Tóm tắt

Bản cập nhật này tạo ra những cải tiến cho Thiết lập nhị phân hoặc bất kỳ tệp nào được Thiết lập sử dụng để cập nhật tính năng trong Windows Server 2022.

Cách tải bản cập nhật này

Bản cập nhật này sẵn dùng thông qua Windows Update. Tệp sẽ được tải xuống và cài đặt tự động.

Điều kiện tiên quyết 

Không có điều kiện tiên quyết để áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về khởi động lại 

Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.  

Thông tin về thay thế bản cập nhật 

Bản cập nhật này sẽ thay thế bản cập nhật phát hành trước đây KB5007943.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau đây.

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Phiên bản tệp

Fileinfo.xml

15,288

2/12/21

19:18

Không được lập phiên bản

Packageinfo.xml

546

2/12/21

19:21

Không được lập phiên bản

Packagemetadata-x64.xml

190

2/12/21

19:16

Không được lập phiên bản

Packagestructure.xml

9,143

2/12/21

19:18

Không được lập phiên bản

Prebvtpackageinfo.xml

564

2/12/21

19:21

Không được lập phiên bản

Setupducompdb_kb5009340.xml

1,294

2/12/21

19:21

Không được lập phiên bản

Setupducompdb_kb5009340.xml.cab

10,299

2/12/21

19:24

Không được lập phiên bản

Setupducompdb_kb5009340_cab_publish.xml

869

2/12/21

19:24

Không được lập phiên bản

Setupducompdb_kb5009340_publish.xml

736

2/12/21

19:21

Không được lập phiên bản

Windows10.0-kb5009340-x64.cab

7,497,607

2/12/21

19:21

Không được lập phiên bản

Acres.dll

345,456

21/11/2011

3:37

10.0.20348.404

Appraiser.dll

2,158,920

21/11/2011

3:40

10.0.20348.404

Appraiser.sdb

2,644,213

21/11/2011

3:41

Không được lập phiên bản

Setupplatform.dll

9,274,736

21/11/2011

8:08

1.64.20348.404

Setupplatform.exe

201,016

21/11/2011

8:08

1.64.20348.404

Winsetup.dll

2,949,448

21/11/2011

8:10

10.0.20348.404

Acres.dll.mui

324,608

21/11/2011

17:43

10.0.20348.404

Acres.dll.mui

324,608

21/11/2011

17:46

10.0.20348.404

Acres.dll.mui

348,672

21/11/2011

17:44

10.0.20348.404

Acres.dll.mui

339,968

21/11/2011

17:36

10.0.20348.404

Acres.dll.mui

379,392

21/11/2011

17:44

10.0.20348.404

Acres.dll.mui

396,288

21/11/2011

17:45

10.0.20348.404

Acres.dll.mui

324,608

21/11/2011

17:39

10.0.20348.404

Acres.dll.mui

324,608

21/11/2011

3:36

10.0.20348.404

Acres.dll.mui

373,760

21/11/2011

17:31

10.0.20348.404

Acres.dll.mui

324,608

21/11/2011

17:41

10.0.20348.404

Acres.dll.mui

324,608

21/11/2011

17:32

10.0.20348.404

Acres.dll.mui

343,040

21/11/2011

17:25

10.0.20348.404

Acres.dll.mui

324,608

21/11/2011

17:26

10.0.20348.404

Acres.dll.mui

377,344

21/11/2011

17:30

10.0.20348.404

Acres.dll.mui

324,608

21/11/2011

17:45

10.0.20348.404

Acres.dll.mui

324,608

21/11/2011

17:39

10.0.20348.404

Acres.dll.mui

370,176

21/11/2011

17:30

10.0.20348.404

Acres.dll.mui

377,856

21/11/2011

17:38

10.0.20348.404

Acres.dll.mui

237,568

21/11/2011

17:39

10.0.20348.404

Acres.dll.mui

225,792

21/11/2011

17:33

10.0.20348.404

Acres.dll.mui

324,608

21/11/2011

17:36

10.0.20348.404

Acres.dll.mui

324,608

21/11/2011

17:24

10.0.20348.404

Acres.dll.mui

340,992

21/11/2011

17:33

10.0.20348.404

Acres.dll.mui

381,952

21/11/2011

17:33

10.0.20348.404

Acres.dll.mui

385,024

21/11/2011

17:38

10.0.20348.404

Acres.dll.mui

357,888

21/11/2011

17:28

10.0.20348.404

Acres.dll.mui

359,424

21/11/2011

17:44

10.0.20348.404

Cliplicensemigration-replacement.man

3,805

23/11/21

1:47

Không được lập phiên bản

Nchostagent-replacement.man

3,201

23/11/21

1:47

Không được lập phiên bản

Updateagent-replacement.man

1,124

23/11/21

1:47

Không được lập phiên bản

Clipmigplugin.dll

271,728

21/11/2011

3:47

1.0.0.1

Acres.dll.mui

324,608

21/11/2011

17:32

10.0.20348.404

Acres.dll.mui

356,864

21/11/2011

17:38

10.0.20348.404

Acres.dll.mui

324,608

21/11/2011

17:37

10.0.20348.404

Acres.dll.mui

324,608

21/11/2011

17:32

10.0.20348.404

Acres.dll.mui

324,608

21/11/2011

17:38

10.0.20348.404

Acres.dll.mui

349,696

21/11/2011

17:36

10.0.20348.404

Acres.dll.mui

324,608

21/11/2011

17:34

10.0.20348.404

Acres.dll.mui

337,408

21/11/2011

17:38

10.0.20348.404

Acres.dll.mui

324,608

21/11/2011

17:29

10.0.20348.404

Acres.dll.mui

183,296

21/11/2011

17:30

10.0.20348.404

Acres.dll.mui

183,296

21/11/2011

17:37

10.0.20348.404

247bb812-af73-4af7-81d5-61f02a2909a1runstoredprocedure.637740408945386093.log

4,523

2/12/21

19:21

Không được lập phiên bản

Analysiscmd.637740408913274975.log

2,854

2/12/21

19:21

Không được lập phiên bản

Analysiscmd.637740408954448579.log

4,413

2/12/21

19:21

Không được lập phiên bản

Analysiscmd.log

2,557

2/12/21

19:18

Không được lập phiên bản

Branchconfig.json

5,922

2/12/21

19:14

Không được lập phiên bản

Full-tasks.xml

13,480

2/12/21

19:16

Không được lập phiên bản

Getconfigvalue.637740406109814880.log

2,339

2/12/21

19:16

Không được lập phiên bản

Getconfigvalue.637740406649911034.log

2,375

2/12/21

19:17

Không được lập phiên bản

Getconfigvalue.637740406653661048.log

2,339

2/12/21

19:17

Không được lập phiên bản

Getconfigvalue.637740406740556601.log

2,375

2/12/21

19:17

Không được lập phiên bản

Getconfigvalue.637740406744462862.log

2,339

2/12/21

19:17

Không được lập phiên bản

Getconfigvalue.637740407304187288.log

2,375

2/12/21

19:18

Không được lập phiên bản

Getconfigvalue.637740407308093507.log

2,339

2/12/21

19:18

Không được lập phiên bản

Getconfigvalue.637740407334968486.log

2,375

2/12/21

19:18

Không được lập phiên bản

Getconfigvalue.637740407338874724.log

2,339

2/12/21

19:18

Không được lập phiên bản

Getconfigvalue.637740407339499698.log

2,375

2/12/21

19:18

Không được lập phiên bản

Getconfigvalue.637740407343562212.log

2,339

2/12/21

19:18

Không được lập phiên bản

Getconfigvalue.63774040756374332.log

2,375

2/12/21

19:19

Không được lập phiên bản

Getconfigvalue.637740407570436821.log

2,339

2/12/21

19:19

Không được lập phiên bản

Getconfigvalue.637740407584186800.log

2,367

2/12/21

19:19

Không được lập phiên bản

Getconfigvalue.637740408896244832.log

2,375

2/12/21

19:21

Không được lập phiên bản

Getconfigvalue.637740408900307342.log

2,339

2/12/21

19:21

Không được lập phiên bản

Getconfigvalue.637740408936792349.log

2,375

2/12/21

19:21

Không được lập phiên bản

Getconfigvalue.637740408936948581.log

2,375

2/12/21

19:21

Không được lập phiên bản

Getconfigvalue.637740408940698581.log

2,339

2/12/21

19:21

Không được lập phiên bản

Getconfigvalue.637740408940854839.log

2,339

2/12/21

19:21

Không được lập phiên bản

Getconfigvalue.637740408986636017.log

2,375

2/12/21

19:21

Không được lập phiên bản

Getconfigvalue.637740408990542239.log

2,339

2/12/21

19:21

Không được lập phiên bản

Getconfigvalue.637740409016953267.log

2,375

2/12/21

19:21

Không được lập phiên bản

Getconfigvalue.637740409021015786.log

2,339

2/12/21

19:21

Không được lập phiên bản

Getconfigvalue.637740409057734476.log

2,375

2/12/21

19:21

Không được lập phiên bản

Getconfigvalue.637740409061640698.log

2,339

2/12/21

19:21

Không được lập phiên bản

Getconfigvalue.637740409093393617.log

2,367

2/12/21

19:21

Không được lập phiên bản

Getconfigvalue.637740410489248846.log

2,375

2/12/21

19:24

Không được lập phiên bản

Getconfigvalue.637740410492998870.log

2,339

2/12/21

19:24

Không được lập phiên bản

Getconfigvalue.log

2,375

2/12/21

19:16

Không được lập phiên bản

Microsoft.servicing.packaging.tools.aweprovider.log

3,994

2/12/21

19:17

Không được lập phiên bản

Package.xml

27,501

2/12/21

19:14

Không được lập phiên bản

Runstoredprocedure.637740406658036033.log

4,523

2/12/21

19:17

Không được lập phiên bản

Runstoredprocedure.637740406699931680.log

4,604

2/12/21

19:17

Không được lập phiên bản

Runstoredprocedure.637740406748837843.log

4,523

2/12/21

19:17

Không được lập phiên bản

Runstoredprocedure.637740407312312272.log

4,523

2/12/21

19:18

Không được lập phiên bản

Runstoredprocedure.637740407343562212.log

4,523

2/12/21

19:18

Không được lập phiên bản

Runstoredprocedure.637740407348249686.log

4,523

2/12/21

19:18

Không được lập phiên bản

Runstoredprocedure.637740407574811811.log

4,523

2/12/21

19:19

Không được lập phiên bản

Runstoredprocedure.637740408904526074.log

4,523

2/12/21

19:21

Không được lập phiên bản

Runstoredprocedure.637740408945386093.log

4,523

2/12/21

19:21

Không được lập phiên bản

Runstoredprocedure.637740408994917251.log

4,523

2/12/21

19:21

Không được lập phiên bản

Runstoredprocedure.637740409025390755.log

4,523

2/12/21

19:21

Không được lập phiên bản

Runstoredprocedure.637740409066171922.log

4,523

2/12/21

19:21

Không được lập phiên bản

Runstoredprocedure.637740410497373844.log

4,523

2/12/21

19:24

Không được lập phiên bản

runstoredprocedure.log

4,523

2/12/21

19:16

Không được lập phiên bản

Speed.log

265,141

2/12/21

19:24

Không được lập phiên bản

Speed_flags.json

8,481

2/12/21

19:16

Không được lập phiên bản

Createpkgcleanupcall.log

9,495

2/12/21

19:15

Không được lập phiên bản

Insightsplatformcontext.json

132

2/12/21

19:16

Không được lập phiên bản

Tasks.xml

12,176

2/12/21

19:16

Không được lập phiên bản

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50063.0.input.json

46

2/12/21

19:16

Không được lập phiên bản

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50063.0.output.json

20

2/12/21

19:16

Không được lập phiên bản

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50063.1.input.json

46

2/12/21

19:17

Không được lập phiên bản

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50063.1.output.json

20

2/12/21

19:17

Không được lập phiên bản

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50063.10.input.json

46

2/12/21

19:21

Không được lập phiên bản

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50063.10.output.json

20

2/12/21

19:21

Không được lập phiên bản

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50063.11.input.json

46

2/12/21

19:21

Không được lập phiên bản

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50063.11.output.json

20

2/12/21

19:21

Không được lập phiên bản

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50063.12.input.json

46

2/12/21

19:21

Không được lập phiên bản

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50063.12.output.json

20

2/12/21

19:21

Không được lập phiên bản

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50063.13.input.json

46

2/12/21

19:24

Không được lập phiên bản

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50063.13.output.json

20

2/12/21

19:24

Không được lập phiên bản

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50063.2.input.json

46

2/12/21

19:17

Không được lập phiên bản

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50063.2.output.json

20

2/12/21

19:17

Không được lập phiên bản

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50063.3.input.json

46

2/12/21

19:18

Không được lập phiên bản

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50063.3.output.json

20

2/12/21

19:18

Không được lập phiên bản

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50063.4.input.json

46

2/12/21

19:18

Không được lập phiên bản

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50063.4.output.json

20

2/12/21

19:18

Không được lập phiên bản

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50063.5.input.json

46

2/12/21

19:18

Không được lập phiên bản

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50063.5.output.json

20

2/12/21

19:18

Không được lập phiên bản

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50063.6.input.json

46

2/12/21

19:19

Không được lập phiên bản

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50063.6.output.json

20

2/12/21

19:19

Không được lập phiên bản

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50063.7.input.json

46

2/12/21

19:21

Không được lập phiên bản

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50063.7.output.json

20

2/12/21

19:21

Không được lập phiên bản

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50063.8.input.json

46

2/12/21

19:21

Không được lập phiên bản

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50063.8.output.json

20

2/12/21

19:21

Không được lập phiên bản

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50063.9.input.json

46

2/12/21

19:21

Không được lập phiên bản

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50063.9.output.json

20

2/12/21

19:21

Không được lập phiên bản

Runstoredprocedure.updatepackagingdatabuildcgdr.cy1pkg-50063.0.input.json

283

2/12/21

19:17

Không được lập phiên bản

Runstoredprocedure.updatepackagingdatabuildcgdr.cy1pkg-50063.0.output.json

2

2/12/21

19:17

Không được lập phiên bản

Nén 0-info.xml

1,010

2/12/21

19:18

Không được lập phiên bản

Nén 0-result.xml

1,128

2/12/21

19:19

Không được lập phiên bản

Sao chép nội dung files-info.xml

566

2/12/21

19:16

Không được lập phiên bản

Sao chép nội dung files-result.xml

688

2/12/21

19:17

Không được lập phiên bản

Sao chép nội dung symbols-info.xml

566

2/12/21

19:17

Không được lập phiên bản

Sao chép nội dung symbols-result.xml

690

2/12/21

19:18

Không được lập phiên bản

Tạo gói metadata-info.xml

581

2/12/21

19:21

Không được lập phiên bản

Tạo gói metadata-result.xml

713

2/12/21

19:21

Không được lập phiên bản

Thời release-info.xml

559

2/12/21

19:21

Không được lập phiên bản

Thời release-result.xml

677

2/12/21

19:21

Không được lập phiên bản

Release-info.xml

549

2/12/21

19:24

Không được lập phiên bản

Chạy gencompdb-info.xml

559

2/12/21

19:21

Không được lập phiên bản

Chạy gencompdb-result.xml

681

2/12/21

19:24

Không được lập phiên bản

Chạy gói hàng analysis-info.xml

576

2/12/21

19:21

Không được lập phiên bản

Chạy gói hàng analysis-result.xml

703

2/12/21

19:21

Không được lập phiên bản

Chạy khối lượng tải analysis-info.xml

576

2/12/21

19:18

Không được lập phiên bản

Chạy khối lượng tải analysis-result.xml

703

2/12/21

19:18

Không được lập phiên bản

Đăng cab-info.xml

556

2/12/21

19:19

Không được lập phiên bản

Đăng cab-result.xml

673

2/12/21

19:21

Không được lập phiên bản

Đồng bộ data-info.xml

553

2/12/21

19:17

Không được lập phiên bản

Đồng bộ data-result.xml

669

2/12/21

19:17

Không được lập phiên bản

Tải lên phân tích gói data-info.xml

598

2/12/21

19:21

Không được lập phiên bản

Tải lên phân tích gói data-result.xml

733

2/12/21

19:21

Không được lập phiên bản

Xác thực content-info.xml

558

2/12/21

19:18

Không được lập phiên bản

Xác thực content-result.xml

681

2/12/21

19:18

Không được lập phiên bản

Xác thực package-info.xml

556

2/12/21

19:21

Không được lập phiên bản

Xác thực package-result.xml

679

2/12/21

19:21

Không được lập phiên bản

Build.dbb

0

2/12/21

19:16

Không được lập phiên bản

Build.err

0

2/12/21

19:16

Không được lập phiên bản

Build.evt

8,421

2/12/21

19:16

Không được lập phiên bản

Build.ipc

13,809

2/12/21

19:16

Không được lập phiên bản

Build.log

9,372

2/12/21

19:16

Không được lập phiên bản

Build.metadata

0

2/12/21

19:16

Không được lập phiên bản

Build.prf

0

2/12/21

19:16

Không được lập phiên bản

Build.wrn

0

2/12/21

19:16

Không được lập phiên bản

Nén 0.log

6,186

2/12/21

19:19

Không được lập phiên bản

Sao chép tệp thô.log

12,431

2/12/21

19:17

Không được lập phiên bản

Sao chép ký hiệu thô.log

115,190

2/12/21

19:18

Không được lập phiên bản

Tạo siêu dữ liệu gói.log

3,292

2/12/21

19:21

Không được lập phiên bản

Pre release.log

5,719

2/12/21

19:21

Không được lập phiên bản

Chạy gencompdb.log

14,650

2/12/21

19:24

Không được lập phiên bản

Chạy analysis.log gói

7,684

2/12/21

19:21

Không được lập phiên bản

Chạy payload analysis.log

7,366

2/12/21

19:18

Không được lập phiên bản

Ký cab.log

7,017

2/12/21

19:21

Không được lập phiên bản

Đồng bộ hóa data.log

11,493

2/12/21

19:17

Không được lập phiên bản

Tải lên liệu phân tích gói hàng.log

8,687

2/12/21

19:21

Không được lập phiên bản

Xác thực content.log

2,783

2/12/21

19:18

Không được lập phiên bản

Xác thực package.log

2,779

2/12/21

19:21

Không được lập phiên bản

Tham khảo

Cập nhật phương Windows cài đặt với Cập nhật Động

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×