Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản cập nhật này cải tiến chất lượng cho ngăn xếp cung cấp dịch vụ, là cấu phần cài đặt các bản cập nhật Windows. Bản cập nhật xếp chồng dịch vụ (SSU) đảm bảo rằng bạn có ngăn xếp cung cấp dịch vụ mạnh mẽ và đáng tin cậy để thiết bị của bạn có thể nhận và cài đặt các bản cập nhật Microsoft.

QUAN TRỌNG Windows 7 và Windows Server 2008 R2 đã hết thời hạn hỗ trợ chính và hiện đang được hỗ trợ bản cập nhật bảo mật mở rộng (ESU).

Xác minh rằng bạn đã cài đặt các bản cập nhật bắt buộc được liệt kê trong phần Cách tải bản cập nhật này trước khi cài đặt bản cập nhật này. 

Để biết thông tin về các loại bản cập nhật Windows khác nhau, chẳng hạn như quan trọng, bảo mật, trình điều khiển, gói dịch vụ, v.v., vui lòng xem bài viết sau. Để xem các ghi chú và thông báo khác, hãy xem trang chủ lịch sử cập nhật Windows 7 và Windows Server 2008 R2.

Áp dụng cho

  • Windows 7 Gói Dịch vụ 1 cho các hệ thống dựa trên x86

  • Windows 7 Gói Dịch vụ 1 cho hệ thống dựa trên x64

  • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1 dành cho hệ thống dựa trên x64

  • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1 dành cho hệ thống dựa trên x64 (Cài đặt Server Core)

Cách tải bản cập nhật này

Trước khi cài đặt bản cập nhật này

QUAN TRỌNG Những khách hàng đã mua Bản cập nhật Bảo mật Mở rộng (ESU) cho các phiên bản tại chỗ của các hệ điều hành này phải tuân theo các quy trình trong KB4522133 để tiếp tục nhận được bản cập nhật bảo mật. Hỗ trợ mở rộng đã kết thúc như sau:

  • Đối với Windows 7 Gói Dịch vụ 1 và Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1, hỗ trợ mở rộng đã kết thúc vào ngày 14 tháng 1 năm 2020.

Để biết thêm thông tin về ESU và các phiên bản được hỗ trợ, hãy xem KB4497181.

Điều kiện tiên quyết 

Bạn phải cài đặt các bản cập nhật được liệt kê bên dưới và khởi động lại thiết bị trước khi cài đặt Bản tổng hợp mới nhất. Việc cài đặt các bản cập nhật này sẽ cải thiện độ tin cậy của quá trình cập nhật và giảm thiểu các sự cố tiềm ẩn trong khi cài đặt Bản tổng hợp và áp dụng bản sửa lỗi bảo mật của Microsoft.

  1. Bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ ngày 12 tháng 3 năm 2019 (SSU) (KB4490628). Để tải gói độc lập cho SSU này, hãy tìm kiếm gói đó trong Danh mục Microsoft Update. Bản cập nhật này là bắt buộc để cài đặt các bản cập nhật chỉ SHA-2 đã ký.

  2. Bản cập nhật SHA-2 mới nhất (KB4474419) được phát hành vào ngày 10 tháng 9 năm 2019. Nếu bạn đang sử dụng Windows Update, bản cập nhật SHA-2 mới nhất sẽ tự động được cung cấp cho bạn. Bản cập nhật này là bắt buộc để cài đặt các bản cập nhật chỉ SHA-2 đã ký. Để biết thêm thông tin về các bản cập nhật SHA-2, hãy xem Yêu cầu Hỗ trợ Ký Mã SHA-2 đối với Windows và WSUS năm 2019.

  3. Để tải bản cập nhật bảo mật này, bạn phải cài đặt lại Gói Chuẩn bị Cấp phép "Gói Chuẩn bị Cấp phép Bảo mật Mở rộng Cập nhật (ESU)" (KB4538483) hoặc "Bản cập nhật cho Gói Chuẩn bị Cấp phép Bảo mật Mở rộng Cập nhật (ESU)" (KB4575903) ngay cả khi trước đó bạn đã cài đặt khóa ESU. Gói chuẩn bị cấp phép ESU sẽ được cung cấp cho bạn từ WSUS. Để tải gói độc lập cho gói chuẩn bị cấp phép ESU, hãy tìm kiếm gói đó trong Danh mục Microsoft Update.

Sau khi bạn cài đặt các mục ở trên, chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt SSU mới nhất. Nếu bạn đang sử Windows Update, hệ điều hành SSU mới nhất sẽ tự động được cung cấp cho bạn nếu bạn là khách hàng của ESU. Để tải gói độc lập cho SSU mới nhất, hãy tìm kiếm gói đó trong Danh mục Microsoft Update. Để biết thông tin chung về SSU , hãy xem Bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ và Bản xếp chồng Dịch vụ Cập nhật (SSU): Câu hỏi Thường Gặp.

Cài đặt bản cập nhật này

Kênh Phát hành

Sẵn dùng

Bước Tiếp theo

Windows Update và Microsoft Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Trình duyệt này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. 

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Dịch vụ Cập nhật Windows Server (WSUS)

Bản cập nhật này sẽ tự động đồng bộ với WSUS nếu bạn đặt cấu hình Các Sản phẩm và Phân loại như sau:

Sản phẩm: Windows 7, Windows Server 2008 R2

Phân loại: Bảo mật Cập nhật

Thông tin về khởi động lại 

Bạn không phải khởi động lại thiết bị sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Loại bỏ thông tin

Bản cập nhật xếp chồng dịch vụ (SSU) thực hiện thay đổi về cách cài đặt bản cập nhật và không thể gỡ cài đặt khỏi thiết bị.

Thông tin về thay thế bản cập nhật 

Bản cập nhật này thay thế bản cập nhật KB5016057 đã phát hành trước đó.

Thông tin tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong các bảng sau.

Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Chú ý Các tệp MANIFEST (.manifest) và MUM (.mum) được cài đặt không được liệt kê.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

mofinstall.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:23

59,392

esscli.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:22

266,240

mofd.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:23

193,536

repdrvfs.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:23

302,080

fastprox.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:22

606,720

wbemcomn.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:23

363,520

wbemcore.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:23

774,656

wmiutils.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:23

85,504

wbemprox.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:23

29,184

xmllite.dll

1.3.1001.0

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:23

180,736

wdscore.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:23

190,464

CntrtextInstaller.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:22

143,872

drvstore.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:22

324,096

dpx.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:22

257,024

msdelta.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:23

305,664

mspatcha.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:23

35,328

PkgMgr.exe

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:00

209,920

cmiv2.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:22

2,046,464

cmitrust.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:22

297,472

locdrv.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:23

228,352

WcmTypes.xsd

Không được lập phiên bản

Ngày 3 tháng 8 năm 2012

17:51

1,047

helpcins.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:23

105,472

OEMHelpIns.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:23

151,552

apds.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:23

1,799,168

apss.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:23

201,216

apircl.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:23

223,744

CbsMsg.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:00

28,672

CbsCore.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:22

846,336

DrUpdate.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:22

174,080

wrpint.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

19:59

54,272

wcp.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:23

1,912,832

cmiadapter.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:22

120,832

smiengine.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:23

697,856

smipi.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:23

98,816

GlobalInstallOrder.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 3 tháng 8 năm 2012

17:42

1,977,464

poqexec.exe

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:00

123,904

x86_installed

Không được lập phiên bản

Ngày 3 tháng 8 năm 2012

17:42

9

SvcIni.exe

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:00

16,384

wmicmiplugin.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:23

351,744

ExtendedSecurityUpdatesAI.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:00

141,312

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

mofinstall.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:36

76,800

esscli.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:36

440,320

mofd.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:36

280,064

repdrvfs.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:36

454,144

fastprox.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:36

909,824

wbemcomn.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:37

529,920

wbemcore.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:37

1,220,096

wmiutils.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:37

137,216

wbemprox.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:37

43,520

xmllite.dll

1.3.1001.0

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:37

198,656

wdscore.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:37

271,872

CntrtextInstaller.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:36

171,008

drvstore.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:36

423,936

dpx.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:36

399,872

msdelta.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:36

452,096

mspatcha.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:36

46,592

PkgMgr.exe

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:05

199,168

cmiv2.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:36

3,749,888

cmitrust.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:36

479,232

locdrv.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:37

370,176

WcmTypes.xsd

Không được lập phiên bản

Ngày 3 tháng 8 năm 2012

17:51

1,047

helpcins.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:36

142,336

OEMHelpIns.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:36

222,720

apds.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:37

2,174,464

apss.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:37

235,520

apircl.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:37

276,992

CbsMsg.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:36

28,672

CbsCore.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:36

977,408

DrUpdate.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:36

204,288

wrpint.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:37

60,928

wcp.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:37

2,762,752

cmiadapter.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:36

125,952

smiengine.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:37

934,400

smipi.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:37

104,448

GlobalInstallOrder.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 3 tháng 8 năm 2012

17:43

1,977,464

poqexec.exe

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:05

142,336

amd64_installed

Không được lập phiên bản

Ngày 3 tháng 8 năm 2012

17:43

9

SvcIni.exe

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:05

17,920

wmicmiplugin.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:37

525,824

ExtendedSecurityUpdatesAI.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:05

179,712

mofinstall.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:23

59,392

esscli.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:22

266,240

mofd.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:23

193,536

repdrvfs.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:23

302,080

fastprox.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:22

606,720

wbemcomn.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:23

363,520

wbemcore.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:23

774,656

wmiutils.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:23

85,504

wbemprox.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:23

29,184

xmllite.dll

1.3.1001.0

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:23

180,736

wdscore.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:23

190,464

CntrtextInstaller.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:22

143,872

drvstore.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:22

324,096

dpx.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:22

257,024

msdelta.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:23

305,664

mspatcha.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:23

35,328

PkgMgr.exe

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:00

209,920

cmiv2.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:22

2,046,464

cmitrust.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:22

297,472

locdrv.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:23

228,352

helpcins.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:23

105,472

OEMHelpIns.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:23

151,552

apds.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:23

1,799,168

apss.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:23

201,216

apircl.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:23

223,744

CbsMsg.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:00

28,672

CbsCore.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:22

846,336

DrUpdate.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:22

174,080

wrpint.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

19:59

54,272

wcp.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:23

1,912,832

cmiadapter.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:22

120,832

smiengine.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:23

697,856

smipi.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:23

98,816

GlobalInstallOrder.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 3 tháng 8 năm 2012

17:42

1,977,464

poqexec.exe

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:00

123,904

x86_installed

Không được lập phiên bản

Ngày 3 tháng 8 năm 2012

17:42

9

SvcIni.exe

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:00

16,384

wmicmiplugin.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:23

351,744

ExtendedSecurityUpdatesAI.dll

6.1.7601.26111

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

20:00

141,312

Tham khảo

Để biết thông tin về SSU, hãy xem các bài viết sau:

Tìm hiểu về thuật ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×