Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản cập nhật này cải thiện chất lượng cho ngăn xếp dịch vụ, là cấu phần cài đặt và Windows cập nhật. Các bản cập nhật ngăn xếp dịch vụ (SSU) đảm bảo rằng bạn có một ngăn xếp dịch vụ mạnh mẽ và đáng tin cậy để thiết bị của bạn có thể nhận và cài đặt các bản cập nhật Microsoft.

Ngoài ra, bản cập nhật này giải quyết sự cố mà người Windows thể phải phục hồi BitLocker sau khi cập nhật dịch vụ.

Áp dụng cho:

  • Windows 10 hệ thống dựa trên x86

  • Windows 10 hệ thống dựa trên x64 

Cách tải bản cập nhật này

Phương pháp 1: Windows Update 

Bản cập nhật này sẵn dùng thông qua Windows Update. Tệp sẽ được tải xuống và cài đặt tự động.  

Phương pháp 2: Danh mục Cập nhật của Microsoft 

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến website Danh mục Cập nhật của Microsoft.

Phương pháp 3: Windows Dịch vụ Cập nhật Máy chủ

Bản cập nhật này cũng sẵn có thông qua Windows Server Update Services (WSUS).

Điều kiện tiên quyết 

Không có điều kiện tiên quyết để áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về khởi động lại 

Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Loại bỏ thông tin

Việc cập nhật ngăn xếp dịch vụ (SSU) thực hiện thay đổi về cách cài đặt các bản cập nhật và không thể được gỡ cài đặt khỏi thiết bị.

Thông tin về thay thế bản cập nhật 

Bản cập nhật này sẽ thay thế bản cập nhật phát hành trước đây KB5001399.

Thông tin tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau đây.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

NetworkBindingEngineTransformer.dll

10.0.10240.19231

09/02/2022

22:57

201,216

NetSetupApi.dll

10.0.10240.16719

08/02/2016

18:45

78,176

peerdistai.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:52

24,064

PrintAdvancedInstaller.dll

10.0.10240.19231

09/02/2022

21:33

84,992

msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:52

47,104

netfxconfig.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:52

18,944

ConfigureIEOptionalComponentsAI.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:52

38,400

IEFileInstallAI.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:49

27,136

servicemodelregai.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:52

64,512

SetIEInstalledDateAI.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:52

14,336

bcdeditai.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:54

259,584

RegisterIEPKeysAI.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:52

13,824

cmipnpinstall.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

22:35

193,304

FeatureSettingsOverride.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

21:53

25,088

PrimitiveTransformers.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:55

43,008

WpnDataTransformer.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:49

20,992

AriTransformer.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:49

37,376

mqcmiplugin.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

21:44

122,880

wdscore.dll

10.0.10240.17831

23/03/2018

23:38

207,192

drvstore.dll

10.0.10240.19231

09/02/2022

23:21

701,200

dpx.dll

10.0.10240.17831

23/03/2018

21:43

372,224

msdelta.dll

10.0.10240.17831

23/03/2018

21:35

410,624

mspatcha.dll

10.0.10240.17831

23/03/2018

21:43

36,864

cmiaisupport.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

22:34

2,168,568

WcmTypes.xsd

Không được lập phiên bản

27/03/2015

14:48

1,047

CbsMsg.dll

10.0.10240.16384

09/07/2015

21:40

49,504

CbsCore.dll

10.0.10240.19231

09/02/2022

23:05

1,777,664

TiWorker.exe

10.0.10240.17831

23/03/2018

21:42

197,120

TiFileFetcher.exe

10.0.10240.19231

09/02/2022

23:21

234,264

DrUpdate.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

22:34

283,384

wrpint.dll

10.0.10240.17831

23/03/2018

21:49

55,808

wcp.dll

10.0.10240.19231

09/02/2022

23:06

2,717,184

cmiadapter.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:39

64,512

smiengine.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:53

730,112

smipi.dll

10.0.10240.17831

23/03/2018

21:48

23,552

poqexec.exe

10.0.10240.16384

09/07/2015

20:25

118,272

x86_installed

Không được lập phiên bản

27/03/2015

14:35

9

GlobalInstallOrder.xml

Không được lập phiên bản

24/04/2015

17:17

1,249,165

EventsInstaller.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

21:03

166,912

mofinstall.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:41

63,488

esscli.dll

10.0.10240.17831

23/03/2018

21:36

299,008

mofd.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:41

203,264

repdrvfs.dll

10.0.10240.17831

23/03/2018

21:36

277,504

fastprox.dll

10.0.10240.17831

23/03/2018

21:36

669,696

wbemcomn.dll

10.0.10240.18210

08/04/2019

22:21

385,536

wbemcore.dll

10.0.10240.19231

09/02/2022

21:22

922,112

wmiutils.dll

10.0.10240.17831

23/03/2018

21:36

91,136

wbemprox.dll

10.0.10240.17831

23/03/2018

21:36

30,208

wmicmiplugin.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:41

272,384

httpai.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:39

16,896

securebootai.dll

10.0.10240.19231

09/02/2022

21:20

31,232

winsockai.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:39

65,536

ws2_helper.dll

10.0.10240.16384

09/07/2015

20:23

69,632

cleanupai.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:39

12,800

CntrtextInstaller.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:39

128,000

cmitrust.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

22:35

288,536

bfsvc.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:39

57,344

timezoneai.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:39

51,200

luainstall.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:39

42,496

fveupdateai.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:39

18,944

appxprovisionpackage.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:49

63,488

grouptrusteeai.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

22:50

38,160

appxreg.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:39

24,064

sppinst.dll

10.0.10240.18512

12/02/2020

20:04

647,168

offlinelsa.dll

10.0.10240.16384

09/07/2015

20:29

100,864

offlinesam.dll

10.0.10240.16384

09/07/2015

20:29

110,080

cmifw.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

21:37

80,896

FirewallOfflineAPI.dll

10.0.10240.17831

23/03/2018

22:30

147,968

NetSetupAI.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

21:31

79,360

NetSetupEngine.dll

10.0.10240.18512

12/02/2020

22:09

468,728

ImplatSetup.dll

10.0.10240.17020

21/06/2016

3:45

54,784

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

NetworkBindingEngineTransformer.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

22:36

304,640

NetSetupApi.dll

10.0.10240.16719

08/02/2016

19:15

103,776

peerdistai.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:54

30,208

PrintAdvancedInstaller.dll

10.0.10240.19231

09/02/2022

21:36

98,304

msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:53

58,880

netfxconfig.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:53

22,528

ConfigureIEOptionalComponentsAI.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:53

46,592

IEFileInstallAI.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:49

29,184

servicemodelregai.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:53

80,896

SetIEInstalledDateAI.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:53

16,384

bcdeditai.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:55

283,648

RegisterIEPKeysAI.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:53

16,384

cmipnpinstall.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

23:11

245,496

FeatureSettingsOverride.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

22:17

31,744

PrimitiveTransformers.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

22:19

58,368

WpnDataTransformer.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

22:15

27,648

AriTransformer.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

22:15

50,688

mqcmiplugin.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

22:03

149,504

appserverai.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

22:02

109,056

RDWebAI.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

22:02

113,152

tssdisai.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

22:02

116,224

VmHostAI.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

22:02

93,696

wdscore.dll

10.0.10240.17831

24/03/2018

0:23

254,808

drvstore.dll

10.0.10240.18512

12/02/2020

22:43

850,168

dpx.dll

10.0.10240.17831

23/03/2018

21:47

499,200

msdelta.dll

10.0.10240.17831

23/03/2018

21:51

515,072

mspatcha.dll

10.0.10240.17831

23/03/2018

21:46

46,080

cmiaisupport.dll

10.0.10240.19231

09/02/2022

23:55

3,170,056

WcmTypes.xsd

Không được lập phiên bản

17/06/2015

18:16

1,047

CbsMsg.dll

10.0.10240.16384

09/07/2015

21:31

50,528

CbsCore.dll

10.0.10240.19231

09/02/2022

23:28

1,968,128

TiWorker.exe

10.0.10240.17831

23/03/2018

21:45

200,192

TiFileFetcher.exe

10.0.10240.18512

12/02/2020

22:43

275,920

DrUpdate.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

23:10

340,728

wrpint.dll

10.0.10240.17831

23/03/2018

21:55

66,560

wcp.dll

10.0.10240.19231

09/02/2022

23:30

3,229,696

cmiadapter.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:49

80,384

smiengine.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:54

898,048

smipi.dll

10.0.10240.16384

09/07/2015

20:15

29,184

poqexec.exe

10.0.10240.16384

09/07/2015

20:15

141,824

amd64_installed

Không được lập phiên bản

17/06/2015

18:05

9

GlobalInstallOrder.xml

Không được lập phiên bản

17/06/2015

18:17

1,249,165

EventsInstaller.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

22:29

214,016

mofinstall.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

21:09

67,584

esscli.dll

10.0.10240.17831

23/03/2018

22:09

402,432

mofd.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

21:09

248,320

repdrvfs.dll

10.0.10240.17831

23/03/2018

22:09

350,208

fastprox.dll

10.0.10240.17831

23/03/2018

22:11

854,528

wbemcomn.dll

10.0.10240.19231

09/02/2022

21:51

449,024

wbemcore.dll

10.0.10240.19231

09/02/2022

21:51

1,147,392

wmiutils.dll

10.0.10240.17831

23/03/2018

22:10

112,128

wbemprox.dll

10.0.10240.17831

23/03/2018

22:11

36,864

wmicmiplugin.dll

10.0.10240.19231

09/02/2022

21:49

341,504

httpai.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:54

19,968

securebootai.dll

10.0.10240.19231

09/02/2022

21:32

35,328

winsockai.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:53

73,216

ws2_helper.dll

10.0.10240.16384

09/07/2015

20:15

83,456

cleanupai.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:53

15,360

CntrtextInstaller.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:52

153,600

cmitrust.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

23:11

422,160

bfsvc.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:49

67,072

timezoneai.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:56

67,584

luainstall.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:47

52,736

fveupdateai.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:49

24,064

appxprovisionpackage.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

22:15

74,752

grouptrusteeai.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

23:25

43,768

appxreg.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:45

30,208

sppinst.dll

10.0.10240.18512

12/02/2020

20:45

769,024

offlinelsa.dll

10.0.10240.16384

09/07/2015

20:33

114,688

offlinesam.dll

10.0.10240.16384

09/07/2015

20:33

137,728

cmifw.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

21:53

96,768

FirewallOfflineAPI.dll

10.0.10240.17831

23/03/2018

22:54

173,568

NetSetupAI.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

21:48

105,472

NetSetupEngine.dll

10.0.10240.18512

12/02/2020

22:52

660,216

ImplatSetup.dll

10.0.10240.19231

09/02/2022

23:20

78,848

NetworkBindingEngineTransformer.dll

10.0.10240.19231

09/02/2022

22:57

201,216

NetSetupApi.dll

10.0.10240.16719

08/02/2016

18:45

78,176

peerdistai.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:52

24,064

PrintAdvancedInstaller.dll

10.0.10240.19231

09/02/2022

21:33

84,992

msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:52

47,104

netfxconfig.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:52

18,944

ConfigureIEOptionalComponentsAI.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:52

38,400

IEFileInstallAI.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:49

27,136

servicemodelregai.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:52

64,512

SetIEInstalledDateAI.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:52

14,336

bcdeditai.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:54

259,584

RegisterIEPKeysAI.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:52

13,824

cmipnpinstall.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

22:35

193,304

FeatureSettingsOverride.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

21:53

25,088

PrimitiveTransformers.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:55

43,008

WpnDataTransformer.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:49

20,992

AriTransformer.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:49

37,376

appserverai.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

21:43

85,504

RDWebAI.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

21:43

95,232

tssdisai.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

21:43

94,208

VmHostAI.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

21:43

74,752

wdscore.dll

10.0.10240.17831

23/03/2018

23:38

207,192

drvstore.dll

10.0.10240.19231

09/02/2022

23:21

701,200

dpx.dll

10.0.10240.17831

23/03/2018

21:43

372,224

msdelta.dll

10.0.10240.17831

23/03/2018

21:35

410,624

mspatcha.dll

10.0.10240.17831

23/03/2018

21:43

36,864

cmiaisupport.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

22:34

2,168,568

WcmTypes.xsd

Không được lập phiên bản

27/03/2015

14:48

1,047

CbsMsg.dll

10.0.10240.16384

09/07/2015

21:40

49,504

CbsCore.dll

10.0.10240.19231

09/02/2022

23:05

1,777,664

TiWorker.exe

10.0.10240.17831

23/03/2018

21:42

197,120

TiFileFetcher.exe

10.0.10240.19231

09/02/2022

23:21

234,264

DrUpdate.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

22:34

283,384

wrpint.dll

10.0.10240.17831

23/03/2018

21:49

55,808

wcp.dll

10.0.10240.19231

09/02/2022

23:06

2,717,184

cmiadapter.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:39

64,512

smiengine.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:53

730,112

smipi.dll

10.0.10240.17831

23/03/2018

21:48

23,552

poqexec.exe

10.0.10240.16384

09/07/2015

20:25

118,272

x86_installed

Không được lập phiên bản

27/03/2015

14:35

9

GlobalInstallOrder.xml

Không được lập phiên bản

24/04/2015

17:17

1,249,165

EventsInstaller.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

21:03

166,912

mofinstall.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:41

63,488

esscli.dll

10.0.10240.17831

23/03/2018

21:36

299,008

mofd.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:41

203,264

repdrvfs.dll

10.0.10240.17831

23/03/2018

21:36

277,504

fastprox.dll

10.0.10240.17831

23/03/2018

21:36

669,696

wbemcomn.dll

10.0.10240.18210

08/04/2019

22:21

385,536

wbemcore.dll

10.0.10240.19231

09/02/2022

21:22

922,112

wmiutils.dll

10.0.10240.17831

23/03/2018

21:36

91,136

wbemprox.dll

10.0.10240.17831

23/03/2018

21:36

30,208

wmicmiplugin.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:41

272,384

httpai.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:39

16,896

securebootai.dll

10.0.10240.19231

09/02/2022

21:20

31,232

winsockai.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:39

65,536

ws2_helper.dll

10.0.10240.16384

09/07/2015

20:23

69,632

cleanupai.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:39

12,800

CntrtextInstaller.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:39

128,000

cmitrust.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

22:35

288,536

bfsvc.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:39

57,344

timezoneai.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:39

51,200

luainstall.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:39

42,496

fveupdateai.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:39

18,944

appxprovisionpackage.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:49

63,488

grouptrusteeai.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

22:50

38,160

appxreg.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

20:39

24,064

sppinst.dll

10.0.10240.18512

12/02/2020

20:04

647,168

offlinelsa.dll

10.0.10240.16384

09/07/2015

20:29

100,864

offlinesam.dll

10.0.10240.16384

09/07/2015

20:29

110,080

cmifw.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

21:37

80,896

FirewallOfflineAPI.dll

10.0.10240.17831

23/03/2018

22:30

147,968

NetSetupAI.dll

10.0.10240.18900

08/03/2021

21:31

79,360

NetSetupEngine.dll

10.0.10240.18512

12/02/2020

22:09

468,728

ImplatSetup.dll

10.0.10240.17020

21/06/2016

3:45

54,784

Tham khảo

Để biết thông tin về SSU, hãy xem các bài viết sau đây:

Để biết thêm thông tin về Các bản cập nhật Động, hãy xem các bài viết sau:

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×