Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản cập nhật này cải thiện thiết lập nhị phân hoặc mọi tệp Thiết lập sử dụng cho các bản cập nhật tính năng trong Windows 10, phiên bản 20H2, 21H1, 21H2 và 22H2.

NHẮC NHỞ 

  • Windows 10, phiên bản 2004 đã kết thúc dịch vụ vào ngày 14 tháng 12 năm 2021. Để tiếp tục nhận được bản cập nhật chất lượng và bản cập nhật bảo mật, chúng tôi khuyên bạn nên cập nhật lên phiên bản mới nhất của Windows 10.

  • Windows 10, phiên bản 20H2 đã kết thúc dịch vụ vào ngày 10 tháng 5 năm 2022 đối với các thiết bị chạy các phiên bản Home, Pro, Pro Education hoặc Pro for Workstations. Windows 10, phiên bản 20H2 dành cho Enterprise, Education và IoT Enterprise sẽ kết thúc dịch vụ vào ngày 9 tháng 5 năm 2023. Để biết thêm thông tin, hãy xem tại đây. Để tiếp tục nhận được bản cập nhật chất lượng và bản cập nhật bảo mật, chúng tôi khuyên bạn nên cập nhật lên phiên bản mới nhất của Windows 10.

  • Windows Server, phiên bản 20H2 đã kết thúc dịch vụ vào ngày 9 tháng 8 năm 2022. Để biết thêm thông tin, hãy xem tại đây. Để tiếp tục nhận bản cập nhật chất lượng và bản cập nhật bảo mật, chúng tôi khuyên bạn nên nâng cấp lên phiên bản Windows Server mới nhất.

Cách tải bản cập nhật này

Cài đặt bản cập nhật này

Kênh phát hành

Khả dụng

Bước tiếp theo

Windows Update và Microsoft Update

Không

Xem các tùy chọn khác bên dưới.

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Dịch vụ Cập nhật Windows Server (WSUS) và Microsoft Endpoint Configuration Manager

Không

Bạn có thể nhập các bản cập nhật này vào Dịch vụ Cập nhật Windows Server (WSUS) hoặc Microsoft Endpoint Configuration Manager. Để biết hướng dẫn về WSUS, hãy xem WSUS và Site Danh mục. Để biết hướng dẫn về Bộ quản lý Cấu hình, hãy xem Nhập bản cập nhật từ Danh mục Microsoft Update.

Điều kiện tiên quyết 

Bản cập nhật này không yêu cầu điều kiện tiên quyết để áp dụng.

Thông tin về khởi động lại 

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.  

Thông tin về việc thay thế bản cập nhật 

Bản cập nhật này thay thế bản cập nhật KB5019422 đã phát hành trước đó.

Thông tin tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này sẽ cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

acmigration.dll

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2012

20:22

292,192

acres.dll

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2012

20:09

333,648

appraiser.dll

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2012

20:16

1,593,184

appraiser.sdb

Không được lập phiên bản

Ngày 22 tháng 10 năm 2012

20:17

2,440,322

APPRAISERRES.DLL

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2012

20:21

145,280

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

8:30

323,072

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

8:20

323,072

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

8:23

347,136

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

8:17

338,432

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

8:16

377,856

diagtrack.dll

10.0.10586.10008

Ngày 29 tháng 9 năm 2012

21:56

919,736

dism.exe

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2012

20:12

226,176

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

8:20

394,752

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2012

20:09

323,072

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

8:26

372,224

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

8:25

323,072

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

8:17

323,072

facilitator.dll

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2012

20:15

793,432

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

8:30

342,016

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

8:28

323,072

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

8:26

376,320

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

8:15

323,072

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

8:32

323,072

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

8:26

368,640

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

8:22

376,320

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

8:33

237,056

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

8:22

224,768

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

8:19

323,072

MediaSetupUIMgr.dll

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

2:25

13,846,864

migcore.dll

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

2:22

6,802,784

migstore.dll

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

2:18

937,344

Mitigation.dll

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

2:24

216,952

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

8:13

339,456

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

8:28

380,416

offline.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

0:42

38,899

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

8:25

383,488

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

8:26

356,352

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

8:31

358,400

appxdeploymentserver-replacement.man

Không được lập phiên bản

Ngày 29 tháng 9 năm 2012

22:03

4,900

EDGEMIGRATIONPLUGIN. Man

Không được lập phiên bản

Ngày 29 tháng 9 năm 2012

21:56

923

THAY THẾ EDPNOTIFY. Man

Không được lập phiên bản

Ngày 29 tháng 9 năm 2012

22:05

830

THAY THẾ FVEAPI. Man

Không được lập phiên bản

Ngày 29 tháng 9 năm 2012

22:03

1,101

CẠNH. Dat

Không được lập phiên bản

Ngày 29 tháng 9 năm 2012

21:56

12,288

EDGEMIGRATIONPLUGIN.DLL

1.0.0.1

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

2:38

88,400

EDGEUPDATE. Dat

Không được lập phiên bản

Ngày 29 tháng 9 năm 2012

21:56

12,288

TileStoreMigrationPlugin.dll

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2012

20:10

97,632

AppxUpgradeMigrationPlugin.dll

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2012

20:22

380,288

iismig.dll

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

2:20

312,664

sxsmigplugin.dll

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

2:22

109,400

PPIPOLICIES-THAY THẾ CHUNG. Man

Không được lập phiên bản

Ngày 29 tháng 9 năm 2012

22:10

2,161

THAY THẾ PPIPOLICIES-MIRACAST. Man

Không được lập phiên bản

Ngày 29 tháng 9 năm 2012

22:10

1,352

StartTileData-Replacement.man

Không được lập phiên bản

Ngày 29 tháng 9 năm 2012

22:10

2,702

ReserveManager.dll

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2012

20:08

217,440

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

8:28

355,840

setup.exe

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

2:21

244,064

setupcompat.dll

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

2:24

292,216

SetupCore.dll

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

2:26

1,880,920

setuphost.exe

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

2:30

704,352

SetupMgr.dll

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

2:30

768,352

setupplatform.dll

1.60.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

2:19

7,215,448

setupplatform.exe

1.60.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

2:18

152,960

SetupPrep.exe

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

2:25

10,654,560

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

8:26

348,672

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

8:26

336,384

unbcl.dll

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

2:18

836,992

uninstall.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

0:42

3,508

UpdateAgent.dll

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2012

20:08

2,143,072

upgrade_bulk.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

0:42

208,513

windlp.dll

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

2:27

1,090,024

winsetup.dll

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

2:25

2,936,144

WINSETUPBOOT.SYS

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

2:19

61,776

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

8:19

182,784

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

8:13

182,784

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

acmigration.dll

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2012

21:30

370,016

acres.dll

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2012

21:20

333,648

appraiser.dll

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2012

21:29

1,885,056

appraiser.sdb

Không được lập phiên bản

Ngày 22 tháng 10 năm 2012

21:30

2,608,379

APPRAISERRES.DLL

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2012

21:29

145,752

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

12:42

323,072

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

12:34

323,072

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

12:25

347,136

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

12:31

338,432

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

12:33

377,856

diagtrack.dll

10.0.10586.10008

Ngày 7 tháng 10 năm 22

18:05

1,362,104

dism.exe

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2012

21:22

289,120

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

12:31

394,752

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

12:40

323,072

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2012

21:20

323,072

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

12:34

372,224

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

12:39

323,072

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

12:24

323,072

facilitator.dll

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2012

21:29

1,023,824

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

12:38

342,016

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

12:43

323,072

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

12:35

376,320

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

12:26

323,072

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

12:49

323,072

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

12:42

368,640

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

12:39

376,320

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

12:45

237,056

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

12:36

224,768

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

12:46

323,072

MediaSetupUIMgr.dll

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

5:00

14,034,776

migcore.dll

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

4:55

9,058,688

migstore.dll

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

4:57

1,238,880

Mitigation.dll

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

5:07

281,440

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

12:50

339,456

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

12:32

380,416

offline.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

3:02

38,899

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

12:51

383,488

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

12:43

356,352

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

12:30

358,400

appxdeploymentserver-replacement.man

Không được lập phiên bản

Ngày 7 tháng 10 năm 22

18:06

4,900

EDGEMIGRATIONPLUGIN. Man

Không được lập phiên bản

Ngày 22 tháng 8 năm 2012

17:01

923

THAY THẾ EDPNOTIFY. Man

Không được lập phiên bản

Ngày 22 tháng 8 năm 2012

17:10

830

THAY THẾ FVEAPI. Man

Không được lập phiên bản

Ngày 22 tháng 8 năm 2012

17:08

1,101

CẠNH. Dat

Không được lập phiên bản

Ngày 7 tháng 10 năm 22

18:05

12,288

EDGEMIGRATIONPLUGIN.DLL

1.0.0.1

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

5:07

112,480

EDGEUPDATE. Dat

Không được lập phiên bản

Ngày 7 tháng 10 năm 22

18:05

12,288

TileStoreMigrationPlugin.dll

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2012

21:21

126,848

AppxUpgradeMigrationPlugin.dll

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2012

21:29

469,840

iismig.dll

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

4:55

377,696

sxsmigplugin.dll

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

4:56

134,016

PPIPOLICIES-THAY THẾ CHUNG. Man

Không được lập phiên bản

Ngày 7 tháng 10 năm 22

18:08

2,161

THAY THẾ PPIPOLICIES-MIRACAST. Man

Không được lập phiên bản

Ngày 22 tháng 8 năm 2012

17:16

1,352

StartTileData-Replacement.man

Không được lập phiên bản

Ngày 7 tháng 10 năm 22

18:07

2,702

ReserveManager.dll

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2012

21:20

280,408

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

12:31

323,072

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

12:41

355,840

setup.exe

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

5:00

294,272

setupcompat.dll

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

4:57

383,360

SetupCore.dll

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

5:00

2,346,832

setuphost.exe

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

5:06

885,120

SetupMgr.dll

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

5:06

989,568

setupplatform.dll

1.60.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

4:56

9,574,752

setupplatform.exe

1.60.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

4:55

170,840

SetupPrep.exe

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

5:03

10,866,560

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

12:30

323,072

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

12:32

323,072

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

12:27

323,072

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

12:34

348,672

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

12:34

336,384

unbcl.dll

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

5:00

1,099,104

uninstall.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

3:02

3,508

UpdateAgent.dll

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2012

21:20

2,802,000

upgrade_bulk.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

3:02

208,513

windlp.dll

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

5:00

1,427,936

winsetup.dll

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

5:00

3,690,328

WINSETUPBOOT.SYS

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

4:56

74,104

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

12:29

182,784

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

12:26

182,784

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

acmigration.dll

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2012

21:01

365,392

acres.dll

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2012

20:50

333,664

appraiser.dll

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2012

20:55

1,880,912

appraiser.sdb

Không được lập phiên bản

Ngày 22 tháng 10 năm 2012

20:55

1,922,582

APPRAISERRES.DLL

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2012

20:56

145,248

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

12:44

323,072

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

12:47

323,072

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

12:45

347,136

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

12:32

338,432

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

12:46

377,856

diagtrack.dll

10.0.10586.0

Ngày 22 tháng 8 năm 2012

17:02

1,561,952

dism.exe

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2012

20:53

322,432

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

12:46

394,752

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

12:40

323,072

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2012

20:49

323,072

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

12:44

372,224

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

12:35

323,072

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

12:39

323,072

facilitator.dll

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2012

20:55

1,091,920

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

12:41

342,016

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

12:41

376,320

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

12:38

323,072

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

12:38

368,640

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

12:36

376,320

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

12:45

237,056

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

12:43

224,768

MediaSetupUIMgr.dll

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

5:36

14,053,216

migcore.dll

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

5:37

9,775,488

migstore.dll

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

5:39

1,308,512

Mitigation.dll

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

5:50

291,672

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

12:38

339,456

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

12:47

380,416

offline.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

3:58

38,899

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

12:45

383,488

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

12:40

356,352

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

12:49

358,400

appxdeploymentserver-replacement.man

Không được lập phiên bản

Ngày 7 tháng 10 năm 22

18:06

4,900

EDGEMIGRATIONPLUGIN. Man

Không được lập phiên bản

Ngày 22 tháng 8 năm 2012

17:02

923

THAY THẾ EDPNOTIFY. Man

Không được lập phiên bản

Ngày 22 tháng 8 năm 2012

17:10

830

THAY THẾ FVEAPI. Man

Không được lập phiên bản

Ngày 22 tháng 8 năm 2012

17:09

1,101

CẠNH. Dat

Không được lập phiên bản

Ngày 7 tháng 10 năm 22

18:05

12,288

EDGEMIGRATIONPLUGIN.DLL

1.0.0.1

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

5:50

120,704

EDGEUPDATE. Dat

Không được lập phiên bản

Ngày 7 tháng 10 năm 22

18:05

12,288

TileStoreMigrationPlugin.dll

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2012

20:51

132,960

AppxUpgradeMigrationPlugin.dll

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2012

20:56

501,584

iismig.dll

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

5:38

391,000

sxsmigplugin.dll

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

5:44

144,224

PPIPOLICIES-THAY THẾ CHUNG. Man

Không được lập phiên bản

Ngày 7 tháng 10 năm 22

18:07

2,161

THAY THẾ PPIPOLICIES-MIRACAST. Man

Không được lập phiên bản

Ngày 22 tháng 8 năm 2012

17:16

1,352

StartTileData-Replacement.man

Không được lập phiên bản

Ngày 7 tháng 10 năm 22

18:07

2,702

ReserveManager.dll

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2012

20:50

278,912

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

12:34

323,072

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

12:44

355,840

setup.exe

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

5:38

297,344

setupcompat.dll

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

5:38

406,368

SetupCore.dll

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

5:38

2,385,760

setuphost.exe

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

5:50

903,520

SetupMgr.dll

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

5:50

1,040,728

setupplatform.dll

1.60.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

5:38

10,355,576

setupplatform.exe

1.60.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

5:36

174,936

SetupPrep.exe

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

5:36

10,911,568

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

12:36

323,072

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

12:42

323,072

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

12:37

348,672

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

12:33

323,072

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

12:34

336,384

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

12:41

323,072

unbcl.dll

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

5:37

1,151,328

uninstall.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

3:58

3,508

UpdateAgent.dll

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2012

20:49

2,975,056

upgrade_bulk.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

3:58

208,513

windlp.dll

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

5:38

1,479,656

winsetup.dll

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

5:46

3,734,360

WINSETUPBOOT.SYS

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

5:46

73,056

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

12:40

182,784

AcRes.dll.mui

10.0.19041.2300

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

12:37

182,784

Tham khảo

Cập nhật phương tiện cài đặt Windows bằng Bản cập nhật Động

Tìm hiểu về thuật ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×