Tóm tắt

Bản cập nhật này thực hiện các cải tiến cho "hệ điều hành an toàn" (SafeOS) được sử dụng để cập nhật môi trường phục hồi Windows (WinRE) cho bản Windows 11 (bản phát hành ban đầu).

Cách tải bản cập nhật này

Cài đặt bản cập nhật này

Kênh Phát hành

Sẵn dùng

Bước Tiếp theo

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Windows Dịch vụ Cập nhật Máy chủ (WSUS)

Bạn có thể nhập bản cập nhật này vào WSUS theo cách thủ công. Xem Danh mục Microsoft Update để biết hướng dẫn.

Điều kiện tiên quyết 

Không có điều kiện tiên quyết để áp dụng bản cập nhật này. 

Thông tin về khởi động lại 

Bạn không phải khởi động lại thiết bị sau khi áp dụng bản cập nhật này.  

Thông tin về thay thế bản cập nhật 

Bản cập nhật này thay thế bản cập nhật KB5012678 đã phát hành trước đó.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong các bảng sau.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

tpm.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 18 tháng 10 năm 21

19:08

11,790

tpm.sys

10.0.22000.341

Ngày 18 tháng 10 năm 21

21:03

344,376

Facilitator.dll

10.0.22000.132

Ngày 5 tháng 8 năm 21

18:20

1,081,656

winload.exe

10.0.22000.132

Ngày 5 tháng 8 năm 21

18:11

1,630,616

winload.efi

10.0.22000.132

Ngày 5 tháng 8 năm 21

18:11

2,310,384

winresume.exe

10.0.22000.132

Ngày 5 tháng 8 năm 21

18:18

1,242,192

winresume.efi

10.0.22000.132

Ngày 5 tháng 8 năm 21

18:18

1,856,848

ci.dll

10.0.22000.132

Ngày 5 tháng 8 năm 21

18:12

946,592

driver.stl

Không được lập phiên bản

Ngày 13 tháng 7 năm 21

16:58

4,953

cmi2migxml.dll

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:51

230,736

csiagent.dll

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:51

718,184

diagER.dll

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:51

79,216

hwcompat.dll

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:52

251,216

hwcompat.txt

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:57

787,806

hwexclude.txt

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:57

51

icbexclusion.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

7:00

7,222

migapp.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 17 tháng 8 năm 2011

17:54

654,548

migcore.dll

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:51

9,708,904

mighost.exe

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:51

279,920

migres.dll

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:51

25,968

migisol.dll

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:51

148,840

migstore.dll

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:51

1,320,304

migsys.dll

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:51

456,040

MXEAgent.dll

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:51

374,120

offline.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

7:00

41,548

oscomps.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

7:00

447,950

oscomps.woa.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

7:00

249,101

osfilter.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

7:00

21,299

pnppropmig.dll

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:51

103,792

reagent.dll

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:51

599,400

ReserveManager.dll

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

2:35

316,752

setupplatform.cfg

Không được lập phiên bản

Ngày 7 tháng 2 năm 2012

18:12

6,389

setupplatform.dll

1.66.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:51

9,594,224

setupplatform.exe

1.66.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:51

243,056

SFCN.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 17 tháng 8 năm 2011

17:54

1,824

SFLCID.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 17 tháng 8 năm 2011

17:54

1,644

SFLISTW7.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 2 tháng 9 năm 21

12:02

1,703,368

SFLISTW8.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 2 tháng 9 năm 21

12:02

2,608,858

SFLISTWB.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 2 tháng 9 năm 21

12:02

3,172,904

SFLISTWT.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 16 tháng 9 năm 21

18:14

4,935,438

sflistw8.woa.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 2 tháng 9 năm 21

12:02

954,436

SFLISTRS1.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 16 tháng 9 năm 21

18:14

5,593,264

sflistwb.woa.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 2 tháng 9 năm 21

12:02

1,150,134

sflistwt.woa.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 2 tháng 9 năm 21

12:02

2,636,850

SFPAT.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

7:00

11,602

SFPATW7.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

7:00

17,396

SFPATW8.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

7:00

79,818

SFPATWB.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

7:00

91,635

SFPATWT.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

7:00

165,729

SFPATRS1.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

7:00

169,870

unbcl.dll

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:51

1,205,608

upgradeagent.dll

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:51

3,286,384

upgradeagent.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

7:00

70,907

upgrade_comp.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

7:00

6,054

upgrade_bulk.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

7:00

209,520

upgrade_data.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

7:00

41,750

upgrade_frmwrk.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

7:00

18,785

upgWow_bulk.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

7:00

115,041

uninstall.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

7:00

4,407

uninstall_data.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

7:00

11,122

wdsutil.dll

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:51

357,744

ClipSp.sys

10.0.22000.132

Ngày 5 tháng 8 năm 21

18:12

1,126,736

ntdll.dll

10.0.22000.132

Ngày 5 tháng 8 năm 21

18:13

2,124,216

ntoskrnl.exe

10.0.22000.132

Ngày 5 tháng 8 năm 21

18:13

11,747,656

ResetEngine.dll

10.0.22000.700

Ngày 22 tháng 4 năm 2012

2:20

2,315,624

ResetEngine.exe

10.0.22000.700

Ngày 22 tháng 4 năm 2012

2:26

38,248

ResetPluginHost.exe

10.0.22000.700

Ngày 22 tháng 4 năm 2012

1:55

53,248

reseteng.dll

10.0.22000.700

Ngày 22 tháng 4 năm 2012

1:48

679,936

resetengmig.dll

10.0.22000.700

Ngày 22 tháng 4 năm 2012

1:54

106,496

srms.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 7 tháng 2 năm 2012

20:55

60,267

srms62.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 1 năm 22

18:39

22,841

sysreset.exe

10.0.22000.700

Ngày 22 tháng 4 năm 2012

1:52

421,888

systemreset.exe

10.0.22000.700

Ngày 22 tháng 4 năm 2012

2:26

550,968

ResetEngOnline.dll

10.0.22000.700

Ngày 22 tháng 4 năm 2012

1:50

229,376

SysResetErr.exe

10.0.22000.700

Ngày 22 tháng 4 năm 2012

2:27

71,008

WifiCx.sys

10.0.22000.700

Ngày 22 tháng 4 năm 2011

20:14

802,816

winpeshl.exe

10.0.22000.51

Ngày 18 tháng 6 năm 21

0:07

57,344

wpeutil.dll

10.0.22000.51

Ngày 18 tháng 6 năm 21

0:06

163,840

wpeutil.exe

10.0.22000.51

Ngày 18 tháng 6 năm 21

0:09

32,768

wpeinit.exe

10.0.22000.51

Ngày 18 tháng 6 năm 21

0:09

57,344

startnet.cmd

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 3 năm 21

17:51

9

StartRep.exe

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:32

659,456

RecEnv.exe

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

9:01

410,992

BootRec.exe

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:35

192,512

ntdll.dll

10.0.22000.132

Ngày 5 tháng 8 năm 21

17:26

1,720,528

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

ntdll.dll

10.0.22000.132

Ngày 5 tháng 8 năm 21

17:36

1,615,968

ntdll.dll

10.0.22000.132

Ngày 5 tháng 8 năm 21

17:26

1,720,528

tpm.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 18 tháng 10 năm 21

19:08

11,604

tpm.sys

10.0.22000.341

Ngày 18 tháng 10 năm 21

21:55

311,112

Facilitator.dll

10.0.22000.132

Ngày 5 tháng 8 năm 21

19:19

1,098,056

winload.efi

10.0.22000.132

Ngày 5 tháng 8 năm 21

19:10

2,039,680

winresume.efi

10.0.22000.132

Ngày 5 tháng 8 năm 21

19:18

1,560,320

ci.dll

10.0.22000.132

Ngày 5 tháng 8 năm 21

19:11

811,552

driver.stl

Không được lập phiên bản

Ngày 13 tháng 7 năm 21

16:58

4,725

cmi2migxml.dll

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

10:26

219,968

csiagent.dll

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

10:26

706,880

diagER.dll

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

10:26

56,680

hwcompat.dll

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

10:26

237,384

hwcompat.txt

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

10:32

206,575

hwexclude.txt

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

10:32

51

icbexclusion.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:31

7,222

migapp.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 1 năm 22

10:47

654,548

migcore.dll

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

10:29

9,967,944

mighost.exe

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

10:26

265,584

migres.dll

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

10:25

17,256

migisol.dll

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

10:26

119,664

migstore.dll

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

10:26

1,339,248

migsys.dll

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

10:26

449,904

MXEAgent.dll

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

10:26

361,832

offline.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:30

41,548

oscomps.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:30

447,950

oscomps.woa.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:30

249,101

osfilter.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:31

21,299

pnppropmig.dll

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

10:26

90,472

reagent.dll

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

10:26

969,072

ReserveManager.dll

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

3:52

312,168

setupplatform.cfg

Không được lập phiên bản

Ngày 7 tháng 2 năm 2012

20:56

6,389

setupplatform.dll

1.66.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

10:26

9,977,712

setupplatform.exe

1.66.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

10:26

233,800

SFCN.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 1 năm 22

10:46

1,824

SFLCID.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 1 năm 22

10:46

1,644

SFLISTW7.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 25 tháng 1 năm 22

2:12

1,703,368

SFLISTW8.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 25 tháng 1 năm 22

2:12

2,608,858

SFLISTWB.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 25 tháng 1 năm 22

2:12

3,172,904

SFLISTWT.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 25 tháng 1 năm 22

2:12

4,935,438

sflistw8.woa.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 25 tháng 1 năm 22

2:12

954,436

SFLISTRS1.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 7 tháng 2 năm 2012

20:56

5,593,264

sflistwb.woa.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 25 tháng 1 năm 22

2:12

1,150,134

sflistwt.woa.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 25 tháng 1 năm 22

2:12

2,636,850

SFPAT.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:31

11,602

SFPATW7.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:31

17,396

SFPATW8.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:31

79,818

SFPATWB.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:31

91,635

SFPATWT.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:31

165,729

SFPATRS1.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:31

169,870

unbcl.dll

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

10:30

1,191,752

upgradeagent.dll

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

10:26

3,384,688

upgradeagent.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:30

70,907

upgrade_comp.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:30

6,054

upgrade_bulk.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:30

209,520

upgrade_data.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:30

41,750

upgrade_frmwrk.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:30

18,785

upgWow_bulk.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:30

115,041

upgWowA32_bulk.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:30

115,031

uninstall.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:30

4,407

uninstall_data.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:30

11,122

wdsutil.dll

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

10:26

350,568

ClipSp.sys

10.0.22000.132

Ngày 5 tháng 8 năm 21

19:11

969,552

ntdll.dll

10.0.22000.132

Ngày 5 tháng 8 năm 21

19:11

4,108,384

ntoskrnl.exe

10.0.22000.132

Ngày 5 tháng 8 năm 21

19:11

11,003,720

ResetEngine.dll

10.0.22000.700

Ngày 22 tháng 4 năm 2012

2:58

2,447,720

ResetEngine.exe

10.0.22000.700

Ngày 22 tháng 4 năm 2012

3:07

22,384

ResetPluginHost.exe

10.0.22000.700

Ngày 22 tháng 4 năm 2012

2:42

37,376

reseteng.dll

10.0.22000.700

Ngày 22 tháng 4 năm 2012

2:38

668,160

resetengmig.dll

10.0.22000.700

Ngày 22 tháng 4 năm 2012

2:41

97,792

srms.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 5 tháng 4 năm 22

20:33

60,267

srms62.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 4 tháng 2 năm 2012

17:20

22,841

sysreset.exe

10.0.22000.700

Ngày 22 tháng 4 năm 2012

2:40

402,944

systemreset.exe

10.0.22000.700

Ngày 22 tháng 4 năm 2012

3:07

549,016

ResetEngOnline.dll

10.0.22000.700

Ngày 22 tháng 4 năm 2012

2:39

221,696

SysResetErr.exe

10.0.22000.700

Ngày 22 tháng 4 năm 2012

3:07

59,752

WifiCx.sys

10.0.22000.700

Ngày 22 tháng 4 năm 2011

20:07

718,336

winpeshl.exe

10.0.22000.51

Ngày 18 tháng 6 năm 21

2:21

36,352

wpeutil.dll

10.0.22000.51

Ngày 18 tháng 6 năm 21

2:20

143,360

wpeutil.exe

10.0.22000.51

Ngày 18 tháng 6 năm 21

2:23

11,776

wpeinit.exe

10.0.22000.51

Ngày 18 tháng 6 năm 21

2:22

36,864

startnet.cmd

Không được lập phiên bản

Ngày 22 tháng 2 năm 2011

19:25

9

StartRep.exe

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

10:04

636,928

RecEnv.exe

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

10:43

393,584

BootRec.exe

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

10:04

169,472

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×