Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản cập nhật này cải tiến các tính năng phục hồi của Windows Windows 10, phiên bản 1607 và Windows Server 2016.

NHẮC NHỞ 

Windows 10, phiên bản 1607 Mobile và Mobile Enterprise đã kết thúc dịch vụ vào ngày 9 tháng 10 năm 2018.

Windows 10 phiên bản IoT Core và IoT Enterprise phiên bản 1607 đã kết thúc dịch vụ vào ngày 9 tháng 4 năm 2019.

Các phiên bản này sẽ không còn được cung cấp các bản cập nhật này nữa. Để tiếp tục nhận được các bản cập nhật này, bạn nên cập nhật lên phiên bản Windows mới nhất. Để biết thông tin về việc kết thúc dịch vụ cho Windows 10, phiên bản 1607, hãy xem tại đây.

Windows Server 2016 Datacenter edition, bản Cài đặt Máy chủ Nano và phiên bản Standard, các tùy chọn cài đặt Máy chủ Nano đã kết thúc dịch vụ vào ngày 9 tháng 10 năm 2018.

Để tiếp tục nhận được các bản cập nhật này, bạn nên cập nhật lên phiên bản Windows Server mới nhất. Để biết thông tin về việc kết thúc dịch vụ cho Windows Server 2016, hãy xem tại đây.

Cách tải bản cập nhật này

Cài đặt bản cập nhật này

Kênh phát hành

Khả dụng

Bước tiếp theo

Windows Update và Microsoft Update

Bạn có thể tải bản cập nhật này qua Windows Update. Bản cập nhật này sẽ tự động được tải xuống và cài đặt.

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Dịch vụ Cập nhật Windows Server (WSUS) và Microsoft Endpoint Configuration Manager

Không

Bạn có thể nhập các bản cập nhật này vào Dịch vụ Cập nhật Windows Server (WSUS) hoặc Microsoft Endpoint Configuration Manager. Để biết hướng dẫn về WSUS, hãy xem WSUS và Site Danh mục. Để biết hướng dẫn về Bộ quản lý Cấu hình, hãy xem Nhập bản cập nhật từ Danh mục Microsoft Update.

Điều kiện tiên quyết 

Bản cập nhật này không yêu cầu điều kiện tiên quyết để áp dụng. 

Thông tin về khởi động lại 

Bạn không phải khởi động lại thiết bị sau khi áp dụng bản cập nhật này.  

Thông tin về việc thay thế bản cập nhật 

Bản cập nhật này thay thế bản cập nhật KB4013419 đã phát hành trước đó.

Thông tin tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này sẽ cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

bootux.dll

10.0.14393.206

Ngày 15 tháng 9 năm 2016

9:57

3,716,096

BootMenuUX.dll

10.0.14393.5499

Ngày 1 tháng 11 năm 2012

1:47

495,104

bootim.exe

10.0.14393.0

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

18:44

20,992

cmi2migxml.dll

10.0.14393.479

Ngày 10 tháng 11 năm 2016

23:53

141,664

csiagent.dll

10.0.14393.0

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

19:08

514,400

diagER.dll

10.0.14393.0

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

19:08

43,360

hwcompat.dll

10.0.14393.0

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

18:52

174,272

hwcompat.txt

Không được lập phiên bản

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

23:21

2,740

hwexclude.txt

Không được lập phiên bản

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

23:21

2

migapp.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 25 tháng 5 năm 2016

11:25

654,548

migcore.dll

10.0.14393.479

Ngày 10 tháng 11 năm 2016

23:54

6,501,216

mighost.exe

10.0.14393.0

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

18:52

269,504

migres.dll

10.0.14393.0

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

19:08

16,224

migisol.dll

10.0.14393.479

Ngày 10 tháng 11 năm 2016

23:54

122,208

migstore.dll

10.0.14393.479

Ngày 10 tháng 11 năm 2016

23:53

941,408

migsys.dll

10.0.14393.0

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

19:06

304,992

MXEAgent.dll

10.0.14393.0

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

19:04

240,480

offline.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

17:38

33,714

oscomps.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

17:38

435,175

oscomps.woa.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

17:38

249,101

osfilter.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

17:38

21,299

reagent.dll

10.0.14393.726

Ngày 12 tháng 1 năm 2017

21:32

965,472

setupplatform.cfg

Không được lập phiên bản

Ngày 25 tháng 5 năm 2016

11:28

1,664

setupplatform.dll

1.42.14393.726

Ngày 12 tháng 1 năm 2017

21:06

5,757,632

setupplatform.exe

1.42.14393.0

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

18:52

159,936

SFCN.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 25 tháng 5 năm 2016

11:26

1,824

SFLCID.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 25 tháng 5 năm 2016

11:26

1,644

SFLISTW7.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 25 tháng 5 năm 2016

11:26

1,703,322

SFLISTW8.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 25 tháng 5 năm 2016

11:26

2,608,968

SFLISTWB.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 25 tháng 5 năm 2016

11:26

3,173,014

SFLISTWT.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 25 tháng 5 năm 2016

11:26

4,935,856

sflistw8.woa.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 25 tháng 5 năm 2016

11:26

954,506

SFLISTRS1.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 25 tháng 5 năm 2016

11:26

5,590,872

sflistwb.woa.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 25 tháng 5 năm 2016

11:26

1,150,204

sflistwt.woa.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 25 tháng 5 năm 2016

11:26

2,637,298

SFPAT.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

17:38

11,345

SFPATW7.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

17:38

17,117

SFPATW8.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

17:38

79,539

SFPATWB.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

17:38

91,356

SFPATWT.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

17:38

165,630

SFPATRS1.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

17:38

169,643

unbcl.dll

10.0.14393.0

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

19:03

841,568

upgradeagent.dll

10.0.14393.479

Ngày 10 tháng 11 năm 2016

23:37

2,430,656

upgradeagent.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

17:38

70,803

upgrade_bulk.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

17:38

190,757

upgrade_data.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

17:38

31,023

upgrade_frmwrk.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

17:38

15,010

upgWow_bulk.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

17:38

97,470

uninstall.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 10 tháng 11 năm 2016

21:50

3,187

uninstall_data.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

17:38

8,973

wdsutil.dll

10.0.14393.479

Ngày 10 tháng 11 năm 2016

23:54

231,776

wof.sys

10.0.14393.82

Ngày 5 tháng 8 năm 2016

21:22

173,408

diagtrack.dll

10.0.10586.0

Ngày 25 tháng 5 năm 2016

11:26

922,976

diagtrackrunner.exe

10.0.10586.0

Ngày 25 tháng 5 năm 2016

11:26

79,040

reagent.admx

Không được lập phiên bản

Ngày 25 tháng 5 năm 2016

11:10

1,240

reagent.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 25 tháng 5 năm 2016

11:10

781

SetupPlatform.cfg

Không được lập phiên bản

Ngày 13 tháng 7 năm 2016

14:33

7,902

wdsclientapi.dll

10.0.14393.0

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

18:52

242,880

wdscore.dll

10.0.14393.0

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

19:00

202,080

wdscsl.dll

10.0.14393.0

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

19:03

51,040

wdsimage.dll

10.0.14393.0

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

18:53

778,944

wdstptc.dll

10.0.14393.0

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

18:53

565,440

ResetEngine.dll

10.0.14393.934

Ngày 21 tháng 2 năm 2017

20:18

1,438,720

ResetEngine.exe

10.0.14393.82

Ngày 5 tháng 8 năm 2016

20:49

10,240

reseteng.dll

10.0.14393.934

Ngày 21 tháng 2 năm 2017

20:29

945,664

resetengmig.dll

10.0.14393.82

Ngày 5 tháng 8 năm 2016

20:28

64,512

ResetEngInterfaces.exe

10.0.14393.82

Ngày 5 tháng 8 năm 2016

20:33

8,704

srms.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 29 tháng 6 năm 2016

12:02

56,119

srms62.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 29 tháng 6 năm 2016

12:02

22,841

sysreset.exe

6.1.7782.0

Ngày 21 tháng 2 năm 2017

20:32

594,944

systemreset.exe

10.0.14393.934

Ngày 21 tháng 2 năm 2017

21:41

320,152

SysResetErr.exe

10.0.14393.934

Ngày 21 tháng 2 năm 2017

21:35

36,704

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

bootux.dll

10.0.14393.726

Ngày 12 tháng 1 năm 2017

20:36

3,753,984

BootMenuUX.dll

10.0.14393.5499

Ngày 1 tháng 11 năm 2012

6:10

583,168

bootim.exe

10.0.14393.0

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

19:28

25,600

cmi2migxml.dll

10.0.14393.479

Ngày 11 tháng 11 năm 2016

2:06

175,968

csiagent.dll

10.0.14393.0

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

20:07

662,368

diagER.dll

10.0.14393.0

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

20:07

51,552

hwcompat.dll

10.0.14393.0

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

19:52

212,160

hwcompat.txt

Không được lập phiên bản

Ngày 16 tháng 7 năm 2016

2:16

2,838

hwexclude.txt

Không được lập phiên bản

Ngày 16 tháng 7 năm 2016

2:16

2

migapp.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 25 tháng 5 năm 2016

14:51

654,548

migcore.dll

10.0.14393.479

Ngày 11 tháng 11 năm 2016

2:08

8,289,632

mighost.exe

10.0.14393.0

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

19:52

277,696

migres.dll

10.0.14393.0

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

20:06

16,224

migisol.dll

10.0.14393.479

Ngày 11 tháng 11 năm 2016

2:08

142,176

migstore.dll

10.0.14393.479

Ngày 11 tháng 11 năm 2016

2:06

1,188,192

migsys.dll

10.0.14393.479

Ngày 11 tháng 11 năm 2016

2:11

385,376

MXEAgent.dll

10.0.14393.934

Ngày 21 tháng 2 năm 2017

21:34

312,160

offline.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

18:16

33,714

oscomps.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

18:16

435,175

oscomps.woa.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

18:16

249,101

osfilter.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

18:16

21,299

reagent.dll

10.0.14393.726

Ngày 12 tháng 1 năm 2017

21:41

1,117,024

setupplatform.cfg

Không được lập phiên bản

Ngày 25 tháng 5 năm 2016

14:53

1,664

setupplatform.dll

1.42.14393.726

Ngày 12 tháng 1 năm 2017

21:18

7,201,984

setupplatform.exe

1.42.14393.0

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

19:52

171,712

SFCN.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 25 tháng 5 năm 2016

14:52

1,824

SFLCID.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 25 tháng 5 năm 2016

14:52

1,644

SFLISTW7.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 25 tháng 5 năm 2016

14:52

1,703,322

SFLISTW8.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 25 tháng 5 năm 2016

14:52

2,608,968

SFLISTWB.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 25 tháng 5 năm 2016

14:52

3,173,014

SFLISTWT.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 25 tháng 5 năm 2016

14:52

4,935,856

sflistw8.woa.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 25 tháng 5 năm 2016

14:52

954,506

SFLISTRS1.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 25 tháng 5 năm 2016

14:52

5,590,872

sflistwb.woa.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 25 tháng 5 năm 2016

14:52

1,150,204

sflistwt.woa.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 25 tháng 5 năm 2016

14:52

2,637,298

SFPAT.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

18:16

11,345

SFPATW7.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

18:16

17,117

SFPATW8.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

18:16

79,539

SFPATWB.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

18:16

91,356

SFPATWT.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

18:16

165,630

SFPATRS1.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

18:16

169,643

unbcl.dll

10.0.14393.0

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

20:02

1,098,080

upgradeagent.dll

10.0.14393.479

Ngày 11 tháng 11 năm 2016

1:52

3,058,880

upgradeagent.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

18:16

70,803

upgrade_bulk.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

18:16

190,757

upgrade_data.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

18:16

31,023

upgrade_frmwrk.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

18:16

15,010

upgWow_bulk.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

18:16

97,470

uninstall.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 10 tháng 11 năm 2016

23:50

3,187

uninstall_data.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

18:16

8,973

wdsutil.dll

10.0.14393.0

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

20:03

290,144

wof.sys

10.0.14393.82

Ngày 5 tháng 8 năm 2016

21:29

199,008

diagtrack.dll

10.0.10586.0

Ngày 25 tháng 5 năm 2016

14:52

1,365,856

diagtrackrunner.exe

10.0.10586.0

Ngày 25 tháng 5 năm 2016

14:52

88,256

reagent.admx

Không được lập phiên bản

Ngày 25 tháng 5 năm 2016

14:41

1,240

reagent.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 25 tháng 5 năm 2016

14:41

781

SetupPlatform.cfg

Không được lập phiên bản

Ngày 14 tháng 7 năm 2016

14:18

7,902

wdsclientapi.dll

10.0.14393.0

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

19:52

281,792

wdscore.dll

10.0.14393.0

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

19:59

249,696

wdscsl.dll

10.0.14393.0

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

20:02

59,744

wdsimage.dll

10.0.14393.0

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

19:52

915,648

wdstptc.dll

10.0.14393.0

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

19:52

658,112

ResetEngine.dll

10.0.14393.934

Ngày 21 tháng 2 năm 2017

20:12

1,817,088

ResetEngine.exe

10.0.14393.82

Ngày 5 tháng 8 năm 2016

20:48

11,264

reseteng.dll

10.0.14393.934

Ngày 21 tháng 2 năm 2017

20:27

1,082,368

resetengmig.dll

10.0.14393.82

Ngày 5 tháng 8 năm 2016

20:29

77,312

ResetEngInterfaces.exe

10.0.14393.82

Ngày 5 tháng 8 năm 2016

20:34

9,728

srms.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 29 tháng 6 năm 2016

11:53

56,119

srms62.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 29 tháng 6 năm 2016

11:53

22,841

sysreset.exe

6.1.7782.0

Ngày 21 tháng 2 năm 2017

20:30

688,640

systemreset.exe

10.0.14393.934

Ngày 21 tháng 2 năm 2017

21:53

354,264

SysResetErr.exe

10.0.14393.82

Ngày 5 tháng 8 năm 2016

21:31

41,824

Tham khảo

Lợi ích của Bản cập Windows 10 Động

Cập nhật Windows 10 phương tiện với gói Cập nhật Động

Tìm hiểu về thuật ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×