Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản cập nhật này cải tiến các tệp Thiết lập nhị phân hoặc mọi tệp Thiết lập sử dụng cho các bản cập nhật tính năng Windows 11. 

Cách tải bản cập nhật này

Cài đặt bản cập nhật này

Kênh Phát hành

Sẵn dùng

Bước Tiếp theo

Windows Update và Microsoft Update

Không

Xem các tùy chọn khác dưới đây.

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Dịch vụ Cập nhật Windows Server (WSUS) và Microsoft Endpoint Configuration Manager

Không

Bạn có thể nhập các bản cập nhật này vào Dịch vụ Cập nhật Windows Server (WSUS) hoặc Microsoft Endpoint Configuration Manager. Để biết hướng dẫn về WSUS, hãy xem WSUS và Site Danh mục. Để biết hướng dẫn về Bộ quản lý Cấu hình, hãy xem Nhập bản cập nhật từ Danh mục Microsoft Update.

Điều kiện tiên quyết 

Không có điều kiện tiên quyết để áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về khởi động lại 

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.  

Thông tin về thay thế bản cập nhật 

Bản cập nhật này thay thế bản cập nhật KB5014039 đã phát hành trước đó.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong các bảng sau.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

acres.dll

10.0.22000.761

Ngày 10 tháng 5 năm 22

13:36

345,456

appraiser.dll

10.0.22000.761

Ngày 10 tháng 5 năm 22

13:40

2,241,872

appraiser.sdb

Không được lập phiên bản

Ngày 10 tháng 5 năm 22

13:42

2,662,288

APPRAISERRES.DLL

10.0.22000.761

Ngày 10 tháng 5 năm 22

13:48

197,976

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:18

324,608

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:18

32,256

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:20

56,832

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:21

324,608

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:17

36,864

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:16

66,048

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:11

30,720

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:13

57,856

compatctrl.dll

10.0.22000.761

Ngày 10 tháng 5 năm 22

19:52

202,080

compatresources.dll

10.0.22000.761

Ngày 10 tháng 5 năm 22

19:56

361,824

CPUFMS.INI

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 4 năm 2012

19:19

677

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:21

349,184

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:16

30,208

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:20

62,464

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 10 tháng 5 năm 22

13:35

340,480

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:11

29,184

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:12

60,928

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 10 tháng 5 năm 22

13:35

379,904

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:08

30,720

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:08

68,608

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:11

396,800

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:18

39,424

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:20

71,680

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

0:59

324,608

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:20

27,648

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:11

57,856

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 10 tháng 5 năm 22

13:35

324,608

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 10 tháng 5 năm 22

19:56

27,648

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 10 tháng 5 năm 22

19:56

57,856

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 10 tháng 5 năm 22

13:35

373,760

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:07

29,696

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:16

66,560

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:00

29,696

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:11

66,048

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:13

324,608

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:14

28,672

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:20

60,416

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:09

29,696

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:23

57,856

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 10 tháng 5 năm 22

13:35

343,552

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:08

29,696

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:08

61,440

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:08

324,608

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:13

31,232

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:15

71,168

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 10 tháng 5 năm 22

13:35

378,368

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:16

31,232

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:17

70,144

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:03

29,696

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:03

57,856

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:04

324,608

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:05

30,720

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:06

52,224

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:06

324,608

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:16

64,000

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:22

370,688

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:20

30,720

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:13

63,488

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:22

28,672

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:19

57,856

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:10

30,208

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:06

66,560

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 10 tháng 5 năm 22

13:35

238,080

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:05

31,232

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:06

43,008

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 10 tháng 5 năm 22

13:35

225,280

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:15

28,672

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:13

40,960

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:17

324,608

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:17

29,696

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:21

60,928

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:19

29,696

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:21

62,976

MediaSetupUIMgr.dll

10.0.22000.761

Ngày 10 tháng 5 năm 22

19:57

1,205,592

migcore.dll

10.0.22000.761

Ngày 10 tháng 5 năm 22

19:51

9,708,896

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 10 tháng 5 năm 22

13:35

341,504

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:11

28,672

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 10 tháng 5 năm 22

13:36

382,464

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:10

63,488

oscomps.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 10 tháng 5 năm 22

18:11

448,331

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 10 tháng 5 năm 22

13:36

385,024

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:09

30,720

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:10

66,048

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:20

358,400

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:20

30,208

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:18

64,000

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 10 tháng 5 năm 22

13:36

359,936

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:18

29,696

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

0:59

65,024

SystemSettings_Handlers_Cortana-Replacement.man

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 4 năm 2012

19:21

992

UPDATEAGENT-REPLACEMENT. MAN

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 4 năm 2012

19:20

1,124

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:14

30,208

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:03

64,512

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 10 tháng 5 năm 22

13:36

357,376

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:11

35,840

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:11

63,488

setup.exe

10.0.22000.761

Ngày 10 tháng 5 năm 22

19:53

337,256

setupcompat.dll

10.0.22000.761

Ngày 10 tháng 5 năm 22

19:53

402,792

SetupCore.dll

10.0.22000.761

Ngày 10 tháng 5 năm 22

19:57

2,352,480

setuphost.exe

10.0.22000.761

Ngày 10 tháng 5 năm 22

20:01

861,536

setupplatform.cfg

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 4 năm 2012

19:19

13,549

setupplatform.dll

1.66.22000.761

Ngày 10 tháng 5 năm 22

19:51

9,594,200

setupplatform.exe

1.66.22000.761

Ngày 10 tháng 5 năm 22

19:51

243,040

SetupPrep.exe

10.0.22000.761

Ngày 10 tháng 5 năm 22

19:57

1,246,560

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:20

324,608

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:03

61,440

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

0:58

324,608

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

0:59

29,696

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:01

63,488

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:01

30,208

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 10 tháng 5 năm 22

13:36

350,208

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:12

29,184

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:14

41,984

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:00

58,880

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:02

337,920

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:04

29,696

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:05

62,464

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

0:57

35,328

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:18

61,440

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:19

31,744

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:10

57,856

winsetup.dll

10.0.22000.761

Ngày 10 tháng 5 năm 22

19:53

3,036,504

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 10 tháng 5 năm 22

13:36

183,296

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:06

25,088

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:06

34,816

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:11

25,600

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:11

35,328

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

acres.dll

10.0.22000.761

Ngày 10 tháng 5 năm 22

14:19

335,184

appraiser.dll

10.0.22000.761

Ngày 10 tháng 5 năm 22

14:25

2,205,544

appraiser.sdb

Không được lập phiên bản

Ngày 10 tháng 5 năm 22

14:25

1,967,062

APPRAISERRES.DLL

10.0.22000.761

Ngày 10 tháng 5 năm 22

14:32

190,816

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:05

324,608

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:05

32,256

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:06

56,832

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:11

324,608

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:11

36,864

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:11

66,048

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:14

30,720

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:56

57,856

compatctrl.dll

10.0.22000.761

Ngày 10 tháng 5 năm 22

20:43

199,000

compatresources.dll

10.0.22000.761

Ngày 10 tháng 5 năm 22

20:47

353,128

CPUFMS.INI

Không được lập phiên bản

Ngày 23 tháng 4 năm 2012

21:55

677

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:15

349,184

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:15

30,208

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:15

62,464

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 10 tháng 5 năm 22

14:18

340,480

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:09

29,184

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:09

60,928

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 10 tháng 5 năm 22

14:18

379,904

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:10

30,720

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:10

68,608

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:12

396,800

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:12

39,424

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:13

71,680

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:06

324,608

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:07

27,648

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:07

57,856

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 10 tháng 5 năm 22

14:18

324,608

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 10 tháng 5 năm 22

20:47

27,648

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 10 tháng 5 năm 22

20:47

57,856

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 10 tháng 5 năm 22

14:18

373,760

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:02

29,696

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:02

66,560

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:14

324,608

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:14

29,696

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:14

66,048

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:13

324,608

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:13

28,672

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:55

60,416

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:10

29,696

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:16

57,856

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 10 tháng 5 năm 22

14:18

343,552

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:58

29,696

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:59

61,440

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:01

324,608

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:02

31,232

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:02

71,168

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 10 tháng 5 năm 22

14:18

378,368

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:10

31,232

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:59

70,144

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:04

29,696

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:05

57,856

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:03

30,720

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:59

52,224

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:09

324,608

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:09

29,696

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:10

64,000

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:08

370,688

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:09

30,720

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:08

63,488

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:11

28,672

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:04

57,856

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:02

30,208

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:06

66,560

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 10 tháng 5 năm 22

14:18

238,080

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:02

43,008

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 10 tháng 5 năm 22

14:18

225,280

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:04

28,672

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:05

40,960

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:12

29,696

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:06

60,928

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:10

324,608

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:11

29,696

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:11

62,976

MediaSetupUIMgr.dll

10.0.22000.761

Ngày 10 tháng 5 năm 22

20:47

1,218,920

migcore.dll

10.0.22000.761

Ngày 10 tháng 5 năm 22

20:41

9,968,992

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 10 tháng 5 năm 22

14:18

341,504

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:05

60,928

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 10 tháng 5 năm 22

14:18

382,464

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:57

29,696

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:57

63,488

oscomps.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 10 tháng 5 năm 22

19:01

448,331

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 10 tháng 5 năm 22

14:19

385,024

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:05

30,720

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:05

66,048

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:06

358,400

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:06

30,208

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:07

64,000

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 10 tháng 5 năm 22

14:19

359,936

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:07

29,696

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:07

65,024

SystemSettings_Handlers_Cortana-Replacement.man

Không được lập phiên bản

Ngày 22 tháng 4 năm 2012

21:11

992

UPDATEAGENT-REPLACEMENT. MAN

Không được lập phiên bản

Ngày 22 tháng 4 năm 2012

21:05

1,124

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:13

30,208

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:09

64,512

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 10 tháng 5 năm 22

14:19

357,376

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:59

35,840

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:00

63,488

setup.exe

10.0.22000.761

Ngày 10 tháng 5 năm 22

20:43

322,896

setupcompat.dll

10.0.22000.761

Ngày 10 tháng 5 năm 22

20:43

397,648

SetupCore.dll

10.0.22000.761

Ngày 10 tháng 5 năm 22

20:47

2,406,752

setuphost.exe

10.0.22000.761

Ngày 10 tháng 5 năm 22

20:55

873,832

setupplatform.cfg

Không được lập phiên bản

Ngày 23 tháng 4 năm 2012

21:55

13,549

setupplatform.dll

1.66.22000.761

Ngày 10 tháng 5 năm 22

20:41

9,977,688

setupplatform.exe

1.66.22000.761

Ngày 10 tháng 5 năm 22

20:41

234,848

SetupPrep.exe

10.0.22000.761

Ngày 10 tháng 5 năm 22

20:47

1,244,512

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:10

30,208

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:11

61,440

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:04

324,608

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:56

29,696

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:12

324,608

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:11

64,000

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 10 tháng 5 năm 22

14:19

350,208

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:10

29,184

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:11

60,928

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:06

41,984

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:07

58,880

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:11

337,920

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:01

29,696

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:03

62,464

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:55

35,328

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

1:56

61,440

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:06

31,744

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:11

57,856

winsetup.dll

10.0.22000.761

Ngày 10 tháng 5 năm 22

20:43

3,029,328

AcRes.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 10 tháng 5 năm 22

14:19

183,296

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:09

25,088

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:09

34,816

COMPATRESOURCES.DLL. MUI

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:01

25,600

MediaSetupUIMgr.dll.mui

10.0.22000.761

Ngày 11 tháng 5 năm 22

2:01

35,328

Tham khảo

Cập nhật phương tiện cài đặt Windows bằng Bản cập nhật Động

Tìm hiểu về thuật ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×