You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Tóm tắt

Bản cập nhật này giải quyết các vấn đề sau đây:

  • Giải quyết sự cố đã biết có thể gây ra lỗi xác thực liên quan đến vé Kerberos mà bạn đã mua từ Dịch vụ cho Người dùng thành Tự (S4U2 họ). Bản cập nhật này cũng giải quyết các lỗi của tùy chọn S4U2Proxy với Protocol Transition xảy ra vì dịch vụ xác thực không thể lấy được vé bằng chứng. Sự cố này xảy ra sau khi bạn cài đặt các bản cập nhật bảo mật 09/11/2021 trên bộ điều khiển miền (DC) đang chạy Windows Server.

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Hiện chúng tôi không biết về mọi sự cố ảnh hưởng đến bản cập nhật này.

Cách tải bản cập nhật này

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến website Danh mục Cập nhật của Microsoft.

Điều kiện tiên quyết 

Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt bản cập nhật ngăn xếp dịch vụ (SSU) mới nhất trước khi áp dụng bản cập nhật này. SSU mới nhất cho Windows Server 2008 Gói Dịch vụ 2 có thể được tìm thấy trong ADV990001 trong | Các bản cập nhật ngăn xếp Dịch vụ mới nhất

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau đây.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

cpu.inf

Không được lập phiên bản

29/10/2021

17:47

20,332

processr.sys

6.0.6003.21280

29/10/2021

18:26

41,472

intelppm.sys

6.0.6003.21280

29/10/2021

18:26

41,984

amdk7.sys

6.0.6003.21280

29/10/2021

18:26

41,472

amdk8.sys

6.0.6003.21280

29/10/2021

18:26

44,032

crusoe.sys

6.0.6003.21280

29/10/2021

18:26

41,472

viac7.sys

6.0.6003.21280

29/10/2021

18:26

41,984

hal.inf

Không được lập phiên bản

29/10/2021

17:47

3,630

halacpi.dll

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:33

140,000

halmacpi.dll

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:33

171,248

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:45

32,768

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:47

32,768

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:51

32,768

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:46

32,768

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:50

36,864

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:48

36,864

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:07

32,768

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:46

32,768

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:50

32,768

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:47

32,768

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:48

36,864

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:52

28,672

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

21:02

32,768

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

21:09

32,768

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:46

32,768

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

21:02

24,576

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:50

24,576

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

21:09

32,768

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

21:08

32,768

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

21:11

32,768

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

21:05

32,768

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:52

32,768

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:58

32,768

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:47

32,768

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:51

32,768

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

21:01

32,768

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:53

32,768

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:57

32,768

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

21:00

32,768

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:55

32,768

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

21:01

32,768

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:53

32,768

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:53

32,768

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:50

20,480

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

21:14

20,480

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:06

380,928

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:22

389,120

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:08

385,024

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:08

385,024

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:11

401,408

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:33

266,240

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:11

393,216

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:23

385,024

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:10

393,216

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:16

376,832

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:27

393,216

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:28

389,120

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:11

360,448

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:23

360,448

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:15

385,024

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:06

389,120

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:14

393,216

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:01

389,120

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:12

389,120

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:10

393,216

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:13

385,024

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:13

385,024

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:07

356,352

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:17

348,160

advapi32.dll

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:28

823,296

authui.dll

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:03

1,993,728

winload.exe

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:33

1,018,112

winresume.exe

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:33

933,104

setbcdlocale.dll

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:28

46,592

winload.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:18

26,624

winresume.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:16

19,456

winload.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:05

26,624

winresume.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:03

19,456

winload.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:04

27,136

winresume.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:02

19,456

winload.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:07

27,136

winresume.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:06

19,456

winload.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:29

26,112

winresume.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:28

19,456

winload.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:07

26,624

winresume.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:05

19,456

winload.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:19

26,624

winresume.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:18

19,456

winload.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:06

26,624

winresume.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:04

19,456

winload.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:23

26,624

winresume.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:21

19,456

winload.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:24

26,624

winresume.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:22

19,456

winload.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:08

25,600

winresume.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:07

19,456

winload.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:20

25,600

winresume.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:19

19,456

winload.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:12

26,624

winresume.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:10

19,456

winload.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:02

26,624

winresume.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:01

19,456

winload.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:11

27,136

winresume.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:09

19,456

winload.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:56

26,624

winresume.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:54

19,456

winload.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:08

26,624

winresume.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:06

19,456

winload.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:07

26,624

winresume.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:05

19,456

winload.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:09

26,624

winresume.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:07

19,456

winload.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:09

26,112

winresume.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:07

19,456

winload.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:04

25,088

winresume.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:03

19,456

winload.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:05

25,088

winresume.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:03

19,456

winload.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:14

25,088

winresume.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:13

19,456

winload.exe

6.0.6003.20684

14/07/2021

13:23

1,018,080

winresume.exe

6.0.6002.24259

14/07/2021

13:23

931,560

ci.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:07

10,240

ci.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:32

9,728

ci.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:10

10,240

ci.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:09

10,240

ci.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:27

10,752

ci.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:10

8,192

ci.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:05

9,728

ci.dll

6.0.6003.21241

20/09/2021

18:07

657,632

driver.stl

Không được lập phiên bản

14/07/2021

13:21

4,953

ole32.dll

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:16

1,330,688

rpcss.dll

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:16

557,568

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

11/10/2021

4:01

3,584

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

11/10/2021

4:01

24,576

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:48

3,584

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:49

28,672

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:51

3,584

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:53

28,672

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:53

3,584

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:54

32,768

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:49

3,584

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:51

32,768

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:15

3,584

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:16

28,672

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:57

3,584

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:59

32,768

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:48

3,584

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:50

28,672

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:51

3,584

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:52

32,768

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:44

3,584

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:45

24,576

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:45

3,584

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:46

32,768

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

10/10/2021

21:15

3,584

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

10/10/2021

21:15

32,768

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

20:03

3,584

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

20:04

24,576

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

20:09

3,584

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

20:10

20,480

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

10/10/2021

6:23

3,584

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

10/10/2021

6:23

28,672

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:43

3,584

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:44

32,768

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:46

3,584

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:48

32,768

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

20:01

3,584

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

20:02

32,768

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:54

3,584

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:55

32,768

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:56

3,584

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:57

28,672

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:50

3,584

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:52

28,672

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:48

3,584

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:50

28,672

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:47

3,584

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:48

20,480

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:46

3,584

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:47

20,480

comcat.dll

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:16

7,168

oleres.dll

6.0.6003.21272

08/10/2021

18:17

23,552

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:47

45,056

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:49

53,248

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:53

49,152

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:48

49,152

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:52

53,248

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:50

53,248

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:08

45,056

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:49

53,248

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:52

49,152

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:49

49,152

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:50

57,344

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:54

45,056

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

21:04

49,152

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

21:12

53,248

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

21:04

36,864

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:52

36,864

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

21:11

53,248

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

21:10

49,152

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

21:13

49,152

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

21:08

49,152

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:55

53,248

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

21:01

53,248

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:49

53,248

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:53

49,152

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

21:03

49,152

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:55

53,248

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:59

53,248

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

21:02

49,152

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:57

49,152

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

21:03

49,152

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:55

49,152

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:54

49,152

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:52

36,864

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

21:15

36,864

crypt32.dll

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:03

1,562,112

cryptnet.dll

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:03

98,304

cryptsvc.dll

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:03

138,752

cryptui.dll

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:03

972,800

csrsrv.dll

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:28

49,664

adammsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:37

798,720

adammsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:30

864,256

adammsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

4:44

782,336

adammsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:35

864,256

adammsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:37

888,832

adammsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:29

827,392

adammsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:45

864,256

adammsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:39

561,152

adammsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:26

552,960

adammsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:53

798,720

adammsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:54

819,200

adammsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:28

831,488

adammsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:17

835,584

adammsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:30

819,200

adammsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:17

790,528

adammsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:26

770,048

adammsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:22

434,176

adammsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:27

446,464

ntdsa.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:32

98,304

ntdsa.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:57

98,304

ntdsa.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:01

69,632

ntdsa.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:31

98,304

ntdsa.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:31

98,304

ntdsa.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:53

98,304

ntdsa.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:51

98,304

ntdsa.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:36

98,304

ntdsa.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:49

98,304

ntdsa.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:56

98,304

ntdsa.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:33

98,304

ntdsa.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:32

98,304

ntdsa.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:35

98,304

ntdsa.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:36

98,304

ntdsa.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:33

98,304

ntdsa.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:55

98,304

ntdsa.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:44

98,304

ntdsa.dll

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:00

43,520

ntdsmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:35

774,144

ntdsbmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:37

20,480

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:36

58,268

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:34

25,448

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:32

8,368

ntdsmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:29

851,968

ntdsbmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:30

24,576

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:29

61,426

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:28

24,063

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:25

7,695

ntdsmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

4:43

765,952

ntdsbmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

4:44

20,480

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

02/11/2021

4:44

54,066

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

4:43

22,929

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

4:41

7,255

ntdsmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:34

856,064

ntdsbmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:36

24,064

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:35

60,886

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:33

24,503

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:31

8,039

ntdsmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:36

868,352

ntdsbmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:38

24,576

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:37

61,250

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:35

24,821

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:33

8,168

ntdsmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:28

819,200

ntdsbmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:30

19,968

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:29

57,884

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:27

25,482

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:25

8,284

ntdsmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:44

839,680

ntdsbmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:45

21,504

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:45

58,338

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:43

24,094

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:41

8,177

ntdsmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:38

548,864

ntdsbmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:39

13,312

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:39

40,356

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:38

23,021

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:36

8,879

ntdsmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:25

524,288

ntdsbmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:26

13,824

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:26

39,874

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:24

23,790

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:23

8,293

ntdsmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:52

823,296

ntdsbmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:54

23,040

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:53

63,304

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:51

23,845

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:49

7,788

ntdsmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:53

823,296

ntdsbmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:55

22,016

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:54

58,758

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:52

24,763

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:50

8,330

ntdsmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:27

819,200

ntdsbmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:28

22,528

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:27

57,464

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:26

24,293

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:23

7,823

ntdsmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:15

839,680

ntdsbmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:17

24,064

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:16

59,978

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:14

24,922

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:12

8,115

ntdsmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:29

798,720

ntdsbmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:31

21,504

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:30

57,012

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:28

27,903

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:26

10,526

ntdsmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:16

774,144

ntdsbmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:17

22,016

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:17

58,996

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:15

24,062

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:13

7,623

ntdsmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:25

770,048

ntdsbmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:27

19,456

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:26

54,530

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:24

23,889

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:22

7,635

ntdsmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:22

430,080

ntdsbmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:23

10,240

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:22

34,640

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:21

22,766

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:19

7,024

ntdsmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:26

438,272

ntdsbmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:27

10,240

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:26

36,302

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:25

22,778

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:23

7,059

ntdsai.dll

6.0.6003.21282

02/11/2021

4:39

1,983,488

ntdsa.mof

Không được lập phiên bản

Ngày 1 tháng 7 năm 2021

20:21

227,725

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:36

77,824

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:36

81,920

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:53

81,920

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

19:01

86,016

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

19:00

90,112

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:04

69,632

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:35

86,016

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:36

81,920

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:35

90,112

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:52

73,728

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:57

86,016

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:54

86,016

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:39

65,536

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:52

61,440

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:57

81,920

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

19:00

86,016

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:35

86,016

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:37

86,016

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:36

86,016

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:39

86,016

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:41

81,920

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:38

81,920

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:58

53,248

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:47

53,248

samsrv.dll

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:00

506,880

samsrv.mof

Không được lập phiên bản

14/07/2021

13:20

61,288

samlib.dll

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:00

64,512

msi.dll

4.5.6003.21274

13/10/2021

20:03

2,287,104

msimsg.dll

4.5.6003.21274

13/10/2021

19:02

2,560

msiexec.exe

4.5.6003.21274

13/10/2021

19:02

73,216

msihnd.dll

4.5.6003.21274

13/10/2021

20:03

332,800

kdcsvc.dll

6.0.6003.21283

11/11/2021

10:10

330,240

kdcsvc.mof

Không được lập phiên bản

27/07/2021

12:03

5,300

kdcsvc.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:18

32,768

kdcsvc.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:04

36,864

kdcsvc.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:29

28,672

kdcsvc.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:07

32,768

kdcsvc.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:05

36,864

kdcsvc.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:23

32,768

kdcsvc.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:24

32,768

kdcsvc.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:08

24,576

kdcsvc.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:20

24,576

kdcsvc.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:02

32,768

kdcsvc.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:10

32,768

kdcsvc.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:56

32,768

kdcsvc.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:08

32,768

kdcsvc.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:06

32,768

kdcsvc.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:09

32,768

kdcsvc.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:09

32,768

kdcsvc.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:04

20,480

kdcsvc.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:14

20,480

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:17

651,264

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:23

782,336

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:30

720,896

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:35

757,760

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:23

856,064

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:24

884,736

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

4:39

729,088

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:28

819,200

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:23

667,648

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:27

720,896

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:30

843,776

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:23

618,496

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:37

741,376

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:22

757,760

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:38

811,008

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:34

430,080

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:21

413,696

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:17

716,800

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:21

712,704

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:48

729,088

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:46

811,008

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:47

782,336

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:21

790,528

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:09

811,008

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:21

778,240

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:23

745,472

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:21

745,472

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:10

733,184

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:20

741,376

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:10

749,568

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:19

671,744

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:19

688,128

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:20

737,280

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:17

282,624

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:21

294,912

kernel32.dll

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:28

900,096

appinfo.dll

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:03

33,280

consent.exe

6.0.6003.21274

13/10/2021

19:03

82,432

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:06

159,744

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:03

69,632

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:04

229,376

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:06

28,672

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:22

176,128

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:18

81,920

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:20

245,760

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:21

32,768

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:08

167,936

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:05

73,728

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:06

241,664

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:08

32,768

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:08

167,936

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:05

81,920

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:06

262,144

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:07

32,768

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:11

196,608

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:08

81,920

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:09

286,720

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:11

32,768

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:33

155,648

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:30

69,632

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:31

233,472

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:33

28,672

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:11

192,512

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:08

77,824

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:09

274,432

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:10

32,768

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:23

172,032

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:20

77,824

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:21

237,568

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:22

32,768

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:09

192,512

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:06

77,824

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:08

290,816

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:09

32,768

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:15

147,456

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:13

69,632

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:14

221,184

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:15

28,672

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:27

180,224

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:24

86,016

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:25

262,144

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:26

32,768

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:27

176,128

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:24

81,920

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:26

262,144

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:27

32,768

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:11

118,784

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:08

53,248

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:09

167,936

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:10

24,576

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:23

110,592

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:21

53,248

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:22

151,552

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:23

24,576

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:15

163,840

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:12

73,728

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:13

241,664

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:15

32,768

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:06

176,128

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:03

81,920

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:04

253,952

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:06

32,768

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:14

188,416

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:11

81,920

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:12

270,336

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:14

32,768

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:00

192,512

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:57

77,824

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:58

274,432

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:59

32,768

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:12

192,512

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:09

77,824

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:10

270,336

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:12

32,768

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:10

172,032

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:07

86,016

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:08

266,240

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:10

32,768

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:13

172,032

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:10

73,728

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:11

241,664

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:13

32,768

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:13

167,936

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:10

69,632

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:11

241,664

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:13

28,672

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:07

98,304

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:05

40,960

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:06

131,072

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:07

24,576

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:17

98,304

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:15

45,056

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:16

135,168

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:17

24,576

msaudite.dll

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:28

146,432

msobjs.dll

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:28

58,880

adtschema.dll

6.0.6003.21280

29/10/2021

18:26

620,544

auditpol.exe

6.0.6003.21280

29/10/2021

18:28

41,984

mssign32.dll

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:03

46,592

netevent.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:16

241,664

netevent.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:03

249,856

netevent.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:02

278,528

netevent.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:06

299,008

netevent.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:28

241,664

netevent.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:05

274,432

netevent.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:18

237,568

netevent.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:04

278,528

netevent.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:21

262,144

netevent.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:22

270,336

netevent.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:07

155,648

netevent.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:19

147,456

netevent.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:10

237,568

netevent.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:00

262,144

netevent.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:09

258,048

netevent.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:54

262,144

netevent.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:06

270,336

netevent.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:05

249,856

netevent.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:07

241,664

netevent.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:07

241,664

netevent.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:03

110,592

netevent.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:13

110,592

netevent.dll

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:28

17,920

BFE.DLL

6.0.6003.21277

25/10/2021

20:02

334,848

IKEEXT.DLL

6.0.6003.21277

25/10/2021

20:02

446,464

FWPKCLNT.SYS

6.0.6003.21277

25/10/2021

20:06

99,568

FWPUCLNT.DLL

6.0.6003.21277

25/10/2021

20:02

596,992

WFP. TMF

Không được lập phiên bản

25/10/2021

19:05

218,580

WFP. MOF

Không được lập phiên bản

14/07/2021

13:21

814

npfs.sys

6.0.6003.21280

29/10/2021

18:26

35,328

ntdll.dll

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:29

1,215,680

ntfs.sys

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:33

1,085,680

ntoskrnl.exe

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:33

3,505,920

ntkrnlpa.exe

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:33

3,602,176

msw3prt.dll

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:03

112,128

winspool.drv

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:03

262,656

msrpc.sys

6.0.6003.21278

27/10/2021

21:55

164,064

rpcrt4.dll

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:28

785,408

spsys.sys

6.0.6002.24298

29/10/2021

18:03

342,528

srvnet.sys

6.0.6003.21280

29/10/2021

18:26

104,448

srv.sys

6.0.6003.21280

29/10/2021

18:26

306,688

srv2.sys

6.0.6003.21280

29/10/2021

18:26

149,504

smss.exe

6.0.6003.21280

29/10/2021

18:26

65,024

rdpwd.sys

6.0.6003.21274

13/10/2021

19:05

181,248

mstscax.mof

Không được lập phiên bản

Ngày 1 tháng 7 năm 2021

20:20

1,967

aaclient.mof

Không được lập phiên bản

Ngày 1 tháng 7 năm 2021

20:20

1,097

mstscax.dll

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:03

2,078,208

aaclient.dll

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:03

136,192

tsgqec.dll

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:03

53,248

videoprt.sys

6.0.6003.21280

29/10/2021

18:29

105,472

win32k.sys

6.0.6003.21274

13/10/2021

19:02

2,090,496

wintrust.dll

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:03

178,688

GdiPlus.dll

5.2.6003.21275

21/10/2021

13:53

1,742,336

GdiPlus.dll

6.0.6003.21275

21/10/2021

13:53

1,847,808

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

cpu.inf

Không được lập phiên bản

29/10/2021

17:48

20,210

processr.sys

6.0.6003.21280

29/10/2021

18:40

47,104

intelppm.sys

6.0.6003.21280

29/10/2021

18:40

48,128

amdk8.sys

6.0.6003.21280

29/10/2021

18:40

51,200

hal.inf

Không được lập phiên bản

29/10/2021

17:48

2,926

hal.dll

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:12

232,192

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:59

21,504

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:49

24,064

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:46

22,528

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

21:00

22,528

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:58

26,112

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:58

27,136

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

19:46

21,504

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:55

24,064

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

21:00

22,528

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:55

23,552

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:53

26,112

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:53

18,944

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:51

22,528

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:47

24,576

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

14/10/2021

14:00

23,552

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

21:15

14,848

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:50

14,336

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:52

23,552

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

21:07

23,552

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:55

21,504

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:53

25,088

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

21:16

24,064

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:48

23,040

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:47

24,064

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:44

23,040

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:47

24,064

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

21:04

23,552

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:44

22,528

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:45

23,552

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

21:05

22,528

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:42

23,040

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:50

22,528

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:43

24,064

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:58

11,264

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:50

11,776

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:25

371,200

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:27

379,392

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:25

376,832

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:29

373,760

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:30

393,216

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:14

255,488

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:17

382,464

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:30

375,808

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:26

385,536

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:35

366,080

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:27

383,488

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:27

380,928

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:33

352,768

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:23

349,696

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:16

374,272

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:18

380,416

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:16

385,536

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:13

379,392

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:12

379,904

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:14

385,536

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:15

375,296

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:29

375,296

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:23

346,624

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:23

338,944

advapi32.dll

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:09

1,080,320

authui.dll

6.0.6003.21274

13/10/2021

19:42

2,281,472

winload.exe

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:14

1,090,800

winload.efi

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:14

1,104,112

winresume.exe

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:14

988,896

winresume.efi

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:14

999,648

setbcdlocale.dll

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:09

58,368

winload.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:24

26,624

winload.efi.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:22

26,112

winresume.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:22

19,456

winresume.efi.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:25

19,456

winload.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:21

26,624

winload.efi.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:19

26,112

winresume.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:19

19,456

winresume.efi.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:22

19,456

winload.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:25

27,136

winload.efi.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:23

27,136

winresume.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:23

19,456

winresume.efi.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:26

19,456

winload.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:27

27,136

winload.efi.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:25

26,112

winresume.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:25

19,456

winresume.efi.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:28

19,456

winload.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:11

26,112

winload.efi.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:10

26,112

winresume.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:10

19,456

winresume.efi.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:12

19,456

winload.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:14

26,624

winload.efi.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:12

26,112

winresume.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:12

19,456

winresume.efi.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:15

19,456

winload.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:26

26,624

winload.efi.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:24

26,112

winresume.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:24

19,456

winresume.efi.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:27

19,456

winload.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:22

26,624

winload.efi.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:20

26,624

winresume.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:20

19,456

winresume.efi.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:24

19,456

winload.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:24

26,624

winload.efi.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:22

26,112

winresume.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:22

19,456

winresume.efi.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:25

19,456

winload.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:24

26,624

winload.efi.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:22

26,112

winresume.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:22

19,456

winresume.efi.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:25

19,456

winload.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:30

25,600

winload.efi.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:29

25,600

winresume.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:29

19,456

winresume.efi.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:31

19,456

winload.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:20

25,600

winload.efi.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:19

25,600

winresume.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:19

19,456

winresume.efi.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:21

19,456

winload.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:13

26,624

winload.efi.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:11

26,112

winresume.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:11

19,456

winresume.efi.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:14

19,456

winload.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:14

26,624

winload.efi.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:12

26,112

winresume.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:12

19,456

winresume.efi.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:15

19,456

winload.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:12

27,136

winload.efi.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:11

26,112

winresume.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:11

19,456

winresume.efi.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:14

19,456

winload.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:09

26,624

winload.efi.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:07

26,112

winresume.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:07

19,456

winresume.efi.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:10

19,456

winload.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:08

26,624

winload.efi.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:06

26,112

winresume.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:06

19,456

winresume.efi.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:09

19,456

winload.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:10

26,624

winload.efi.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:08

26,112

winresume.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:08

19,456

winresume.efi.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:11

19,456

winload.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:11

26,624

winload.efi.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:10

26,112

winresume.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:09

19,456

winresume.efi.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:13

19,456

winload.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:25

26,112

winload.efi.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:23

26,112

winresume.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:23

19,456

winresume.efi.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:26

19,456

winload.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:20

25,088

winload.efi.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:19

25,088

winresume.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:19

19,456

winresume.efi.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:22

19,456

winload.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:28

25,088

winload.efi.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:25

26,112

winresume.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:25

19,456

winresume.efi.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:23

19,456

winload.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:19

25,088

winload.efi.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:18

25,088

winresume.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:18

19,456

winresume.efi.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:20

19,456

winload.exe

6.0.6003.20684

Ngày 1 tháng 7 năm 2021

20:33

1,090,992

winresume.exe

6.0.6002.24259

Ngày 1 tháng 7 năm 2021

20:33

986,856

ci.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:28

9,728

ci.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:13

9,216

ci.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:16

9,728

ci.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:25

9,728

ci.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:26

10,240

ci.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:32

7,680

ci.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:17

9,216

ci.dll

6.0.6003.21241

15/09/2021

18:04

418,560

driver.stl

Không được lập phiên bản

Ngày 1 tháng 7 năm 2021

20:21

4,953

ole32.dll

6.0.6003.21272

08/10/2021

18:54

1,923,584

rpcss.dll

6.0.6003.21272

08/10/2021

18:54

728,064

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

20:05

3,072

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

20:06

16,896

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

20:04

3,072

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

20:06

19,968

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:53

3,072

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:54

20,992

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

20:12

3,072

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

20:13

23,040

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:59

3,072

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

20:01

24,064

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

18:54

3,072

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

18:55

20,480

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

20:01

3,072

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

20:02

22,528

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:54

3,072

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:55

19,968

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

20:15

3,072

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

20:16

24,064

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:47

3,072

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:48

16,384

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:58

3,072

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:59

22,528

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:57

3,072

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:58

23,552

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

20:06

3,072

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

20:07

13,824

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:53

3,072

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:54

12,800

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

20:06

3,072

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

20:08

20,480

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

20:09

3,072

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

20:10

22,016

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:56

3,072

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:57

22,528

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

20:14

3,072

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

20:15

22,016

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:54

3,072

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:55

22,016

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

20:10

3,072

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

20:11

20,480

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

20:14

3,072

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

20:15

19,968

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:53

3,072

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:55

19,456

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

20:00

3,072

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

20:01

9,728

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:58

3,072

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:59

9,728

comcat.dll

6.0.6003.21272

08/10/2021

18:54

8,704

oleres.dll

6.0.6003.21272

08/10/2021

18:29

23,552

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

21:01

35,328

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:53

44,544

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:49

40,960

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

21:02

40,960

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

21:00

43,008

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

21:00

44,032

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

19:48

37,376

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:57

45,568

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

21:03

37,888

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:57

39,424

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:56

46,080

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:55

35,840

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:55

40,960

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:49

42,496

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

14/10/2021

14:00

42,496

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

21:17

28,672

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:52

28,160

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:56

42,496

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

21:11

40,960

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:57

38,912

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:55

41,472

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

21:19

42,496

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:50

44,544

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:50

43,008

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:49

40,448

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:49

41,472

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

21:07

43,520

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:48

42,496

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:49

40,448

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

21:07

41,472

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:47

39,424

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:52

37,888

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:48

41,472

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

21:00

26,112

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:52

26,112

crypt32.dll

6.0.6003.21274

13/10/2021

19:42

1,851,904

cryptnet.dll

6.0.6003.21274

13/10/2021

19:42

132,608

cryptsvc.dll

6.0.6003.21274

13/10/2021

19:42

182,272

cryptui.dll

6.0.6003.21274

13/10/2021

19:42

1,037,824

csrsrv.dll

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:09

86,016

adammsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:36

787,456

adammsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:27

855,040

adammsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

4:21

773,120

adammsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:38

856,576

adammsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:35

881,152

adammsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:46

819,200

adammsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:37

856,576

adammsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:33

550,912

adammsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:43

544,256

adammsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:27

788,992

adammsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:27

807,936

adammsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:31

820,224

adammsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:33

825,344

adammsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:29

811,008

adammsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:27

782,848

adammsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:28

759,296

adammsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:43

426,496

adammsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:32

438,272

ntdsa.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:50

87,552

ntdsa.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:59

87,552

ntdsa.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

17:41

59,392

ntdsa.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:53

87,552

ntdsa.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:41

87,552

ntdsa.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:47

87,552

ntdsa.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:52

87,552

ntdsa.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:44

87,552

ntdsa.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

19:06

87,552

ntdsa.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:46

87,552

ntdsa.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:52

87,552

ntdsa.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:43

87,552

ntdsa.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:43

87,552

ntdsa.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:42

87,552

ntdsa.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:45

87,552

ntdsa.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

19:03

87,552

ntdsa.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:59

87,552

ntdsa.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:45

87,552

ntdsa.dll

6.0.6003.21276

22/10/2021

17:40

67,584

ntdsmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:35

764,416

ntdsbmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:36

19,968

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:36

58,268

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:34

25,448

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:32

8,368

ntdsmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:26

843,776

ntdsbmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:27

24,064

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:27

61,426

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:24

24,063

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:22

7,695

ntdsmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

4:20

757,760

ntdsbmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

4:21

19,968

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

02/11/2021

4:21

54,066

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

4:19

22,929

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

4:17

7,255

ntdsmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:37

845,312

ntdsbmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:38

23,552

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:38

60,886

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:36

24,503

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:34

8,039

ntdsmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:34

857,600

ntdsbmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:36

24,064

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:35

61,250

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:33

24,821

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:31

8,168

ntdsmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:45

808,960

ntdsbmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:46

19,456

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:45

57,884

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:44

25,482

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:41

8,284

ntdsmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:36

832,000

ntdsbmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:37

20,992

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:37

58,338

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:35

24,094

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:32

8,177

ntdsmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:32

539,136

ntdsbmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:33

12,800

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:32

40,356

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:31

23,021

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:29

8,879

ntdsmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:42

514,560

ntdsbmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:43

13,312

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:43

39,874

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:41

23,790

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:40

8,293

ntdsmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:26

814,080

ntdsbmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:28

22,528

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:27

63,304

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:25

23,845

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:23

7,788

ntdsmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:26

815,104

ntdsbmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:27

21,504

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:26

58,758

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:24

24,763

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:22

8,330

ntdsmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:30

810,496

ntdsbmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:31

22,016

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:31

57,464

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:29

24,293

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:27

7,823

ntdsmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:32

831,488

ntdsbmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:33

23,552

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:32

59,978

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:30

24,922

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:28

8,115

ntdsmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:28

790,528

ntdsbmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:29

20,992

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:29

57,012

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:27

27,903

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:25

10,526

ntdsmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:26

764,928

ntdsbmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:27

21,504

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:27

58,996

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:25

24,062

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:22

7,623

ntdsmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:27

758,784

ntdsbmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:28

18,944

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:28

54,530

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:26

23,889

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:24

7,635

ntdsmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:42

420,864

ntdsbmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:43

9,728

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:43

34,640

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:41

22,766

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:40

7,024

ntdsmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:31

429,056

ntdsbmsg.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:32

9,728

ntdsctrs.ini

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:31

36,302

Report.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:30

22,778

Rules.AD.xml

Không được lập phiên bản

02/11/2021

5:28

7,059

ntdsai.dll

6.0.6003.21282

02/11/2021

4:16

2,694,656

ntdsa.mof

Không được lập phiên bản

27/06/2021

17:29

227,725

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:51

67,072

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:54

71,168

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:56

73,728

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

19:03

77,824

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:50

81,408

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

17:44

61,952

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:57

77,824

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:52

71,168

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:45

79,872

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:54

65,536

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:52

74,752

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:56

77,824

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:47

54,784

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

19:09

52,736

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:55

71,680

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:50

76,800

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:56

75,776

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:47

75,264

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:47

77,312

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:46

75,776

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:49

73,728

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

19:06

72,704

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

19:02

45,056

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:48

45,568

samsrv.dll

6.0.6003.21276

22/10/2021

17:40

686,080

samsrv.mof

Không được lập phiên bản

Ngày 1 tháng 7 năm 2021

20:21

61,288

samlib.dll

6.0.6003.21276

22/10/2021

17:40

109,568

msi.dll

4.5.6003.21274

13/10/2021

19:42

3,169,792

msimsg.dll

4.5.6003.21274

13/10/2021

19:15

2,560

msiexec.exe

4.5.6003.21274

13/10/2021

19:15

125,952

msihnd.dll

4.5.6003.21274

13/10/2021

19:42

503,296

kdcsvc.dll

6.0.6003.21283

11/11/2021

10:50

428,032

kdcsvc.mof

Không được lập phiên bản

11/11/2021

8:24

5,300

kdcsvc.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:23

24,064

kdcsvc.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:25

25,600

kdcsvc.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:11

20,992

kdcsvc.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:13

24,576

kdcsvc.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:22

25,600

kdcsvc.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:23

24,064

kdcsvc.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:23

25,088

kdcsvc.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:30

15,872

kdcsvc.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:20

15,360

kdcsvc.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:14

25,088

kdcsvc.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:12

25,088

kdcsvc.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:09

24,064

kdcsvc.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:08

24,576

kdcsvc.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:10

22,528

kdcsvc.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:11

23,040

kdcsvc.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:25

22,528

kdcsvc.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:20

12,800

kdcsvc.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:19

12,800

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:33

640,000

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:20

771,584

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:29

711,680

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:32

749,056

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:19

848,384

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:33

876,032

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

4:15

717,824

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:31

808,960

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:34

656,896

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:31

712,192

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:28

832,512

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:28

607,232

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:40

730,112

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:39

749,056

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:30

799,744

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:28

422,400

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:37

406,016

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:39

706,048

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:40

701,952

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:30

720,384

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:20

799,744

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:19

771,072

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:24

780,288

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:26

801,280

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:21

770,560

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:22

734,208

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:23

734,208

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:24

724,480

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:20

730,112

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:20

738,816

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:24

662,016

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:21

680,448

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:25

729,600

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:38

274,944

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:26

283,648

kernel32.dll

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:09

1,214,976

appinfo.dll

6.0.6003.21274

13/10/2021

19:42

45,056

consent.exe

6.0.6003.21274

13/10/2021

19:16

87,552

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:25

152,064

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:22

60,928

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:23

220,672

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:24

20,480

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:27

165,376

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:24

71,680

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:26

234,496

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:27

22,016

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:24

156,672

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:21

66,048

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:23

230,400

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:24

22,016

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:28

160,256

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:25

71,680

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:27

250,880

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:28

23,552

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:30

187,392

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:27

74,240

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:28

278,016

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:30

23,552

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:14

146,432

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:11

58,880

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:12

224,256

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:14

20,480

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:17

184,320

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:14

67,584

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:15

264,704

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:17

23,040

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:29

160,768

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:26

68,608

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:28

227,840

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:29

21,504

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:26

181,248

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:23

67,584

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:24

281,600

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:25

23,040

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:35

136,192

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:33

61,440

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:34

211,456

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:35

20,480

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:27

171,008

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:24

76,288

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:25

254,464

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:27

22,528

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:27

166,912

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:24

70,656

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:25

253,440

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:27

23,040

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:33

110,080

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:31

42,496

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:32

158,720

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:33

16,384

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:23

101,376

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:21

41,984

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:22

143,360

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:23

15,360

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:16

153,600

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:13

65,024

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:14

231,424

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:16

22,016

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:17

165,888

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:14

70,656

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:16

243,200

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:17

22,528

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:16

180,224

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:13

72,192

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:14

261,632

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:16

22,528

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:13

181,248

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:09

68,096

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:11

265,728

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:12

22,528

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:12

181,248

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:08

67,584

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:10

260,608

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:11

23,552

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:14

163,328

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:10

74,752

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:12

257,024

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:13

22,528

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:15

161,280

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:12

65,024

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:13

231,424

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:14

21,504

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:28

159,744

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:25

60,416

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:27

231,424

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:28

20,992

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:23

87,040

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:20

32,768

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:22

121,344

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:23

13,312

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:22

89,600

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:20

35,840

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:21

126,976

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:22

13,312

msaudite.dll

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:09

146,432

msobjs.dll

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:09

58,880

adtschema.dll

6.0.6003.21280

29/10/2021

18:40

620,544

auditpol.exe

6.0.6003.21280

29/10/2021

18:43

53,760

mssign32.dll

6.0.6003.21274

13/10/2021

19:42

60,416

netevent.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:22

233,984

netevent.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:19

239,104

netevent.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:23

270,848

netevent.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:25

290,304

netevent.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:10

231,424

netevent.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:12

263,680

netevent.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:24

229,888

netevent.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:20

270,848

netevent.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:22

253,952

netevent.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:22

262,144

netevent.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:29

144,896

netevent.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:19

137,728

netevent.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:11

229,888

netevent.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:12

254,464

netevent.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:10

248,320

netevent.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:06

253,952

netevent.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:06

261,632

netevent.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:08

241,152

netevent.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:09

232,448

netevent.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:23

231,424

netevent.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:19

99,840

netevent.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:18

101,888

netevent.dll

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:09

17,920

BFE.DLL

6.0.6003.21277

25/10/2021

19:42

458,240

IKEEXT.DLL

6.0.6003.21277

25/10/2021

19:42

464,384

FWPKCLNT.SYS

6.0.6003.21277

25/10/2021

19:44

166,656

FWPUCLNT.DLL

6.0.6003.21277

25/10/2021

19:42

782,336

WFP. TMF

Không được lập phiên bản

25/10/2021

19:18

217,440

WFP. MOF

Không được lập phiên bản

Ngày 1 tháng 7 năm 2021

20:26

814

npfs.sys

6.0.6003.21280

29/10/2021

18:40

45,056

ntdll.dll

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:12

1,591,240

ntfs.sys

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:13

1,500,400

ntoskrnl.exe

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:14

4,719,328

msw3prt.dll

6.0.6003.21274

13/10/2021

19:42

140,800

splwow64.exe

6.0.6003.21274

13/10/2021

19:23

43,008

winspool.drv

6.0.6003.21274

13/10/2021

19:42

372,224

msrpc.sys

6.0.6003.21278

27/10/2021

21:34

317,680

rpcrt4.dll

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:09

1,309,696

spsys.sys

6.0.6002.24298

Ngày 1 tháng 7 năm 2021

20:25

354,816

srvnet.sys

6.0.6003.21280

29/10/2021

18:40

148,480

srv.sys

6.0.6003.21280

29/10/2021

18:40

443,904

srv2.sys

6.0.6003.21280

29/10/2021

18:40

179,712

smss.exe

6.0.6003.21280

29/10/2021

18:40

76,288

rdpwd.sys

6.0.6003.21274

13/10/2021

19:19

210,432

mstscax.mof

Không được lập phiên bản

15/09/2021

17:37

1,967

aaclient.mof

Không được lập phiên bản

15/09/2021

17:37

1,097

mstscax.dll

6.0.6003.21274

13/10/2021

19:42

2,438,144

aaclient.dll

6.0.6003.21274

13/10/2021

19:42

151,552

tsgqec.dll

6.0.6003.21274

13/10/2021

19:42

45,056

win32k.sys

6.0.6003.21274

13/10/2021

19:16

2,825,728

wintrust.dll

6.0.6003.21274

13/10/2021

19:42

227,328

wow64.dll

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:09

234,496

wow64cpu.dll

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:09

17,408

wow64win.dll

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:09

301,568

ntvdm64.dll

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:09

16,896

GdiPlus.dll

5.2.6003.21275

21/10/2021

13:32

2,205,184

GdiPlus.dll

6.0.6003.21275

21/10/2021

13:32

2,441,216

comcat.dll

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:16

7,168

oleres.dll

6.0.6003.21272

08/10/2021

18:17

23,552

samsrv.mof

Không được lập phiên bản

14/07/2021

13:20

61,288

samlib.dll

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:00

64,512

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:17

651,264

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:24

782,336

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:30

720,896

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:35

757,760

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:23

856,064

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:25

884,736

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

4:39

729,088

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:29

819,200

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:23

667,648

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:28

720,896

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:31

843,776

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:23

618,496

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:38

741,376

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:23

757,760

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:39

811,008

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:35

430,080

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:21

413,696

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:17

716,800

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:21

712,704

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:48

729,088

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:47

811,008

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:48

782,336

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:21

790,528

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:10

811,008

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:22

778,240

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:24

745,472

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:22

745,472

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:11

733,184

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:21

741,376

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:11

749,568

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:19

671,744

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:20

688,128

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:20

737,280

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:18

282,624

kernel32.dll.mui

6.0.6003.21282

02/11/2021

5:22

294,912

kernel32.dll

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:28

866,816

FWPUCLNT.DLL

6.0.6003.21277

25/10/2021

20:02

596,992

WFP. MOF

Không được lập phiên bản

14/07/2021

13:21

814

ntdll.dll

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:30

1,174,872

rpcrt4.dll

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:28

680,960

ntvdm64.dll

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:28

14,336

user.exe

6.0.6003.21280

29/10/2021

18:26

2,560

wow32.dll

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:28

5,120

acwow64.dll

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:28

43,520

setup16.exe

3.1.0.1918

29/10/2021

18:26

26,112

instnm.exe

6.0.6003.21280

29/10/2021

18:26

7,680

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:45

32,768

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:47

32,768

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:51

32,768

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:46

32,768

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:50

36,864

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:48

36,864

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:07

32,768

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:46

32,768

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:50

32,768

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:47

32,768

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:48

36,864

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:52

28,672

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

21:02

32,768

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

21:09

32,768

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

14/10/2021

14:00

32,768

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

21:02

24,576

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:50

24,576

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

21:09

32,768

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

21:08

32,768

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

21:11

32,768

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

21:05

32,768

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:52

32,768

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:58

32,768

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:47

32,768

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:51

32,768

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

21:01

32,768

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:53

32,768

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:57

32,768

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

21:00

32,768

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:55

32,768

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

21:01

32,768

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:53

32,768

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:53

32,768

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:50

20,480

authui.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

21:14

20,480

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:06

380,928

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:22

389,120

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:08

385,024

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:08

385,024

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:11

401,408

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:33

266,240

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:11

393,216

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:23

385,024

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:10

393,216

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:16

376,832

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:27

393,216

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:28

389,120

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:11

360,448

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:23

360,448

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:15

385,024

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:06

389,120

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:14

393,216

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:01

389,120

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:12

389,120

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:10

393,216

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:13

385,024

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:13

385,024

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:07

356,352

advapi32.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:17

348,160

advapi32.dll

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:28

823,296

authui.dll

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:03

1,993,728

ole32.dll

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:16

1,330,688

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:56

3,584

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:57

24,576

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:48

3,584

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:49

28,672

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:51

3,584

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:53

28,672

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:53

3,584

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:54

32,768

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:49

3,584

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:51

32,768

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:15

3,584

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:16

28,672

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:57

3,584

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:59

32,768

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:48

3,584

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:50

28,672

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:51

3,584

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:52

32,768

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:44

3,584

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:45

24,576

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:45

3,584

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:46

32,768

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:44

3,584

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:45

32,768

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

20:03

3,584

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

20:04

24,576

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

20:09

3,584

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

20:10

20,480

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:44

3,584

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:46

28,672

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:43

3,584

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:44

32,768

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:46

3,584

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:48

32,768

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

20:01

3,584

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

20:02

32,768

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:54

3,584

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:55

32,768

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:56

3,584

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:57

28,672

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:50

3,584

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:52

28,672

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:48

3,584

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:50

28,672

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:47

3,584

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:48

20,480

ole32.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:46

3,584

oleres.dll.mui

6.0.6003.21272

08/10/2021

19:47

20,480

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:47

45,056

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:49

53,248

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:53

49,152

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:48

49,152

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:52

53,248

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:50

53,248

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:08

45,056

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:49

53,248

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:52

49,152

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:49

49,152

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:50

57,344

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:54

45,056

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

21:04

49,152

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

21:12

53,248

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

14/10/2021

14:01

53,248

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

21:04

36,864

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:52

36,864

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

21:11

53,248

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

21:10

49,152

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

21:13

49,152

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

21:08

49,152

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:55

53,248

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

21:01

53,248

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:49

53,248

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:53

49,152

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

21:03

49,152

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:55

53,248

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:59

53,248

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

21:02

49,152

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:57

49,152

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

21:03

49,152

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:55

49,152

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:54

49,152

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:52

36,864

crypt32.dll.mui

6.0.6003.21274

13/10/2021

21:15

36,864

crypt32.dll

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:03

1,562,112

cryptnet.dll

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:03

98,304

cryptsvc.dll

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:03

138,752

cryptui.dll

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:03

972,800

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:36

77,824

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:36

81,920

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:53

81,920

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

19:01

86,016

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

19:00

90,112

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:04

69,632

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:35

86,016

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:36

81,920

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:35

90,112

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:52

73,728

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:57

86,016

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:54

86,016

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:39

65,536

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:52

61,440

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:57

81,920

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

19:00

86,016

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:35

86,016

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:37

86,016

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:36

86,016

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:39

86,016

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:41

81,920

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:38

81,920

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:58

53,248

samsrv.dll.mui

6.0.6003.21276

22/10/2021

18:47

53,248

msi.dll

4.5.6003.21274

13/10/2021

20:03

2,287,104

msimsg.dll

4.5.6003.21274

13/10/2021

19:02

2,560

msiexec.exe

4.5.6003.21274

13/10/2021

19:02

73,216

msihnd.dll

4.5.6003.21274

13/10/2021

20:03

332,800

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:06

159,744

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:03

69,632

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:04

229,376

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:06

28,672

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:22

176,128

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:18

81,920

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:20

245,760

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:21

32,768

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:08

167,936

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:05

73,728

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:06

241,664

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:08

32,768

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:08

167,936

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:05

81,920

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:06

262,144

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:07

32,768

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:11

196,608

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:08

81,920

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:09

286,720

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:11

32,768

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:33

155,648

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:30

69,632

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:31

233,472

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:33

28,672

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:11

192,512

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:08

77,824

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:09

274,432

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:10

32,768

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:23

172,032

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:20

77,824

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:21

237,568

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:22

32,768

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:09

192,512

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:06

77,824

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:08

290,816

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:09

32,768

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:15

147,456

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:13

69,632

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:14

221,184

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:15

28,672

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:27

180,224

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:24

86,016

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:25

262,144

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:26

32,768

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:27

176,128

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:24

81,920

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:26

262,144

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:27

32,768

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:11

118,784

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:08

53,248

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:09

167,936

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:10

24,576

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:23

110,592

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:21

53,248

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:22

151,552

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:23

24,576

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:15

163,840

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:12

73,728

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:13

241,664

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:15

32,768

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:06

176,128

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:03

81,920

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:04

253,952

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:06

32,768

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:14

188,416

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:11

81,920

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:12

270,336

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:14

32,768

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:00

192,512

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:57

77,824

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:58

274,432

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:59

32,768

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:12

192,512

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:09

77,824

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:10

270,336

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:12

32,768

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:10

172,032

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:07

86,016

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:08

266,240

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:10

32,768

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:13

172,032

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:10

73,728

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:11

241,664

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:13

32,768

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:13

167,936

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:10

69,632

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:11

241,664

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:13

28,672

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:07

98,304

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:05

40,960

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:06

131,072

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:07

24,576

msaudite.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:17

98,304

msobjs.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:15

45,056

adtschema.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:16

135,168

auditpol.exe.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:17

24,576

msaudite.dll

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:28

146,432

msobjs.dll

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:28

58,880

adtschema.dll

6.0.6003.21280

29/10/2021

18:26

620,544

auditpol.exe

6.0.6003.21280

29/10/2021

18:28

41,984

mssign32.dll

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:03

46,592

netevent.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:16

241,664

netevent.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:03

249,856

netevent.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:02

278,528

netevent.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:06

299,008

netevent.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:28

241,664

netevent.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:05

274,432

netevent.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:18

237,568

netevent.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:04

278,528

netevent.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:21

262,144

netevent.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:22

270,336

netevent.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:07

155,648

netevent.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:19

147,456

netevent.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:10

237,568

netevent.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:00

262,144

netevent.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:09

258,048

netevent.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:54

262,144

netevent.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:06

270,336

netevent.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:05

249,856

netevent.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:07

241,664

netevent.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:07

241,664

netevent.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:03

110,592

netevent.dll.mui

6.0.6003.21280

29/10/2021

20:13

110,592

netevent.dll

6.0.6003.21280

29/10/2021

19:28

17,920

winspool.drv

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:03

262,656

mstscax.mof

Không được lập phiên bản

Ngày 1 tháng 7 năm 2021

20:20

1,967

aaclient.mof

Không được lập phiên bản

Ngày 1 tháng 7 năm 2021

20:20

1,097

mstscax.dll

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:03

2,078,208

aaclient.dll

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:03

136,192

tsgqec.dll

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:03

53,248

wintrust.dll

6.0.6003.21274

13/10/2021

20:03

178,688

GdiPlus.dll

5.2.6003.21275

21/10/2021

13:53

1,742,336

GdiPlus.dll

6.0.6003.21275

21/10/2021

13:53

1,847,808

Tham khảo

Để biết thông tin về SSU, hãy xem các bài viết sau đây:

Để biết thông tin về ESU và những phiên bản được hỗ trợ, hãy xem KB4497181.

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×