Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản cập nhật này cải thiện "hệ điều hành an toàn" (SafeOS) được sử dụng để cập nhật môi trường phục hồi Windows (WinRE) cho Windows 11 (bản phát hành gốc).

Cách tải bản cập nhật này

Cài đặt bản cập nhật này

Kênh Phát hành

Sẵn dùng

Bước Tiếp theo

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến website Danh mục Cập nhật của Microsoft.

Windows Server Update Services (WSUS)

Bạn có thể nhập cập nhật này vào WSUS theo cách thủ công. Để biết thêm thông tin, hãy xem chủ đề Câu hỏi Thường Gặp trên website Danh mục Cập nhật Microsoft để biết hướng dẫn.

Điều kiện tiên quyết 

Không có điều kiện tiên quyết để áp dụng bản cập nhật này. 

Thông tin về khởi động lại 

Bạn không cần phải khởi động lại thiết bị sau khi áp dụng bản cập nhật này.  

Thông tin về thay thế bản cập nhật 

Bản cập nhật này thay thế bản cập nhật phát hành trước đây KB5012414.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau đây.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

tpm.inf

Không được lập phiên bản

21/10/2011

19:08

11,790

tpm.sys

10.0.22000.341

21/10/2011

21:03

344,376

Facilitator.dll

10.0.22000.132

05/08/21

18:20

1,081,656

winload.exe

10.0.22000.132

05/08/21

18:11

1,630,616

winload.efi

10.0.22000.132

05/08/21

18:11

2,310,384

winresume.exe

10.0.22000.132

05/08/21

18:18

1,242,192

winresume.efi

10.0.22000.132

05/08/21

18:18

1,856,848

ci.dll

10.0.22000.132

05/08/21

18:12

946,592

driver.stl

Không được lập phiên bản

21/07/21

16:58

4,953

cmi2migxml.dll

10.0.22000.587

27/02/20202

8:51

230,736

csiagent.dll

10.0.22000.587

27/02/20202

8:51

718,184

diagER.dll

10.0.22000.587

27/02/20202

8:51

79,216

hwcompat.dll

10.0.22000.587

27/02/20202

8:52

251,216

hwcompat.txt

Không được lập phiên bản

27/02/20202

8:57

787,806

hwexclude.txt

Không được lập phiên bản

27/02/20202

8:57

51

icbexclusion.inf

Không được lập phiên bản

27/02/20202

7:00

7,222

migapp.xml

Không được lập phiên bản

17/08/21

17:54

654,548

migcore.dll

10.0.22000.587

27/02/20202

8:51

9,708,904

mighost.exe

10.0.22000.587

27/02/20202

8:51

279,920

migres.dll

10.0.22000.587

27/02/20202

8:51

25,968

migisol.dll

10.0.22000.587

27/02/20202

8:51

148,840

migstore.dll

10.0.22000.587

27/02/20202

8:51

1,320,304

migsys.dll

10.0.22000.587

27/02/20202

8:51

456,040

MXEAgent.dll

10.0.22000.587

27/02/20202

8:51

374,120

offline.xml

Không được lập phiên bản

27/02/20202

7:00

41,548

oscomps.xml

Không được lập phiên bản

27/02/20202

7:00

447,950

oscomps.woa.xml

Không được lập phiên bản

27/02/20202

7:00

249,101

osfilter.inf

Không được lập phiên bản

27/02/20202

7:00

21,299

pnppropmig.dll

10.0.22000.587

27/02/20202

8:51

103,792

reagent.dll

10.0.22000.587

27/02/20202

8:51

599,400

ReserveManager.dll

10.0.22000.587

27/02/20202

2:35

316,752

setupplatform.cfg

Không được lập phiên bản

07/02/20202

18:12

6,389

setupplatform.dll

1.66.22000.587

27/02/20202

8:51

9,594,224

setupplatform.exe

1.66.22000.587

27/02/20202

8:51

243,056

SFCN.dat

Không được lập phiên bản

17/08/21

17:54

1,824

SFLCID.dat

Không được lập phiên bản

17/08/21

17:54

1,644

SFLISTW7.dat

Không được lập phiên bản

2/9/21

12:02

1,703,368

SFLISTW8.dat

Không được lập phiên bản

2/9/21

12:02

2,608,858

SFLISTWB.dat

Không được lập phiên bản

2/9/21

12:02

3,172,904

SFLISTWT.dat

Không được lập phiên bản

16/09/21

18:14

4,935,438

sflistw8.woa.dat

Không được lập phiên bản

2/9/21

12:02

954,436

SFLISTRS1.dat

Không được lập phiên bản

16/09/21

18:14

5,593,264

sflistwb.woa.dat

Không được lập phiên bản

2/9/21

12:02

1,150,134

sflistwt.woa.dat

Không được lập phiên bản

2/9/21

12:02

2,636,850

SFPAT.inf

Không được lập phiên bản

27/02/20202

7:00

11,602

SFPATW7.inf

Không được lập phiên bản

27/02/20202

7:00

17,396

SFPATW8.inf

Không được lập phiên bản

27/02/20202

7:00

79,818

SFPATWB.inf

Không được lập phiên bản

27/02/20202

7:00

91,635

SFPATWT.inf

Không được lập phiên bản

27/02/20202

7:00

165,729

SFPATRS1.inf

Không được lập phiên bản

27/02/20202

7:00

169,870

unbcl.dll

10.0.22000.587

27/02/20202

8:51

1,205,608

upgradeagent.dll

10.0.22000.587

27/02/20202

8:51

3,286,384

upgradeagent.xml

Không được lập phiên bản

27/02/20202

7:00

70,907

upgrade_comp.xml

Không được lập phiên bản

27/02/20202

7:00

6,054

upgrade_bulk.xml

Không được lập phiên bản

27/02/20202

7:00

209,520

upgrade_data.xml

Không được lập phiên bản

27/02/20202

7:00

41,750

upgrade_frmwrk.xml

Không được lập phiên bản

27/02/20202

7:00

18,785

upgWow_bulk.xml

Không được lập phiên bản

27/02/20202

7:00

115,041

uninstall.xml

Không được lập phiên bản

27/02/20202

7:00

4,407

uninstall_data.xml

Không được lập phiên bản

27/02/20202

7:00

11,122

wdsutil.dll

10.0.22000.587

27/02/20202

8:51

357,744

ClipSp.sys

10.0.22000.132

05/08/21

18:12

1,126,736

ntdll.dll

10.0.22000.132

05/08/21

18:13

2,124,216

ntoskrnl.exe

10.0.22000.132

05/08/21

18:13

########

ResetEngine.dll

10.0.22000.554

27/02/20202

12:11

2,319,728

ResetEngine.exe

10.0.22000.554

27/02/20202

12:18

38,224

ResetPluginHost.exe

10.0.22000.554

27/02/20202

11:56

53,248

reseteng.dll

10.0.22000.554

27/02/20202

11:50

679,936

resetengmig.dll

10.0.22000.554

27/02/20202

11:55

106,496

srms.dat

Không được lập phiên bản

25/01/22

0:29

60,267

srms62.dat

Không được lập phiên bản

13/01/22

0:16

22,841

sysreset.exe

10.0.22000.554

27/02/20202

11:52

421,888

systemreset.exe

10.0.22000.554

27/02/20202

12:18

550,976

ResetEngOnline.dll

10.0.22000.554

27/02/20202

11:54

229,376

SysResetErr.exe

10.0.22000.554

27/02/20202

15:58

71,024

winpeshl.exe

10.0.22000.51

18/06/21

0:07

57,344

wpeutil.dll

10.0.22000.51

18/06/21

0:06

163,840

wpeutil.exe

10.0.22000.51

18/06/21

0:09

32,768

wpeinit.exe

10.0.22000.51

18/06/21

0:09

57,344

startnet.cmd

Không được lập phiên bản

27/03/21

17:51

9

StartRep.exe

10.0.22000.587

27/02/20202

8:32

659,456

RecEnv.exe

10.0.22000.587

27/02/20202

9:01

410,992

BootRec.exe

10.0.22000.587

27/02/20202

8:35

192,512

ntdll.dll

10.0.22000.132

05/08/21

17:26

1,720,528

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

ntdll.dll

10.0.22000.132

05/08/21

17:36

1,615,968

ntdll.dll

10.0.22000.132

05/08/21

17:26

1,720,528

tpm.inf

Không được lập phiên bản

21/10/2011

19:08

11,604

tpm.sys

10.0.22000.341

21/10/2011

21:55

311,112

Facilitator.dll

10.0.22000.132

05/08/21

19:19

1,098,056

winload.efi

10.0.22000.132

05/08/21

19:10

2,039,680

winresume.efi

10.0.22000.132

05/08/21

19:18

1,560,320

ci.dll

10.0.22000.132

05/08/21

19:11

811,552

driver.stl

Không được lập phiên bản

21/07/21

16:58

4,725

cmi2migxml.dll

10.0.22000.587

27/02/20202

10:26

219,968

csiagent.dll

10.0.22000.587

27/02/20202

10:26

706,880

diagER.dll

10.0.22000.587

27/02/20202

10:26

56,680

hwcompat.dll

10.0.22000.587

27/02/20202

10:26

237,384

hwcompat.txt

Không được lập phiên bản

27/02/20202

10:32

206,575

hwexclude.txt

Không được lập phiên bản

27/02/20202

10:32

51

icbexclusion.inf

Không được lập phiên bản

27/02/20202

8:31

7,222

migapp.xml

Không được lập phiên bản

22/11/2012

10:47

654,548

migcore.dll

10.0.22000.587

27/02/20202

10:29

9,967,944

mighost.exe

10.0.22000.587

27/02/20202

10:26

265,584

migres.dll

10.0.22000.587

27/02/20202

10:25

17,256

migisol.dll

10.0.22000.587

27/02/20202

10:26

119,664

migstore.dll

10.0.22000.587

27/02/20202

10:26

1,339,248

migsys.dll

10.0.22000.587

27/02/20202

10:26

449,904

MXEAgent.dll

10.0.22000.587

27/02/20202

10:26

361,832

offline.xml

Không được lập phiên bản

27/02/20202

8:30

41,548

oscomps.xml

Không được lập phiên bản

27/02/20202

8:30

447,950

oscomps.woa.xml

Không được lập phiên bản

27/02/20202

8:30

249,101

osfilter.inf

Không được lập phiên bản

27/02/20202

8:31

21,299

pnppropmig.dll

10.0.22000.587

27/02/20202

10:26

90,472

reagent.dll

10.0.22000.587

27/02/20202

10:26

969,072

ReserveManager.dll

10.0.22000.587

27/02/20202

3:52

312,168

setupplatform.cfg

Không được lập phiên bản

07/02/20202

20:56

6,389

setupplatform.dll

1.66.22000.587

27/02/20202

10:26

9,977,712

setupplatform.exe

1.66.22000.587

27/02/20202

10:26

233,800

SFCN.dat

Không được lập phiên bản

22/11/2012

10:46

1,824

SFLCID.dat

Không được lập phiên bản

22/11/2012

10:46

1,644

SFLISTW7.dat

Không được lập phiên bản

25/01/22

2:12

1,703,368

SFLISTW8.dat

Không được lập phiên bản

25/01/22

2:12

2,608,858

SFLISTWB.dat

Không được lập phiên bản

25/01/22

2:12

3,172,904

SFLISTWT.dat

Không được lập phiên bản

25/01/22

2:12

4,935,438

sflistw8.woa.dat

Không được lập phiên bản

25/01/22

2:12

954,436

SFLISTRS1.dat

Không được lập phiên bản

07/02/20202

20:56

5,593,264

sflistwb.woa.dat

Không được lập phiên bản

25/01/22

2:12

1,150,134

sflistwt.woa.dat

Không được lập phiên bản

25/01/22

2:12

2,636,850

SFPAT.inf

Không được lập phiên bản

27/02/20202

8:31

11,602

SFPATW7.inf

Không được lập phiên bản

27/02/20202

8:31

17,396

SFPATW8.inf

Không được lập phiên bản

27/02/20202

8:31

79,818

SFPATWB.inf

Không được lập phiên bản

27/02/20202

8:31

91,635

SFPATWT.inf

Không được lập phiên bản

27/02/20202

8:31

165,729

SFPATRS1.inf

Không được lập phiên bản

27/02/20202

8:31

169,870

unbcl.dll

10.0.22000.587

27/02/20202

10:30

1,191,752

upgradeagent.dll

10.0.22000.587

27/02/20202

10:26

3,384,688

upgradeagent.xml

Không được lập phiên bản

27/02/20202

8:30

70,907

upgrade_comp.xml

Không được lập phiên bản

27/02/20202

8:30

6,054

upgrade_bulk.xml

Không được lập phiên bản

27/02/20202

8:30

209,520

upgrade_data.xml

Không được lập phiên bản

27/02/20202

8:30

41,750

upgrade_frmwrk.xml

Không được lập phiên bản

27/02/20202

8:30

18,785

upgWow_bulk.xml

Không được lập phiên bản

27/02/20202

8:30

115,041

upgWowA32_bulk.xml

Không được lập phiên bản

27/02/20202

8:30

115,031

uninstall.xml

Không được lập phiên bản

27/02/20202

8:30

4,407

uninstall_data.xml

Không được lập phiên bản

27/02/20202

8:30

11,122

wdsutil.dll

10.0.22000.587

27/02/20202

10:26

350,568

ClipSp.sys

10.0.22000.132

05/08/21

19:11

969,552

ntdll.dll

10.0.22000.132

05/08/21

19:11

4,108,384

ntoskrnl.exe

10.0.22000.132

05/08/21

19:11

########

ResetEngine.dll

10.0.22000.554

27/02/20202

15:10

2,448,240

ResetEngine.exe

10.0.22000.554

27/02/20202

18:31

22,360

ResetPluginHost.exe

10.0.22000.554

27/02/20202

14:54

37,376

reseteng.dll

10.0.22000.554

27/02/20202

14:49

668,160

resetengmig.dll

10.0.22000.554

27/02/20202

14:54

97,792

srms.dat

Không được lập phiên bản

21/11/2017

19:41

60,267

srms62.dat

Không được lập phiên bản

22/09/21

17:15

22,841

sysreset.exe

10.0.22000.554

27/02/20202

14:52

403,456

systemreset.exe

10.0.22000.554

27/02/20202

15:19

549,008

ResetEngOnline.dll

10.0.22000.554

27/02/20202

14:52

221,696

SysResetErr.exe

10.0.22000.554

27/02/20202

18:31

58,696

winpeshl.exe

10.0.22000.51

18/06/21

2:21

36,352

wpeutil.dll

10.0.22000.51

18/06/21

2:20

143,360

wpeutil.exe

10.0.22000.51

18/06/21

2:23

11,776

wpeinit.exe

10.0.22000.51

18/06/21

2:22

36,864

startnet.cmd

Không được lập phiên bản

22/02/2021

19:25

9

StartRep.exe

10.0.22000.587

27/02/20202

10:04

636,928

RecEnv.exe

10.0.22000.587

27/02/20202

10:43

393,584

BootRec.exe

10.0.22000.587

27/02/20202

10:04

169,472

Tham khảo

Lợi ích của Bản cập Windows 10 Động

Cập nhật Windows 10 phương tiện với gói Cập nhật Động

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×