Tóm tắt

Bản cập nhật này giải quyết các vấn đề sau đây:

  • Giải quyết sự cố đã biết có thể gây ra lỗi xác thực liên quan đến vé Kerberos mà bạn đã mua từ Dịch vụ cho Người dùng thành Tự (S4U2 họ). Bản cập nhật này cũng giải quyết các lỗi của tùy chọn S4U2Proxy với Protocol Transition xảy ra vì dịch vụ xác thực không thể lấy được vé bằng chứng. Sự cố này xảy ra sau khi bạn cài đặt các bản cập nhật bảo mật 09/11/2021 trên bộ điều khiển miền (DC) đang chạy Windows Server.

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Hiện chúng tôi không biết về mọi sự cố ảnh hưởng đến bản cập nhật này.

Cách tải bản cập nhật này

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến website Danh mục Cập nhật của Microsoft.

Điều kiện tiên quyết

Để cài đặt các bản cập nhật Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2, chúng tôi khuyên bạn đã cài đặt bản cập nhật SSU mới nhất cho Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2. Để biết thêm thông tin, hãy xem ADV990001 | Các bản cập nhật ngăn xếp Dịch vụ mới nhất.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau đây.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

cpu.inf

Không được lập phiên bản

29/10/2021

18:45

21,038

processr.sys

6.3.9600.19067

19/06/2018

22:34

82,944

fxppm.sys

6.3.9600.19067

19/06/2018

22:34

22,016

intelppm.sys

6.3.9600.19067

19/06/2018

22:34

86,528

amdk8.sys

6.3.9600.19067

19/06/2018

22:34

85,504

amdppm.sys

6.3.9600.19067

19/06/2018

22:34

83,456

viac7.sys

6.3.9600.19067

19/06/2018

22:34

83,456

authui.dll

6.3.9600.20055

27/05/2021

19:48

2,464,768

authui-ppdlic.xrm-ms

Không được lập phiên bản

11/10/2021

22:17

2,894

chs_boot.ttf

Không được lập phiên bản

29/10/2021

22:05

3,695,557

msyh_boot.ttf

Không được lập phiên bản

29/10/2021

22:06

154,758

msyhn_boot.ttf

Không được lập phiên bản

29/10/2021

22:06

150,629

cht_boot.ttf

Không được lập phiên bản

29/10/2021

22:05

3,878,246

msjh_boot.ttf

Không được lập phiên bản

29/10/2021

22:06

163,413

msjhn_boot.ttf

Không được lập phiên bản

29/10/2021

22:06

161,422

wgl4_boot.ttf

Không được lập phiên bản

29/10/2021

21:58

48,953

segmono_boot.ttf

Không được lập phiên bản

29/10/2021

22:06

44,550

segoe_slboot.ttf

Không được lập phiên bản

29/10/2021

22:06

85,934

segoen_slboot.ttf

Không được lập phiên bản

29/10/2021

22:06

85,590

jpn_boot.ttf

Không được lập phiên bản

29/10/2021

22:05

1,985,727

meiryo_boot.ttf

Không được lập phiên bản

29/10/2021

22:05

143,024

meiryon_boot.ttf

Không được lập phiên bản

29/10/2021

22:05

141,393

kor_boot.ttf

Không được lập phiên bản

29/10/2021

22:05

2,372,849

malgun_boot.ttf

Không được lập phiên bản

29/10/2021

22:05

176,742

malgunn_boot.ttf

Không được lập phiên bản

29/10/2021

22:05

174,294

winload.exe

6.3.9600.20012

05/04/2021

22:21

1,296,368

winload.efi

6.3.9600.20012

05/04/2021

22:21

1,406,408

winresume.exe

6.3.9600.20144

04/10/2021

23:47

1,182,752

winresume.efi

6.3.9600.19478

31/08/2019

15:27

1,279,840

ole32.dll

6.3.9600.20144

04/10/2021

23:50

1,218,320

rpcss.dll

6.3.9600.20144

04/10/2021

21:48

635,904

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:25

38,400

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

4:38

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:26

39,424

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

4:12

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:25

44,544

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

4:35

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:26

44,544

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

4:20

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

04/10/2021

23:38

37,376

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

21/08/2013

22:11

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:26

43,520

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

4:35

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:27

39,936

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

4:26

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:25

44,544

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

4:38

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:26

41,472

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

4:35

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:30

42,496

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

4:21

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:30

26,112

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

4:21

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:30

24,576

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

4:21

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:31

38,400

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

4:41

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:30

41,984

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

4:34

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:30

44,032

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

4:34

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:27

40,960

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

4:33

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:27

41,984

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

4:39

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:27

39,424

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

4:39

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:27

37,888

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

4:39

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:26

37,888

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

4:16

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:26

18,432

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

4:40

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:26

18,944

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

4:40

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:25

18,944

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

4:40

2,048

combase.dll

6.3.9600.20165

11/10/2021

22:18

1,564,424

wincorlib.dll

6.3.9600.20012

05/04/2021

20:18

267,776

WinTypes.dll

6.3.9600.20040

25/05/2021

20:59

548,464

control.exe

6.3.9600.17415

28/10/2014

18:39

114,176

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:33

35,328

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:36

44,544

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:37

40,960

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:35

40,448

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:36

43,008

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:39

44,032

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:36

36,864

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

2:48

36,864

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:39

45,056

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:38

37,376

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:40

39,424

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:34

47,104

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:37

34,816

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:38

40,960

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:38

41,984

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:34

42,496

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:34

27,648

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:35

26,624

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:28

42,496

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:29

40,960

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:34

38,912

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:30

41,984

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:34

42,496

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:43

44,544

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:41

43,520

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:43

39,936

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:39

41,472

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:45

43,008

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:43

42,496

crypt32.dll.mui

6.3.9600.20165

11/10/2021

23:00

40,448

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:39

41,472

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:36

38,912

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:36

37,888

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:36

40,960

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:37

24,064

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:37

24,576

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:38

24,576

crypt32.dll

6.3.9600.20165

11/10/2021

23:16

2,109,784

adammsg.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:18

929,792

adammsg.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:19

929,280

adammsg.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:21

1,011,200

adammsg.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:15

1,046,528

adammsg.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

21:29

909,824

adammsg.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:17

1,001,984

adammsg.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:17

939,008

adammsg.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:21

1,040,896

adammsg.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:18

965,120

adammsg.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:16

1,011,200

adammsg.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:21

644,608

adammsg.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:18

635,392

adammsg.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:23

929,792

adammsg.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:16

934,400

adammsg.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:15

951,808

adammsg.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:17

966,656

adammsg.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:20

964,608

adammsg.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:18

955,904

adammsg.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:21

921,600

adammsg.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:13

896,512

adammsg.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:13

494,592

adammsg.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:19

504,832

adammsg.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:22

504,832

ntdsa.dll.mui

6.3.9600.16384

15/01/2021

15:41

59,392

ntdsa.dll

6.3.9600.20174

1/11/2021

20:44

82,944

ntdsmsg.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:20

903,680

ntdsbmsg.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

4:34

19,968

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

15/09/2016

11:01

60,666

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

4:33

25,557

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

4:32

8,403

ntdsmsg.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:20

906,752

ntdsbmsg.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

4:15

21,504

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

15/09/2016

10:56

60,384

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

4:15

23,914

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

4:15

7,524

ntdsmsg.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:17

993,280

ntdsbmsg.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

4:40

24,064

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

15/09/2016

10:57

64,172

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

4:40

24,076

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

4:40

7,695

ntdsmsg.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:18

1,025,536

ntdsbmsg.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

4:36

25,600

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

15/09/2016

10:58

65,248

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

4:38

28,891

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

4:38

11,546

ntdsmsg.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

21:24

886,272

ntdsbmsg.dll.mui

6.3.9600.16384

21/08/2013

22:14

19,968

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

15/09/2016

9:07

56,520

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

21/08/2013

22:16

22,929

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

21/08/2013

22:14

7,255

ntdsmsg.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:17

992,768

ntdsbmsg.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

4:41

23,552

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

15/09/2016

10:53

63,350

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

4:39

24,503

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

4:40

8,030

ntdsmsg.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:15

924,672

ntdsbmsg.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

4:28

20,480

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

15/09/2016

10:58

69,238

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

4:29

23,651

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

4:28

7,874

ntdsmsg.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:21

1,010,688

ntdsbmsg.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

4:33

24,064

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

15/09/2016

10:55

63,946

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

4:33

24,821

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

4:33

8,168

ntdsmsg.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:17

948,224

ntdsbmsg.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

4:40

19,456

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

15/09/2016

10:55

60,576

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

4:41

25,490

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

4:39

8,284

ntdsmsg.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:15

980,992

ntdsbmsg.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

4:39

20,992

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

15/09/2016

10:57

61,128

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

4:40

24,090

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

4:38

8,177

ntdsmsg.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:14

628,736

ntdsbmsg.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

4:39

12,800

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

15/09/2016

10:53

42,524

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

4:37

23,027

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

4:34

8,891

ntdsmsg.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:13

598,016

ntdsbmsg.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

4:36

13,312

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

15/09/2016

10:56

41,974

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

4:36

23,789

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

4:34

8,293

ntdsmsg.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:16

905,216

ntdsbmsg.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

4:37

20,992

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

15/09/2016

10:56

59,850

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

4:32

23,945

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

4:37

7,444

ntdsmsg.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:13

956,416

ntdsbmsg.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

4:36

22,528

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

15/09/2016

10:57

66,110

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

4:37

23,906

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

4:34

7,839

ntdsmsg.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:14

958,976

ntdsbmsg.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

4:34

21,504

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

15/09/2016

10:57

61,454

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

4:34

24,777

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

4:37

8,332

ntdsmsg.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:15

954,368

ntdsbmsg.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

4:34

22,016

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

15/09/2016

10:04

60,308

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

4:37

24,297

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

4:34

7,825

ntdsmsg.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:19

969,728

ntdsbmsg.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

4:35

23,040

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

15/09/2016

10:06

62,554

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

4:34

24,894

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

4:36

8,080

ntdsmsg.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:19

924,672

ntdsbmsg.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

4:38

20,992

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

15/09/2016

10:06

59,418

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

4:37

27,906

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

4:34

10,526

ntdsmsg.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:18

898,048

ntdsbmsg.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

4:31

21,504

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

15/09/2016

9:56

61,552

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

4:32

24,062

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

4:30

7,623

ntdsmsg.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:13

893,440

ntdsbmsg.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

4:34

18,944

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

15/09/2016

9:45

57,054

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

4:35

23,889

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

4:38

7,635

ntdsmsg.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:12

486,912

ntdsbmsg.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

4:27

9,728

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

15/09/2016

9:45

37,252

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

4:31

22,757

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

4:29

7,036

ntdsmsg.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:22

495,616

ntdsbmsg.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

4:27

9,728

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

15/09/2016

10:55

38,346

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

4:30

22,781

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

4:27

7,059

ntdsmsg.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:15

495,616

ntdsbmsg.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

4:29

9,728

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

15/09/2016

10:56

38,326

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

4:29

22,781

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

4:26

7,059

ntdsai.dll

6.3.9600.20174

1/11/2021

20:04

2,652,160

ntdsa.mof

Không được lập phiên bản

18/06/2013

5:21

227,765

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:22

80,384

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:15

82,944

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:18

88,576

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:16

93,696

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

21:29

79,360

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:14

89,088

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:18

80,384

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:19

91,136

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:19

86,016

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:16

88,576

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:17

56,832

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:16

54,784

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:21

80,384

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:13

88,064

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:13

86,528

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:18

86,016

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:20

87,552

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:21

86,016

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:16

82,432

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:14

81,920

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:14

44,544

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:19

45,568

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:22

45,568

samsrv.dll

6.3.9600.20174

1/11/2021

20:17

653,312

samlib.dll

6.3.9600.20067

25/06/2021

20:48

71,168

hal.dll

6.3.9600.19478

31/08/2019

16:04

331,208

halmacpi.dll

6.3.9600.19478

31/08/2019

16:04

331,208

msi.dll

5.0.9600.20165

11/10/2021

21:13

3,655,680

msimsg.dll

5.0.9600.16384

21/08/2013

21:15

25,088

msiexec.exe

5.0.9600.19082

19/06/2018

6:31

60,416

msihnd.dll

5.0.9600.17415

28/10/2014

18:42

325,120

kernel32.dll

6.3.9600.20172

28/10/2021

1:57

1,070,480

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:03

819,200

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:02

991,744

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:03

920,064

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:03

962,560

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:02

1,097,216

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:06

1,132,032

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:05

922,112

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

21:21

921,088

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:06

1,046,016

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:05

844,288

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:06

920,064

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:03

1,080,832

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:06

774,144

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:05

941,568

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:05

967,168

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:05

1,033,728

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:05

540,160

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:05

517,632

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:05

910,848

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:04

904,704

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:05

929,280

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:05

1,032,704

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:05

997,888

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:05

1,005,568

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:05

1,028,608

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:05

994,816

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:05

949,248

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:05

948,224

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:05

939,008

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:05

940,544

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:05

949,760

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:07

844,288

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:07

878,080

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:08

932,864

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:08

345,600

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:03

354,304

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:04

354,304

KernelBase.dll

6.3.9600.20040

25/05/2021

20:56

888,304

appinfo.dll

6.3.9600.18895

1/1/2018

20:59

89,600

consent.exe

6.3.9600.18224

31/01/2016

10:37

108,896

BFE.DLL

6.3.9600.20171

25/10/2021

20:34

570,368

IKEEXT.DLL

6.3.9600.20171

25/10/2021

20:34

735,744

FWPUCLNT.DLL

6.3.9600.20171

25/10/2021

20:30

272,384

nshwfp.dll

6.3.9600.20171

25/10/2021

20:23

562,176

BFE.DLL

6.3.9600.19644

01/02/2020

8:40

570,368

FWPUCLNT.DLL

6.3.9600.19644

01/02/2020

8:34

272,384

wfplwfs.sys

6.3.9600.19343

08/04/2019

14:34

69,360

wfplwfs.inf

Không được lập phiên bản

25/10/2021

19:00

9,722

NetworkSecurity-ppdlic.xrm-ms

Không được lập phiên bản

25/10/2021

22:11

3,059

npfs.sys

6.3.9600.19309

21/02/2019

9:08

44,032

ntdll.dll

6.3.9600.20144

04/10/2021

23:47

1,471,960

ntfs.sys

6.3.9600.20173

29/10/2021

22:06

1,681,176

ntoskrnl.exe

6.3.9600.20173

29/10/2021

22:06

5,624,056

winspool.drv

6.3.9600.20165

11/10/2021

20:31

403,968

pdc.sys

6.3.9600.18756

07/07/2017

20:12

76,120

pdc-mw.ptxml

Không được lập phiên bản

21/08/2013

16:40

4,498

rdpvideominiport.sys

6.3.9600.17415

28/10/2014

20:10

22,848

rdpcorets.dll

6.3.9600.20165

11/10/2021

20:23

2,981,888

rfxvmt.dll

6.3.9600.19990

17/03/2021

22:42

11,264

rdpudd.dll

6.3.9600.18402

03/07/2016

21:11

117,760

msrpc.sys

6.3.9600.19994

31/03/2021

20:55

186,128

rpcrt4.dll

6.3.9600.20143

1/10/2021

21:13

852,136

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

13:23

88,576

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

13:26

87,040

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

13:25

96,256

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

13:31

99,328

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

11:11

79,872

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

13:29

94,208

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

13:28

89,088

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

13:23

97,792

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

13:25

94,208

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

12:24

93,696

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

12:24

56,832

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

12:24

54,784

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

12:23

83,968

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

12:22

91,648

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

12:22

95,744

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

12:20

88,576

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

12:18

90,624

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

12:17

88,576

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

12:19

84,480

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

12:02

83,968

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

12:03

42,496

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

13:23

43,520

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

13:25

43,520

microsoft-windows-system-events.dll

6.3.9600.19035

22/05/2018

20:39

251,392

credssp.dll

6.3.9600.18939

10/02/2018

8:30

18,944

TSpkg.dll

6.3.9600.20167

18/10/2021

20:19

85,504

tspkg.mof

Không được lập phiên bản

18/06/2013

5:36

964

smbwmiv2.dll

6.3.9600.18688

02/05/2017

10:30

167,424

smbwmiv2.mof

Không được lập phiên bản

02/05/2017

6:38

19,647

srvnet.sys

6.3.9600.19309

21/02/2019

9:07

187,392

SmbShare.cdxml

Không được lập phiên bản

18/06/2013

5:54

31,275

SmbSession.cdxml

Không được lập phiên bản

18/06/2013

5:54

6,764

SmbServerNetworkInterface.cdxml

Không được lập phiên bản

18/06/2013

5:54

775

SmbServerConfiguration.cdxml

Không được lập phiên bản

02/05/2017

6:38

18,350

SmbOpenFile.cdxml

Không được lập phiên bản

18/06/2013

5:54

7,552

SmbMultichannelConnection.cdxml

Không được lập phiên bản

18/06/2013

5:54

3,109

SmbMapping.cdxml

Không được lập phiên bản

18/06/2013

5:54

7,487

SmbClientNetworkInterface.cdxml

Không được lập phiên bản

18/06/2013

5:54

775

SmbClientConfiguration.cdxml

Không được lập phiên bản

18/06/2013

5:54

11,774

SmbConnection.cdxml

Không được lập phiên bản

18/06/2013

5:54

2,090

SmbMultichannelConstraint.cdxml

Không được lập phiên bản

18/06/2013

5:54

7,365

SmbShare.psd1

Không được lập phiên bản

18/06/2013

5:54

4,101

Smb.types.ps1xml

Không được lập phiên bản

18/06/2013

5:54

15,668

Smb.format.ps1xml

Không được lập phiên bản

02/05/2017

6:38

52,053

SmbShare.Format.Helper.psm1

Không được lập phiên bản

18/06/2013

5:54

826

SmbScriptModule.psm1

Không được lập phiên bản

18/06/2013

5:54

5,009

SmbBandwidthLimit.cdxml

Không được lập phiên bản

18/06/2013

5:54

2,932

srv.sys

6.3.9600.20062

08/06/2021

20:30

337,920

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

9:31

73,728

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

9:30

71,168

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

9:31

81,408

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

9:32

88,064

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

8:28

68,096

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

9:29

79,360

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

9:29

73,216

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

9:29

80,896

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

9:30

76,288

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

10:24

77,824

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

10:23

44,544

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

10:24

43,008

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

10:23

70,144

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

10:21

78,336

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

10:20

74,752

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

9:32

78,336

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

9:32

77,824

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

9:31

74,240

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

9:30

72,192

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

9:09

71,680

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

9:11

34,304

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

9:31

34,816

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

9:28

34,816

srv2.sys

6.3.9600.20062

08/06/2021

20:30

575,488

srvsvc.dll

6.3.9600.18817

07/09/2017

11:17

249,856

sscore.dll

6.3.9600.18688

02/05/2017

10:35

31,744

SMBServer-ppdlic.xrm-ms

Không được lập phiên bản

28/10/2021

0:43

3,121

rdpcore.dll

6.3.9600.20165

11/10/2021

20:23

3,279,360

rdpcore.mof

Không được lập phiên bản

18/06/2013

5:26

1,312

mstscax.mof

Không được lập phiên bản

18/06/2013

5:26

2,055

mstscax.dll

6.3.9600.20165

11/10/2021

20:24

6,222,336

rdvidcrl.dll

6.3.9600.20036

10/05/2021

21:05

856,064

tsgqec.dll

6.3.9600.17415

28/10/2014

18:43

52,736

termsrv.dll

6.3.9600.20165

11/10/2021

20:34

944,640

rdsdwmdr.dll

6.3.9600.18708

27/05/2017

9:11

42,496

win32k.sys

6.3.9600.20165

11/10/2021

21:25

3,412,480

win32k.ptxml

Không được lập phiên bản

21/08/2013

16:39

4,213

KrnlProv.dll

6.3.9600.19913

08/12/2020

1:56

38,912

krnlprov.mof

Không được lập phiên bản

21/08/2013

16:46

14,840

GdiPlus.dll

6.3.9600.20168

20/10/2021

20:20

1,487,360

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

cpu.inf

Không được lập phiên bản

29/10/2021

18:45

20,998

processr.sys

6.3.9600.19067

20/06/2018

9:58

92,672

fxppm.sys

6.3.9600.19067

20/06/2018

11:48

27,136

intelppm.sys

6.3.9600.19067

20/06/2018

9:58

98,816

amdk8.sys

6.3.9600.19067

20/06/2018

11:48

95,744

amdppm.sys

6.3.9600.19067

20/06/2018

9:58

98,816

vmswitch.sys

6.3.9600.20166

13/10/2021

22:04

689,664

vmsif.dll

6.3.9600.18258

03/03/2016

8:45

65,024

VmsNetSetupPlugin.dll

6.3.9600.17396

07/10/2014

23:07

33,792

wvms_mp_coresys.inf

Không được lập phiên bản

13/10/2021

19:29

18,854

wvms_pp_coresys.inf

Không được lập phiên bản

13/10/2021

19:29

5,484

wvms_vspp.inf

Không được lập phiên bản

13/10/2021

19:29

3,660

wvms_vsft.inf

Không được lập phiên bản

13/10/2021

19:29

4,366

vmsntfy.dll

6.3.9600.19913

08/12/2020

17:48

91,648

wvms_mp.inf

Không được lập phiên bản

13/10/2021

19:29

18,616

wvms_pp.inf

Không được lập phiên bản

13/10/2021

19:29

5,452

authui.dll

6.3.9600.20055

27/05/2021

19:54

2,778,624

authui-ppdlic.xrm-ms

Không được lập phiên bản

11/10/2021

22:56

2,894

chs_boot.ttf

Không được lập phiên bản

29/10/2021

23:32

3,695,557

msyh_boot.ttf

Không được lập phiên bản

29/10/2021

23:33

154,758

msyhn_boot.ttf

Không được lập phiên bản

29/10/2021

23:33

150,625

cht_boot.ttf

Không được lập phiên bản

29/10/2021

23:32

3,878,249

msjh_boot.ttf

Không được lập phiên bản

29/10/2021

23:33

163,426

msjhn_boot.ttf

Không được lập phiên bản

29/10/2021

23:33

161,422

wgl4_boot.ttf

Không được lập phiên bản

29/10/2021

23:33

48,929

segmono_boot.ttf

Không được lập phiên bản

29/10/2021

23:33

44,525

segoe_slboot.ttf

Không được lập phiên bản

29/10/2021

23:33

85,934

segoen_slboot.ttf

Không được lập phiên bản

29/10/2021

23:33

85,593

jpn_boot.ttf

Không được lập phiên bản

29/10/2021

23:32

1,985,717

meiryo_boot.ttf

Không được lập phiên bản

29/10/2021

23:33

143,025

meiryon_boot.ttf

Không được lập phiên bản

29/10/2021

23:33

141,418

kor_boot.ttf

Không được lập phiên bản

29/10/2021

23:32

2,372,837

malgun_boot.ttf

Không được lập phiên bản

29/10/2021

23:33

176,717

malgunn_boot.ttf

Không được lập phiên bản

29/10/2021

23:32

174,269

winload.exe

6.3.9600.20012

05/04/2021

23:51

1,538,072

winload.efi

6.3.9600.20012

05/04/2021

23:51

1,678,056

winresume.exe

6.3.9600.19629

28/01/2020

0:06

1,371,256

winresume.efi

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:00

1,500,872

bcrypt.dll

6.3.9600.18541

19/11/2016

13:24

152,856

bcryptprimitives.dll

6.3.9600.18895

1/1/2018

23:56

397,224

certcli.dll

6.3.9600.20176

12/11/2021

7:53

445,952

ole32.dll

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:01

1,667,152

rpcss.dll

6.3.9600.20144

04/10/2021

21:59

806,400

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:31

38,400

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

12:10

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:31

39,424

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

12:15

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:31

44,544

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

12:42

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:32

44,544

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

12:13

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

04/10/2021

23:48

37,376

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

5:27

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:32

43,520

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

12:42

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:31

39,936

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

12:16

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:31

44,544

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

12:11

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:31

41,472

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

12:42

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:29

42,496

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

12:24

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:29

26,112

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

12:23

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:29

24,576

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

12:23

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:29

38,400

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

12:29

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:29

41,984

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

12:29

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:29

44,032

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

12:29

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:18

40,960

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

12:29

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:18

41,984

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

12:17

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:18

39,424

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

12:17

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:19

37,888

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

12:17

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:32

37,888

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

12:10

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:33

18,432

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

12:24

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:31

18,944

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

12:24

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:31

18,944

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

12:25

2,048

combase.dll

6.3.9600.20165

11/10/2021

22:56

2,177,008

wincorlib.dll

6.3.9600.20012

05/04/2021

20:31

391,168

WinTypes.dll

6.3.9600.20012

05/04/2021

23:58

1,053,592

control.exe

6.3.9600.17415

28/10/2014

19:19

115,712

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

5:43

35,328

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

5:43

44,544

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

5:44

40,960

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

5:45

40,448

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

5:42

43,008

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

5:47

44,032

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

5:46

36,864

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

20:11

36,864

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

5:47

45,056

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

5:45

37,376

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

5:47

39,424

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

5:43

47,104

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

5:45

34,816

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

5:45

40,960

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

5:47

41,984

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

5:40

42,496

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

5:39

27,648

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

5:40

26,624

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

5:40

42,496

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

5:40

40,960

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

5:41

38,912

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

5:41

41,984

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

5:40

42,496

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

5:35

44,544

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

5:37

43,520

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

5:36

39,936

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

5:35

41,472

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

5:37

43,008

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

5:37

42,496

crypt32.dll.mui

6.3.9600.20165

11/10/2021

23:31

40,448

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

5:37

41,472

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

5:20

38,912

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

5:20

37,888

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

5:21

40,960

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

5:20

24,064

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

5:45

24,576

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

5:42

24,576

crypt32.dll

6.3.9600.20165

11/10/2021

23:15

2,467,760

adammsg.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

23:09

929,792

adammsg.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

23:05

929,280

adammsg.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

23:07

1,011,200

adammsg.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

8:12

1,046,528

adammsg.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:10

909,824

adammsg.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

8:13

1,001,984

adammsg.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

8:14

939,008

adammsg.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

23:08

1,040,896

adammsg.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

8:09

965,120

adammsg.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

8:10

1,011,200

adammsg.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

8:13

644,608

adammsg.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

8:15

635,392

adammsg.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

8:11

929,792

adammsg.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

8:13

934,400

adammsg.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

8:08

951,808

adammsg.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

8:24

966,656

adammsg.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

8:24

964,608

adammsg.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

8:27

955,904

adammsg.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

8:23

921,600

adammsg.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

7:59

896,512

adammsg.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

7:57

494,592

adammsg.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

23:09

504,832

adammsg.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

23:10

504,832

ntdsa.dll.mui

6.3.9600.16384

16/03/2021

13:06

59,392

lsadb.dll

6.3.9600.20065

16/06/2021

21:24

199,680

ntdsa.dll

6.3.9600.20174

1/11/2021

21:12

117,760

ntdsmsg.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

23:05

903,680

ntdsbmsg.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

12:30

19,968

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

15/09/2016

10:38

60,666

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

12:27

25,557

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

12:30

8,403

ntdsmsg.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

23:08

906,752

ntdsbmsg.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

12:18

21,504

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

15/09/2016

10:39

60,384

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

12:18

23,914

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

12:19

7,524

ntdsmsg.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

23:06

993,280

ntdsbmsg.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

12:45

24,064

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

15/09/2016

10:39

64,172

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

12:44

24,076

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

12:47

7,695

ntdsmsg.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

8:09

1,025,536

ntdsbmsg.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

12:32

25,600

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

15/09/2016

12:46

65,248

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

12:30

28,891

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

12:31

11,546

ntdsmsg.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:13

886,272

ntdsbmsg.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

5:31

19,968

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

15/09/2016

9:38

56,520

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

5:30

22,929

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

5:29

7,255

ntdsmsg.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

8:08

992,768

ntdsbmsg.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

12:44

23,552

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

15/09/2016

12:46

63,350

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

12:45

24,503

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

12:44

8,030

ntdsmsg.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

8:11

924,672

ntdsbmsg.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

12:30

20,480

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

15/09/2016

12:48

69,238

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

12:30

23,651

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

12:31

7,874

ntdsmsg.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

23:07

1,010,688

ntdsbmsg.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

12:27

24,064

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

15/09/2016

10:38

63,946

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

12:29

24,821

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

12:26

8,168

ntdsmsg.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

8:08

948,224

ntdsbmsg.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

12:47

19,456

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

15/09/2016

12:47

60,576

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

12:45

25,490

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

12:46

8,284

ntdsmsg.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

8:08

980,992

ntdsbmsg.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

12:32

20,992

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

15/09/2016

12:32

61,128

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

12:33

24,090

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

12:31

8,177

ntdsmsg.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

8:11

628,736

ntdsbmsg.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

12:34

12,800

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

15/09/2016

12:33

42,524

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

12:32

23,027

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

12:33

8,891

ntdsmsg.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

8:10

598,016

ntdsbmsg.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

12:33

13,312

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

15/09/2016

12:34

41,974

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

12:33

23,789

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

12:33

8,293

ntdsmsg.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

8:07

905,216

ntdsbmsg.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

12:24

20,992

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

15/09/2016

12:34

59,850

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

12:27

23,945

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

12:25

7,444

ntdsmsg.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

8:07

956,416

ntdsbmsg.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

12:28

22,528

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

15/09/2016

12:34

66,110

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

12:27

23,906

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

12:27

7,839

ntdsmsg.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

8:09

958,976

ntdsbmsg.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

12:27

21,504

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

15/09/2016

12:33

61,454

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

12:25

24,777

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

12:24

8,332

ntdsmsg.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

8:22

954,368

ntdsbmsg.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

12:28

22,016

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

15/09/2016

10:41

60,308

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

12:29

24,297

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

12:27

7,825

ntdsmsg.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

8:19

969,728

ntdsbmsg.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

12:39

23,040

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

15/09/2016

10:42

62,554

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

12:41

24,894

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

12:36

8,080

ntdsmsg.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

8:25

924,672

ntdsbmsg.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

12:34

20,992

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

15/09/2016

10:40

59,418

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

12:39

27,906

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

12:36

10,526

ntdsmsg.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

8:21

898,048

ntdsbmsg.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

12:32

21,504

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

15/09/2016

10:40

61,552

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

12:35

24,062

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

12:34

7,623

ntdsmsg.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

7:58

893,440

ntdsbmsg.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

12:31

18,944

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

15/09/2016

10:23

57,054

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

12:38

23,889

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

12:34

7,635

ntdsmsg.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

7:58

486,912

ntdsbmsg.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

12:21

9,728

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

15/09/2016

10:23

37,252

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

12:23

22,757

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

12:20

7,036

ntdsmsg.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

23:09

495,616

ntdsbmsg.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

12:21

9,728

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

15/09/2016

10:38

38,346

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

12:22

22,781

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

12:21

7,059

ntdsmsg.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

23:08

495,616

ntdsbmsg.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

12:22

9,728

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

15/09/2016

10:39

38,326

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

12:21

22,781

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

22/08/2013

12:20

7,059

ntdsai.dll

6.3.9600.20174

1/11/2021

20:16

3,717,632

ntdsa.mof

Không được lập phiên bản

18/06/2013

7:45

227,765

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

23:08

80,384

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

23:10

82,944

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

23:04

88,576

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

8:11

93,696

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:09

79,360

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

8:11

89,088

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

8:11

80,384

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

23:04

91,136

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

8:07

86,016

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

8:10

88,576

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

8:12

56,832

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

8:07

54,784

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

8:07

80,384

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

8:11

88,064

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

8:10

86,528

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

8:27

86,016

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

8:19

87,552

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

8:26

86,016

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

8:23

82,432

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

7:57

81,920

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

7:57

44,544

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

23:09

45,568

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

23:04

45,568

samsrv.dll

6.3.9600.20174

1/11/2021

20:35

868,864

samlib.dll

6.3.9600.20067

25/06/2021

20:53

122,880

hal.dll

6.3.9600.18969

09/03/2018

13:20

418,640

msi.dll

5.0.9600.20165

11/10/2021

21:37

3,337,216

msimsg.dll

5.0.9600.16384

22/08/2013

4:44

25,088

msiexec.exe

5.0.9600.19082

19/06/2018

6:29

65,536

msihnd.dll

5.0.9600.17415

28/10/2014

19:22

428,032

kdcsvc.dll

6.3.9600.20176

12/11/2021

7:27

551,936

kdcsvc.mof

Không được lập phiên bản

18/06/2013

8:04

5,300

kdcsvc.dll.mui

6.3.9600.20173

30/10/2021

0:16

46,080

kdcsvc.dll.mui

6.3.9600.20173

30/10/2021

0:20

49,152

kdcsvc.dll.mui

6.3.9600.20173

29/10/2021

23:12

43,008

kdcsvc.dll.mui

6.3.9600.20173

30/10/2021

0:14

49,664

kdcsvc.dll.mui

6.3.9600.20173

30/10/2021

0:14

52,224

kdcsvc.dll.mui

6.3.9600.20173

30/10/2021

0:17

45,056

kdcsvc.dll.mui

6.3.9600.20173

30/10/2021

0:16

48,128

kdcsvc.dll.mui

6.3.9600.20173

30/10/2021

0:18

28,160

kdcsvc.dll.mui

6.3.9600.20173

30/10/2021

0:17

26,624

kdcsvc.dll.mui

6.3.9600.20173

30/10/2021

0:20

47,616

kdcsvc.dll.mui

6.3.9600.20173

30/10/2021

0:19

48,640

kdcsvc.dll.mui

6.3.9600.20173

30/10/2021

0:12

47,616

kdcsvc.dll.mui

6.3.9600.20173

30/10/2021

0:12

48,640

kdcsvc.dll.mui

6.3.9600.20173

30/10/2021

0:15

45,568

kdcsvc.dll.mui

6.3.9600.20173

30/10/2021

0:13

43,520

kdcsvc.dll.mui

6.3.9600.20173

30/10/2021

0:11

43,520

kdcsvc.dll.mui

6.3.9600.20173

30/10/2021

0:10

21,504

kdcsvc.dll.mui

6.3.9600.20173

30/10/2021

0:23

22,016

kdcsvc.dll.mui

6.3.9600.20173

30/10/2021

0:16

22,016

kernel32.dll

6.3.9600.20172

28/10/2021

3:10

1,311,776

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:57

819,200

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:56

991,744

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:56

920,064

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:57

962,560

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:56

1,097,216

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

7:57

1,132,032

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

7:56

922,112

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:06

921,088

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

7:57

1,046,016

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

7:57

844,288

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

7:57

920,064

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:56

1,080,832

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

7:57

774,144

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

7:57

941,568

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

7:57

967,168

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

8:00

1,033,728

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

7:59

540,160

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

7:59

517,632

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

7:58

910,848

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

7:58

904,704

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

7:59

929,280

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

8:00

1,032,704

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

8:00

997,888

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

8:05

1,005,568

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

8:06

1,028,608

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

8:06

994,816

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

8:06

949,248

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

8:05

948,224

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

8:04

939,008

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

8:06

940,544

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

8:04

949,760

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

7:52

844,288

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

7:52

878,080

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

7:52

932,864

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

02/11/2021

7:52

345,600

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:56

354,304

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:56

354,304

KernelBase.dll

6.3.9600.20040

25/05/2021

21:14

1,135,696

lsasrv.dll

6.3.9600.20065

16/06/2021

20:45

1,442,304

cng.sys

6.3.9600.19871

26/10/2020

22:38

567,064

ksecpkg.sys

6.3.9600.19343

05/04/2019

15:46

177,608

appinfo.dll

6.3.9600.18895

1/1/2018

21:37

110,080

consent.exe

6.3.9600.18224

31/01/2016

11:17

118,624

msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

29/10/2014

1:11

172,544

msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

22/01/2017

1:58

75,264

adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

22/01/2017

1:59

293,888

msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

29/10/2014

1:14

166,912

msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

22/01/2017

1:58

69,632

adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

22/01/2017

1:59

283,648

msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

29/10/2014

1:13

168,448

msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

22/01/2017

1:59

75,264

adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

22/01/2017

1:59

310,784

msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

29/10/2014

1:13

196,608

msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

14:25

77,824

adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

14:26

343,040

msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

28/10/2014

20:37

154,112

msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

13:14

61,952

adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

13:15

278,016

msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

29/10/2014

1:13

194,560

msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

14:25

71,168

adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

14:26

330,752

msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

29/10/2014

1:14

167,936

msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

14:26

71,680

adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

14:26

284,160

msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

29/10/2014

1:14

193,024

msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

22/01/2017

1:59

71,168

adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

22/01/2017

1:59

347,648

msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

29/10/2014

1:14

178,688

msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

14:26

79,872

adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

14:26

311,808

msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

29/10/2014

1:16

176,640

msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

22/01/2017

7:35

73,728

adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

22/01/2017

7:36

314,368

msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

29/10/2014

1:14

115,200

msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

22/01/2017

7:35

45,056

adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

22/01/2017

7:35

198,144

msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

29/10/2014

1:14

105,984

msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

22/01/2017

7:35

44,032

adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

22/01/2017

7:36

178,688

msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

29/10/2014

1:21

161,280

msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

22/01/2017

7:35

68,096

adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

22/01/2017

7:36

286,208

msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

29/10/2014

1:22

174,080

msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

22/01/2017

7:35

74,240

adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

22/01/2017

7:36

300,032

msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

29/10/2014

1:15

188,928

msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

22/01/2017

7:35

75,776

adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

22/01/2017

7:35

324,096

msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

29/10/2014

1:15

189,952

msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

14:48

71,680

adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

14:48

327,168

msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

29/10/2014

1:15

189,952

msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

14:48

71,168

adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

14:48

322,048

msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

29/10/2014

1:15

172,032

msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

14:47

78,848

adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

14:48

315,904

msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

29/10/2014

1:16

168,960

msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

14:47

68,608

adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

14:47

285,696

msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

29/10/2014

1:20

166,912

msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

14:08

63,488

adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

14:09

286,208

msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

29/10/2014

1:15

90,624

msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

14:09

34,304

adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

14:09

153,088

msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

29/10/2014

1:15

93,696

msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

22/01/2017

1:58

37,376

adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

22/01/2017

1:58

156,672

msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

29/10/2014

1:16

93,696

msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

22/01/2017

1:58

37,376

adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

22/01/2017

1:59

156,672

msaudite.dll

6.3.9600.17415

28/10/2014

19:51

154,112

msobjs.dll

6.3.9600.18581

21/01/2017

11:27

61,952

adtschema.dll

6.3.9600.18581

21/01/2017

11:27

756,736

BFE.DLL

6.3.9600.20171

25/10/2021

20:43

845,312

IKEEXT.DLL

6.3.9600.20171

25/10/2021

20:47

1,080,320

FWPUCLNT.DLL

6.3.9600.20171

25/10/2021

20:36

422,400

nshwfp.dll

6.3.9600.20171

25/10/2021

20:27

713,216

BFE.DLL

6.3.9600.19644

01/02/2020

8:57

845,312

FWPUCLNT.DLL

6.3.9600.19644

01/02/2020

8:48

422,400

wfplwfs.sys

6.3.9600.19343

08/04/2019

14:40

136,432

wfplwfs.inf

Không được lập phiên bản

25/10/2021

19:01

9,722

NetworkSecurity-ppdlic.xrm-ms

Không được lập phiên bản

25/10/2021

22:32

3,059

npfs.sys

6.3.9600.19309

21/02/2019

9:36

59,392

ntdll.dll

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:00

1,738,016

ntfs.sys

6.3.9600.20173

29/10/2021

23:33

2,011,400

ocspisapi.dll

6.3.9600.19917

21/12/2020

20:32

294,400

ocspisapiCtrs.h

Không được lập phiên bản

18/06/2013

8:06

1,421

ocspisapiCtrs.ini

Không được lập phiên bản

18/06/2013

8:06

2,636

ocspsvc.exe.mui

6.3.9600.17042

08/03/2014

17:20

9,728

ocspsvcctrs.ini

Không được lập phiên bản

22/08/2013

12:26

2,960

ocspsvc.exe.mui

6.3.9600.17042

08/03/2014

17:23

10,752

ocspsvcctrs.ini

Không được lập phiên bản

22/08/2013

12:44

3,134

ocspsvc.exe.mui

6.3.9600.17042

08/03/2014

3:35

9,728

ocspsvcctrs.ini

Không được lập phiên bản

22/08/2013

5:30

2,918

ocspsvc.exe.mui

6.3.9600.17042

08/03/2014

17:17

11,264

ocspsvcctrs.ini

Không được lập phiên bản

22/08/2013

12:43

3,210

ocspsvc.exe.mui

6.3.9600.17042

08/03/2014

17:21

11,776

ocspsvcctrs.ini

Không được lập phiên bản

22/08/2013

12:30

3,098

ocspsvc.exe.mui

6.3.9600.17042

08/03/2014

17:18

9,728

ocspsvcctrs.ini

Không được lập phiên bản

22/08/2013

12:46

3,028

ocspsvc.exe.mui

6.3.9600.17042

08/03/2014

17:15

10,752

ocspsvcctrs.ini

Không được lập phiên bản

22/08/2013

12:31

3,140

ocspsvc.exe.mui

6.3.9600.17042

08/03/2014

17:19

6,656

ocspsvcctrs.ini

Không được lập phiên bản

22/08/2013

12:30

2,642

ocspsvc.exe.mui

6.3.9600.17042

08/03/2014

17:22

6,144

ocspsvcctrs.ini

Không được lập phiên bản

22/08/2013

12:31

2,576

ocspsvc.exe.mui

6.3.9600.17042

08/03/2014

17:20

9,728

ocspsvcctrs.ini

Không được lập phiên bản

22/08/2013

12:23

3,026

ocspsvc.exe.mui

6.3.9600.17042

08/03/2014

17:25

9,728

ocspsvcctrs.ini

Không được lập phiên bản

22/08/2013

12:23

3,028

ocspsvc.exe.mui

6.3.9600.17042

08/03/2014

17:21

10,752

ocspsvcctrs.ini

Không được lập phiên bản

22/08/2013

12:23

3,188

ocspsvc.exe.mui

6.3.9600.17042

08/03/2014

17:23

9,728

ocspsvcctrs.ini

Không được lập phiên bản

22/08/2013

12:33

3,126

ocspsvc.exe.mui

6.3.9600.17042

08/03/2014

17:17

10,240

ocspsvcctrs.ini

Không được lập phiên bản

22/08/2013

12:36

3,064

ocspsvc.exe.mui

6.3.9600.17042

08/03/2014

17:23

9,728

ocspsvcctrs.ini

Không được lập phiên bản

22/08/2013

12:36

3,092

ocspsvc.exe.mui

6.3.9600.17042

08/03/2014

17:20

9,728

ocspsvcctrs.ini

Không được lập phiên bản

22/08/2013

12:32

2,828

ocspsvc.exe.mui

6.3.9600.17042

08/03/2014

17:24

5,120

ocspsvcctrs.ini

Không được lập phiên bản

22/08/2013

12:20

2,464

ocspsvc.exe.mui

6.3.9600.17042

08/03/2014

17:22

5,120

ocspsvcctrs.ini

Không được lập phiên bản

22/08/2013

12:20

2,480

ocspsvc.exe.mui

6.3.9600.17042

08/03/2014

17:21

5,120

ocspsvcctrs.ini

Không được lập phiên bản

22/08/2013

12:21

2,460

ocspsvc.exe

6.3.9600.19917

21/12/2020

20:59

219,136

OcspSvcCtrs.h

Không được lập phiên bản

18/06/2013

8:06

1,569

ocspsvcctrs.ini

Không được lập phiên bản

18/06/2013

8:06

2,918

ntoskrnl.exe

6.3.9600.20173

29/10/2021

23:33

7,345,400

msw3prt.dll

6.3.9600.20165

11/10/2021

21:29

108,032

winspool.drv

6.3.9600.20165

11/10/2021

20:39

519,680

pdc.sys

6.3.9600.18756

07/07/2017

20:16

86,360

pdc-mw.ptxml

Không được lập phiên bản

21/08/2013

23:45

4,498

rdpvideominiport.sys

6.3.9600.17415

28/10/2014

20:56

27,456

rdpcorets.dll

6.3.9600.20165

11/10/2021

20:28

3,550,720

rfxvmt.dll

6.3.9600.19990

17/03/2021

23:14

12,288

rdpudd.dll

6.3.9600.18619

04/03/2017

11:24

132,096

msrpc.sys

6.3.9600.19994

31/03/2021

21:32

356,096

rpcrt4.dll

6.3.9600.20143

1/10/2021

21:02

1,284,512

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

13:25

88,576

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

13:23

87,040

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

13:20

96,256

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

13:19

99,328

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

12:18

79,872

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

13:19

94,208

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

13:17

89,088

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

13:20

97,792

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

13:19

94,208

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

19:12

93,696

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

19:08

56,832

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

19:13

54,784

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

19:11

83,968

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

19:10

91,648

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

19:10

95,744

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

13:35

88,576

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

13:33

90,624

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

13:31

88,576

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

13:30

84,480

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

13:13

83,968

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

13:11

42,496

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

13:22

43,520

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

13:19

43,520

microsoft-windows-system-events.dll

6.3.9600.19035

22/05/2018

21:13

251,392

credssp.dll

6.3.9600.18939

10/02/2018

8:44

22,528

TSpkg.dll

6.3.9600.20167

18/10/2021

20:31

109,056

tspkg.mof

Không được lập phiên bản

18/06/2013

8:03

964

mrxsmb10.sys

6.3.9600.19293

09/02/2019

9:46

285,184

mrxsmb20.sys

6.3.9600.20107

05/08/2021

13:51

201,216

mrxsmb.sys

6.3.9600.20107

05/08/2021

13:51

401,408

smbwmiv2.dll

6.3.9600.18688

02/05/2017

11:31

207,360

smbwmiv2.mof

Không được lập phiên bản

02/05/2017

6:43

19,647

srvnet.sys

6.3.9600.19259

05/01/2019

9:46

243,200

SmbShare.cdxml

Không được lập phiên bản

18/06/2013

8:18

31,275

SmbSession.cdxml

Không được lập phiên bản

18/06/2013

8:18

6,764

SmbServerNetworkInterface.cdxml

Không được lập phiên bản

18/06/2013

8:18

775

SmbServerConfiguration.cdxml

Không được lập phiên bản

02/05/2017

6:43

18,350

SmbOpenFile.cdxml

Không được lập phiên bản

18/06/2013

8:18

7,552

SmbMultichannelConnection.cdxml

Không được lập phiên bản

18/06/2013

8:18

3,109

SmbMapping.cdxml

Không được lập phiên bản

18/06/2013

8:18

7,487

SmbClientNetworkInterface.cdxml

Không được lập phiên bản

18/06/2013

8:18

775

SmbClientConfiguration.cdxml

Không được lập phiên bản

18/06/2013

8:18

11,774

SmbConnection.cdxml

Không được lập phiên bản

18/06/2013

8:18

2,090

SmbMultichannelConstraint.cdxml

Không được lập phiên bản

18/06/2013

8:18

7,365

SmbShare.psd1

Không được lập phiên bản

18/06/2013

8:18

4,101

Smb.types.ps1xml

Không được lập phiên bản

18/06/2013

8:18

15,668

Smb.format.ps1xml

Không được lập phiên bản

02/05/2017

6:43

52,053

SmbShare.Format.Helper.psm1

Không được lập phiên bản

18/06/2013

8:18

826

SmbScriptModule.psm1

Không được lập phiên bản

18/06/2013

8:18

5,009

SmbBandwidthLimit.cdxml

Không được lập phiên bản

18/06/2013

8:18

2,932

srv.sys

6.3.9600.20062

08/06/2021

20:57

416,256

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

11:35

73,728

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

11:35

71,168

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

11:37

81,408

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

10:16

88,064

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

9:04

68,096

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

10:13

79,360

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

10:12

73,216

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

11:35

80,896

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

10:12

76,288

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

11:18

77,824

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

11:20

44,544

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

11:19

43,008

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

11:16

70,144

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

11:17

78,336

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

11:17

74,752

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

11:17

78,336

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

11:16

77,824

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

11:19

74,240

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

11:18

72,192

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

9:53

71,680

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

9:54

34,304

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

11:37

34,816

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

11:38

34,816

srv2.sys

6.3.9600.20062

08/06/2021

20:58

685,056

srvsvc.dll

6.3.9600.18817

07/09/2017

12:54

329,216

sscore.dll

6.3.9600.18688

02/05/2017

11:41

44,032

SMBServer-ppdlic.xrm-ms

Không được lập phiên bản

28/10/2021

2:26

3,121

rdpcore.dll

6.3.9600.20165

11/10/2021

20:27

3,826,688

rdpcore.mof

Không được lập phiên bản

18/06/2013

7:55

1,312

rdp4vs.dll

6.3.9600.20165

11/10/2021

20:40

2,269,184

rdp4vs.mof

Không được lập phiên bản

18/06/2013

7:57

1,155

mstscax.mof

Không được lập phiên bản

18/06/2013

7:55

2,055

mstscax.dll

6.3.9600.20165

11/10/2021

20:31

7,042,560

rdvidcrl.dll

6.3.9600.20036

10/05/2021

21:20

1,101,824

tsgqec.dll

6.3.9600.17415

28/10/2014

19:24

66,048

termsrv.dll

6.3.9600.20165

11/10/2021

21:22

1,110,528

rdsdwmdr.dll

6.3.9600.18708

27/05/2017

9:38

56,832

win32k.sys

6.3.9600.20165

11/10/2021

21:57

4,167,168

win32k.ptxml

Không được lập phiên bản

21/08/2013

23:44

4,213

KrnlProv.dll

6.3.9600.19913

08/12/2020

18:04

46,592

krnlprov.mof

Không được lập phiên bản

21/08/2013

23:51

14,840

wow64.dll

6.3.9600.19629

27/01/2020

22:59

285,184

wow64cpu.dll

6.3.9600.18931

01/02/2018

10:51

13,312

ntvdm64.dll

6.3.9600.18146

21/11/2015

10:32

16,896

GdiPlus.dll

6.3.9600.20168

20/10/2021

20:26

1,757,696

bcrypt.dll

6.3.9600.18541

19/11/2016

9:22

111,104

combase.dll

6.3.9600.20165

11/10/2021

22:18

1,564,424

wincorlib.dll

6.3.9600.20012

05/04/2021

20:18

267,776

WinTypes.dll

6.3.9600.20040

25/05/2021

20:59

548,464

samlib.dll

6.3.9600.20067

25/06/2021

20:48

71,168

msi.dll

5.0.9600.20165

11/10/2021

21:13

3,655,680

msimsg.dll

5.0.9600.16384

21/08/2013

21:15

25,088

kernel32.dll

6.3.9600.20172

27/10/2021

23:42

1,040,384

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:03

819,200

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:02

991,744

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:02

920,064

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:03

962,560

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:03

1,097,216

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:06

1,132,032

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:05

922,112

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

21:21

921,088

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:06

1,046,016

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:05

844,288

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:06

920,064

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:02

1,080,832

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:06

774,144

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:05

941,568

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:06

967,168

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:05

1,033,728

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:04

540,160

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:05

518,144

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:04

910,848

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:04

904,704

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:05

929,280

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:05

1,032,704

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:04

997,888

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:05

1,005,568

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:05

1,028,608

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:05

994,816

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:05

949,248

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:05

948,224

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:05

939,008

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:05

940,544

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:05

949,760

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:07

844,288

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:08

878,080

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:08

932,864

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:07

345,600

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:03

354,816

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:03

354,816

KernelBase.dll

6.3.9600.19724

20/05/2020

3:53

861,696

FWPUCLNT.DLL

6.3.9600.19644

01/02/2020

8:34

272,384

nshwfp.dll

6.3.9600.20171

25/10/2021

20:23

562,176

ntdll.dll

6.3.9600.20144

04/10/2021

23:47

1,501,392

rpcrt4.dll

6.3.9600.20143

1/10/2021

19:03

750,592

sscore.dll

6.3.9600.18688

02/05/2017

10:35

31,744

wow64_win32k.ptxml

Không được lập phiên bản

21/08/2013

16:39

4,213

ntvdm64.dll

6.3.9600.18968

08/03/2018

10:14

14,336

user.exe

6.3.9600.17475

28/10/2014

18:14

4,096

wow32.dll

6.3.9600.18968

08/03/2018

10:15

5,632

acwow64.dll

6.3.9600.17734

Ngày 19 tháng 3 năm 2015

20:06

37,376

setup16.exe

3.1.0.1918

1/1/2018

20:57

25,600

instnm.exe

6.3.9600.17475

28/10/2014

18:13

8,704

authui.dll

6.3.9600.20055

27/05/2021

19:48

2,464,768

authui-ppdlic.xrm-ms

Không được lập phiên bản

11/10/2021

22:17

2,894

bcryptprimitives.dll

6.3.9600.18895

1/1/2018

22:03

341,384

certcli.dll

6.3.9600.20176

12/11/2021

7:16

324,608

ole32.dll

6.3.9600.20144

04/10/2021

23:50

1,218,320

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:25

38,400

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

4:38

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:26

39,424

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

4:12

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:25

44,544

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

4:35

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:26

44,544

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

4:20

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

04/10/2021

23:38

37,376

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

21/08/2013

22:11

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:26

43,520

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

4:35

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:27

39,936

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

4:26

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:25

44,544

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

4:38

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:26

41,472

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

4:35

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:30

42,496

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

4:21

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:30

26,112

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

4:21

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:30

24,576

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

4:21

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:31

38,400

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

4:41

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:30

41,984

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

4:34

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:30

44,032

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

4:34

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:27

40,960

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

4:33

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:27

41,984

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

4:39

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:27

39,424

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

4:39

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:27

37,888

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

4:39

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:26

37,888

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

4:16

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:26

18,432

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

4:40

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:26

18,944

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

4:40

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

05/10/2021

0:25

18,944

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

4:40

2,048

control.exe

6.3.9600.17415

28/10/2014

18:39

114,176

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:33

35,328

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:36

44,544

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:37

40,960

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:35

40,448

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:36

43,008

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:39

44,032

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:36

36,864

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

2:48

36,864

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:39

45,056

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:38

37,376

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:40

39,424

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:34

47,104

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:37

34,816

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:38

40,960

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:38

41,984

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:34

42,496

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:34

27,648

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:35

26,624

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:28

42,496

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:29

40,960

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:34

38,912

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:30

41,984

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:34

42,496

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:43

44,544

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:41

43,520

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:43

39,936

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:39

41,472

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:45

43,008

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:43

42,496

crypt32.dll.mui

6.3.9600.20165

11/10/2021

23:00

40,448

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:39

41,472

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:36

38,912

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:36

37,888

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:36

40,960

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:37

24,064

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:37

24,576

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

3:38

24,576

crypt32.dll

6.3.9600.20165

11/10/2021

23:16

2,109,784

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:22

80,384

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:15

82,944

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:18

88,576

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:16

93,696

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

21:29

79,360

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:14

89,088

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:18

80,384

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:19

91,136

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:19

86,016

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:16

88,576

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:17

56,832

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:16

54,784

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:21

80,384

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:13

88,064

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:13

86,528

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:18

86,016

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:20

87,552

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:21

86,016

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:16

82,432

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:14

81,920

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:14

44,544

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:19

45,568

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

22:22

45,568

msiexec.exe

5.0.9600.19082

19/06/2018

6:31

60,416

msihnd.dll

5.0.9600.17415

28/10/2014

18:42

325,120

msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

28/10/2014

23:10

172,544

msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

13:12

75,264

adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

13:12

293,888

msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

28/10/2014

23:13

166,912

msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

13:12

69,632

adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

13:12

283,648

msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

28/10/2014

23:18

168,448

msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

13:12

75,264

adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

13:13

310,784

msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

28/10/2014

23:24

196,608

msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

13:17

77,824

adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

13:17

343,040

msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

28/10/2014

19:56

154,112

msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

11:11

61,952

adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

11:11

278,016

msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

28/10/2014

23:21

194,560

msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

13:19

71,168

adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

13:18

330,752

msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

28/10/2014

23:24

167,936

msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

13:17

71,680

adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

13:16

284,160

msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

28/10/2014

23:20

193,024

msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

13:13

71,168

adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

13:12

347,648

msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

28/10/2014

23:10

178,688

msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

13:16

79,872

adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

13:15

311,808

msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

28/10/2014

23:12

176,640

msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

11:59

73,728

adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

11:59

314,368

msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

28/10/2014

23:15

115,200

msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

11:59

45,056

adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

11:59

198,144

msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

28/10/2014

23:12

105,984

msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

11:59

44,032

adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

11:58

178,688

msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

28/10/2014

23:18

161,280

msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

11:59

68,096

adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

11:59

286,208

msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

28/10/2014

23:17

174,080

msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

11:57

74,240

adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

11:58

300,032

msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

28/10/2014

23:13

188,928

msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

11:59

75,776

adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

11:58

324,096

msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

28/10/2014

23:15

189,952

msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

11:57

71,680

adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

11:59

327,168

msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

28/10/2014

23:13

189,952

msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

11:56

71,168

adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

11:59

322,048

msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

28/10/2014

23:14

172,032

msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

11:57

78,848

adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

11:57

315,904

msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

28/10/2014

23:30

168,960

msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

11:54

68,608

adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

11:55

285,696

msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

28/10/2014

23:11

166,912

msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

11:51

63,488

adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

11:52

286,208

msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

28/10/2014

23:10

90,624

msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

11:51

34,304

adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

11:51

153,088

msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

28/10/2014

23:13

93,696

msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

13:12

37,376

adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

13:12

156,672

msaudite.dll.mui

6.3.9600.17415

28/10/2014

23:13

93,696

msobjs.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

13:12

37,376

adtschema.dll.mui

6.3.9600.18581

21/01/2017

13:13

156,672

msaudite.dll

6.3.9600.17415

28/10/2014

19:06

154,112

msobjs.dll

6.3.9600.18581

21/01/2017

10:40

61,952

adtschema.dll

6.3.9600.18581

21/01/2017

10:40

756,736

winspool.drv

6.3.9600.20165

11/10/2021

20:31

403,968

credssp.dll

6.3.9600.18939

10/02/2018

8:30

18,944

TSpkg.dll

6.3.9600.20167

18/10/2021

20:19

85,504

tspkg.mof

Không được lập phiên bản

18/06/2013

5:36

964

SmbShare.cdxml

Không được lập phiên bản

18/06/2013

5:54

31,275

SmbSession.cdxml

Không được lập phiên bản

18/06/2013

5:54

6,764

SmbServerNetworkInterface.cdxml

Không được lập phiên bản

18/06/2013

5:54

775

SmbServerConfiguration.cdxml

Không được lập phiên bản

02/05/2017

6:38

18,350

SmbOpenFile.cdxml

Không được lập phiên bản

18/06/2013

5:54

7,552

SmbMultichannelConnection.cdxml

Không được lập phiên bản

18/06/2013

5:54

3,109

SmbMapping.cdxml

Không được lập phiên bản

18/06/2013

5:54

7,487

SmbClientNetworkInterface.cdxml

Không được lập phiên bản

18/06/2013

5:54

775

SmbClientConfiguration.cdxml

Không được lập phiên bản

18/06/2013

5:54

11,774

SmbConnection.cdxml

Không được lập phiên bản

18/06/2013

5:54

2,090

SmbMultichannelConstraint.cdxml

Không được lập phiên bản

18/06/2013

5:54

7,365

SmbShare.psd1

Không được lập phiên bản

18/06/2013

5:54

4,101

Smb.types.ps1xml

Không được lập phiên bản

18/06/2013

5:54

15,668

Smb.format.ps1xml

Không được lập phiên bản

02/05/2017

6:38

52,053

SmbShare.Format.Helper.psm1

Không được lập phiên bản

18/06/2013

5:54

826

SmbScriptModule.psm1

Không được lập phiên bản

18/06/2013

5:54

5,009

SmbBandwidthLimit.cdxml

Không được lập phiên bản

18/06/2013

5:54

2,932

rdpcore.dll

6.3.9600.20165

11/10/2021

20:23

3,279,360

rdpcore.mof

Không được lập phiên bản

18/06/2013

5:26

1,312

mstscax.mof

Không được lập phiên bản

18/06/2013

5:26

2,055

mstscax.dll

6.3.9600.20165

11/10/2021

20:24

6,222,336

rdvidcrl.dll

6.3.9600.20036

10/05/2021

21:05

856,064

tsgqec.dll

6.3.9600.17415

28/10/2014

18:43

52,736

GdiPlus.dll

6.3.9600.20168

20/10/2021

20:20

1,487,360

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

cpu.inf

Không được lập phiên bản

29/10/2021

44,499

20,824

fxppm.sys

6.3.9600.16384

21/08/2013

41,508

24,576

authui.dll

6.3.9600.20055

28/05/2021

44,344

2,283,520

authui-ppdlic.xrm-ms

Không được lập phiên bản

11/10/2021

44,481

2,894

chs_boot.ttf

Không được lập phiên bản

29/10/2021

44,499

3,695,569

msyh_boot.ttf

Không được lập phiên bản

29/10/2021

44,499

154,770

cht_boot.ttf

Không được lập phiên bản

29/10/2021

44,499

3,878,273

msjh_boot.ttf

Không được lập phiên bản

29/10/2021

44,499

163,413

wgl4_boot.ttf

Không được lập phiên bản

29/10/2021

44,499

48,966

segmono_boot.ttf

Không được lập phiên bản

29/10/2021

44,499

44,559

segoe_slboot.ttf

Không được lập phiên bản

29/10/2021

44,499

85,943

jpn_boot.ttf

Không được lập phiên bản

29/10/2021

44,499

1,985,729

meiryo_boot.ttf

Không được lập phiên bản

29/10/2021

44,499

143,050

kor_boot.ttf

Không được lập phiên bản

29/10/2021

44,499

2,372,849

malgun_boot.ttf

Không được lập phiên bản

29/10/2021

44,499

176,754

winload.efi

6.3.9600.20012

05/04/2021

44,292

783,936

ole32.dll

6.3.9600.20144

04/10/2021

44,474

1,012,808

rpcss.dll

6.3.9600.20144

04/10/2021

44,474

519,680

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

04/10/2021

44,474

38,400

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

41,508

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

04/10/2021

44,474

39,424

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

41,508

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

04/10/2021

44,474

44,544

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

41,508

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

04/10/2021

44,474

44,544

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

41,508

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

04/10/2021

44,474

37,376

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

21/08/2013

41,508

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

04/10/2021

44,474

43,520

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

41,508

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

04/10/2021

44,474

39,936

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

41,508

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

04/10/2021

44,474

44,544

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

41,508

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

04/10/2021

44,474

41,472

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

41,508

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

04/10/2021

44,474

42,496

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

41,508

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

04/10/2021

44,474

26,112

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

41,508

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

04/10/2021

44,474

24,576

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

04/10/2021

44,474

38,400

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

41,508

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

04/10/2021

44,474

41,984

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

41,508

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

04/10/2021

44,474

44,032

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

41,508

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

04/10/2021

44,474

40,960

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

41,508

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

04/10/2021

44,474

41,984

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

41,508

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

04/10/2021

44,474

39,424

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

41,508

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

04/10/2021

44,474

37,888

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

41,508

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

04/10/2021

44,474

37,888

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

41,508

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

04/10/2021

44,474

18,432

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

41,508

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

04/10/2021

44,474

18,944

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

41,508

2,048

combase.dll.mui

6.3.9600.20144

04/10/2021

44,474

18,944

wintypes.dll.mui

6.3.9600.16384

22/08/2013

41,508

2,048

combase.dll

6.3.9600.20165

11/10/2021

44,481

1,297,368

wincorlib.dll

6.3.9600.20012

05/04/2021

44,292

308,736

WinTypes.dll

6.3.9600.20012

05/04/2021

44,292

558,264

control.exe

6.3.9600.16384

11/02/2021

44,238

113,152

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

44,173

35,328

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

44,173

44,544

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

44,173

40,960

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

44,173

40,448

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

44,173

43,008

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

44,173

44,032

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

44,173

36,864

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

44,173

36,864

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

44,173

45,056

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

44,173

37,376

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

44,173

39,424

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

44,173

47,104

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

44,173

34,816

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

44,173

40,960

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

44,173

41,984

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

44,173

42,496

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

44,173

27,648

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

44,173

26,624

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

44,173

42,496

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

44,173

40,960

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

44,173

38,912

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

44,173

41,984

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

44,173

42,496

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

44,173

44,544

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

44,173

43,520

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

44,173

39,936

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

44,173

41,472

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

44,173

43,008

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

44,173

42,496

crypt32.dll.mui

6.3.9600.20165

11/10/2021

44,481

40,448

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

44,173

41,472

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

44,173

38,912

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

44,173

37,888

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

44,173

40,960

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

44,173

24,064

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

44,173

24,576

crypt32.dll.mui

6.3.9600.19913

08/12/2020

44,173

24,576

crypt32.dll

6.3.9600.20165

11/10/2021

44,481

1,995,664

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20170

24/10/2021

44,493

80,384

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20170

24/10/2021

44,493

82,944

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20170

24/10/2021

44,493

88,576

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20170

24/10/2021

44,493

93,696

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20170

23/10/2021

44,493

79,360

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20170

24/10/2021

44,493

89,088

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20170

24/10/2021

44,493

80,384

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20170

24/10/2021

44,493

91,136

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20170

24/10/2021

44,493

86,016

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20170

24/10/2021

44,493

88,576

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20170

24/10/2021

44,493

56,832

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20170

24/10/2021

44,493

54,784

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20170

24/10/2021

44,493

80,384

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20170

24/10/2021

44,493

88,064

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20170

24/10/2021

44,493

86,528

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20170

24/10/2021

44,493

86,016

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20170

24/10/2021

44,493

87,552

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20170

24/10/2021

44,493

86,016

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20170

24/10/2021

44,493

82,432

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20170

24/10/2021

44,493

81,920

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20170

24/10/2021

44,493

44,544

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20170

24/10/2021

44,493

45,568

samsrv.dll.mui

6.3.9600.20170

24/10/2021

44,493

45,568

samsrv.dll

6.3.9600.20170

23/10/2021

44,493

571,904

samlib.dll

6.3.9600.20067

25/06/2021

44,373

66,560

hal.dll

6.3.9600.18969

09/03/2018

43,169

216,416

msi.dll

5.0.9600.20165

11/10/2021

44,481

2,085,648

msimsg.dll

5.0.9600.16384

21/08/2013

41,508

25,088

msiexec.exe

5.0.9600.19082

19/06/2018

43,270

55,808

msihnd.dll

5.0.9600.17289

28/08/2014

41,880

284,160

kernel32.dll

6.3.9600.20172

28/10/2021

44,498

975,600

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

44,502

819,200

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

44,502

991,744

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

44,502

920,064

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

44,502

962,560

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

44,502

1,097,216

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

44,502

1,132,032

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

44,502

922,112

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

44,502

921,088

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

44,502

1,046,016

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

44,502

844,288

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

44,502

920,064

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

44,502

1,080,832

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

44,502

774,144

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

44,502

941,568

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

44,502

967,168

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

44,502

1,033,728

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

44,502

540,160

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

44,502

517,632

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

44,502

910,848

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

44,502

904,704

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

44,502

929,280

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

44,502

1,032,704

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

44,502

997,888

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

44,502

1,005,568

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

44,502

1,028,608

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

44,502

994,816

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

44,502

949,248

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

44,502

948,224

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

44,502

939,008

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

44,502

940,544

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

44,502

949,760

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

44,502

844,288

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

44,502

878,080

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

44,502

932,864

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

44,502

345,600

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

44,502

354,304

KernelBase.dll.mui

6.3.9600.20174

1/11/2021

44,502

354,304

KernelBase.dll

6.3.9600.19724

20/05/2020

43,971

760,688

appinfo.dll

6.3.9600.18224

31/01/2016

42,400

78,336

consent.exe

6.3.9600.18224

31/01/2016

42,400

103,792

BFE.DLL

6.3.9600.20171

25/10/2021

44,495

528,896

IKEEXT.DLL

6.3.9600.20171

25/10/2021

44,495

635,904

FWPUCLNT.DLL

6.3.9600.20171

25/10/2021

44,495

246,784

nshwfp.dll

6.3.9600.20171

25/10/2021

44,495

560,128

BFE.DLL

6.3.9600.20062

08/06/2021

44,356

528,896

FWPUCLNT.DLL

6.3.9600.19644

01/02/2020

43,862

246,784

wfplwfs.sys

6.3.9600.19343

08/04/2019

43,564

70,904

wfplwfs.inf

Không được lập phiên bản

25/10/2021

44,495

9,722

NetworkSecurity-ppdlic.xrm-ms

Không được lập phiên bản

25/10/2021

44,495

3,059

npfs.sys

6.3.9600.19309

21/02/2019

43,517

43,520

ntdll.dll

6.3.9600.20144

04/10/2021

44,474

1,350,632

ntfs.sys

6.3.9600.20173

29/10/2021

44,499

1,499,424

ntoskrnl.exe

6.3.9600.20173

29/10/2021

44,499

5,100,816

winspool.drv

6.3.9600.20165

11/10/2021

44,481

350,720

pdc.sys

6.3.9600.18756

07/07/2017

42,924

78,176

pdc-mw.ptxml

Không được lập phiên bản

21/08/2013

41,508

4,498

msrpc.sys

6.3.9600.19994

31/03/2021

44,287

174,352

rpcrt4.dll

6.3.9600.20143

1/10/2021

44,471

708,592

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

42,771

88,576

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

42,771

87,040

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

42,771

96,256

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

42,771

99,328

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

42,770

79,872

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

42,771

94,208

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

42,771

89,088

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

42,771

97,792

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

42,771

94,208

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

42,771

93,696

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

42,771

56,832

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

42,771

54,784

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

42,771

83,968

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

42,771

91,648

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

42,771

95,744

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

42,771

88,576

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

42,771

90,624

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

42,771

88,576

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

42,771

84,480

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

42,771

83,968

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

42,771

42,496

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

42,771

43,520

microsoft-windows-system-events.dll.mui

6.3.9600.18589

04/02/2017

42,771

43,520

microsoft-windows-system-events.dll

6.3.9600.19035

22/05/2018

43,243

251,392

credssp.dll

6.3.9600.18939

10/02/2018

43,141

18,944

TSpkg.dll

6.3.9600.20167

18/10/2021

44,488

74,240

tspkg.mof

Không được lập phiên bản

18/06/2013

41,443

964

smbwmiv2.dll

6.3.9600.18688

02/05/2017

42,857

178,688

smbwmiv2.mof

Không được lập phiên bản

02/05/2017

42,857

19,647

srvnet.sys

6.3.9600.19309

21/02/2019

43,517

175,104

SmbShare.cdxml

Không được lập phiên bản

18/06/2013

41,443

31,275

SmbSession.cdxml

Không được lập phiên bản

18/06/2013

41,443

6,764

SmbServerNetworkInterface.cdxml

Không được lập phiên bản

18/06/2013

41,443

775

SmbServerConfiguration.cdxml

Không được lập phiên bản

02/05/2017

42,857

18,350

SmbOpenFile.cdxml

Không được lập phiên bản

18/06/2013

41,443

7,552

SmbMultichannelConnection.cdxml

Không được lập phiên bản

18/06/2013

41,443

3,109

SmbMapping.cdxml

Không được lập phiên bản

18/06/2013

41,443

7,487

SmbClientNetworkInterface.cdxml

Không được lập phiên bản

18/06/2013

41,443

775

SmbClientConfiguration.cdxml

Không được lập phiên bản

18/06/2013

41,443

11,774

SmbConnection.cdxml

Không được lập phiên bản

18/06/2013

41,443

2,090

SmbMultichannelConstraint.cdxml

Không được lập phiên bản

18/06/2013

41,443

7,365

SmbShare.psd1

Không được lập phiên bản

18/06/2013

41,443

4,101

Smb.types.ps1xml

Không được lập phiên bản

18/06/2013

41,443

15,668

Smb.format.ps1xml

Không được lập phiên bản

02/05/2017

42,857

52,053

SmbShare.Format.Helper.psm1

Không được lập phiên bản

18/06/2013

41,443

826

SmbScriptModule.psm1

Không được lập phiên bản

18/06/2013

41,443

5,009

SmbBandwidthLimit.cdxml

Không được lập phiên bản

18/06/2013

41,443

2,932

srv.sys

6.3.9600.20062

08/06/2021

44,356

307,712

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

42,858

73,728

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

42,858

71,168

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

42,858

81,408

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

42,858

88,064

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

42,858

68,096

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

42,858

79,360

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

42,858

73,216

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

42,858

80,896

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

42,858

76,288

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

42,858

77,824

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

42,858

44,544

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

42,858

43,008

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

42,858

70,144

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

42,858

78,336

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

42,858

74,752

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

42,858

78,336

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

42,858

77,824

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

42,858

74,240

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

42,858

72,192

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

42,858

71,680

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

42,858

34,304

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

42,858

34,816

srv2.sys.mui

6.3.9600.18688

03/05/2017

42,858

34,816

srv2.sys

6.3.9600.20062

08/06/2021

44,356

534,016

srvsvc.dll

6.3.9600.18817

07/09/2017

42,985

196,096

sscore.dll

6.3.9600.18688

02/05/2017

42,857

30,208

SMBServer-ppdlic.xrm-ms

Không được lập phiên bản

28/10/2021

44,498

3,121

rdpcore.dll

6.3.9600.20165

11/10/2021

44,481

2,728,448

rdpcore.mof

Không được lập phiên bản

18/06/2013

41,443

1,312

mstscax.mof

Không được lập phiên bản

18/06/2013

41,443

2,055

mstscax.dll

6.3.9600.20165

11/10/2021

44,481

5,073,920

rdvidcrl.dll

6.3.9600.20036

10/05/2021

44,327

943,616

tsgqec.dll

6.3.9600.17041

05/03/2014

41,704

50,176

termsrv.dll

6.3.9600.20165

11/10/2021

44,481

755,712

rdsdwmdr.dll

6.3.9600.18708

27/05/2017

42,882

44,544

win32k.sys

6.3.9600.20165

11/10/2021

44,481

2,990,080

win32k.ptxml

Không được lập phiên bản

21/08/2013

41,508

4,213

KrnlProv.dll

6.3.9600.19913

08/12/2020

44,173

37,888

krnlprov.mof

Không được lập phiên bản

21/08/2013

41,508

14,840

GdiPlus.dll

6.3.9600.20168

20/10/2021

44,490

1,160,192

Tham khảo

Để biết thông tin về SSU, hãy xem các bài viết sau đây:

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×