Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản cập nhật này cải tiến các thiết lập nhị phân hoặc bất kỳ tệp Nào được Thiết lập sử dụng để cập nhật tính năng trong Windows 11 (bản phát hành gốc).

Cách tải bản cập nhật này

Cài đặt bản cập nhật này

Kênh Phát hành

Sẵn dùng

Bước Tiếp theo

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến website Danh mục Cập nhật của Microsoft.

Windows Server Update Services (WSUS)

Bạn có thể nhập cập nhật này vào WSUS theo cách thủ công. Để biết thêm thông tin, hãy xem chủ đề Câu hỏi Thường Gặp trên website Danh mục Cập nhật Microsoft để biết hướng dẫn.

Điều kiện tiên quyết 

Không có điều kiện tiên quyết để áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về khởi động lại 

Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.  

Thông tin về thay thế bản cập nhật 

Bản cập nhật này sẽ thay thế bản cập nhật phát hành trước đây KB5009646.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau đây.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

Fileinfo.xml

Not Applicable

12/01/22

22:13

45,855

Packageinfo.xml

Not Applicable

12/01/22

22:15

544

Packagemetadata-x64.xml

Not Applicable

12/01/22

22:11

190

Packagestructure.xml

Not Applicable

12/01/22

22:12

25,710

Prebvtpackageinfo.xml

Not Applicable

12/01/22

22:15

562

Setupducompdb_kb5010455.xml

Not Applicable

12/01/22

22:15

1,295

Setupducompdb_kb5010455.xml.cab

Not Applicable

12/01/22

22:16

10,298

Setupducompdb_kb5010455_cab_publish.xml

Not Applicable

12/01/22

22:16

869

Setupducompdb_kb5010455_publish.xml

Not Applicable

12/01/22

22:15

736

Windows10.0-kb5010455-x64.cab

Not Applicable

12/01/22

22:15

12,181,823

Acres.dll

10.0.22000.520

22/11/2012

5:17

344,376

Appraiser.dll

10.0.22000.520

22/11/2012

5:12

2,240,840

Appraiser.sdb

Not Applicable

22/11/2012

5:12

2,660,497

Appraiserres.dll

10.0.22000.520

22/11/2012

5:20

198,000

Compatctrl.dll

10.0.22000.520

12/01/22

0:12

202,088

Compatresources.dll

10.0.22000.520

12/01/22

0:17

360,760

Cpufms.ini

Not Applicable

21/12/2011

1:47

677

Mediasetupuimgr.dll

10.0.22000.520

12/01/22

0:17

1,204,536

Migcore.dll

10.0.22000.520

12/01/22

0:10

9,707,848

Setup.exe

10.0.22000.520

12/01/22

0:13

337,264

Setupcompat.dll

10.0.22000.520

12/01/22

0:11

402,792

Setupcore.dll

10.0.22000.520

12/01/22

0:17

2,351,416

Setuphost.exe

10.0.22000.520

12/01/22

0:22

860,488

Setupplatform.dll

1.66.22000.520

12/01/22

0:10

9,589,064

Setupplatform.exe

1.66.22000.520

12/01/22

0:11

241,976

Setupprep.exe

10.0.22000.520

12/01/22

0:17

1,249,592

Winsetup.dll

10.0.22000.520

12/01/22

0:13

3,036,528

Acres.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:45

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:47

32,256

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:44

56,832

Acres.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:40

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:41

36,864

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:48

66,048

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:49

30,720

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:52

57,856

Acres.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:52

348,672

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:40

30,208

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:43

62,464

Acres.dll.mui

10.0.22000.520

22/11/2012

5:06

339,968

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:48

29,184

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:48

60,928

Acres.dll.mui

10.0.22000.520

22/11/2012

5:06

379,392

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:42

30,720

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:42

68,608

Acres.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:40

396,288

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:40

39,424

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:40

71,680

Acres.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:53

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:53

27,648

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:53

57,856

Acres.dll.mui

10.0.22000.520

22/11/2012

5:06

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

0:16

27,648

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

0:16

57,856

Acres.dll.mui

10.0.22000.520

22/11/2012

5:06

373,760

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:46

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:47

66,560

Acres.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:44

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:37

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:39

66,048

Acres.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:47

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:47

28,672

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:49

60,416

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:52

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:36

57,856

Acres.dll.mui

10.0.22000.520

22/11/2012

5:06

343,552

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:53

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:47

61,440

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:45

31,232

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:45

71,168

Acres.dll.mui

10.0.22000.520

22/11/2012

5:06

377,856

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:48

31,232

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:48

70,144

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:35

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:55

57,856

Acres.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:49

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:50

30,720

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:51

52,224

Acres.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:51

324,608

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:54

64,000

Acres.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:52

370,176

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:53

30,720

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:55

63,488

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:42

28,672

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:43

57,856

Acres.dll.mui

10.0.22000.520

22/11/2012

5:07

377,856

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:47

30,208

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:48

66,560

Acres.dll.mui

10.0.22000.520

22/11/2012

5:07

237,568

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:51

31,232

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:47

43,008

Acres.dll.mui

10.0.22000.520

22/11/2012

5:07

225,280

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:47

40,960

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:50

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:51

60,928

Acres.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:50

324,608

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:56

62,976

Acres.dll.mui

10.0.22000.520

22/11/2012

5:07

340,992

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:50

28,672

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:50

60,928

Acres.dll.mui

10.0.22000.520

22/11/2012

5:07

381,952

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:46

63,488

Acres.dll.mui

10.0.22000.520

22/11/2012

5:07

384,512

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:45

30,720

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:41

66,048

Acres.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:54

357,888

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:55

30,208

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:56

64,000

Acres.dll.mui

10.0.22000.520

22/11/2012

5:07

359,936

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:45

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:41

65,024

Systemsettings_handlers_cortana-replacement.man

Not Applicable

17/09/21

1:29

992

Updateagent-replacement.man

Not Applicable

17/09/21

1:28

1,124

Acres.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:37

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:38

30,208

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:48

64,512

Acres.dll.mui

10.0.22000.520

22/11/2012

5:07

356,864

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:52

35,840

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:53

63,488

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:50

30,208

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:52

61,440

Acres.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:39

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:43

29,696

Acres.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:35

324,608

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:55

64,000

Acres.dll.mui

10.0.22000.520

22/11/2012

5:07

349,696

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:38

29,184

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:38

60,928

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:56

41,984

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:57

58,880

Acres.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:47

337,408

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:48

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:36

62,464

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:38

35,328

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:39

61,440

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:49

31,744

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:50

57,856

Acres.dll.mui

10.0.22000.520

22/11/2012

5:07

183,296

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:50

25,088

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:50

34,816

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:40

25,600

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:40

35,328

005c2978-d28a-4920-89ca-46da3c5c7555runstoredprocedure.637775937263619791.log

Not Applicable

12/01/22

22:15

4,523

54bc7026-16cf-4620-89e8-3562dfa51646getconfigvalue.637775937255026062.log

Not Applicable

12/01/22

22:15

2,375

Analysiscmd.637775937232213561.log

Not Applicable

12/01/22

22:15

2,846

Analysiscmd.637775937290182266.log

Not Applicable

12/01/22

22:15

4,408

Analysiscmd.log

Not Applicable

12/01/22

22:13

2,547

Branchconfig.json

Not Applicable

12/01/22

22:09

6,065

Full-tasks.xml

Not Applicable

12/01/22

22:11

13,480

Getconfigvalue.637775935163206541.log

Not Applicable

12/01/22

22:11

2,339

Getconfigvalue.637775935340334119.log

Not Applicable

12/01/22

22:12

2,375

Getconfigvalue.637775935344396613.log

Not Applicable

12/01/22

22:12

2,339

Getconfigvalue.637775935410907263.log

Not Applicable

12/01/22

22:12

2,375

Getconfigvalue.637775935414969750.log

Not Applicable

12/01/22

22:12

2,339

Getconfigvalue.637775935733071550.log

Not Applicable

12/01/22

22:12

2,375

Getconfigvalue.637775935736977790.log

Not Applicable

12/01/22

22:12

2,339

Getconfigvalue.637775935763540266.log

Not Applicable

12/01/22

22:12

2,375

Getconfigvalue.637775935767759026.log

Not Applicable

12/01/22

22:12

2,339

Getconfigvalue.637775935768071531.log

Not Applicable

12/01/22

22:12

2,375

Getconfigvalue.637775935772139803.log

Not Applicable

12/01/22

22:12

2,339

Getconfigvalue.637775936095878020.log

Not Applicable

12/01/22

22:13

2,375

Getconfigvalue.63777593609940507.log

Not Applicable

12/01/22

22:13

2,339

Getconfigvalue.637775936114628006.log

Not Applicable

12/01/22

22:13

2,367

Getconfigvalue.637775937214401078.log

Not Applicable

12/01/22

22:15

2,375

Getconfigvalue.637775937218463690.log

Not Applicable

12/01/22

22:15

2,339

Getconfigvalue.637775937255026062.log

Not Applicable

12/01/22

22:15

2,375

Getconfigvalue.637775937259088561.log

Not Applicable

12/01/22

22:15

2,339

Getconfigvalue.637775937259244803.log

Not Applicable

12/01/22

22:15

2,339

Getconfigvalue.637775937294557269.log

Not Applicable

12/01/22

22:15

2,375

Getconfigvalue.637775937298463534.log

Not Applicable

12/01/22

22:15

2,339

Getconfigvalue.637775937335182246.log

Not Applicable

12/01/22

22:15

2,375

Getconfigvalue.637775937339244722.log

Not Applicable

12/01/22

22:15

2,339

Getconfigvalue.637775937385222880.log

Not Applicable

12/01/22

22:15

2,375

Getconfigvalue.637775937389285404.log

Not Applicable

12/01/22

22:15

2,339

Getconfigvalue.637775937417254104.log

Not Applicable

12/01/22

22:15

2,367

Getconfigvalue.637775938211926888.log

Not Applicable

12/01/22

22:17

2,375

Getconfigvalue.637775938215989397.log

Not Applicable

12/01/22

22:17

2,339

Getconfigvalue.log

Not Applicable

12/01/22

22:11

2,375

Microsoft.servicing.packaging.tools.aweprovider.log

Not Applicable

12/01/22

22:12

3,994

Package.xml

Not Applicable

12/01/22

22:09

147,930

Runstoredprocedure.637775935348771629.log

Not Applicable

12/01/22

22:12

4,523

Runstoredprocedure.637775935365573362.log

Not Applicable

12/01/22

22:12

4,604

Runstoredprocedure.637775935419344735.log

Not Applicable

12/01/22

22:12

4,523

Runstoredprocedure.637775935741352799.log

Not Applicable

12/01/22

22:12

4,523

Runstoredprocedure.637775935771983538.log

Not Applicable

12/01/22

22:12

4,523

Runstoredprocedure.637775935776358545.log

Not Applicable

12/01/22

22:12

4,523

Runstoredprocedure.637775936104315506.log

Not Applicable

12/01/22

22:13

4,523

Runstoredprocedure.63777593722838579.log

Not Applicable

12/01/22

22:15

4,523

Runstoredprocedure.637775937263619791.log

Not Applicable

12/01/22

22:15

4,523

Runstoredprocedure.637775937302838498.log

Not Applicable

12/01/22

22:15

4,523

Runstoredprocedure.637775937343619713.log

Not Applicable

12/01/22

22:15

4,523

Runstoredprocedure.637775937393660390.log

Not Applicable

12/01/22

22:15

4,523

Runstoredprocedure.637775938220364371.log

Not Applicable

12/01/22

22:17

4,523

runstoredprocedure.log

Not Applicable

12/01/22

22:11

4,523

Speed.log

Not Applicable

12/01/22

22:17

584,520

Speed_flags.json

Not Applicable

12/01/22

22:11

8,647

Createpkgcleanupcall.log

Not Applicable

12/01/22

22:11

19,308

Insightsplatformcontext.json

Not Applicable

12/01/22

22:11

132

Tasks.xml

Not Applicable

12/01/22

22:11

12,176

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.0.input.json

Not Applicable

12/01/22

22:11

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.0.output.json

Not Applicable

12/01/22

22:11

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.1.input.json

Not Applicable

12/01/22

22:12

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.1.output.json

Not Applicable

12/01/22

22:12

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.10.input.json

Not Applicable

12/01/22

22:15

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.10.output.json

Not Applicable

12/01/22

22:15

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.11.input.json

Not Applicable

12/01/22

22:15

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.11.output.json

Not Applicable

12/01/22

22:15

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.12.input.json

Not Applicable

12/01/22

22:15

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.12.output.json

Not Applicable

12/01/22

22:15

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.13.input.json

Not Applicable

12/01/22

22:17

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.13.output.json

Not Applicable

12/01/22

22:17

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.2.input.json

Not Applicable

12/01/22

22:12

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.2.output.json

Not Applicable

12/01/22

22:12

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.3.input.json

Not Applicable

12/01/22

22:12

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.3.output.json

Not Applicable

12/01/22

22:12

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.4.input.json

Not Applicable

12/01/22

22:12

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.4.output.json

Not Applicable

12/01/22

22:12

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.5.input.json

Not Applicable

12/01/22

22:12

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.5.output.json

Not Applicable

12/01/22

22:12

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.6.input.json

Not Applicable

12/01/22

22:13

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.6.output.json

Not Applicable

12/01/22

22:13

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.7.input.json

Not Applicable

12/01/22

22:15

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.7.output.json

Not Applicable

12/01/22

22:15

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.8.input.json

Not Applicable

12/01/22

22:15

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.8.output.json

Not Applicable

12/01/22

22:15

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.9.input.json

Not Applicable

12/01/22

22:15

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.9.output.json

Not Applicable

12/01/22

22:15

20

Runstoredprocedure.updatepackagingdatabuildcgdr.cy1pkg-50018.0.input.json

Not Applicable

12/01/22

22:12

283

Runstoredprocedure.updatepackagingdatabuildcgdr.cy1pkg-50018.0.output.json

Not Applicable

12/01/22

22:12

2

Nén 0-info.xml

Not Applicable

12/01/22

22:12

1,010

Nén 0-result.xml

Not Applicable

12/01/22

22:13

1,128

Sao chép nội dung files-info.xml

Not Applicable

12/01/22

22:11

566

Sao chép nội dung files-result.xml

Not Applicable

12/01/22

22:12

688

Sao chép nội dung symbols-info.xml

Not Applicable

12/01/22

22:12

566

Sao chép nội dung symbols-result.xml

Not Applicable

12/01/22

22:12

690

Tạo gói hàng metadata-info.xml

Not Applicable

12/01/22

22:15

581

Tạo gói metadata-result.xml

Not Applicable

12/01/22

22:15

713

Thời release-info.xml

Not Applicable

12/01/22

22:15

559

Thời release-result.xml

Not Applicable

12/01/22

22:15

677

Release-info.xml

Not Applicable

12/01/22

22:16

549

Chạy gencompdb-info.xml

Not Applicable

12/01/22

22:15

559

Chạy gencompdb-result.xml

Not Applicable

12/01/22

22:16

680

Chạy gói analysis-info.xml

Not Applicable

12/01/22

22:15

576

Chạy gói analysis-result.xml

Not Applicable

12/01/22

22:15

703

Chạy khối lượng tải analysis-info.xml

Not Applicable

12/01/22

22:12

576

Chạy khối lượng tải analysis-result.xml

Not Applicable

12/01/22

22:13

703

Đăng cab-info.xml

Not Applicable

12/01/22

22:13

556

Đăng cab-result.xml

Not Applicable

12/01/22

22:15

673

Đồng bộ data-info.xml

Not Applicable

12/01/22

22:12

553

Đồng bộ data-result.xml

Not Applicable

12/01/22

22:12

669

Tải lên phân tích gói data-info.xml

Not Applicable

12/01/22

22:15

598

Tải lên phân tích gói data-result.xml

Not Applicable

12/01/22

22:15

733

Xác thực content-info.xml

Not Applicable

12/01/22

22:12

558

Xác thực content-result.xml

Not Applicable

12/01/22

22:12

681

Xác thực package-info.xml

Not Applicable

12/01/22

22:15

556

Xác thực package-result.xml

Not Applicable

12/01/22

22:15

679

Build.dbb

Not Applicable

12/01/22

22:11

0

Build.err

Not Applicable

12/01/22

22:11

0

Build.evt

Not Applicable

12/01/22

22:11

8,387

Build.ipc

Not Applicable

12/01/22

22:11

14,264

Build.log

Not Applicable

12/01/22

22:11

9,097

Build.metadata

Not Applicable

12/01/22

22:11

0

Build.prf

Not Applicable

12/01/22

22:11

0

Build.wrn

Not Applicable

12/01/22

22:11

0

Nén 0.log

Not Applicable

12/01/22

22:13

6,217

Sao chép tệp thô.log

Not Applicable

12/01/22

22:12

33,292

Sao chép ký hiệu thô.log

Not Applicable

12/01/22

22:12

333,417

Tạo siêu dữ liệu gói.log

Not Applicable

12/01/22

22:15

3,322

Pre release.log

Not Applicable

12/01/22

22:15

5,749

Chạy gencompdb.log

Not Applicable

12/01/22

22:16

14,424

Chạy analysis.log gói

Not Applicable

12/01/22

22:15

7,706

Chạy payload analysis.log

Not Applicable

12/01/22

22:13

7,386

Ký cab.log

Not Applicable

12/01/22

22:15

6,794

Đồng bộ hóa data.log

Not Applicable

12/01/22

22:12

11,523

Tải lên liệu phân tích gói hàng.log

Not Applicable

12/01/22

22:15

8,711

Xác thực content.log

Not Applicable

12/01/22

22:12

2,813

Xác thực package.log

Not Applicable

12/01/22

22:15

2,809

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

Fileinfo.xml

Not Applicable

12/01/22

22:13

45,893

Packageinfo.xml

Not Applicable

12/01/22

22:15

550

Packagemetadata-arm64.xml

Not Applicable

12/01/22

22:11

190

Packagestructure.xml

Not Applicable

12/01/22

22:13

25,710

Prebvtpackageinfo.xml

Not Applicable

12/01/22

22:15

568

Setupducompdb_kb5010455.xml

Not Applicable

12/01/22

22:16

1,297

Setupducompdb_kb5010455.xml.cab

Not Applicable

12/01/22

22:17

9,233

Setupducompdb_kb5010455_cab_publish.xml

Not Applicable

12/01/22

22:17

871

Setupducompdb_kb5010455_publish.xml

Not Applicable

12/01/22

22:16

738

Windows10.0-kb5010455-arm64.cab

Not Applicable

12/01/22

22:15

10,382,047

Acres.dll

10.0.22000.520

22/11/2012

6:32

334,696

Appraiser.dll

10.0.22000.520

22/11/2012

6:32

2,205,496

Appraiser.sdb

Not Applicable

22/11/2012

6:33

1,964,583

Appraiserres.dll

10.0.22000.520

22/11/2012

6:46

189,768

Compatctrl.dll

10.0.22000.520

12/01/22

1:31

199,016

Compatresources.dll

10.0.22000.520

12/01/22

1:36

352,056

Cpufms.ini

Not Applicable

07/01/22

18:25

677

Mediasetupuimgr.dll

10.0.22000.520

12/01/22

1:35

1,217,848

Migcore.dll

10.0.22000.520

12/01/22

1:29

9,967,944

Setup.exe

10.0.22000.520

12/01/22

1:31

323,432

Setupcompat.dll

10.0.22000.520

12/01/22

1:30

396,616

Setupcore.dll

10.0.22000.520

12/01/22

1:35

2,406,712

Setuphost.exe

10.0.22000.520

12/01/22

1:45

872,776

Setupplatform.dll

1.66.22000.520

12/01/22

1:30

9,974,088

Setupplatform.exe

1.66.22000.520

12/01/22

1:31

234,856

Setupprep.exe

10.0.22000.520

12/01/22

1:36

1,251,640

Winsetup.dll

10.0.22000.520

12/01/22

1:31

3,028,280

Acres.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:59

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

6:00

32,256

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

6:02

56,832

Acres.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

6:10

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

6:10

36,864

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

6:06

66,048

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

6:08

30,720

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

6:08

57,856

Acres.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

6:03

348,672

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

6:03

30,208

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

6:03

62,464

Acres.dll.mui

10.0.22000.520

22/11/2012

6:32

339,968

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:58

29,184

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:58

60,928

Acres.dll.mui

10.0.22000.520

22/11/2012

6:32

379,392

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:54

30,720

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:55

68,608

Acres.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:58

396,288

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:58

39,424

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

6:05

71,680

Acres.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:54

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:54

27,648

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:54

57,856

Acres.dll.mui

10.0.22000.520

22/11/2012

6:32

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

1:35

27,648

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

1:35

57,856

Acres.dll.mui

10.0.22000.520

22/11/2012

6:32

373,760

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

6:01

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:57

66,560

Acres.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:55

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:56

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

6:08

66,048

Acres.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

6:08

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

6:08

28,672

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:58

60,416

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:54

29,696

Acres.dll.mui

10.0.22000.520

22/11/2012

6:32

343,552

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

6:00

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

6:00

61,440

Acres.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

6:05

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

6:06

31,232

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

6:06

71,168

Acres.dll.mui

10.0.22000.520

22/11/2012

6:32

377,856

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

6:09

31,232

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:57

70,144

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

6:00

57,856

Acres.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

6:06

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

6:00

30,720

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

6:01

52,224

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:55

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:56

64,000

Acres.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

6:05

370,176

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

6:06

30,720

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

6:06

63,488

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:56

28,672

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:56

57,856

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

6:04

30,208

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

6:04

66,560

Acres.dll.mui

10.0.22000.520

22/11/2012

6:32

237,568

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:54

31,232

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

6:07

43,008

Acres.dll.mui

10.0.22000.520

22/11/2012

6:32

225,280

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

6:07

28,672

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

6:08

40,960

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

6:06

60,928

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:55

62,976

Acres.dll.mui

10.0.22000.520

22/11/2012

6:32

340,992

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

6:05

28,672

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

6:05

60,928

Acres.dll.mui

10.0.22000.520

22/11/2012

6:32

381,952

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

6:03

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

6:03

63,488

Acres.dll.mui

10.0.22000.520

22/11/2012

6:32

384,512

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

6:03

66,048

Acres.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

6:08

357,888

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:58

30,208

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

6:01

64,000

Acres.dll.mui

10.0.22000.520

22/11/2012

6:32

359,936

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

6:06

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

6:06

65,024

Systemsettings_handlers_cortana-replacement.man

Not Applicable

21/11/2016

0:47

992

Updateagent-replacement.man

Not Applicable

21/11/2016

0:46

1,124

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:56

30,208

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:58

64,512

Acres.dll.mui

10.0.22000.520

22/11/2012

6:32

356,864

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

6:03

35,840

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

6:05

63,488

Acres.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:56

324,608

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:57

61,440

Acres.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:51

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:51

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:53

63,488

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:57

30,208

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

6:04

64,000

Acres.dll.mui

10.0.22000.520

22/11/2012

6:32

349,696

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:53

29,184

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:54

60,928

Acres.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

6:03

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

6:03

41,984

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

6:00

58,880

Acres.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

6:06

337,408

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

6:09

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

6:09

62,464

Acres.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:50

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:51

35,328

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

6:02

61,440

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

6:00

31,744

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

6:01

57,856

Acres.dll.mui

10.0.22000.520

22/11/2012

6:32

183,296

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

6:00

25,088

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

6:00

34,816

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

6:07

25,600

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.520

12/01/22

5:59

35,328

5642b3bc-ff23-4aae-a6f4-28d5f85af2a8getconfigvalue.637775937468907740.log

Not Applicable

12/01/22

22:15

2,375

A8d3f347-c095-4fb9-9109-21f69d61919egetconfigvalue.637775937472970225.log

Not Applicable

12/01/22

22:15

2,339

Analysiscmd.637775937446132755.log

Not Applicable

12/01/22

22:15

2,852

Analysiscmd.637775937487188922.log

Not Applicable

12/01/22

22:15

4,408

Analysiscmd.log

Not Applicable

12/01/22

22:13

2,553

Branchconfig.json

Not Applicable

12/01/22

22:09

6,096

D435d6fa-7336-4ded-9116-0a295d638feerunstoredprocedure.637775937477501444.log

Not Applicable

12/01/22

22:15

4,523

Full-tasks.xml

Not Applicable

12/01/22

22:11

13,480

Getconfigvalue.637775935125119788.log

Not Applicable

12/01/22

22:11

2,339

Getconfigvalue.637775935826197098.log

Not Applicable

12/01/22

22:13

2,375

Getconfigvalue.637775935830415816.log

Not Applicable

12/01/22

22:13

2,339

Getconfigvalue.637775935896368834.log

Not Applicable

12/01/22

22:13

2,375

Getconfigvalue.637775935900431286.log

Not Applicable

12/01/22

22:13

2,339

Getconfigvalue.637775936147556917.log

Not Applicable

12/01/22

22:13

2,375

Getconfigvalue.637775936151463140.log

Not Applicable

12/01/22

22:13

2,339

Getconfigvalue.637775936178494241.log

Not Applicable

12/01/22

22:13

2,375

Getconfigvalue.637775936182713013.log

Not Applicable

12/01/22

22:13

2,339

Getconfigvalue.637775936183025531.log

Not Applicable

12/01/22

22:13

2,375

Getconfigvalue.637775936187087964.log

Not Applicable

12/01/22

22:13

2,339

Getconfigvalue.637775936511050764.log

Not Applicable

12/01/22

22:14

2,375

Getconfigvalue.637775936515113226.log

Not Applicable

12/01/22

22:14

2,339

Getconfigvalue.637775936530050649.log

Not Applicable

12/01/22

22:14

2,367

Getconfigvalue.637775937428108038.log

Not Applicable

12/01/22

22:15

2,375

Getconfigvalue.637775937432175703.log

Not Applicable

12/01/22

22:15

2,339

Getconfigvalue.637775937468907740.log

Not Applicable

12/01/22

22:15

2,375

Getconfigvalue.637775937472970225.log

Not Applicable

12/01/22

22:15

2,339

Getconfigvalue.637775937518751231.log

Not Applicable

12/01/22

22:15

2,375

Getconfigvalue.637775937522969941.log

Not Applicable

12/01/22

22:15

2,339

Getconfigvalue.637775937549219809.log

Not Applicable

12/01/22

22:15

2,375

Getconfigvalue.637775937553282330.log

Not Applicable

12/01/22

22:15

2,339

Getconfigvalue.637775937598907042.log

Not Applicable

12/01/22

22:16

2,375

Getconfigvalue.637775937602813279.log

Not Applicable

12/01/22

22:16

2,339

Getconfigvalue.637775937630469363.log

Not Applicable

12/01/22

22:16

2,367

Getconfigvalue.637775938547726335.log

Not Applicable

12/01/22

22:17

2,375

Getconfigvalue.637775938551788830.log

Not Applicable

12/01/22

22:17

2,339

Getconfigvalue.log

Not Applicable

12/01/22

22:11

2,375

Microsoft.servicing.packaging.tools.aweprovider.log

Not Applicable

12/01/22

22:13

3,994

Package.xml

Not Applicable

12/01/22

22:09

147,930

Runstoredprocedure.637775935834790791.log

Not Applicable

12/01/22

22:13

4,523

Runstoredprocedure.637775935849650343.log

Not Applicable

12/01/22

22:13

4,604

Runstoredprocedure.637775935904650087.log

Not Applicable

12/01/22

22:13

4,523

Runstoredprocedure.637775936155681857.log

Not Applicable

12/01/22

22:13

4,523

Runstoredprocedure.637775936187087964.log

Not Applicable

12/01/22

22:13

4,523

Runstoredprocedure.637775936191463011.log

Not Applicable

12/01/22

22:13

4,523

Runstoredprocedure.637775936519644469.log

Not Applicable

12/01/22

22:14

4,523

Runstoredprocedure.637775937436630140.log

Not Applicable

12/01/22

22:15

4,523

Runstoredprocedure.637775937477501444.log

Not Applicable

12/01/22

22:15

4,523

Runstoredprocedure.637775937527344913.log

Not Applicable

12/01/22

22:15

4,523

Runstoredprocedure.637775937557657250.log

Not Applicable

12/01/22

22:15

4,523

Runstoredprocedure.637775937607031991.log

Not Applicable

12/01/22

22:16

4,523

Runstoredprocedure.637775938556320043.log

Not Applicable

12/01/22

22:17

4,523

runstoredprocedure.log

Not Applicable

12/01/22

22:11

4,523

Speed.log

Not Applicable

12/01/22

22:17

582,397

Speed_flags.json

Not Applicable

12/01/22

22:11

8,679

Createpkgcleanupcall.log

Not Applicable

12/01/22

22:11

19,308

Insightsplatformcontext.json

Not Applicable

12/01/22

22:11

132

Tasks.xml

Not Applicable

12/01/22

22:11

12,176

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50016.0.input.json

Not Applicable

12/01/22

22:11

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50016.0.output.json

Not Applicable

12/01/22

22:11

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50016.1.input.json

Not Applicable

12/01/22

22:13

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50016.1.output.json

Not Applicable

12/01/22

22:13

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50016.10.input.json

Not Applicable

12/01/22

22:15

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50016.10.output.json

Not Applicable

12/01/22

22:15

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50016.11.input.json

Not Applicable

12/01/22

22:15

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50016.11.output.json

Not Applicable

12/01/22

22:15

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50016.12.input.json

Not Applicable

12/01/22

22:16

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50016.12.output.json

Not Applicable

12/01/22

22:16

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50016.13.input.json

Not Applicable

12/01/22

22:17

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50016.13.output.json

Not Applicable

12/01/22

22:17

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50016.2.input.json

Not Applicable

12/01/22

22:13

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50016.2.output.json

Not Applicable

12/01/22

22:13

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50016.3.input.json

Not Applicable

12/01/22

22:13

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50016.3.output.json

Not Applicable

12/01/22

22:13

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50016.4.input.json

Not Applicable

12/01/22

22:13

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50016.4.output.json

Not Applicable

12/01/22

22:13

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50016.5.input.json

Not Applicable

12/01/22

22:13

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50016.5.output.json

Not Applicable

12/01/22

22:13

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50016.6.input.json

Not Applicable

12/01/22

22:14

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50016.6.output.json

Not Applicable

12/01/22

22:14

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50016.7.input.json

Not Applicable

12/01/22

22:15

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50016.7.output.json

Not Applicable

12/01/22

22:15

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50016.8.input.json

Not Applicable

12/01/22

22:15

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50016.8.output.json

Not Applicable

12/01/22

22:15

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50016.9.input.json

Not Applicable

12/01/22

22:15

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50016.9.output.json

Not Applicable

12/01/22

22:15

20

Runstoredprocedure.updatepackagingdatabuildcgdr.cy1pkg-50016.0.input.json

Not Applicable

12/01/22

22:13

283

Runstoredprocedure.updatepackagingdatabuildcgdr.cy1pkg-50016.0.output.json

Not Applicable

12/01/22

22:13

2

Nén 0-info.xml

Not Applicable

12/01/22

22:13

1,010

Nén 0-result.xml

Not Applicable

12/01/22

22:14

1,128

Sao chép nội dung files-info.xml

Not Applicable

12/01/22

22:11

566

Sao chép nội dung files-result.xml

Not Applicable

12/01/22

22:13

688

Sao chép nội dung symbols-info.xml

Not Applicable

12/01/22

22:13

566

Sao chép nội dung symbols-result.xml

Not Applicable

12/01/22

22:13

690

Tạo gói hàng metadata-info.xml

Not Applicable

12/01/22

22:15

581

Tạo gói hàng metadata-result.xml

Not Applicable

12/01/22

22:15

713

Thời release-info.xml

Not Applicable

12/01/22

22:15

559

Thời release-result.xml

Not Applicable

12/01/22

22:15

677

Release-info.xml

Not Applicable

12/01/22

22:17

549

Chạy gencompdb-info.xml

Not Applicable

12/01/22

22:15

559

Chạy gencompdb-result.xml

Not Applicable

12/01/22

22:17

680

Chạy gói analysis-info.xml

Not Applicable

12/01/22

22:15

576

Chạy gói analysis-result.xml

Not Applicable

12/01/22

22:15

703

Chạy khối lượng tải analysis-info.xml

Not Applicable

12/01/22

22:13

576

Chạy khối lượng tải analysis-result.xml

Not Applicable

12/01/22

22:13

703

Đăng cab-info.xml

Not Applicable

12/01/22

22:14

556

Đăng cab-result.xml

Not Applicable

12/01/22

22:15

672

Đồng bộ data-info.xml

Not Applicable

12/01/22

22:13

553

Đồng bộ data-result.xml

Not Applicable

12/01/22

22:13

669

Tải lên phân tích gói data-info.xml

Not Applicable

12/01/22

22:15

598

Tải lên phân tích gói data-result.xml

Not Applicable

12/01/22

22:15

733

Xác thực content-info.xml

Not Applicable

12/01/22

22:13

558

Xác thực content-result.xml

Not Applicable

12/01/22

22:13

681

Xác thực package-info.xml

Not Applicable

12/01/22

22:15

556

Xác thực package-result.xml

Not Applicable

12/01/22

22:15

679

Build.dbb

Not Applicable

12/01/22

22:11

0

Build.err

Not Applicable

12/01/22

22:11

0

Build.evt

Not Applicable

12/01/22

22:11

8,421

Build.ipc

Not Applicable

12/01/22

22:11

14,159

Build.log

Not Applicable

12/01/22

22:11

9,097

Build.metadata

Not Applicable

12/01/22

22:11

0

Build.prf

Not Applicable

12/01/22

22:11

0

Build.wrn

Not Applicable

12/01/22

22:11

0

Nén 0.log

Not Applicable

12/01/22

22:14

6,217

Sao chép tệp thô.log

Not Applicable

12/01/22

22:13

33,292

Sao chép ký hiệu thô.log

Not Applicable

12/01/22

22:13

331,821

Tạo siêu dữ liệu gói.log

Not Applicable

12/01/22

22:15

3,322

Pre release.log

Not Applicable

12/01/22

22:15

5,769

Chạy gencompdb.log

Not Applicable

12/01/22

22:17

14,494

Chạy analysis.log gói

Not Applicable

12/01/22

22:15

7,730

Chạy payload analysis.log

Not Applicable

12/01/22

22:13

7,410

Ký cab.log

Not Applicable

12/01/22

22:15

6,791

Đồng bộ hóa data.log

Not Applicable

12/01/22

22:13

11,523

Tải lên data.log phân tích gói hàng

Not Applicable

12/01/22

22:15

8,711

Xác thực content.log

Not Applicable

12/01/22

22:13

2,813

Xác thực package.log

Not Applicable

12/01/22

22:15

2,809

Tham khảo

Cập nhật phương Windows cài đặt với Cập nhật Động

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×