Speed.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:30

416,619

Speed_flags.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:18

8,572

Createpkgcleanupcall.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:18

12,368

Insightsplatformcontext.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:18

130

Tasks.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:18

12,208

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-41233.0.input.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:18

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-41233.0.output.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:18

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-41233.1.input.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:21

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-41233.1.output.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:21

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-41233.10.input.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:28

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-41233.10.output.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:28

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-41233.11.input.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:28

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-41233.11.output.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:28

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-41233.12.input.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:28

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-41233.12.output.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:28

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-41233.13.input.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:30

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-41233.13.output.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:30

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-41233.2.input.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:21

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-41233.2.output.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:21

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-41233.3.input.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:25

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-41233.3.output.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:25

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-41233.4.input.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:26

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-41233.4.output.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:26

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-41233.5.input.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:26

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-41233.5.output.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:26

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-41233.6.input.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:26

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-41233.6.output.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:26

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-41233.7.input.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:28

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-41233.7.output.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:28

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-41233.8.input.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:28

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-41233.8.output.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:28

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-41233.9.input.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:28

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-41233.9.output.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:28

20

Runstoredprocedure.updatepackagingdatabuildcgdr.bldrrc-41233.0.input.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:21

282

Runstoredprocedure.updatepackagingdatabuildcgdr.bldrrc-41233.0.output.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:21

2

Nén 0-info.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:25

1,014

Nén 0-result.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:26

1,134

Sao chép nội dung files-info.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:18

568

Sao chép nội dung files-result.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:21

693

Sao chép nội dung symbols-info.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:21

568

Sao chép nội dung symbols-result.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:25

695

Tạo gói hàng metadata-info.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:28

583

Tạo gói hàng metadata-result.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:28

717

Thời release-info.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:28

561

Thời release-result.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:28

681

Release-info.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:30

551

Chạy gencompdb-info.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:28

561

Chạy gencompdb-result.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:30

685

Chạy gói hàng analysis-info.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:28

578

Chạy gói hàng analysis-result.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:28

707

Chạy khối lượng tải analysis-info.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:25

578

Chạy khối lượng tải analysis-result.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:26

707

Ký tên cab-info.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:26

558

Ký tên cab-result.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:28

677

Đồng bộ data-info.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:21

555

Đồng bộ data-result.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:21

673

Tải lên phân tích gói hàng data-info.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:28

600

Tải lên phân tích gói hàng data-result.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:28

737

Xác thực content-info.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:25

560

Xác thực content-result.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:25

685

Xác thực package-info.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:28

558

Xác thực package-result.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:28

683

Build.dbb

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:18

0

Build.err

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:18

0

Build.evt

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:18

8,439

Build.ipc

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:18

14,204

Build.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:18

6,991

Build.metadata

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:18

0

Build.prf

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:18

0

Build.wrn

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:18

0

Nén 0.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:26

6,202

Sao chép tệp thô.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:21

14,928

Sao chép ký hiệu thô.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:25

345,579

Tạo siêu dữ liệu gói.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:28

3,301

Pre release.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:28

5,728

Chạy gencompdb.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:30

14,995

Chạy analysis.log gói

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:28

7,730

Chạy payload analysis.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:26

7,426

Ký cab.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:28

6,768

Đồng bộ hóa data.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:21

11,528

Tải lên liệu phân tích gói hàng.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:28

8,716

Xác thực content.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:25

2,792

Xác thực package.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:28

2,788

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

Fileinfo.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:20

25,664

Packageinfo.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:24

550

Packagemetadata-x64.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:18

191

Packagestructure.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:20

41,422

Prebvtpackageinfo.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:24

568

Setupducompdb_kb5007402.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:30

1,297

Setupducompdb_kb5007402.xml.cab

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:32

9,238

Setupducompdb_kb5007402_cab_publish.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:32

873

Setupducompdb_kb5007402_publish.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:30

738

Windows10.0-kb5007402-x64.cab

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:24

15,353,158

Acmigration.dll

10.0.19041.1371

21/10/2011

3:53

368,952

Acres.dll

10.0.19041.1371

21/10/2011

3:44

332,600

Appraiser.dll

10.0.19041.1371

21/10/2011

3:52

1,883,960

Appraiser.sdb

Không được lập phiên bản

21/10/2011

3:54

2,603,241

Appraiserres.dll

10.0.19041.1371

21/10/2011

3:52

144,696

Diagtrack.dll

10.0.10586.10008

21/07/201

1:30

1,362,104

Facilitator.dll

10.0.19041.1371

21/10/2011

3:52

995,128

Mediasetupuimgr.dll

10.0.19041.1371

21/10/2011

9:27

14,033,736

Migcore.dll

10.0.19041.1371

21/10/2011

9:21

9,057,104

Migstore.dll

10.0.19041.1371

21/10/2011

9:21

1,237,840

Mitigation.dll

10.0.19041.1371

21/10/2011

9:34

280,376

Offline.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

7:20

38,899

Reservemanager.dll

10.0.19041.1371

21/10/2011

3:44

279,368

Setup.exe

10.0.19041.1371

21/10/2011

9:23

293,200

Setupcompat.dll

10.0.19041.1371

21/10/2011

9:23

385,336

Setupcore.dll

10.0.19041.1371

21/10/2011

9:26

2,344,272

Setuphost.exe

10.0.19041.1371

21/10/2011

9:33

884,040

Setupmgr.dll

10.0.19041.1371

21/10/2011

9:33

960,840

Setupplatform.dll

1.60.19041.1371

21/10/2011

9:21

9,573,712

Setupplatform.exe

1.60.19041.1371

21/10/2011

9:21

169,808

Setupprep.exe

10.0.19041.1371

21/10/2011

9:27

10,833,232

Unbcl.dll

10.0.19041.1371

21/10/2011

9:21

1,098,064

Uninstall.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

7:20

3,508

Updateagent.dll

10.0.19041.1371

21/10/2011

3:44

2,768,200

Upgrade_bulk.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

7:20

208,513

Windlp.dll

10.0.19041.1371

21/10/2011

9:27

1,426,896

Winsetup.dll

10.0.19041.1371

21/10/2011

9:23

3,689,296

Winsetupboot.sys

10.0.19041.1371

21/10/2011

9:21

73,032

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

15:40

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

15:57

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

15:52

347,136

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

15:43

338,432

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

15:54

377,856

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

15:45

394,752

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

15:55

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

3:44

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

15:44

372,224

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

15:45

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

15:54

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

15:37

342,016

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

15:37

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

15:40

376,320

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

15:51

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

15:49

368,640

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

15:46

376,320

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

15:49

237,056

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

15:49

224,768

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

15:49

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

15:58

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

15:47

339,456

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

15:47

380,416

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

15:43

383,488

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

15:59

356,352

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

15:43

358,400

Appxdeploymentserver-replacement.man

Không được lập phiên bản

17/06/21

7:11

4,900

Edgemigrationplugin.man

Không được lập phiên bản

21/07/201

1:30

923

Edpnotify-replacement.man

Không được lập phiên bản

21/07/201

1:31

830

Fveapi-replacement.man

Không được lập phiên bản

21/07/201

1:31

1,101

Ppipolicies-general-replacement.man

Không được lập phiên bản

21/07/21

1:06

2,161

Ppipolicies-miracast-replacement.man

Không được lập phiên bản

21/07/201

1:32

1,352

Starttiledata-replacement.man

Không được lập phiên bản

21/07/201

1:32

2,702

Edge.dat

Không được lập phiên bản

21/07/201

1:30

12,288

Edgemigrationplugin.dll

1.0.0.1

21/10/2011

9:34

111,416

Edgeupdate.dat

Không được lập phiên bản

21/07/201

1:30

12,288

Tilestoremigrationplugin.dll

10.0.19041.1371

21/10/2011

3:45

125,752

Appxupgrademigrationplugin.dll

10.0.19041.1371

21/10/2011

3:52

469,320

Iismig.dll

10.0.19041.1371

21/10/2011

9:21

376,656

Sxsmigplugin.dll

10.0.19041.1371

21/10/2011

9:23

132,944

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

15:46

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

15:46

355,840

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

15:39

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

15:44

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

15:43

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

15:44

348,672

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

15:42

336,384

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

15:38

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

15:41

182,784

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

15:44

182,784

21791ec3-708e-4981-9d42-1badcbbb6310getconfigvalue.637698866673528712.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:24

2,339

Analysiscmd.637698866645716403.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:24

2,877

Analysiscmd.63769886685872362.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:24

4,419

Analysiscmd.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:20

2,580

Branchconfig.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:14

6,034

Full-tasks.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:17

13,546

Getconfigvalue.637698863077151780.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:18

2,339

Getconfigvalue.637698863295654104.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:18

2,375

Getconfigvalue.637698863299404090.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:18

2,339

Getconfigvalue.637698863365653883.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:18

2,375

Getconfigvalue.637698863369247606.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:18

2,339

Getconfigvalue.637698864079881960.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:20

2,375

Getconfigvalue.637698864083788187.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:20

2,339

Getconfigvalue.637698864110350570.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:20

2,375

Getconfigvalue.637698864113631799.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:20

2,375

Getconfigvalue.637698864114100552.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:20

2,339

Getconfigvalue.637698864117381788.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:20

2,339

Getconfigvalue.637698864472613939.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:20

2,375

Getconfigvalue.637698864476520172.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:20

2,339

Getconfigvalue.637698864490270163.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:20

2,367

Getconfigvalue.637698866629499178.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:24

2,375

Getconfigvalue.63769886633249159.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:24

2,339

Getconfigvalue.637698866669778755.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:24

2,375

Getconfigvalue.637698866669934981.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:24

2,375

Getconfigvalue.637698866673528712.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:24

2,339

Getconfigvalue.63769886699467366.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:24

2,375

Getconfigvalue.637698866703217344.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:24

2,339

Getconfigvalue.637698866729309591.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:24

2,375

Getconfigvalue.637698866733059548.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:24

2,339

Getconfigvalue.637698866769778075.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:24

2,375

Getconfigvalue.637698866773528068.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:24

2,339

Getconfigvalue.637698870550880796.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:30

2,367

Getconfigvalue.637698871752746339.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:32

2,375

Getconfigvalue.637698871756340061.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:32

2,339

Getconfigvalue.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:18

2,375

Microsoft.servicing.packaging.tools.aweprovider.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:18

4,000

Package.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:11

122,151

Runstoredprocedure.637698863303310314.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:18

4,523

Runstoredprocedure.637698863317216523.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:18

4,604

Runstoredprocedure.637698863373310112.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:18

4,523

Runstoredprocedure.637698864088006924.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:20

4,523

Runstoredprocedure.637698864118164493.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:20

4,523

Runstoredprocedure.637698864121288019.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:20

4,523

Runstoredprocedure.637698864480270162.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:20

4,523

Runstoredprocedure.637698866637155363.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:24

4,523

Runstoredprocedure.637698866677278684.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:24

4,523

Runstoredprocedure.637698866677434958.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:24

4,523

Runstoredprocedure.637698866706967464.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:24

4,523

Runstoredprocedure.637698866737278292.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:24

4,523

Runstoredprocedure.637698866777590515.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:24

4,523

Runstoredprocedure.637698871760402534.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:32

4,523

runstoredprocedure.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:18

4,523

Speed.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:32

435,008

Speed_flags.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:17

8,604

Createpkgcleanupcall.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:17

12,540

Insightsplatformcontext.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:17

132

Tasks.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:17

12,238

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50002.0.input.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:18

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50002.0.output.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:18

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50002.1.input.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:18

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50002.1.output.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:18

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50002.10.input.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:24

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50002.10.output.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:24

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50002.11.input.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:24

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50002.11.output.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:24

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50002.12.input.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:24

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50002.12.output.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:24

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50002.13.input.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:32

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50002.13.output.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:32

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50002.2.input.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:18

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50002.2.output.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:18

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50002.3.input.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:20

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50002.3.output.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:20

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50002.4.input.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:20

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50002.4.output.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:20

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50002.5.input.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:20

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50002.5.output.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:20

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50002.6.input.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:20

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50002.6.output.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:20

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50002.7.input.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:24

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50002.7.output.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:24

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50002.8.input.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:24

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50002.8.output.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:24

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50002.9.input.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:24

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50002.9.output.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:24

20

Runstoredprocedure.updatepackagingdatabuildcgdr.cy1pkg-50002.0.input.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:18

284

Runstoredprocedure.updatepackagingdatabuildcgdr.cy1pkg-50002.0.output.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:18

2

Nén 0-info.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:20

1,016

Nén 0-result.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:20

1,136

Sao chép nội dung files-info.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:18

570

Sao chép nội dung files-result.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:18

694

Sao chép nội dung symbols-info.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:18

570

Sao chép nội dung symbols-result.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:20

696

Tạo gói metadata-info.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:24

585

Tạo gói metadata-result.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:24

719

Thời release-info.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:24

563

Thời release-result.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:24

683

Release-info.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:32

553

Chạy gencompdb-info.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:24

563

Chạy gencompdb-result.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:32

687

Chạy gói hàng analysis-info.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:24

580

Chạy gói hàng analysis-result.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:24

709

Chạy khối lượng tải analysis-info.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:20

580

Chạy khối lượng tải analysis-result.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:20

709

Đăng cab-info.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:20

560

Ký tên cab-result.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:24

679

Đồng bộ data-info.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:18

557

Đồng bộ data-result.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:18

675

Tải lên phân tích gói data-info.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:24

602

Tải lên phân tích gói data-result.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:24

739

Xác thực content-info.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:20

562

Xác thực content-result.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:20

687

Xác thực package-info.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:24

560

Xác thực package-result.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:24

685

Build.dbb

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:18

0

Build.err

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:18

0

Build.evt

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:18

8,421

Build.ipc

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:18

14,060

Build.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:18

9,631

Build.metadata

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:18

0

Build.prf

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:18

0

Build.wrn

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:18

0

Nén 0.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:20

6,220

Sao chép tệp thô.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:18

14,936

Sao chép ký hiệu thô.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:20

351,055

Tạo siêu dữ liệu gói.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:24

3,313

Pre release.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:24

5,766

Chạy gencompdb.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:32

15,035

Chạy analysis.log gói

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:24

7,754

Chạy payload analysis.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:20

7,438

Ký cab.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:24

7,046

Đồng bộ hóa data.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:18

11,532

Tải lên liệu phân tích gói hàng.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:24

8,730

Xác thực content.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:20

2,796

Xác thực package.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:24

2,792

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

Fileinfo.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:21

25,880

Packageinfo.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:23

556

Packagemetadata-arm64.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:15

191

Packagestructure.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:21

41,422

Prebvtpackageinfo.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:23

574

Setupducompdb_kb5007402.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:23

1,299

Setupducompdb_kb5007402.xml.cab

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:25

9,222

Setupducompdb_kb5007402_cab_publish.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:25

875

Setupducompdb_kb5007402_publish.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:23

740

Windows10.0-kb5007402-arm64.cab

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:23

13,358,530

Acmigration.dll

10.0.19041.1371

21/10/2011

20:08

364,360

Acres.dll

10.0.19041.1371

21/10/2011

19:56

332,616

Appraiser.dll

10.0.19041.1371

21/10/2011

20:01

1,879,888

Appraiser.sdb

Không được lập phiên bản

21/10/2011

20:00

1,921,419

Appraiserres.dll

10.0.19041.1371

21/10/2011

20:02

144,208

Diagtrack.dll

10.0.10586.0

17/08/21

23:41

1,561,952

Facilitator.dll

10.0.19041.1371

21/10/2011

20:00

1,061,712

Mediasetupuimgr.dll

10.0.19041.1371

21/10/2011

0:06

14,051,640

Migcore.dll

10.0.19041.1371

21/10/2011

0:07

9,774,408

Migstore.dll

10.0.19041.1371

21/10/2011

0:07

1,307,472

Mitigation.dll

10.0.19041.1371

21/10/2011

0:27

290,632

Offline.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

22:19

38,899

Reservemanager.dll

10.0.19041.1371

21/10/2011

19:55

277,832

Setup.exe

10.0.19041.1371

21/10/2011

0:08

296,272

Setupcompat.dll

10.0.19041.1371

21/10/2011

0:06

406,864

Setupcore.dll

10.0.19041.1371

21/10/2011

0:06

2,384,720

Setuphost.exe

10.0.19041.1371

21/10/2011

0:24

902,456

Setupmgr.dll

10.0.19041.1371

21/10/2011

0:24

1,010,488

Setupplatform.dll

1.60.19041.1371

21/10/2011

0:07

10,353,992

Setupplatform.exe

1.60.19041.1371

21/10/2011

0:06

173,880

Setupprep.exe

10.0.19041.1371

21/10/2011

0:06

10,876,216

Unbcl.dll

10.0.19041.1371

21/10/2011

0:07

1,150,280

Uninstall.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

22:19

3,508

Updateagent.dll

10.0.19041.1371

21/10/2011

19:55

2,938,168

Upgrade_bulk.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

22:19

208,513

Windlp.dll

10.0.19041.1371

21/10/2011

0:06

1,478,616

Winsetup.dll

10.0.19041.1371

21/10/2011

0:08

3,733,320

Winsetupboot.sys

10.0.19041.1371

21/10/2011

0:07

72,008

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

4:18

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

4:13

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

4:12

347,136

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

4:21

338,432

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

4:07

377,856

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

4:06

394,752

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

4:11

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

19:55

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

4:13

372,224

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

4:13

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

4:10

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

4:15

342,016

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

4:05

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

4:10

376,320

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

4:19

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

4:06

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

4:12

368,640

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

4:17

376,320

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

4:18

237,056

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

4:17

224,768

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

4:17

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

4:03

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

4:10

339,456

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

4:19

380,416

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

4:11

383,488

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

4:15

356,352

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

4:10

358,400

Appxdeploymentserver-replacement.man

Không được lập phiên bản

17/08/21

23:47

4,900

Edgemigrationplugin.man

Không được lập phiên bản

16/09/21

0:56

923

Edpnotify-replacement.man

Không được lập phiên bản

16/09/21

0:57

830

Fveapi-replacement.man

Không được lập phiên bản

16/09/21

0:57

1,101

Ppipolicies-general-replacement.man

Không được lập phiên bản

16/09/21

0:58

2,161

Ppipolicies-miracast-replacement.man

Không được lập phiên bản

16/09/21

0:58

1,352

Starttiledata-replacement.man

Không được lập phiên bản

16/09/21

0:58

2,702

Edge.dat

Không được lập phiên bản

16/09/21

0:56

12,288

Edgemigrationplugin.dll

1.0.0.1

21/10/2011

0:27

119,624

Edgeupdate.dat

Không được lập phiên bản

16/09/21

0:56

12,288

Tilestoremigrationplugin.dll

10.0.19041.1371

21/10/2011

19:57

131,912

Appxupgrademigrationplugin.dll

10.0.19041.1371

21/10/2011

20:02

501,064

Iismig.dll

10.0.19041.1371

21/10/2011

0:08

389,968

Sxsmigplugin.dll

10.0.19041.1371

21/10/2011

0:05

143,184

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

4:04

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

4:17

355,840

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

4:12

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

4:05

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

4:10

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

4:13

348,672

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

4:09

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

4:07

336,384

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

4:13

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

4:08

182,784

Acres.dll.mui

10.0.19041.1371

21/10/2011

4:05

182,784

581ca550-b1ab-4ce6-8110-13e28bc071d3getconfigvalue.637698866256585958.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:23

2,339

Analysiscmd.637698866229710525.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:23

2,883

Analysiscmd.637698866260335997.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:23

4,419

Analysiscmd.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:21

2,586

Branchconfig.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:12

6,064

Full-tasks.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:15

13,546

Getconfigvalue.637698861188969461.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:15

2,339

Getconfigvalue.637698862041739108.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:16

2,375

Getconfigvalue.637698862045176629.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:16

2,339

Getconfigvalue.637698862132278882.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:16

2,375

Getconfigvalue.637698862135660982.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:16

2,339

Getconfigvalue.637698864933590399.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:21

2,375

Getconfigvalue.637698864937027921.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:21

2,339

Getconfigvalue.637698864953752412.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:21

2,375

Getconfigvalue.637698864957033691.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:21

2,339

Getconfigvalue.637698864957502462.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:21

2,375

Getconfigvalue.637698864960783727.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:21

2,339

Getconfigvalue.637698865295620010.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:22

2,375

Getconfigvalue.637698865299057545.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:22

2,339

Getconfigvalue.637698865302807571.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:22

2,367

Getconfigvalue.637698866222522917.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:23

2,375

Getconfigvalue.637698866225960471.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:23

2,339

Getconfigvalue.637698866252835876.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:23

2,375

Getconfigvalue.637698866253148384.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:23

2,375

Getconfigvalue.637698866256585958.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:23

2,339

Getconfigvalue.637698866272679928.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:23

2,375

Getconfigvalue.637698866276117480.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:23

2,339

Getconfigvalue.637698866292921633.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:23

2,375

Getconfigvalue.637698866296338576.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:23

2,339

Getconfigvalue.637698866322901571.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:23

2,375

Getconfigvalue.637698866326026604.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:23

2,339

Getconfigvalue.637698866343214351.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:23

2,367

Getconfigvalue.637698867039182487.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:25

2,375

Getconfigvalue.637698867042620032.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:25

2,339

Getconfigvalue.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:15

2,375

Microsoft.servicing.packaging.tools.aweprovider.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:16

4,000

Package.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:10

122,151

runstoredprocedure.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:16

4,604

Speed.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:25

423,964

Speed_flags.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:15

8,634

Createpkgcleanupcall.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:15

12,353

Insightsplatformcontext.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:15

132

Tasks.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:15

12,238

Runstoredprocedure.updatepackagingdatabuildcgdr.bldrrc-41224.0.input.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:16

284

Runstoredprocedure.updatepackagingdatabuildcgdr.bldrrc-41224.0.output.json

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:16

2

Nén 0-info.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:21

1,016

Nén 0-result.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:22

1,136

Sao chép nội dung files-info.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:15

570

Sao chép nội dung files-result.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:16

694

Sao chép nội dung symbols-info.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:16

570

Sao chép nội dung symbols-result.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:21

697

Tạo gói metadata-info.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:23

585

Tạo gói metadata-result.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:23

719

Thời release-info.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:23

563

Thời release-result.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:23

683

Release-info.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:25

553

Chạy gencompdb-info.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:23

563

Chạy gencompdb-result.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:25

686

Chạy gói hàng analysis-info.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:23

580

Chạy gói hàng analysis-result.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:23

709

Chạy khối lượng tải analysis-info.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:21

580

Chạy khối lượng tải analysis-result.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:21

709

Ký tên cab-info.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:22

560

Ký tên cab-result.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:23

678

Đồng bộ data-info.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:16

557

Đồng bộ data-result.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:16

675

Tải lên phân tích gói hàng data-info.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:23

602

Tải lên phân tích gói hàng data-result.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:23

739

Xác thực content-info.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:21

562

Xác thực content-result.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:21

687

Xác thực package-info.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:23

560

Xác thực package-result.xml

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:23

685

Build.dbb

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:15

0

Build.err

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:15

0

Build.evt

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:15

8,421

Build.ipc

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:15

14,191

Build.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:15

6,930

Build.metadata

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:15

0

Build.prf

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:15

0

Build.wrn

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:15

0

Nén 0.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:22

6,033

Sao chép tệp thô.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:16

14,749

Sao chép ký hiệu thô.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:21

354,820

Tạo siêu dữ liệu gói.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:23

3,126

Pre release.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:23

5,599

Chạy gencompdb.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:25

14,915

Chạy analysis.log gói

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:23

7,591

Chạy payload analysis.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:21

7,275

Ký cab.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:23

6,603

Đồng bộ hóa data.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:16

11,345

Tải lên liệu phân tích gói hàng.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:23

8,543

Xác thực content.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:21

2,609

Xác thực package.log

Không được lập phiên bản

21/10/2011

16:23

2,605

Tham khảo

Cập nhật phương Windows cài đặt với Cập nhật Động

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×