Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản cập nhật này cải tiến các tính năng khôi phục Windows dành cho Windows Server 2022 và Azure Stack HCI, phiên bản 22H2.

Ngoài ra, bản cập nhật này cũng khắc phục sự cố trong PowerShell trong đó các ký tự tiếng Nhật được hiển thị không chính xác.

Cách tải bản cập nhật này

Cài đặt bản cập nhật này

Kênh phát hành

Khả dụng

Bước tiếp theo

Windows Update và Microsoft Update

Không

Xem các tùy chọn khác bên dưới.

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Dịch vụ Cập nhật Windows Server (WSUS) và Microsoft Endpoint Configuration Manager

Không

Bạn có thể nhập các bản cập nhật này vào Dịch vụ Cập nhật Windows Server (WSUS) hoặc Microsoft Endpoint Configuration Manager. Để biết hướng dẫn về WSUS, hãy xem WSUS và Site Danh mục. Để biết hướng dẫn về Bộ quản lý Cấu hình, hãy xem Nhập bản cập nhật từ Danh mục Microsoft Update.

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này không yêu cầu điều kiện tiên quyết để áp dụng. 

Thông tin về khởi động lại 

Bạn không phải khởi động lại thiết bị sau khi áp dụng bản cập nhật này.  

Thông tin về việc thay thế bản cập nhật 

Bản cập nhật này thay thế bản cập nhật KB5017591 đã phát hành trước đó.

Thông tin tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này sẽ cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

conhost.exe

10.0.20348.791

Ngày 11 tháng 5 năm 22

21:37

987,136

cmi2migxml.dll

10.0.20348.616

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

5:29

230,760

csiagent.dll

10.0.20348.616

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

5:29

718,168

diagER.dll

10.0.20348.616

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

5:29

79,216

hwcompat.dll

10.0.20348.616

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

5:28

251,248

hwcompat.txt

Không được lập phiên bản

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

5:39

779,884

hwexclude.txt

Không được lập phiên bản

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

5:39

51

migapp.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 15 tháng 12 năm 21

18:03

654,548

migcore.dll

10.0.20348.616

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

5:29

9,740,616

mighost.exe

10.0.20348.616

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

5:29

279,920

migres.dll

10.0.20348.616

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

5:29

24,904

migisol.dll

10.0.20348.616

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

5:29

148,848

migstore.dll

10.0.20348.616

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

5:29

1,319,240

migsys.dll

10.0.20348.616

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

5:29

454,984

MXEAgent.dll

10.0.20348.616

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

5:29

374,128

offline.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

3:43

40,820

oscomps.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

3:43

435,175

oscomps.woa.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

3:43

249,101

osfilter.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

3:44

21,299

pnppropmig.dll

10.0.20348.616

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

5:29

103,760

reagent.dll

10.0.20348.616

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

5:29

755,056

ReserveManager.dll

10.0.20348.616

Ngày 25 tháng 2 năm 2012

23:54

296,304

setupplatform.cfg

Không được lập phiên bản

Ngày 8 tháng 2 năm 2012

20:51

6,371

setupplatform.dll

1.64.20348.616

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

5:29

9,274,736

setupplatform.exe

1.64.20348.616

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

5:29

202,088

SFCN.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 15 tháng 12 năm 21

18:03

1,824

SFLCID.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 15 tháng 12 năm 21

18:03

1,644

SFLISTW7.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 15 tháng 12 năm 21

18:03

1,703,368

SFLISTW8.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 15 tháng 12 năm 21

18:03

2,608,858

SFLISTWB.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 15 tháng 12 năm 21

18:03

3,172,904

SFLISTWT.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 15 tháng 12 năm 21

18:03

4,935,438

sflistw8.woa.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 15 tháng 12 năm 21

18:03

954,436

SFLISTRS1.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 15 tháng 12 năm 21

18:03

5,593,408

sflistwb.woa.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 15 tháng 12 năm 21

18:03

1,150,134

sflistwt.woa.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 15 tháng 12 năm 21

18:03

2,636,850

SFPAT.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

3:44

11,602

SFPATW7.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

3:44

17,396

SFPATW8.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

3:44

79,818

SFPATWB.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

3:44

91,635

SFPATWT.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

3:44

165,729

SFPATRS1.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

3:44

169,870

unbcl.dll

10.0.20348.616

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

5:29

1,205,584

upgradeagent.dll

10.0.20348.616

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

5:29

3,282,256

upgradeagent.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

3:43

70,907

upgrade_comp.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

3:43

6,054

upgrade_bulk.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

3:43

211,052

upgrade_data.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

3:43

41,750

upgrade_frmwrk.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

3:43

18,614

upgWow_bulk.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

3:43

114,963

uninstall.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

3:43

4,407

uninstall_data.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

3:43

11,122

wdsutil.dll

10.0.20348.616

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

5:29

352,584

ClipSp.sys

10.0.20348.1305

Ngày 24 tháng 10 năm 22

20:17

1,127,808

lsasrv.dll

10.0.20348.1305

Ngày 24 tháng 10 năm 22

19:39

1,581,056

lsaadt.dll

10.0.20348.1305

Ngày 24 tháng 10 năm 22

19:43

208,896

ksecpkg.sys

10.0.20348.1305

Ngày 24 tháng 10 năm 22

20:17

210,304

offlinelsa.dll

10.0.20348.1305

Ngày 24 tháng 10 năm 22

20:16

157,008

ntoskrnl.exe

10.0.20348.1305

Ngày 24 tháng 10 năm 22

20:17

11,609,432

ntkrla57.exe

10.0.20348.1305

Ngày 24 tháng 10 năm 22

20:27

11,093,328

rpcrt4.dll

10.0.20348.1305

Ngày 24 tháng 10 năm 22

20:16

1,187,336

schannel.dll

10.0.20348.1305

Ngày 24 tháng 10 năm 22

19:38

667,648

ResetEngine.dll

10.0.20348.733

Ngày 19 tháng 4 năm 2012

2:13

2,295,120

ResetEngine.exe

10.0.20348.733

Ngày 19 tháng 4 năm 2012

2:19

38,232

ResetPluginHost.exe

10.0.20348.733

Ngày 19 tháng 4 năm 2012

2:00

53,248

reseteng.dll

10.0.20348.733

Ngày 19 tháng 4 năm 2012

1:50

679,936

resetengmig.dll

10.0.20348.733

Ngày 19 tháng 4 năm 2012

1:56

106,496

srms.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 25 tháng 2 năm 2012

21:02

59,554

srms62.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 16 tháng 10 năm 21

19:18

22,841

sysreset.exe

10.0.20348.733

Ngày 19 tháng 4 năm 2012

1:53

372,736

systemreset.exe

10.0.20348.733

Ngày 19 tháng 4 năm 2012

2:19

538,560

ResetEngOnline.dll

10.0.20348.733

Ngày 19 tháng 4 năm 2012

1:54

221,184

SysResetErr.exe

10.0.20348.733

Ngày 19 tháng 4 năm 2012

2:19

70,992

offlinelsa.dll

10.0.20348.1305

Ngày 24 tháng 10 năm 22

20:00

118,136

rpcrt4.dll

10.0.20348.1305

Ngày 24 tháng 10 năm 22

20:00

769,056

schannel.dll

10.0.20348.1305

Ngày 24 tháng 10 năm 22

19:32

525,312

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×