Tóm tắt

Bản cập nhật này giải quyết các vấn đề sau đây:

  • Giải quyết sự cố đã biết có thể gây ra lỗi xác thực liên quan đến vé Kerberos mà bạn đã mua từ Dịch vụ cho Người dùng thành Tự (S4U2 họ). Bản cập nhật này cũng giải quyết các lỗi của tùy chọn S4U2Proxy với Protocol Transition xảy ra vì dịch vụ xác thực không thể lấy được vé bằng chứng. Sự cố này xảy ra sau khi bạn cài đặt các bản cập nhật bảo mật 09/11/2021 trên bộ điều khiển miền (DC) đang chạy Windows Server.

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Hiện chúng tôi không biết về mọi sự cố ảnh hưởng đến bản cập nhật này.

Cách tải bản cập nhật này

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến website Danh mục Cập nhật của Microsoft.

Điều kiện tiên quyết 

Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt bản cập nhật ngăn xếp dịch vụ (SSU) mới nhất trước khi áp dụng bản cập nhật này. SSU mới nhất cho Windows Server 2012 có thể được tìm thấy trong ADV990001 trong | Các bản cập nhật ngăn xếp Dịch vụ mới nhất

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau đây.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

cpu.inf

Không được lập phiên bản

29/10/2021

17:35

21,042

processr.sys

6.2.9200.22489

20/06/2018

18:59

77,312

fxppm.sys

6.2.9200.20555

05/11/2012

19:57

17,920

intelppm.sys

6.2.9200.22489

20/06/2018

18:59

78,848

amdk8.sys

6.2.9200.22489

20/06/2018

18:59

80,384

amdppm.sys

6.2.9200.22489

20/06/2018

18:59

78,336

viac7.sys

6.2.9200.22489

20/06/2018

18:59

78,336

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

22:30

46,080

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

22:31

53,248

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

0:09

49,152

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:56

49,152

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

22:31

55,808

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:39

58,368

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

0:00

46,592

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

22:30

46,080

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

22:30

53,248

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:32

48,640

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:40

50,688

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

22:50

56,320

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:51

40,960

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

0:01

50,176

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:37

52,736

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

1:08

50,688

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

22:31

31,232

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:41

29,696

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:33

52,224

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

0:55

50,176

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:58

47,104

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:32

54,272

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:32

52,224

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:38

50,176

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

0:46

52,224

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:56

51,200

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:32

51,200

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:32

50,176

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:36

48,128

authui.dll.mui

6.2.9200.23509

11/10/2021

20:40

50,688

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:32

49,152

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:31

48,640

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

0:16

50,176

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:47

51,200

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

0:28

24,064

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

0:32

24,576

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

0:07

24,576

authui.dll

6.2.9200.23395

26/05/2021

19:17

2,068,992

authui-ppdlic.xrm-ms

Không được lập phiên bản

11/10/2021

20:04

2,894

actxprxy.dll

6.2.9200.23395

26/05/2021

19:17

756,736

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22431

09/04/2018

10:04

415,744

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22431

09/04/2018

10:56

417,280

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22431

09/04/2018

10:16

429,568

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22431

09/04/2018

10:14

435,712

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22008

12/10/2016

9:55

406,016

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22431

09/04/2018

10:27

427,520

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22431

09/04/2018

10:18

422,400

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22431

09/04/2018

10:04

434,688

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22431

09/04/2018

10:39

426,496

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22431

09/04/2018

11:33

425,984

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22431

09/04/2018

10:51

366,592

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22431

09/04/2018

10:19

366,592

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22431

09/04/2018

10:13

411,136

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22431

09/04/2018

10:28

425,984

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22431

09/04/2018

10:10

430,080

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22431

09/04/2018

10:14

419,328

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22431

09/04/2018

10:14

421,888

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22431

09/04/2018

10:19

420,352

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22431

09/04/2018

10:15

412,672

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22431

09/04/2018

10:03

408,576

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22431

09/04/2018

10:25

350,208

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22431

09/04/2018

10:04

351,232

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22431

09/04/2018

10:03

351,232

advapi32.dll

6.2.9200.23380

02/06/2021

14:25

665,088

winload.exe

6.2.9200.23324

17/03/2021

17:28

1,065,512

winload.efi

6.2.9200.23324

17/03/2021

17:28

1,168,288

winresume.exe

6.2.9200.20726

24/05/2013

15:05

939,448

winresume.efi

6.2.9200.20726

24/05/2013

15:05

1,035,512

bcrypt.dll

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:35

97,280

ole32.dll

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:40

1,010,120

rpcss.dll

6.2.9200.23431

09/07/2021

19:02

468,992

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

15:16

34,304

wintypes.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

23:36

2,048

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

15:05

34,816

wintypes.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

23:36

2,048

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

15:37

39,424

wintypes.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

22:09

2,048

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

15:09

39,424

wintypes.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

22:19

2,048

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

14:19

32,768

wintypes.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

20:26

2,048

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

16:08

38,400

wintypes.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

22:11

2,048

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

15:04

35,328

wintypes.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

21:44

2,048

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

15:30

39,424

wintypes.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

21:44

2,048

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

15:08

36,352

wintypes.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

21:46

2,048

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

15:08

37,888

wintypes.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

21:45

2,048

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

15:06

23,552

wintypes.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

23:38

2,048

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

15:27

22,016

wintypes.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

21:47

2,048

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

15:31

33,792

wintypes.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

23:38

2,048

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

16:07

36,864

wintypes.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

21:45

2,048

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

15:28

38,912

wintypes.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

21:45

2,048

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

16:16

36,352

wintypes.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

22:26

2,048

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

16:14

37,376

wintypes.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

22:37

2,048

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

15:03

34,816

wintypes.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

21:47

2,048

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

15:42

33,280

wintypes.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

22:04

2,048

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

15:02

33,280

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

15:02

16,896

wintypes.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

23:38

2,048

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

15:17

17,408

wintypes.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

23:38

2,048

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

15:58

17,408

wintypes.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

23:38

2,048

combase.dll

6.2.9200.23508

08/10/2021

19:24

978,432

WinTypes.dll

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:36

480,256

control.exe

6.2.9200.16384

30/09/2021

18:15

113,664

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

10:15

22,849

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

10:13

22,213

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

10:14

25,612

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

10:21

43,086

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

9:26

20,318

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

11:26

23,685

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

10:15

22,522

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

10:18

26,562

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

10:20

24,695

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

10:35

23,295

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

10:17

26,232

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

10:53

22,459

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

11:16

21,114

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

10:42

22,634

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

11:06

24,596

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

11:29

23,572

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

10:17

23,865

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

11:06

37,989

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

10:23

22,008

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

10:19

23,178

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

10:18

18,403

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

11:01

18,608

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

10:13

18,608

CredSsp.admx

Không được lập phiên bản

10/02/2018

6:05

12,449

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

08/12/2020

1:24

33,280

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

07/12/2020

23:38

42,496

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

08/12/2020

0:23

38,912

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

07/12/2020

23:51

38,400

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

08/12/2020

0:18

40,960

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

07/12/2020

23:20

41,472

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

07/12/2020

23:34

34,816

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

07/12/2020

22:34

34,816

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

08/12/2020

0:11

42,496

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

07/12/2020

23:41

35,328

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

07/12/2020

23:49

37,376

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

07/12/2020

23:47

44,032

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

08/12/2020

0:23

33,280

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

07/12/2020

23:21

38,912

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

07/12/2020

23:24

39,936

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

08/12/2020

0:26

39,936

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

07/12/2020

23:42

26,624

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

08/12/2020

0:21

25,600

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

07/12/2020

23:27

39,936

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

08/12/2020

0:31

38,912

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

07/12/2020

23:35

36,864

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

08/12/2020

0:07

39,424

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

07/12/2020

23:22

39,936

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

08/12/2020

0:31

41,984

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

08/12/2020

0:10

40,960

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

08/12/2020

0:32

37,888

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

08/12/2020

0:25

38,912

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

07/12/2020

23:22

40,448

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

08/12/2020

0:21

40,448

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23509

11/10/2021

21:46

38,400

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

07/12/2020

23:23

38,912

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

07/12/2020

23:23

36,864

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

07/12/2020

23:49

35,840

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

07/12/2020

23:26

38,400

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

08/12/2020

0:27

23,040

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

07/12/2020

23:20

23,552

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

08/12/2020

0:16

23,552

crypt32.dll

6.2.9200.23509

11/10/2021

19:52

1,891,328

adammsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:14

919,552

adammsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:43

916,992

adammsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

21:31

997,376

adammsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:06

1,031,680

adammsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

19:39

898,048

adammsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:25

988,672

adammsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:17

927,232

adammsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:22

1,027,072

adammsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:59

952,320

adammsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:08

998,400

adammsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:14

635,904

adammsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:09

626,688

adammsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

21:06

917,504

adammsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:55

922,112

adammsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

21:42

941,568

adammsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

21:31

953,856

adammsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:19

951,808

adammsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

21:54

946,688

adammsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:12

909,824

adammsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:34

884,736

adammsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

21:01

487,936

adammsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:06

498,176

adammsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:08

498,176

lsadb.dll

6.2.9200.23431

09/07/2021

19:02

165,376

ntdsa.dll

6.2.9200.23514

25/10/2021

19:48

108,032

ntdsmsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:09

889,344

ntdsbmsg.dll.mui

6.2.9200.20624

06/02/2013

19:40

19,968

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

06/02/2013

19:40

58,614

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

19:41

25,550

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

19:37

8,403

ntdsmsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:40

894,976

ntdsbmsg.dll.mui

6.2.9200.20624

06/02/2013

19:33

21,504

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

06/02/2013

19:33

58,202

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

19:35

23,914

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

19:29

7,524

ntdsmsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

21:28

980,480

ntdsbmsg.dll.mui

6.2.9200.20624

06/02/2013

17:56

24,064

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

06/02/2013

17:56

61,946

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

17:58

24,076

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

17:52

7,695

ntdsmsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:01

1,011,200

ntdsbmsg.dll.mui

6.2.9200.20624

06/02/2013

20:09

25,600

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

06/02/2013

20:09

62,836

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

20:10

28,891

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

20:07

11,546

ntdsmsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

19:36

874,496

ntdsbmsg.dll.mui

6.2.9200.20624

06/02/2013

17:59

19,968

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

06/02/2013

17:59

54,538

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

18:00

22,929

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

17:54

7,255

ntdsmsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:22

979,968

ntdsbmsg.dll.mui

6.2.9200.20624

06/02/2013

17:39

23,552

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

06/02/2013

17:39

61,052

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

17:42

24,503

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

17:32

8,030

ntdsmsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:12

912,384

ntdsbmsg.dll.mui

6.2.9200.20624

06/02/2013

19:37

20,480

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

06/02/2013

19:37

66,980

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

19:39

23,646

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

19:34

7,874

ntdsmsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:18

997,376

ntdsbmsg.dll.mui

6.2.9200.20624

06/02/2013

17:40

24,064

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

06/02/2013

17:40

61,828

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

17:43

24,821

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

17:32

8,168

ntdsmsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:56

935,424

ntdsbmsg.dll.mui

6.2.9200.20624

06/02/2013

19:33

19,456

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

06/02/2013

19:34

58,408

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

19:35

25,482

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

19:29

8,284

ntdsmsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:03

968,192

ntdsbmsg.dll.mui

6.2.9200.20624

06/02/2013

19:38

20,992

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

06/02/2013

19:38

58,870

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

19:39

24,090

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

19:35

8,177

ntdsmsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:09

619,520

ntdsbmsg.dll.mui

6.2.9200.20624

06/02/2013

17:37

12,800

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

06/02/2013

17:37

40,804

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

17:40

23,027

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

17:32

8,891

ntdsmsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:05

589,824

ntdsbmsg.dll.mui

6.2.9200.20624

06/02/2013

19:34

13,312

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

06/02/2013

19:34

40,266

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

19:35

23,789

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

19:30

8,293

ntdsmsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

21:03

892,928

ntdsbmsg.dll.mui

6.2.9200.20624

06/02/2013

19:56

20,992

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

06/02/2013

19:57

57,744

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

19:58

23,945

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

19:54

7,444

ntdsmsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:52

944,128

ntdsbmsg.dll.mui

6.2.9200.20624

06/02/2013

20:07

22,528

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

06/02/2013

20:07

63,834

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

20:09

23,906

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

20:05

7,839

ntdsmsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

21:38

947,200

ntdsbmsg.dll.mui

6.2.9200.20624

06/02/2013

19:34

21,504

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

06/02/2013

19:35

59,306

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

19:36

24,779

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

19:31

8,332

ntdsmsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

21:27

940,032

ntdsbmsg.dll.mui

6.2.9200.20624

06/02/2013

19:59

22,016

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

06/02/2013

19:59

58,102

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

20:00

24,297

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

19:57

7,825

ntdsmsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:15

957,440

ntdsbmsg.dll.mui

6.2.9200.20624

06/02/2013

20:19

23,040

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

06/02/2013

20:19

60,378

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

20:20

24,894

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

20:16

8,080

ntdsmsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

21:50

915,968

ntdsbmsg.dll.mui

6.2.9200.20624

06/02/2013

19:34

20,992

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

06/02/2013

19:34

57,344

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

19:36

27,906

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

19:31

10,526

ntdsmsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:08

886,784

ntdsbmsg.dll.mui

6.2.9200.20624

06/02/2013

19:59

21,504

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

06/02/2013

19:59

59,498

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

20:00

24,062

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

19:57

7,623

ntdsmsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:31

881,664

ntdsbmsg.dll.mui

6.2.9200.20624

06/02/2013

20:14

18,944

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

06/02/2013

20:14

55,046

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

20:15

23,889

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

20:11

7,635

ntdsmsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:58

479,744

ntdsbmsg.dll.mui

6.2.9200.20624

06/02/2013

19:38

9,728

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

06/02/2013

19:38

35,612

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

19:40

22,757

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

19:35

7,036

ntdsmsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:00

488,448

ntdsbmsg.dll.mui

6.2.9200.20624

06/02/2013

20:08

9,728

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

06/02/2013

20:08

36,708

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

20:09

22,781

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

20:05

7,059

ntdsmsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:02

488,448

ntdsbmsg.dll.mui

6.2.9200.20624

06/02/2013

20:10

9,728

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

06/02/2013

20:10

36,688

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

20:12

22,781

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

20:08

7,059

ntdsai.dll

6.2.9200.23517

1/11/2021

19:17

2,467,840

ntdsa.mof

Không được lập phiên bản

02/06/2012

7:31

227,765

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

25/10/2021

20:37

79,360

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

25/10/2021

20:54

82,432

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

25/10/2021

21:38

88,064

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

25/10/2021

20:37

93,184

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

25/10/2021

20:02

78,848

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

25/10/2021

20:40

88,576

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

25/10/2021

21:20

79,872

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

25/10/2021

20:59

90,624

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

25/10/2021

21:27

84,992

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

25/10/2021

20:37

87,552

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

25/10/2021

21:17

56,832

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

25/10/2021

20:37

54,272

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

25/10/2021

21:15

79,872

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

25/10/2021

21:24

87,552

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

25/10/2021

21:26

85,504

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

25/10/2021

20:41

85,504

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

25/10/2021

20:57

87,040

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

25/10/2021

21:28

85,504

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

25/10/2021

20:39

81,920

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

25/10/2021

20:45

81,408

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

25/10/2021

20:47

44,544

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

25/10/2021

21:12

45,056

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

25/10/2021

20:37

45,056

samsrv.dll

6.2.9200.23514

25/10/2021

19:48

520,192

samlib.dll

6.2.9200.23407

25/06/2021

20:01

65,024

hal.dll

6.2.9200.22859

28/08/2019

18:04

315,344

halmacpi.dll

6.2.9200.22859

28/08/2019

18:04

315,344

msi.dll

5.0.9200.23509

11/10/2021

19:52

2,466,304

msimsg.dll

5.0.9200.16384

25/07/2012

19:43

25,088

msiexec.exe

5.0.9200.23395

26/05/2021

19:17

92,672

msihnd.dll

5.0.9200.22998

24/02/2020

20:15

295,424

kernel32.dll

6.2.9200.23515

27/10/2021

21:44

974,848

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:08

792,064

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:07

957,952

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:50

888,832

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:09

930,304

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

19:59

1,059,840

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

21:23

1,094,656

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:03

890,880

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

19:21

890,368

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:02

1,010,688

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:06

816,128

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:31

888,832

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:28

1,043,968

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

21:45

749,056

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:05

910,336

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:26

934,912

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

19:59

997,376

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:12

522,240

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:20

500,736

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:29

880,128

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

19:59

874,496

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

21:49

897,536

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

21:50

998,400

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

19:59

964,608

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:12

972,288

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

21:04

995,328

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

21:28

961,536

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:36

917,504

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:39

916,480

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

22:00

907,264

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:05

909,312

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:01

918,528

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:17

815,616

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:32

848,384

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:11

901,632

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

21:55

333,824

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:31

343,040

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:15

343,040

KernelBase.dll

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:35

638,976

sspisrv.dll

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:36

16,384

lsass.exe

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:36

23,040

sspicli.dll

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:36

96,256

ksecdd.sys

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:42

71,936

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

10:53

41,472

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

11:12

43,008

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

10:17

41,472

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

10:15

43,520

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

10:16

46,592

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

10:23

48,640

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

10:31

41,984

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

9:27

41,472

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

11:28

46,080

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

10:17

41,984

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

10:17

41,984

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

10:20

48,128

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

10:52

40,960

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

10:21

42,496

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

10:22

45,568

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

10:36

45,568

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

10:19

28,672

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

10:54

27,648

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

10:31

42,496

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

11:56

42,496

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

11:17

41,984

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

10:43

47,104

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

11:08

45,568

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

11:30

44,032

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

10:19

45,056

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

10:17

42,496

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

11:07

44,544

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

10:26

42,496

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

10:36

41,984

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.23516

29/10/2021

21:13

41,984

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

10:25

41,984

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

10:24

41,984

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

10:21

41,472

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

10:25

43,008

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

10:20

22,528

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

11:02

23,040

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

10:15

23,040

lsasrv.dll

6.2.9200.23431

09/07/2021

19:02

915,968

cng.sys

6.2.9200.23199

03/11/2020

12:29

495,248

ksecpkg.sys

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:58

146,688

appinfo.dll

6.2.9200.23395

26/05/2021

19:17

48,640

consent.exe

6.2.9200.23395

26/05/2021

19:48

104,720

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

10/10/2014

23:46

165,376

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

23:43

75,264

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

15:17

277,504

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

0:10

157,184

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

23:43

69,632

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

15:03

267,776

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

10/10/2014

22:34

160,768

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

22:28

75,264

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

13:41

294,912

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

0:35

187,904

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

21:45

77,312

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

14:52

325,632

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

10/10/2014

22:30

146,944

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

20:27

61,952

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

13:41

262,144

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

10/10/2014

22:33

185,856

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

22:01

71,168

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

13:41

312,832

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

0:08

161,280

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

23:41

71,680

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

15:51

268,800

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

10/10/2014

22:32

183,808

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

21:45

71,168

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

13:41

329,728

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

10/10/2014

23:52

171,520

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

23:47

79,872

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

15:00

296,448

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

10/10/2014

23:43

168,960

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

21:59

73,728

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

14:51

297,984

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

10/10/2014

22:33

111,104

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

23:34

44,544

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

13:41

185,856

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

10/10/2014

23:43

101,888

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

21:48

44,032

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

14:57

166,912

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

0:08

154,112

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

23:43

68,096

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

15:18

270,848

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

1:10

166,912

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

23:37

73,728

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

15:11

284,160

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

0:03

180,736

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

22:59

75,776

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

15:25

306,688

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

0:43

181,760

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

22:12

71,680

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

16:28

310,272

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

10/10/2014

23:43

181,760

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

21:48

70,656

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

16:27

304,640

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

10/10/2014

23:53

164,352

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

21:47

78,848

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

15:42

299,008

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

1:01

161,792

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

22:08

68,096

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

14:57

270,336

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

0:34

160,256

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

23:43

63,488

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

15:11

270,336

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

10/10/2014

23:46

87,040

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

23:38

34,304

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

15:12

141,824

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

1:11

90,112

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

23:34

37,376

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

14:50

145,408

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

0:38

90,112

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

23:34

37,376

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

15:54

145,408

msaudite.dll

6.2.9200.21269

10/10/2014

21:35

146,944

msobjs.dll

6.2.9200.16384

25/07/2012

19:47

61,952

adtschema.dll

6.2.9200.21345

11/01/2015

19:31

719,360

BFE.DLL

6.2.9200.23514

25/10/2021

19:48

479,232

IKEEXT.DLL

6.2.9200.23514

25/10/2021

19:48

622,080

FWPUCLNT.DLL

6.2.9200.23514

25/10/2021

19:48

250,880

nshwfp.dll

6.2.9200.23514

25/10/2021

19:48

702,464

wfplwfs.sys

6.2.9200.23514

25/10/2021

20:03

39,192

wfplwfs.inf

Không được lập phiên bản

25/10/2021

18:09

9,714

NetworkSecurity-ppdlic.xrm-ms

Không được lập phiên bản

25/10/2021

20:01

2,920

npfs.sys

6.2.9200.22707

21/02/2019

7:55

39,424

ntdll.dll

6.2.9200.23508

08/10/2021

19:41

1,360,896

ntfs.sys

6.2.9200.23516

29/10/2021

19:25

1,517,832

ntoskrnl.exe

6.2.9200.23516

29/10/2021

19:25

4,975,880

winspool.drv

6.2.9200.23509

11/10/2021

19:52

356,352

pdc.sys

6.2.9200.22227

07/07/2017

16:38

58,720

pdc-mw.ptxml

Không được lập phiên bản

04/02/2013

15:32

3,997

rdpvideominiport.sys

6.2.9200.16384

25/07/2012

20:39

23,280

rdpcorets.dll

6.2.9200.23509

11/10/2021

19:52

2,808,832

rdpudd.dll

6.2.9200.22104

03/03/2017

22:46

215,040

msrpc.sys

6.2.9200.23489

1/10/2021

18:25

171,768

rpcrt4.dll

6.2.9200.23489

1/10/2021

18:13

676,352

credssp.dll

6.2.9200.21703

Ngày 17 tháng 11 năm 2015

0:08

17,408

TSpkg.dll

6.2.9200.23516

29/10/2021

19:05

79,872

tspkg.mof

Không được lập phiên bản

02/06/2012

7:33

964

wdigest.dll

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:36

175,616

kerberos.dll

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:35

645,632

netlogon.dll

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:35

638,976

msv1_0.dll

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:35

259,072

SHCore.dll

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:36

390,144

mrxsmb10.sys

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:24

230,912

mrxsmb20.sys

6.2.9200.23454

09/08/2021

19:32

140,288

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

16:55

61,440

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

16:47

61,440

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

15:46

69,632

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

17:00

71,680

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

15:43

57,856

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

15:46

66,048

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

17:55

61,440

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

15:46

67,584

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

16:47

66,048

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

17:20

66,048

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

15:45

40,448

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

17:02

38,400

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

16:48

59,392

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

17:37

64,512

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

17:01

66,048

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

18:09

64,512

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

16:46

64,512

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

16:50

61,440

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

16:47

60,928

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

17:21

61,440

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

16:47

31,232

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

16:54

31,744

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

16:49

31,744

mrxsmb.sys

6.2.9200.23454

09/08/2021

19:31

304,640

srvnet.sys

6.2.9200.23402

08/06/2021

17:36

171,520

srv.sys

6.2.9200.23402

08/06/2021

17:37

331,264

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

17:03

66,048

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

17:00

63,488

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

16:03

72,704

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

17:09

78,336

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

16:01

61,440

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

16:02

71,168

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

18:01

65,536

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

16:01

72,704

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

16:57

67,584

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

17:27

69,120

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

16:01

40,448

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

17:10

38,912

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

16:58

62,976

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

17:45

70,144

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

17:09

66,560

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

18:16

70,144

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

16:58

69,632

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

17:01

66,560

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

16:58

65,024

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

17:28

64,512

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

16:57

31,744

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

17:02

32,256

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

17:00

32,256

srv2.sys

6.2.9200.23402

08/06/2021

17:37

549,376

rdpcore.dll

6.2.9200.23509

11/10/2021

19:52

2,950,144

rdpcore.mof

Không được lập phiên bản

02/06/2012

7:31

1,312

rdpwd.sys

6.2.9200.23509

11/10/2021

19:41

179,712

lsm.dll

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:35

336,384

workerdd.dll

6.2.9200.16384

25/07/2012

19:38

12,288

mstscax.mof

Không được lập phiên bản

02/06/2012

7:31

2,055

aaclient.mof

Không được lập phiên bản

02/06/2012

7:30

1,261

mstscax.dll

6.2.9200.23509

11/10/2021

19:52

5,102,592

aaclient.dll

6.2.9200.22822

06/07/2019

9:55

269,824

tsgqec.dll

6.2.9200.16384

25/07/2012

20:20

37,376

termsrv.dll

6.2.9200.23509

11/10/2021

19:52

559,616

rdsdwmdr.dll

6.2.9200.16384

25/07/2012

20:19

16,896

twinui.dll

6.2.9200.23395

26/05/2021

19:17

8,430,592

nhập văn bản mới nhất

Không được lập phiên bản

11/10/2021

20:04

2,889

Windows. SystemToast.Share.lnk

Không được lập phiên bản

06/02/2013

15:26

1,547

Windows. SystemToast.AutoPlay.lnk

Không được lập phiên bản

06/02/2013

15:26

1,454

usercpl.dll

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:36

961,536

usercpl.ptxml

Không được lập phiên bản

10/10/2012

17:42

789

win32k.sys

6.2.9200.23509

11/10/2021

19:42

2,908,160

win32k.ptxml

Không được lập phiên bản

25/07/2012

13:33

4,172

winlogon.exe

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:36

418,816

GdiPlus.dll

6.2.9200.23512

20/10/2021

19:06

1,357,312

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

cpu.inf

Không được lập phiên bản

29/10/2021

17:34

21,002

processr.sys

6.2.9200.22489

20/06/2018

19:24

88,064

fxppm.sys

6.2.9200.20555

05/11/2012

20:00

22,528

intelppm.sys

6.2.9200.22489

20/06/2018

19:24

89,600

amdk8.sys

6.2.9200.22489

20/06/2018

19:24

90,624

amdppm.sys

6.2.9200.22489

20/06/2018

19:24

88,064

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

0:32

46,080

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

0:32

53,248

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

2:40

49,152

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

4:14

49,152

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

0:32

55,808

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

3:31

58,368

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

3:44

46,592

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

0:33

46,080

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

3:36

48,640

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

3:20

50,688

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

0:32

56,320

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

3:23

40,960

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

4:49

50,176

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

2:40

52,736

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

4:20

50,688

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

0:32

31,232

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

4:23

29,696

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

2:05

52,224

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

2:03

50,176

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

3:39

47,104

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

2:05

54,272

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

2:13

52,224

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

4:06

50,176

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

2:22

52,224

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

2:10

51,200

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

2:05

51,200

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

3:18

50,176

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

3:43

48,128

authui.dll.mui

6.2.9200.23509

11/10/2021

23:37

50,688

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

4:19

49,152

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

2:09

48,640

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

2:33

50,176

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

2:09

51,200

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

3:45

24,064

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

2:04

24,576

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

2:04

24,576

authui.dll

6.2.9200.23395

26/05/2021

19:35

2,298,880

authui-ppdlic.xrm-ms

Không được lập phiên bản

11/10/2021

21:00

2,894

actxprxy.dll

6.2.9200.23395

26/05/2021

19:35

2,092,544

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22431

09/04/2018

11:25

415,744

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22431

09/04/2018

14:46

417,280

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22431

09/04/2018

11:25

429,568

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22431

09/04/2018

11:25

435,712

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22005

11/10/2016

8:46

406,016

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22431

09/04/2018

11:26

427,520

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22431

09/04/2018

15:11

422,400

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22431

09/04/2018

14:03

434,688

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22431

09/04/2018

11:28

426,496

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22431

09/04/2018

15:09

425,984

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22431

09/04/2018

11:35

366,592

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22431

09/04/2018

14:19

366,592

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22431

09/04/2018

14:46

411,136

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22431

09/04/2018

11:30

425,984

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22431

09/04/2018

15:01

430,080

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22431

09/04/2018

15:12

419,328

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22431

09/04/2018

15:14

421,888

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22431

09/04/2018

11:26

420,352

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22431

09/04/2018

14:08

412,672

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22431

09/04/2018

15:17

408,576

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22431

09/04/2018

11:26

350,208

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22431

09/04/2018

14:09

351,232

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22431

09/04/2018

11:25

351,232

advapi32.dll

6.2.9200.23380

02/06/2021

14:33

833,024

winload.exe

6.2.9200.23324

17/03/2021

17:29

1,273,136

winload.efi

6.2.9200.23324

17/03/2021

17:29

1,405,912

winresume.exe

6.2.9200.20726

24/05/2013

17:17

1,093,904

winresume.efi

6.2.9200.20726

24/05/2013

17:17

1,217,352

bcrypt.dll

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:55

118,784

ole32.dll

6.2.9200.23508

08/10/2021

20:06

1,434,736

rpcss.dll

6.2.9200.23431

09/07/2021

19:24

588,288

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

16:13

34,304

wintypes.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

22:10

2,048

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

17:44

34,816

wintypes.dll.mui

6.2.9200.16384

26/07/2012

0:36

2,048

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

17:59

39,424

wintypes.dll.mui

6.2.9200.16384

26/07/2012

0:46

2,048

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

17:51

39,424

wintypes.dll.mui

6.2.9200.16384

26/07/2012

0:57

2,048

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

15:19

32,768

wintypes.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

21:53

2,048

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

17:39

38,400

wintypes.dll.mui

6.2.9200.16384

26/07/2012

0:58

2,048

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

16:13

35,328

wintypes.dll.mui

6.2.9200.16384

26/07/2012

0:46

2,048

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

17:24

39,424

wintypes.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

22:11

2,048

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

17:32

36,352

wintypes.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

22:04

2,048

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

17:09

37,888

wintypes.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

22:32

2,048

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

16:16

23,552

wintypes.dll.mui

6.2.9200.16384

26/07/2012

0:57

2,048

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

16:13

22,016

wintypes.dll.mui

6.2.9200.16384

26/07/2012

1:02

2,048

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

16:18

33,792

wintypes.dll.mui

6.2.9200.16384

26/07/2012

0:53

2,048

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

16:18

36,864

wintypes.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

22:06

2,048

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

16:16

38,912

wintypes.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

22:05

2,048

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

16:13

36,352

wintypes.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

22:05

2,048

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

17:57

37,376

wintypes.dll.mui

6.2.9200.16384

26/07/2012

0:52

2,048

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

16:14

34,816

wintypes.dll.mui

6.2.9200.16384

26/07/2012

1:09

2,048

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

16:16

33,280

wintypes.dll.mui

6.2.9200.16384

26/07/2012

0:41

2,048

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

17:27

33,280

wintypes.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

22:05

2,048

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

17:39

16,896

wintypes.dll.mui

6.2.9200.16384

26/07/2012

0:56

2,048

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

17:29

17,408

wintypes.dll.mui

6.2.9200.16384

26/07/2012

0:56

2,048

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

17:38

17,408

wintypes.dll.mui

6.2.9200.16384

26/07/2012

0:56

2,048

combase.dll

6.2.9200.23508

08/10/2021

19:42

1,377,792

WinTypes.dll

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:56

848,384

control.exe

6.2.9200.16384

15/03/2021

11:26

114,688

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

11:17

22,849

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

12:17

22,213

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

11:21

25,612

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

11:16

43,086

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

10:36

20,318

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

14:20

23,685

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

11:52

22,522

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

13:58

26,562

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

14:31

24,695

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

11:56

23,295

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

15:40

26,232

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

14:15

22,459

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

14:21

21,114

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

13:48

22,634

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

13:48

24,596

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

11:16

23,572

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

15:07

23,865

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

14:10

37,989

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

14:18

22,008

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

14:08

23,178

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

11:17

18,403

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

14:36

18,608

CredSsp.adml

Không được lập phiên bản

10/04/2018

13:45

18,608

CredSsp.admx

Không được lập phiên bản

10/02/2018

6:06

12,449

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

08/12/2020

0:53

33,280

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

08/12/2020

0:54

42,496

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

08/12/2020

2:32

38,912

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

08/12/2020

0:53

38,400

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

08/12/2020

0:59

40,960

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

08/12/2020

0:55

41,472

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

08/12/2020

1:49

34,816

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

07/12/2020

23:47

34,816

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

08/12/2020

2:31

42,496

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

08/12/2020

0:52

35,328

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

08/12/2020

2:51

37,376

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

08/12/2020

3:54

44,032

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

08/12/2020

1:00

33,280

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

08/12/2020

2:35

38,912

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

08/12/2020

2:31

39,936

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

08/12/2020

1:59

39,936

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

08/12/2020

2:19

26,624

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

08/12/2020

2:24

25,600

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

08/12/2020

2:44

39,936

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

08/12/2020

2:38

38,912

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

08/12/2020

3:22

36,864

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

08/12/2020

0:54

39,424

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

08/12/2020

2:10

39,936

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

08/12/2020

2:20

41,984

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

08/12/2020

2:13

40,960

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

08/12/2020

2:32

37,888

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

08/12/2020

3:06

38,912

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

08/12/2020

0:54

40,448

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

08/12/2020

2:41

40,448

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23509

11/10/2021

22:23

38,400

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

08/12/2020

3:09

38,912

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

08/12/2020

2:46

36,864

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

08/12/2020

3:15

35,840

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

08/12/2020

2:44

38,400

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

08/12/2020

1:07

23,040

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

08/12/2020

2:44

23,552

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

08/12/2020

2:32

23,552

crypt32.dll

6.2.9200.23509

11/10/2021

20:30

2,113,536

adammsg.dll.mui

6.2.9200.23517

02/11/2021

0:17

919,552

adammsg.dll.mui

6.2.9200.23517

02/11/2021

0:18

916,992

adammsg.dll.mui

6.2.9200.23517

02/11/2021

0:05

997,376

adammsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

22:54

1,031,680

adammsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:14

898,048

adammsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

22:55

988,672

adammsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

22:54

927,232

adammsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

23:07

1,027,072

adammsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

23:49

952,320

adammsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

21:07

998,400

adammsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

21:10

635,904

adammsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

23:41

626,688

adammsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

21:09

917,504

adammsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

21:07

922,112

adammsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

21:16

941,568

adammsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

22:36

953,856

adammsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

23:42

951,808

adammsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

21:07

946,688

adammsg.dll.mui

6.2.9200.23517

02/11/2021

0:30

909,824

adammsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

23:59

884,736

adammsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

22:43

487,936

adammsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

21:05

498,176

adammsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

21:06

498,176

lsadb.dll

6.2.9200.23431

09/07/2021

19:24

198,656

ntdsa.dll

6.2.9200.23514

25/10/2021

20:30

138,752

ntdsmsg.dll.mui

6.2.9200.23517

02/11/2021

0:14

889,344

ntdsbmsg.dll.mui

6.2.9200.20623

06/02/2013

23:06

19,968

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

06/02/2013

23:07

58,614

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

23:09

25,550

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

23:07

8,403

ntdsmsg.dll.mui

6.2.9200.23517

02/11/2021

0:14

894,976

ntdsbmsg.dll.mui

6.2.9200.20623

06/02/2013

21:37

21,504

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

06/02/2013

21:37

58,202

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

21:39

23,914

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

21:37

7,524

ntdsmsg.dll.mui

6.2.9200.23517

02/11/2021

0:01

980,480

ntdsbmsg.dll.mui

6.2.9200.20623

06/02/2013

19:23

24,064

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

06/02/2013

19:24

61,946

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

19:29

24,076

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

19:24

7,695

ntdsmsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

22:51

1,011,200

ntdsbmsg.dll.mui

6.2.9200.20623

06/02/2013

21:21

25,600

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

06/02/2013

21:22

62,836

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

21:26

28,891

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

21:22

11,546

ntdsmsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:11

874,496

ntdsbmsg.dll.mui

6.2.9200.20623

06/02/2013

19:23

19,968

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

06/02/2013

19:24

54,538

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

19:30

22,929

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

19:24

7,255

ntdsmsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

22:50

979,968

ntdsbmsg.dll.mui

6.2.9200.20623

06/02/2013

19:23

23,552

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

06/02/2013

19:24

61,052

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

19:29

24,503

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

19:24

8,030

ntdsmsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

22:49

912,384

ntdsbmsg.dll.mui

6.2.9200.20623

06/02/2013

22:20

20,480

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

06/02/2013

22:21

66,980

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

22:23

23,646

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

22:21

7,874

ntdsmsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

23:04

997,376

ntdsbmsg.dll.mui

6.2.9200.20623

06/02/2013

19:23

24,064

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

06/02/2013

19:24

61,828

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

19:28

24,821

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

19:24

8,168

ntdsmsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

23:45

935,424

ntdsbmsg.dll.mui

6.2.9200.20623

06/02/2013

21:19

19,456

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

06/02/2013

21:20

58,408

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

21:24

25,482

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

21:19

8,284

ntdsmsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

21:03

968,192

ntdsbmsg.dll.mui

6.2.9200.20623

06/02/2013

23:28

20,992

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

06/02/2013

23:28

58,870

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

23:30

24,090

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

23:28

8,177

ntdsmsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

21:06

619,520

ntdsbmsg.dll.mui

6.2.9200.20623

06/02/2013

19:23

12,800

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

06/02/2013

19:24

40,804

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

19:29

23,027

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

19:24

8,891

ntdsmsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

23:38

589,824

ntdsbmsg.dll.mui

6.2.9200.20623

06/02/2013

22:26

13,312

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

06/02/2013

22:27

40,266

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

22:29

23,789

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

22:27

8,293

ntdsmsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

21:05

892,928

ntdsbmsg.dll.mui

6.2.9200.20623

06/02/2013

21:19

20,992

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

06/02/2013

21:21

57,744

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

21:24

23,945

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

21:20

7,444

ntdsmsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

21:03

944,128

ntdsbmsg.dll.mui

6.2.9200.20623

06/02/2013

22:28

22,528

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

06/02/2013

22:28

63,834

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

22:31

23,906

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

22:28

7,839

ntdsmsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

21:12

947,200

ntdsbmsg.dll.mui

6.2.9200.20623

06/02/2013

22:10

21,504

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

06/02/2013

22:11

59,306

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

22:13

24,779

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

22:11

8,332

ntdsmsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

22:32

940,032

ntdsbmsg.dll.mui

6.2.9200.20623

06/02/2013

21:44

22,016

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

06/02/2013

21:45

58,102

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

21:47

24,297

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

21:45

7,825

ntdsmsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

23:38

957,440

ntdsbmsg.dll.mui

6.2.9200.20623

06/02/2013

21:43

23,040

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

06/02/2013

21:44

60,378

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

21:46

24,894

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

21:44

8,080

ntdsmsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

21:01

915,968

ntdsbmsg.dll.mui

6.2.9200.20623

06/02/2013

22:15

20,992

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

06/02/2013

22:16

57,344

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

22:18

27,906

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

22:16

10,526

ntdsmsg.dll.mui

6.2.9200.23517

02/11/2021

0:27

886,784

ntdsbmsg.dll.mui

6.2.9200.20623

06/02/2013

22:22

21,504

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

06/02/2013

22:22

59,498

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

22:24

24,062

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

22:22

7,623

ntdsmsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

23:55

881,664

ntdsbmsg.dll.mui

6.2.9200.20623

06/02/2013

22:55

18,944

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

06/02/2013

22:55

55,046

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

22:58

23,889

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

22:55

7,635

ntdsmsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

22:40

479,744

ntdsbmsg.dll.mui

6.2.9200.20623

06/02/2013

21:48

9,728

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

06/02/2013

21:48

35,612

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

21:50

22,757

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

21:48

7,036

ntdsmsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

21:01

488,448

ntdsbmsg.dll.mui

6.2.9200.20623

06/02/2013

23:00

9,728

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

06/02/2013

23:01

36,708

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

23:03

22,781

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

23:00

7,059

ntdsmsg.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

21:02

488,448

ntdsbmsg.dll.mui

6.2.9200.20623

06/02/2013

21:19

9,728

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

06/02/2013

21:19

36,688

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

21:23

22,781

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

06/02/2013

21:19

7,059

ntdsai.dll

6.2.9200.23517

1/11/2021

19:36

3,147,776

ntdsa.mof

Không được lập phiên bản

02/06/2012

7:31

227,765

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

26/10/2021

0:53

79,360

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

26/10/2021

3:33

82,432

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

26/10/2021

1:53

88,064

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

26/10/2021

1:48

93,184

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

25/10/2021

20:35

78,848

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

25/10/2021

21:36

88,576

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

26/10/2021

2:27

79,872

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

26/10/2021

1:48

90,624

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

25/10/2021

21:48

84,992

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

25/10/2021

21:33

87,552

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

25/10/2021

21:32

56,832

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

26/10/2021

1:40

54,272

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

26/10/2021

1:30

79,872

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

26/10/2021

1:05

87,552

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

26/10/2021

1:45

85,504

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

26/10/2021

1:02

85,504

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

26/10/2021

1:32

87,040

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

26/10/2021

1:14

85,504

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

26/10/2021

1:39

81,920

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

25/10/2021

21:33

81,408

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

25/10/2021

21:45

44,544

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

26/10/2021

1:55

45,056

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

25/10/2021

21:32

45,056

samsrv.dll

6.2.9200.23514

25/10/2021

20:30

698,368

samlib.dll

6.2.9200.23407

25/06/2021

20:19

106,496

hal.dll

6.2.9200.23376

24/05/2021

21:41

379,152

msi.dll

5.0.9200.23509

11/10/2021

20:30

3,085,824

msimsg.dll

5.0.9200.16384

25/07/2012

19:34

25,088

msiexec.exe

5.0.9200.22503

19/06/2018

10:13

124,928

msihnd.dll

5.0.9200.22366

03/02/2018

10:14

393,216

kdcsvc.dll

6.2.9200.23518

11/11/2021

10:16

492,032

kdcsvc.mof

Không được lập phiên bản

02/06/2012

7:33

5,300

kdcsvc.dll.mui

6.2.9200.23516

30/10/2021

0:10

30,720

kdcsvc.dll.mui

6.2.9200.23516

29/10/2021

23:35

32,768

kdcsvc.dll.mui

6.2.9200.23516

29/10/2021

20:22

28,672

kdcsvc.dll.mui

6.2.9200.23516

29/10/2021

21:04

32,256

kdcsvc.dll.mui

6.2.9200.23516

29/10/2021

23:34

33,280

kdcsvc.dll.mui

6.2.9200.23516

29/10/2021

23:48

30,208

kdcsvc.dll.mui

6.2.9200.23516

29/10/2021

23:39

32,256

kdcsvc.dll.mui

6.2.9200.23516

29/10/2021

23:33

19,456

kdcsvc.dll.mui

6.2.9200.23516

29/10/2021

23:48

18,432

kdcsvc.dll.mui

6.2.9200.23516

29/10/2021

23:57

31,744

kdcsvc.dll.mui

6.2.9200.23516

29/10/2021

23:43

31,744

kdcsvc.dll.mui

6.2.9200.23516

29/10/2021

21:06

30,720

kdcsvc.dll.mui

6.2.9200.23516

29/10/2021

21:24

31,232

kdcsvc.dll.mui

6.2.9200.23516

29/10/2021

21:05

29,696

kdcsvc.dll.mui

6.2.9200.23516

29/10/2021

23:36

29,184

kdcsvc.dll.mui

6.2.9200.23516

29/10/2021

21:04

29,184

kdcsvc.dll.mui

6.2.9200.23516

29/10/2021

23:54

14,848

kdcsvc.dll.mui

6.2.9200.23516

29/10/2021

21:04

14,848

kdcsvc.dll.mui

6.2.9200.23516

30/10/2021

0:04

14,848

kernel32.dll

6.2.9200.23515

27/10/2021

22:02

1,185,792

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

21:24

792,064

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

21:00

957,952

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

21:12

888,832

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

21:23

930,304

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

22:40

1,059,840

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

21:03

1,094,656

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

23:06

890,880

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:28

890,368

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:59

1,010,688

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

02/11/2021

0:01

816,128

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

23:33

888,832

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

23:49

1,043,968

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:59

749,056

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

23:21

910,336

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:59

934,912

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

23:40

997,376

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

23:15

522,240

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

22:36

500,736

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

23:50

880,128

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

23:33

874,496

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

21:12

897,536

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

23:28

998,400

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

21:00

964,608

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

21:00

972,288

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

23:30

995,328

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

02/11/2021

1:20

961,536

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

23:53

917,504

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

02/11/2021

0:02

916,480

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

23:49

907,264

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

22:29

909,312

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

23:34

918,528

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

02/11/2021

0:01

815,616

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

23:50

848,384

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

23:50

901,632

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

23:41

333,824

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

21:00

343,040

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

22:46

343,040

KernelBase.dll

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:56

793,600

sspisrv.dll

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:56

25,088

lsass.exe

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:56

32,256

sspicli.dll

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:56

123,904

ksecdd.sys

6.2.9200.23376

24/05/2021

22:04

90,368

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

13:44

41,472

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

11:15

43,008

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

11:15

41,472

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

12:16

43,520

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

11:20

46,592

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

11:15

48,640

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

15:23

41,984

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

10:35

41,472

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

14:18

46,080

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

14:24

41,984

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

11:51

41,984

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

13:57

48,128

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

11:28

40,960

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

14:10

42,496

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

14:30

45,568

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

11:56

45,568

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

15:39

28,672

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

14:14

27,648

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

11:47

42,496

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

11:19

42,496

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

14:20

41,984

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

13:47

47,104

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

13:47

45,568

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

11:15

44,032

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

15:06

45,056

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

11:18

42,496

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

14:09

44,544

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

14:32

42,496

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

11:16

41,984

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.23516

29/10/2021

23:47

41,984

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

14:17

41,984

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

14:20

41,984

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

14:07

41,472

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

11:17

43,008

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

11:16

22,528

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

14:35

23,040

lsasrv.dll.mui

6.2.9200.22432

10/04/2018

13:44

23,040

lsasrv.dll

6.2.9200.23431

09/07/2021

19:24

1,128,448

cng.sys

6.2.9200.23199

03/11/2020

12:29

569,104

ksecpkg.sys

6.2.9200.23376

24/05/2021

22:04

159,480

appinfo.dll

6.2.9200.23395

26/05/2021

19:35

63,488

consent.exe

6.2.9200.22005

05/11/2016

11:15

112,992

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

3:03

165,376

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

26/07/2012

0:41

75,264

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

19:55

277,504

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

2:24

157,184

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

26/07/2012

0:31

69,632

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

21:22

267,776

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

0:33

160,768

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

26/07/2012

0:46

75,264

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

18:02

294,912

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

1:43

187,904

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

26/07/2012

0:41

77,312

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

19:49

325,632

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

0:33

146,944

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

21:48

61,952

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

18:01

262,144

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

0:33

185,856

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

22:06

71,168

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

16:05

312,832

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

3:20

161,280

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

22:05

71,680

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

20:16

268,800

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

0:33

183,808

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

22:05

71,168

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

15:59

329,728

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

3:13

171,520

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

26/07/2012

0:49

79,872

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

20:35

296,448

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

3:02

168,960

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

26/07/2012

1:01

73,728

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

20:32

297,984

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

0:33

111,104

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

26/07/2012

1:40

44,544

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

18:00

185,856

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

1:53

101,888

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

22:19

44,032

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

19:50

166,912

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

1:45

154,112

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

22:05

68,096

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

20:33

270,848

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

2:28

166,912

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

26/07/2012

0:50

73,728

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

20:24

284,160

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

2:56

180,736

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

22:06

75,776

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

20:53

306,688

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

2:15

181,760

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

26/07/2012

1:00

71,680

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

19:09

310,272

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

2:55

181,760

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

26/07/2012

1:06

70,656

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

18:35

304,640

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

2:20

164,352

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

22:26

78,848

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

18:07

299,008

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

2:26

161,792

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

26/07/2012

0:46

68,096

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

20:19

270,336

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

1:43

160,256

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

22:40

63,488

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

18:01

270,336

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

1:53

87,040

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

26/07/2012

0:38

34,304

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

19:51

141,824

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

1:51

90,112

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

26/07/2012

0:29

37,376

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

19:56

145,408

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

3:16

90,112

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

22:19

37,376

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

20:57

145,408

msaudite.dll

6.2.9200.21269

10/10/2014

22:38

146,944

msobjs.dll

6.2.9200.16384

25/07/2012

19:36

61,952

adtschema.dll

6.2.9200.21289

09/11/2014

20:43

719,360

BFE.DLL

6.2.9200.23514

25/10/2021

20:29

706,048

IKEEXT.DLL

6.2.9200.23514

25/10/2021

20:30

789,504

FWPUCLNT.DLL

6.2.9200.23514

25/10/2021

20:30

391,168

nshwfp.dll

6.2.9200.23514

25/10/2021

20:30

889,344

wfplwfs.sys

6.2.9200.23514

25/10/2021

21:03

94,488

wfplwfs.inf

Không được lập phiên bản

25/10/2021

18:10

9,714

NetworkSecurity-ppdlic.xrm-ms

Không được lập phiên bản

25/10/2021

20:59

2,920

npfs.sys

6.2.9200.22707

21/02/2019

8:21

49,664

ntdll.dll

6.2.9200.23508

08/10/2021

20:03

1,568,592

ntfs.sys

6.2.9200.23516

29/10/2021

20:35

1,806,600

ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.22365

01/02/2018

19:23

9,728

ocspsvcctrs.ini

Không được lập phiên bản

25/07/2012

22:07

2,960

ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

12/04/2014

2:54

10,752

ocspsvcctrs.ini

Không được lập phiên bản

26/07/2012

1:00

3,134

ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

12/04/2014

2:53

9,728

ocspsvcctrs.ini

Không được lập phiên bản

25/07/2012

21:43

2,918

ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

12/04/2014

2:53

11,264

ocspsvcctrs.ini

Không được lập phiên bản

26/07/2012

0:59

3,210

ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

12/04/2014

2:53

11,776

ocspsvcctrs.ini

Không được lập phiên bản

26/07/2012

1:00

3,098

ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.22365

01/02/2018

18:39

9,728

ocspsvcctrs.ini

Không được lập phiên bản

26/07/2012

0:59

3,028

ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

12/04/2014

5:17

10,752

ocspsvcctrs.ini

Không được lập phiên bản

25/07/2012

22:21

3,140

ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

12/04/2014

2:54

6,656

ocspsvcctrs.ini

Không được lập phiên bản

26/07/2012

1:11

2,642

ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

12/04/2014

4:41

6,144

ocspsvcctrs.ini

Không được lập phiên bản

25/07/2012

22:20

2,576

ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.22365

01/02/2018

18:42

9,728

ocspsvcctrs.ini

Không được lập phiên bản

26/07/2012

0:36

3,026

ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.22365

01/02/2018

18:39

9,728

ocspsvcctrs.ini

Không được lập phiên bản

26/07/2012

0:48

3,028

ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

12/04/2014

4:44

10,752

ocspsvcctrs.ini

Không được lập phiên bản

25/07/2012

22:30

3,188

ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.22365

01/02/2018

17:24

9,728

ocspsvcctrs.ini

Không được lập phiên bản

25/07/2012

22:08

3,126

ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

12/04/2014

4:44

10,240

ocspsvcctrs.ini

Không được lập phiên bản

26/07/2012

0:49

3,064

ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.22365

01/02/2018

18:42

9,728

ocspsvcctrs.ini

Không được lập phiên bản

26/07/2012

0:52

3,092

ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.22365

01/02/2018

19:10

9,728

ocspsvcctrs.ini

Không được lập phiên bản

25/07/2012

22:12

2,828

ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

12/04/2014

4:47

5,120

ocspsvcctrs.ini

Không được lập phiên bản

26/07/2012

1:05

2,464

ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

12/04/2014

5:36

5,120

ocspsvcctrs.ini

Không được lập phiên bản

25/07/2012

22:13

2,480

ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

12/04/2014

5:13

5,120

ocspsvcctrs.ini

Không được lập phiên bản

26/07/2012

1:11

2,460

ocspsvc.exe

6.2.9200.23272

09/01/2021

10:18

272,384

OcspSvcCtrs.h

Không được lập phiên bản

02/06/2012

7:34

1,569

ocspsvcctrs.ini

Không được lập phiên bản

02/06/2012

7:34

2,918

ntoskrnl.exe

6.2.9200.23516

29/10/2021

20:35

6,158,072

msw3prt.dll

6.2.9200.23509

11/10/2021

20:30

104,960

winspool.drv

6.2.9200.23509

11/10/2021

20:30

460,288

pdc.sys

6.2.9200.22202

07/07/2017

17:37

70,496

pdc-mw.ptxml

Không được lập phiên bản

01/02/2013

17:37

3,997

rdpvideominiport.sys

6.2.9200.16384

25/07/2012

20:17

27,888

rdpcorets.dll

6.2.9200.23509

11/10/2021

20:30

3,256,320

rdpudd.dll

6.2.9200.22104

03/03/2017

22:36

235,520

msrpc.sys

6.2.9200.23489

1/10/2021

19:06

317,688

rpcrt4.dll

6.2.9200.23489

1/10/2021

18:51

997,888

credssp.dll

6.2.9200.21703

Ngày 16 tháng 11 năm 2015

23:59

20,480

TSpkg.dll

6.2.9200.23516

29/10/2021

19:25

97,280

tspkg.mof

Không được lập phiên bản

02/06/2012

7:33

964

wdigest.dll

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:56

202,240

kerberos.dll

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:56

788,480

netlogon.dll

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:56

743,936

msv1_0.dll

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:56

291,840

SHCore.dll

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:56

485,376

mrxsmb10.sys

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:45

282,624

mrxsmb20.sys

6.2.9200.23454

09/08/2021

20:30

175,616

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

23:12

61,440

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

19:06

61,440

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

18:04

69,632

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

22:58

71,680

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

18:04

57,856

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

18:04

66,048

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

19:07

61,440

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

18:04

67,584

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

23:10

66,048

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

19:07

66,048

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

18:04

40,448

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

19:32

38,400

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

22:48

59,392

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

23:18

64,512

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

19:44

66,048

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

19:07

64,512

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

19:07

64,512

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

22:39

61,440

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

22:40

60,928

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

23:13

61,440

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

19:10

31,232

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

23:55

31,744

mrxsmb.sys.mui

6.2.9200.21179

16/07/2014

19:24

31,744

mrxsmb.sys

6.2.9200.23454

09/08/2021

20:29

353,280

srvnet.sys

6.2.9200.23402

08/06/2021

17:58

217,600

srv.sys

6.2.9200.23402

08/06/2021

17:59

398,336

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

23:19

66,048

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

19:16

63,488

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

18:16

72,704

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

23:05

78,336

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

18:16

61,440

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

18:16

71,168

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

19:16

65,536

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

23:17

67,584

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

19:17

69,120

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

18:16

40,448

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

19:39

38,912

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

22:55

62,976

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

23:25

70,144

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

19:51

66,560

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

19:16

70,144

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

19:16

69,632

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

22:46

66,560

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

22:48

65,024

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

23:19

64,512

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

19:18

31,744

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

17/07/2014

0:04

32,256

srv2.sys.mui

6.2.9200.21172

16/07/2014

19:30

32,256

srv2.sys

6.2.9200.23402

08/06/2021

17:59

601,088

rdpcore.dll

6.2.9200.23509

11/10/2021

20:30

3,502,080

rdpcore.mof

Không được lập phiên bản

02/06/2012

7:31

1,312

rdp4vs.dll

6.2.9200.23509

11/10/2021

20:30

2,702,336

rdp4vs.mof

Không được lập phiên bản

02/06/2012

7:32

1,155

rdpwd.sys

6.2.9200.23509

11/10/2021

20:19

208,896

lsm.dll

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:56

404,992

workerdd.dll

6.2.9200.21012

11/04/2014

23:58

14,848

mstscax.mof

Không được lập phiên bản

02/06/2012

7:31

2,055

aaclient.mof

Không được lập phiên bản

02/06/2012

7:30

1,261

mstscax.dll

6.2.9200.23509

11/10/2021

20:30

5,992,960

aaclient.dll

6.2.9200.21544

09/07/2015

13:16

322,560

tsgqec.dll

6.2.9200.23431

09/07/2021

19:24

44,032

termsrv.dll

6.2.9200.23509

11/10/2021

20:30

689,152

rdsdwmdr.dll

6.2.9200.16384

25/07/2012

20:07

19,456

twinui.dll

6.2.9200.23395

26/05/2021

19:35

9,370,112

nhập văn bản mới nhất

Không được lập phiên bản

11/10/2021

21:00

2,889

Windows. SystemToast.Share.lnk

Không được lập phiên bản

06/02/2013

15:30

1,547

Windows. SystemToast.AutoPlay.lnk

Không được lập phiên bản

06/02/2013

15:30

1,454

usercpl.dll

6.2.9200.23297

18/02/2021

0:01

1,044,992

usercpl.ptxml

Không được lập phiên bản

10/10/2012

17:40

789

win32k.sys

6.2.9200.23509

11/10/2021

20:20

3,535,360

win32k.ptxml

Không được lập phiên bản

25/07/2012

13:29

4,172

winlogon.exe

6.2.9200.23431

09/07/2021

19:24

546,304

wow64.dll

6.2.9200.22978

27/01/2020

21:11

258,560

wow64cpu.dll

6.2.9200.22376

23/02/2018

19:24

12,800

ntvdm64.dll

6.2.9200.22978

27/01/2020

21:11

16,384

GdiPlus.dll

6.2.9200.23512

20/10/2021

19:07

1,733,632

bcrypt.dll

6.2.9200.22037

19/11/2016

6:23

98,304

combase.dll

6.2.9200.23508

08/10/2021

19:24

978,432

WinTypes.dll

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:36

480,256

samlib.dll

6.2.9200.23407

25/06/2021

20:01

65,024

msi.dll

5.0.9200.23509

11/10/2021

19:52

2,466,304

msimsg.dll

5.0.9200.16384

25/07/2012

19:43

25,088

kernel32.dll

6.2.9200.23515

27/10/2021

21:31

974,848

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:08

792,064

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:07

957,952

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:49

888,832

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:09

930,304

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

19:59

1,059,840

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

21:23

1,094,656

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:03

890,880

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

19:21

890,368

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:02

1,010,688

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:05

816,128

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:31

888,832

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:28

1,043,968

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

21:45

749,056

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:04

910,336

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:25

934,912

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

19:59

997,376

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:12

522,240

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:20

500,736

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:29

880,128

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

19:59

874,496

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

21:49

897,536

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

21:50

998,400

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

19:59

964,608

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:12

972,288

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

21:04

995,328

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

21:27

961,536

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:36

917,504

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:39

916,480

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

22:00

907,264

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:05

909,312

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:01

918,528

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:17

815,616

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:32

848,384

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:11

901,632

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

21:55

334,336

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:31

343,040

KernelBase.dll.mui

6.2.9200.23517

1/11/2021

20:15

343,040

KernelBase.dll

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:24

638,976

sspicli.dll

6.2.9200.20984

09/03/2014

18:34

99,840

FWPUCLNT.DLL

6.2.9200.23514

25/10/2021

19:48

250,880

nshwfp.dll

6.2.9200.23514

25/10/2021

19:48

702,464

ntdll.dll

6.2.9200.23508

08/10/2021

19:41

1,368,104

rpcrt4.dll

6.2.9200.23489

1/10/2021

17:39

674,304

wdigest.dll

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:36

175,616

kerberos.dll

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:35

645,632

netlogon.dll

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:35

638,976

msv1_0.dll

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:35

259,072

twinui.dll

6.2.9200.23395

26/05/2021

19:17

8,430,592

wow64_win32k.ptxml

Không được lập phiên bản

11/02/2013

16:09

4,172

ntvdm64.dll

6.2.9200.22376

22/02/2018

11:34

13,824

user.exe

6.2.9200.22376

22/02/2018

11:34

3,072

wow32.dll

6.2.9200.22376

22/02/2018

11:35

5,120

acwow64.dll

6.2.9200.22376

22/02/2018

11:26

36,352

setup16.exe

3.1.0.1918

22/02/2018

11:33

25,600

instnm.exe

6.2.9200.22376

22/02/2018

11:33

8,704

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

22:30

46,080

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

22:31

53,248

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

0:09

49,152

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:56

49,152

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

22:31

55,808

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:39

58,368

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

0:00

46,592

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

22:30

46,080

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

22:30

53,248

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:32

48,640

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:40

50,688

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

22:50

56,320

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:51

40,960

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

0:01

50,176

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:37

52,736

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

1:08

50,688

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

22:31

31,232

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:41

29,696

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:33

52,224

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

0:55

50,176

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:58

47,104

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:32

54,272

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:32

52,224

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:38

50,176

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

0:46

52,224

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:56

51,200

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:32

51,200

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:32

50,176

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:36

48,128

authui.dll.mui

6.2.9200.23509

11/10/2021

20:40

50,688

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:32

49,152

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:31

48,640

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

0:16

50,176

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

03/05/2013

23:47

51,200

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

0:28

24,064

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

0:32

24,576

authui.dll.mui

6.2.9200.20708

04/05/2013

0:07

24,576

authui.dll

6.2.9200.23395

26/05/2021

19:17

2,068,992

authui-ppdlic.xrm-ms

Không được lập phiên bản

11/10/2021

20:04

2,894

actxprxy.dll

6.2.9200.23395

26/05/2021

19:17

756,736

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22431

09/04/2018

10:04

415,744

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22431

09/04/2018

10:56

417,280

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22431

09/04/2018

10:16

429,568

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22431

09/04/2018

10:14

435,712

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22008

12/10/2016

9:55

406,016

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22431

09/04/2018

10:27

427,520

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22431

09/04/2018

10:18

422,400

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22431

09/04/2018

10:04

434,688

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22431

09/04/2018

10:39

426,496

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22431

09/04/2018

11:33

425,984

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22431

09/04/2018

10:51

366,592

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22431

09/04/2018

10:19

366,592

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22431

09/04/2018

10:13

411,136

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22431

09/04/2018

10:28

425,984

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22431

09/04/2018

10:10

430,080

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22431

09/04/2018

10:14

419,328

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22431

09/04/2018

10:14

421,888

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22431

09/04/2018

10:19

420,352

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22431

09/04/2018

10:15

412,672

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22431

09/04/2018

10:03

408,576

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22431

09/04/2018

10:25

350,208

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22431

09/04/2018

10:04

351,232

advapi32.dll.mui

6.2.9200.22431

09/04/2018

10:03

351,232

advapi32.dll

6.2.9200.23380

02/06/2021

14:25

665,088

ole32.dll

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:40

1,010,120

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

15:16

34,304

wintypes.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

23:36

2,048

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

15:05

34,816

wintypes.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

23:36

2,048

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

15:37

39,424

wintypes.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

22:09

2,048

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

15:09

39,424

wintypes.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

22:19

2,048

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

14:19

32,768

wintypes.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

20:26

2,048

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

16:08

38,400

wintypes.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

22:11

2,048

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

15:04

35,328

wintypes.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

21:44

2,048

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

15:30

39,424

wintypes.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

21:44

2,048

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

15:08

36,352

wintypes.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

21:46

2,048

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

15:08

37,888

wintypes.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

21:45

2,048

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

15:06

23,552

wintypes.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

23:38

2,048

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

15:27

22,016

wintypes.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

21:47

2,048

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

15:31

33,792

wintypes.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

23:38

2,048

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

16:07

36,864

wintypes.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

21:45

2,048

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

15:28

38,912

wintypes.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

21:45

2,048

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

16:16

36,352

wintypes.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

22:26

2,048

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

16:14

37,376

wintypes.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

22:37

2,048

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

15:03

34,816

wintypes.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

21:47

2,048

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

15:42

33,280

wintypes.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

22:04

2,048

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

15:02

33,280

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

15:02

16,896

wintypes.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

23:38

2,048

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

15:17

17,408

wintypes.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

23:38

2,048

combase.dll.mui

6.2.9200.22141

14/04/2017

15:58

17,408

wintypes.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

23:38

2,048

control.exe

6.2.9200.16384

15/03/2021

11:39

113,664

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

08/12/2020

1:24

33,280

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

07/12/2020

23:38

42,496

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

08/12/2020

0:23

38,912

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

07/12/2020

23:51

38,400

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

08/12/2020

0:18

40,960

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

07/12/2020

23:20

41,472

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

07/12/2020

23:34

34,816

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

07/12/2020

22:34

34,816

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

08/12/2020

0:11

42,496

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

07/12/2020

23:41

35,328

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

07/12/2020

23:49

37,376

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

07/12/2020

23:47

44,032

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

08/12/2020

0:23

33,280

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

07/12/2020

23:21

38,912

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

07/12/2020

23:24

39,936

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

08/12/2020

0:26

39,936

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

07/12/2020

23:42

26,624

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

08/12/2020

0:21

25,600

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

07/12/2020

23:27

39,936

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

08/12/2020

0:31

38,912

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

07/12/2020

23:35

36,864

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

08/12/2020

0:07

39,424

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

07/12/2020

23:22

39,936

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

08/12/2020

0:31

41,984

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

08/12/2020

0:10

40,960

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

08/12/2020

0:32

37,888

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

08/12/2020

0:25

38,912

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

07/12/2020

23:22

40,448

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

08/12/2020

0:21

40,448

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23509

11/10/2021

21:46

38,400

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

07/12/2020

23:23

38,912

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

07/12/2020

23:23

36,864

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

07/12/2020

23:49

35,840

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

07/12/2020

23:26

38,400

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

08/12/2020

0:27

23,040

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

07/12/2020

23:20

23,552

crypt32.dll.mui

6.2.9200.23246

08/12/2020

0:16

23,552

crypt32.dll

6.2.9200.23509

11/10/2021

19:52

1,891,328

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

25/10/2021

20:37

79,360

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

25/10/2021

20:54

82,432

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

25/10/2021

21:38

88,064

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

25/10/2021

20:37

93,184

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

25/10/2021

20:02

78,848

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

25/10/2021

20:40

88,576

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

25/10/2021

21:20

79,872

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

25/10/2021

20:59

90,624

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

25/10/2021

21:27

84,992

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

25/10/2021

20:37

87,552

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

25/10/2021

21:17

56,832

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

25/10/2021

20:37

54,272

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

25/10/2021

21:15

79,872

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

25/10/2021

21:24

87,552

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

25/10/2021

21:26

85,504

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

25/10/2021

20:41

85,504

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

25/10/2021

20:57

87,040

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

25/10/2021

21:28

85,504

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

25/10/2021

20:39

81,920

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

25/10/2021

20:45

81,408

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

25/10/2021

20:47

44,544

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

25/10/2021

21:12

45,056

samsrv.dll.mui

6.2.9200.23514

25/10/2021

20:37

45,056

msiexec.exe

5.0.9200.23395

26/05/2021

19:17

92,672

msihnd.dll

5.0.9200.22998

24/02/2020

20:15

295,424

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

10/10/2014

23:46

165,376

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

23:43

75,264

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

18:48

277,504

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

0:10

157,184

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

23:43

69,632

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

17:20

267,776

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

10/10/2014

22:34

160,768

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

22:28

75,264

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

15:53

294,912

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

0:35

187,904

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

21:45

77,312

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

17:10

325,632

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

10/10/2014

22:30

146,944

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

20:27

61,952

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

15:53

262,144

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

10/10/2014

22:33

185,856

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

22:01

71,168

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

13:41

312,832

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

0:08

161,280

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

23:41

71,680

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

17:31

268,800

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

10/10/2014

22:32

183,808

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

21:45

71,168

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

13:41

329,728

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

10/10/2014

23:52

171,520

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

23:47

79,872

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

17:23

296,448

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

10/10/2014

23:43

168,960

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

21:59

73,728

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

17:16

297,984

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

10/10/2014

22:33

111,104

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

23:34

44,544

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

15:53

185,856

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

10/10/2014

23:43

101,888

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

21:48

44,032

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

17:42

166,912

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

0:08

154,112

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

23:43

68,096

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

17:52

270,848

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

1:10

166,912

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

23:37

73,728

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

18:07

284,160

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

0:03

180,736

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

22:59

75,776

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

17:34

306,688

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

0:43

181,760

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

22:12

71,680

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

16:28

310,272

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

10/10/2014

23:43

181,760

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

21:48

70,656

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

16:27

304,640

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

10/10/2014

23:53

164,352

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

21:47

78,848

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

15:42

299,008

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

1:01

161,792

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

22:08

68,096

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

17:42

270,336

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

0:34

160,256

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

23:43

63,488

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21345

15/01/2015

15:11

270,336

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

10/10/2014

23:46

87,040

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

23:38

34,304

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

17:33

141,824

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

1:11

90,112

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

23:34

37,376

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

18:47

145,408

msaudite.dll.mui

6.2.9200.21269

11/10/2014

0:38

90,112

msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

25/07/2012

23:34

37,376

adtschema.dll.mui

6.2.9200.21289

10/11/2014

17:56

145,408

msaudite.dll

6.2.9200.21269

10/10/2014

21:35

146,944

msobjs.dll

6.2.9200.16384

25/07/2012

19:47

61,952

adtschema.dll

6.2.9200.21289

09/11/2014

19:40

719,360

winspool.drv

6.2.9200.23509

11/10/2021

19:52

356,352

credssp.dll

6.2.9200.21703

Ngày 17 tháng 11 năm 2015

0:08

17,408

TSpkg.dll

6.2.9200.23516

29/10/2021

19:05

79,872

tspkg.mof

Không được lập phiên bản

02/06/2012

7:33

964

SHCore.dll

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:36

390,144

rdpcore.dll

6.2.9200.23509

11/10/2021

19:52

2,950,144

rdpcore.mof

Không được lập phiên bản

02/06/2012

7:31

1,312

mstscax.mof

Không được lập phiên bản

02/06/2012

7:31

2,055

aaclient.mof

Không được lập phiên bản

02/06/2012

7:30

1,261

mstscax.dll

6.2.9200.23509

11/10/2021

19:52

5,102,592

aaclient.dll

6.2.9200.22822

06/07/2019

9:55

269,824

tsgqec.dll

6.2.9200.16384

25/07/2012

20:20

37,376

usercpl.dll

6.2.9200.23376

24/05/2021

20:36

961,536

usercpl.ptxml

Không được lập phiên bản

10/10/2012

17:42

789

GdiPlus.dll

6.2.9200.23512

20/10/2021

19:06

1,357,312

Tham khảo

Để biết thông tin về SSU, hãy xem các bài viết sau đây:

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×