Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản cập nhật này tạo ra những cải tiến cho mục Thiết lập nhị phân hoặc bất kỳ tệp Nào được Thiết lập sử dụng để cập nhật tính năng trong Windows 11 (bản phát hành gốc).

Cách tải bản cập nhật này

Cài đặt bản cập nhật này

Kênh Phát hành

Sẵn dùng

Bước Tiếp theo

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến website Danh mục Cập nhật của Microsoft.

Windows Server Update Services (WSUS)

Bạn có thể nhập cập nhật này vào WSUS theo cách thủ công. Để biết thêm thông tin, hãy xem chủ đề Câu hỏi Thường Gặp trên website Danh mục Cập nhật Microsoft để biết hướng dẫn.

Điều kiện tiên quyết 

Không có điều kiện tiên quyết để áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về khởi động lại 

Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.  

Thông tin về thay thế bản cập nhật 

Bản cập nhật này thay thế bản cập nhật phát hành trước đây KB5010455.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau đây.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

Fileinfo.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:19

59,130

Packageinfo.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:22

672

Packagemetadata-x64.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:12

190

Packagestructure.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:19

27,285

Prebvtpackageinfo.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:22

690

Setupducompdb_kb5011576.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:22

1,295

Setupducompdb_kb5011576.xml.cab

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:24

9,235

Setupducompdb_kb5011576_cab_publish.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:24

869

Setupducompdb_kb5011576_publish.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:22

736

Windows10.0-kb5011576-x64.cab

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:22

12,058,105

Acres.dll

10.0.22000.588

22/03/2012

7:38

345,456

Appraiser.dll

10.0.22000.588

22/03/2012

7:43

2,241,872

Appraiser.sdb

Không được lập phiên bản

22/03/2012

7:43

2,661,930

Appraiserres.dll

10.0.22000.588

22/03/2012

7:46

196,936

Compatctrl.dll

10.0.22000.588

22/03/2012

13:28

202,072

Compatresources.dll

10.0.22000.588

22/03/2012

13:33

360,776

Cpufms.ini

Không được lập phiên bản

22/02/2012

3:56

677

Mediasetupuimgr.dll

10.0.22000.588

22/03/2012

13:32

1,204,552

Migcore.dll

10.0.22000.588

22/03/2012

13:26

9,708,912

Setup.exe

10.0.22000.588

22/03/2012

13:28

336,200

Setupcompat.dll

10.0.22000.588

22/03/2012

13:28

402,776

Setupcore.dll

10.0.22000.588

22/03/2012

13:32

2,351,432

Setuphost.exe

10.0.22000.588

22/03/2012

13:37

860,488

Setupplatform.cfg

Không được lập phiên bản

22/03/2012

4:35

13,549

Setupplatform.dll

1.66.22000.588

22/03/2012

13:26

9,594,224

Setupplatform.exe

1.66.22000.588

22/03/2012

13:27

243,032

Setupprep.exe

10.0.22000.588

22/03/2012

13:32

1,249,608

Winsetup.dll

10.0.22000.588

22/03/2012

13:28

3,035,464

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:58

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:58

32,256

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:58

56,832

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:56

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:58

36,864

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

3:02

66,048

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:51

30,720

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

3:00

57,856

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

3:00

349,184

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

3:00

30,208

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:59

62,464

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

7:38

340,480

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:59

29,184

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:46

60,928

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

7:38

379,904

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:56

30,720

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:56

68,608

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:44

396,800

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:45

39,424

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:46

71,680

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:49

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:49

27,648

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

3:02

57,856

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

7:37

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

13:32

27,648

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

13:32

57,856

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

7:38

373,760

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

3:02

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

3:02

66,560

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:42

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:57

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:49

66,048

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:53

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:54

28,672

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:44

60,416

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:55

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:46

57,856

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

7:38

343,552

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:52

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:53

61,440

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

3:00

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:50

31,232

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:49

71,168

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

7:38

378,368

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:56

31,232

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:57

70,144

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

3:00

29,696

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

3:05

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

3:05

30,720

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

3:05

52,224

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:44

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:44

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

3:02

64,000

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

3:04

370,688

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

3:01

30,720

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

3:02

63,488

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:49

28,672

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:52

57,856

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:54

30,208

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:55

66,560

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

7:38

238,080

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:59

31,232

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:59

43,008

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

7:38

225,280

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

3:04

28,672

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

3:04

40,960

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

3:03

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

3:05

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

3:04

60,928

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

3:07

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

3:07

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

3:07

62,976

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

7:38

341,504

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

3:03

28,672

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

3:02

60,928

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

7:38

382,464

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

3:03

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

3:03

63,488

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

7:38

385,024

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:49

30,720

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:50

66,048

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:51

358,400

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:51

30,208

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:53

64,000

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

7:38

359,936

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:46

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:42

65,024

Systemsettings_handlers_cortana-replacement.man

Không được lập phiên bản

22/02/2012

3:59

992

Updateagent-replacement.man

Không được lập phiên bản

22/02/2012

3:58

1,124

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:47

30,208

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:46

64,512

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

7:38

357,376

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:39

35,840

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:53

63,488

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:55

61,440

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:43

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:48

63,488

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:54

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:57

30,208

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:36

64,000

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

7:38

350,208

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:46

29,184

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:44

41,984

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:45

58,880

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:41

337,920

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:42

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:43

62,464

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:55

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:36

35,328

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:38

61,440

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:45

31,744

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:38

57,856

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

7:38

183,296

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:55

25,088

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:55

34,816

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:50

25,600

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

2:50

35,328

201806fb-d9eb-4781-abb1-c2f0b51feaa4getconfigvalue.637824145438420399.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:22

2,339

2e30baf7-eff2-452b-bafd-5974d4f1059crunstoredprocedure.637824145442014114.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:22

4,523

Analysiscmd.637824145412513094.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:22

2,838

Analysiscmd.637824145448107830.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:22

4,403

Analysiscmd.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:19

2,537

Branchconfig.json

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:09

5,995

Full-tasks.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:12

13,588

Getconfigvalue.637824139746221899.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:12

2,339

Getconfigvalue.637824142289685204.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:17

2,375

Getconfigvalue.637824142292966459.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:17

2,339

Getconfigvalue.637824142410567301.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:17

2,375

Getconfigvalue.637824142414004815.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:17

2,339

Getconfigvalue.637824143921900179.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:19

2,375

Getconfigvalue.637824143925181432.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:19

2,339

Getconfigvalue.637824143952212778.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:19

2,375

Getconfigvalue.637824143955650283.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:19

2,339

Getconfigvalue.637824143956900281.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:19

2,375

Getconfigvalue.637824143960181540.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:19

2,339

Getconfigvalue.637824144254659783.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:20

2,375

Getconfigvalue.637824144258097293.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:20

2,339

Getconfigvalue.637824144268253572.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:20

2,367

Getconfigvalue.637824145394080455.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:22

2,375

Getconfigvalue.637824145397517940.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:22

2,339

Getconfigvalue.637824145434826751.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:22

2,375

Getconfigvalue.637824145434983003.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:22

2,375

Getconfigvalue.637824145438420399.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:22

2,339

Getconfigvalue.637824145464982736.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:22

2,375

Getconfigvalue.637824145468263972.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:22

2,339

Getconfigvalue.637824145494826322.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:22

2,375

Getconfigvalue.637824145498263802.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:22

2,339

Getconfigvalue.637824145534982348.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:22

2,375

Getconfigvalue.637824145538419834.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:22

2,339

Getconfigvalue.637824145561544714.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:22

2,367

Getconfigvalue.637824146655180139.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:24

2,375

Getconfigvalue.637824146658617638.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:24

2,339

Getconfigvalue.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:12

2,375

Microsoft.servicing.packaging.tools.aweprovider.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:17

4,548

Package.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:08

148,853

Runstoredprocedure.637824142296560242.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:17

4,523

Runstoredprocedure.637824142348011711.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:17

4,604

Runstoredprocedure.637824142417754820.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:17

4,523

Runstoredprocedure.637824143928931445.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:19

4,523

Runstoredprocedure.637824143959244030.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:19

4,523

Runstoredprocedure.637824143964087816.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:19

4,523

Runstoredprocedure.637824144262003564.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:20

4,523

Runstoredprocedure.637824145401267909.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:22

4,523

Runstoredprocedure.637824145442014114.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:22

4,523

Runstoredprocedure.637824145471857701.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:22

4,523

Runstoredprocedure.637824145502013783.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:22

4,523

Runstoredprocedure.637824145542013560.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:22

4,523

Runstoredprocedure.637824146662211379.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:24

4,523

runstoredprocedure.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:12

4,523

Speed.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:24

543,588

Speed_flags.json

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:12

8,577

Createpkgcleanupcall.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:12

19,346

Tasks.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:12

12,284

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.0.input.json

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:12

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.0.output.json

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:12

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.1.input.json

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:17

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.1.output.json

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:17

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.10.input.json

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:22

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.10.output.json

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:22

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.11.input.json

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:22

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.11.output.json

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:22

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.12.input.json

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:22

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.12.output.json

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:22

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.13.input.json

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:24

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.13.output.json

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:24

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.2.input.json

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:17

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.2.output.json

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:17

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.3.input.json

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:19

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.3.output.json

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:19

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.4.input.json

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:19

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.4.output.json

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:19

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.5.input.json

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:19

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.5.output.json

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:19

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.6.input.json

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:20

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.6.output.json

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:20

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.7.input.json

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:22

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.7.output.json

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:22

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.8.input.json

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:22

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.8.output.json

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:22

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.9.input.json

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:22

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40241.9.output.json

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:22

20

Runstoredprocedure.updatepackagingdatabuildcgdr.bldrrc-40241.0.input.json

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:17

283

Runstoredprocedure.updatepackagingdatabuildcgdr.bldrrc-40241.0.output.json

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:17

2

Nén 0-info.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:19

1,010

Nén 0-result.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:20

1,128

Sao chép nội dung files-info.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:12

566

Sao chép nội dung files-result.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:17

689

Sao chép nội dung symbols-info.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:17

566

Sao chép nội dung symbols-result.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:19

691

Tạo gói metadata-info.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:22

581

Tạo gói metadata-result.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:22

713

Ảnh chuẩn bị release-info.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:22

559

Ảnh chuẩn bị release-result.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:22

677

Release-info.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:24

549

Chạy gencompdb-info.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:22

559

Chạy gencompdb-result.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:24

681

Chạy gói analysis-info.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:22

576

Chạy gói analysis-result.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:22

703

Chạy khối lượng tải analysis-info.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:19

576

Chạy khối lượng tải analysis-result.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:19

703

Đăng cab-info.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:20

556

Đăng cab-result.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:22

673

Đồng bộ data-info.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:17

553

Đồng bộ data-result.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:17

670

Tải lên phân tích gói data-info.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:22

598

Tải lên phân tích gói data-result.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:22

733

Xác thực content-info.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:19

558

Xác thực content-result.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:19

681

Xác thực package-info.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:22

556

Xác thực package-result.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:22

679

Build.dbb

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:12

0

Build.err

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:12

0

Build.evt

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:12

8,439

Build.ipc

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:12

14,182

Build.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:12

6,973

Build.metadata

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:12

0

Build.prf

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:12

0

Build.wrn

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:12

0

Nén 0.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:20

6,288

Sao chép tệp thô.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:17

33,433

Sao chép ký hiệu thô.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:19

321,962

Tạo siêu dữ liệu gói.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:22

3,393

Pre release.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:22

5,827

Chạy gencompdb.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:24

14,533

Chạy analysis.log gói

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:22

7,918

Chạy payload analysis.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:19

7,596

Ký cab.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:22

6,865

Đồng bộ hóa data.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:17

12,148

Tải lên liệu phân tích gói hàng.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:22

8,776

Xác thực content.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:19

2,884

Xác thực package.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:22

2,880

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

Fileinfo.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:17

59,166

Packageinfo.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:20

678

Packagemetadata-arm64.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:12

190

Packagestructure.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:17

27,285

Prebvtpackageinfo.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:20

696

Setupducompdb_kb5011576.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:20

1,296

Setupducompdb_kb5011576.xml.cab

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:21

10,273

Setupducompdb_kb5011576_cab_publish.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:21

871

Setupducompdb_kb5011576_publish.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:20

738

Windows10.0-kb5011576-arm64.cab

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:20

10,278,457

Acres.dll

10.0.22000.588

22/03/2012

8:25

334,152

Appraiser.dll

10.0.22000.588

22/03/2012

8:30

2,206,552

Appraiser.sdb

Không được lập phiên bản

22/03/2012

8:30

1,966,393

Appraiserres.dll

10.0.22000.588

22/03/2012

8:36

190,800

Compatctrl.dll

10.0.22000.588

22/03/2012

14:13

197,960

Compatresources.dll

10.0.22000.588

22/03/2012

14:17

353,112

Cpufms.ini

Không được lập phiên bản

21/12/2011

1:47

677

Mediasetupuimgr.dll

10.0.22000.588

22/03/2012

14:17

1,218,904

Migcore.dll

10.0.22000.588

22/03/2012

14:12

9,968,984

Setup.exe

10.0.22000.588

22/03/2012

14:13

323,440

Setupcompat.dll

10.0.22000.588

22/03/2012

14:13

396,616

Setupcore.dll

10.0.22000.588

22/03/2012

14:17

2,407,768

Setuphost.exe

10.0.22000.588

22/03/2012

14:22

873,840

Setupplatform.cfg

Không được lập phiên bản

22/03/2012

4:35

13,549

Setupplatform.dll

1.66.22000.588

22/03/2012

14:12

9,977,688

Setupplatform.exe

1.66.22000.588

22/03/2012

14:13

233,800

Setupprep.exe

10.0.22000.588

22/03/2012

14:17

1,251,656

Winsetup.dll

10.0.22000.588

22/03/2012

14:13

3,029,328

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:30

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:30

32,256

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:30

56,832

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:27

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:27

36,864

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:31

66,048

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:32

30,720

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:17

57,856

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:18

349,184

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:28

30,208

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:29

62,464

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

8:24

340,480

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:18

29,184

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:18

60,928

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

8:24

379,904

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:29

30,720

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:29

68,608

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:24

396,800

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:24

39,424

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:20

71,680

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:31

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:31

27,648

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:31

57,856

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

8:24

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

14:16

27,648

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

14:16

57,856

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

8:24

373,760

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:19

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:19

66,560

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:31

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:31

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:16

66,048

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:29

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:29

28,672

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:30

60,416

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:28

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:29

57,856

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

8:24

343,552

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:25

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:21

61,440

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:18

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:18

31,232

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:18

71,168

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

8:24

378,368

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:21

31,232

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:29

70,144

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:19

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:20

57,856

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:32

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:32

30,720

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:32

52,224

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:30

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:31

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:17

64,000

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:20

370,688

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:20

30,720

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:21

63,488

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:30

28,672

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:25

57,856

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

8:24

378,368

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:32

30,208

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:32

66,560

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

8:24

238,080

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:21

31,232

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:21

43,008

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

8:24

225,280

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:31

28,672

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:31

40,960

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:28

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:28

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:33

60,928

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:33

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:20

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:21

62,976

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

8:24

341,504

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:25

28,672

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:25

60,928

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

8:24

382,464

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:18

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:18

63,488

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

8:24

385,024

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:30

30,720

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:31

66,048

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:21

358,400

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:21

30,208

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:22

64,000

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

8:24

359,936

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:21

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:21

65,024

Systemsettings_handlers_cortana-replacement.man

Không được lập phiên bản

21/10/2011

1:13

992

Updateagent-replacement.man

Không được lập phiên bản

21/10/2011

1:11

1,124

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:20

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:22

30,208

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:23

64,512

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

8:24

357,376

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:29

35,840

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:29

63,488

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:19

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:20

30,208

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:24

61,440

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:28

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:29

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:31

63,488

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:17

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:18

30,208

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:20

64,000

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

8:24

350,208

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:21

29,184

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:18

60,928

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:33

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:33

41,984

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:35

58,880

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:26

337,920

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:24

29,696

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:26

62,464

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:33

324,608

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:22

35,328

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:25

61,440

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:31

31,744

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:28

57,856

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

8:24

183,296

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:19

25,088

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:32

34,816

Acres.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

8:24

183,296

Compatresources.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:31

25,600

Mediasetupuimgr.dll.mui

10.0.22000.588

22/03/2012

21:31

35,328

4296c01a-8032-4256-bbf3-0e40209a4766runstoredprocedure.637824144326866275.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:20

4,523

731f41b9-48bb-4c00-bd36-c549b790c30fgetconfigvalue.637824144319835056.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:20

2,375

Analysiscmd.637824144295279100.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:20

2,844

Analysiscmd.637824144332803757.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:20

4,403

Analysiscmd.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:17

2,543

Branchconfig.json

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:09

6,026

Full-tasks.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:12

13,588

Getconfigvalue.637824139403348911.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:12

2,339

Getconfigvalue.637824141143156975.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:15

2,375

Getconfigvalue.637824141146438230.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:15

2,339

Getconfigvalue.637824141243882703.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:15

2,375

Getconfigvalue.637824141247164019.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:15

2,339

Getconfigvalue.637824142735404743.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:17

2,375

Getconfigvalue.637824142738842227.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:17

2,339

Getconfigvalue.637824142765761808.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:17

2,375

Getconfigvalue.637824142769079072.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:17

2,339

Getconfigvalue.637824142770385382.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:17

2,375

Getconfigvalue.637824142773704344.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:17

2,339

Getconfigvalue.637824143067874844.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:18

2,375

Getconfigvalue.637824143071312283.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:18

2,339

Getconfigvalue.637824143080999769.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:18

2,367

Getconfigvalue.637824144278543526.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:20

2,375

Getconfigvalue.637824144281981032.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:20

2,339

Getconfigvalue.637824144319835056.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:20

2,375

Getconfigvalue.637824144323116278.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:20

2,339

Getconfigvalue.637824144323272540.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:20

2,339

Getconfigvalue.637824144349209961.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:20

2,375

Getconfigvalue.637824144352491206.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:20

2,339

Getconfigvalue.637824144379209880.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:20

2,375

Getconfigvalue.637824144382491127.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:20

2,339

Getconfigvalue.637824144419522285.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:20

2,375

Getconfigvalue.637824144422803515.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:20

2,339

Getconfigvalue.63782414446397209.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:20

2,367

Getconfigvalue.637824145125958103.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:21

2,375

Getconfigvalue.637824145129395566.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:21

2,339

Getconfigvalue.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:12

2,375

Microsoft.servicing.packaging.tools.aweprovider.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:15

4,548

Package.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:09

148,853

Runstoredprocedure.637824141150188235.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:15

4,523

Runstoredprocedure.637824141203625622.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:15

4,604

Runstoredprocedure.637824141250914042.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:15

4,523

Runstoredprocedure.637824142742435967.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:17

4,523

Runstoredprocedure.637824142772597987.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:17

4,523

Runstoredprocedure.637824142777224342.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:17

4,523

Runstoredprocedure.637824143074749784.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:18

4,523

Runstoredprocedure.637824144285585840.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:20

4,523

Runstoredprocedure.637824144326866275.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:20

4,523

Runstoredprocedure.637824144356084945.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:20

4,523

Runstoredprocedure.637824144386084893.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:20

4,523

Runstoredprocedure.637824144426553511.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:20

4,523

Runstoredprocedure.637824145132989301.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:21

4,523

runstoredprocedure.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:12

4,523

Speed.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:21

543,672

Speed_flags.json

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:12

8,609

Createpkgcleanupcall.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:12

19,346

Tasks.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:12

12,284

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40240.0.input.json

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:12

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40240.0.output.json

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:12

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40240.1.input.json

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:15

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40240.1.output.json

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:15

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40240.10.input.json

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:20

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40240.10.output.json

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:20

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40240.11.input.json

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:20

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40240.11.output.json

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:20

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40240.12.input.json

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:20

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40240.12.output.json

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:20

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40240.13.input.json

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:21

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40240.13.output.json

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:21

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40240.2.input.json

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:15

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40240.2.output.json

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:15

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40240.3.input.json

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:17

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40240.3.output.json

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:17

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40240.4.input.json

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:17

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40240.4.output.json

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:17

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40240.5.input.json

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:17

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40240.5.output.json

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:17

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40240.6.input.json

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:18

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40240.6.output.json

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:18

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40240.7.input.json

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:20

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40240.7.output.json

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:20

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40240.8.input.json

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:20

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40240.8.output.json

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:20

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40240.9.input.json

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:20

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40240.9.output.json

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:20

20

Runstoredprocedure.updatepackagingdatabuildcgdr.bldrrc-40240.0.input.json

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:15

283

Runstoredprocedure.updatepackagingdatabuildcgdr.bldrrc-40240.0.output.json

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:15

2

Nén 0-info.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:17

1,010

Nén 0-result.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:18

1,128

Sao chép nội dung files-info.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:12

566

Sao chép nội dung files-result.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:15

689

Sao chép nội dung symbols-info.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:15

566

Sao chép nội dung symbols-result.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:17

691

Tạo gói metadata-info.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:20

581

Tạo gói metadata-result.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:20

713

Ảnh chuẩn bị release-info.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:20

559

Ảnh chuẩn bị release-result.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:20

677

Release-info.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:21

549

Chạy gencompdb-info.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:20

559

Chạy gencompdb-result.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:21

680

Chạy gói analysis-info.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:20

576

Chạy gói analysis-result.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:20

703

Chạy khối lượng tải analysis-info.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:17

576

Chạy khối lượng tải analysis-result.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:17

703

Đăng cab-info.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:18

556

Đăng cab-result.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:20

673

Đồng bộ data-info.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:15

553

Đồng bộ data-result.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:15

669

Tải lên phân tích gói data-info.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:20

598

Tải lên phân tích gói data-result.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:20

733

Xác thực content-info.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:17

558

Xác thực content-result.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:17

681

Xác thực package-info.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:20

556

Xác thực package-result.xml

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:20

679

Build.dbb

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:12

0

Build.err

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:12

0

Build.evt

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:12

8,439

Build.ipc

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:12

14,176

Build.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:12

6,908

Build.metadata

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:12

0

Build.prf

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:12

0

Build.wrn

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:12

0

Nén 0.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:18

6,288

Sao chép tệp thô.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:15

33,433

Sao chép ký hiệu thô.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:17

321,964

Tạo siêu dữ liệu gói.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:20

3,393

Pre release.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:20

5,847

Chạy gencompdb.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:21

14,600

Chạy analysis.log gói

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:20

7,942

Chạy payload analysis.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:17

7,620

Ký cab.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:20

6,865

Đồng bộ hóa data.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:15

12,148

Tải lên liệu phân tích gói hàng.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:20

8,776

Xác thực content.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:17

2,884

Xác thực package.log

Không được lập phiên bản

22/03/2012

17:20

2,880

Tham khảo

Cập nhật phương Windows cài đặt với Cập nhật Động

Tìm hiểu về thuật ngữ tiêu chuẩn mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×