Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bài viết này mô tả bản cập nhật cho các thay đổi về thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày (DST) cho Cộng hòa Fiji trong Windows Embedded Compact 2013.

NHẮC NHỞ Trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này, tất cả các bản cập nhật đã phát hành trước đó cho Windows Embedded Compact 2013 đều phải được cài đặt.

Thay đổi theo vị trí

Cộng hòa Fiji

Theo lệnh của chính phủ Fiji, Nước Cộng hòa Fiji sẽ không quan sát thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày (DST) vào năm 2022. Vì vậy, đồng hồ không thay đổi một giờ lúc 02:00 ngày 13 tháng 11 năm 2022.

Thông tin cập nhật phần mềm

Tải xuống thông tin

Bản cập nhật Hàng tháng Windows Embedded Compact 2013 (tháng 3 năm 2023) hiện có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật, hãy đi tới Trung tâm Đối tác Thiết bị (DPC).

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này chỉ được hỗ trợ nếu tất cả các bản cập nhật đã phát hành trước đó cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện một bản dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện điều này, hãy sử dụng một trong các phương pháp sau đây:

  • Trên menu Bản dựng, bấm vào Giải pháp Sạch, rồi bấm vào Giải pháp Xây dựng.

  • Trên menu Dựng, bấm vào Xây dựng lại Giải pháp.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản cập nhật nào khác.

Thông tin tệp

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ cho các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin tệp, nó được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm ra sự khác biệt giữa UTC và giờ địa phương, hãy dùng tab Múi giờ trong mục Ngày Giờ trong Panel điều khiển.

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Con đường

Timezones.reg

153,436

Ngày 15 tháng 3 năm 2023

03:38

Public\Common\Oak\Files

Timezones.res

30,032

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:22

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Timezones.res

20,100

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:30

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\0404

Timezones.res

28,996

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:30

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\0407

Timezones.res

27,844

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:30

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\040c

Timezones.res

29,128

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:30

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\0410

Timezones.res

20,428

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:30

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\0411

Timezones.res

21,596

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:30

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\0412

Timezones.res

31,932

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:31

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\0416

Timezones.res

28,888

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:31

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\0419

Timezones.res

19,472

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:31

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\0804

Timezones.res

31,952

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:31

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\0c0a

Timezones.res

30,032

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

12:05

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Timezones.res

20,100

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

12:12

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\0404

Timezones.res

28,996

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

12:12

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\0407

Timezones.res

27,844

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

12:12

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\040c

Timezones.res

29,128

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

12:12

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\0410

Timezones.res

20,428

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

12:12

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\0411

Timezones.res

21,596

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

12:12

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\0412

Timezones.res

31,932

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

12:13

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\0416

Timezones.res

28,888

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

12:13

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\0419

Timezones.res

19,472

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

12:13

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\0804

Timezones.res

31,952

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

12:13

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\0c0a

Timezones.res

30,032

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:21

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Timezones.res

20,100

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:29

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\0404

Timezones.res

28,996

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:29

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\0407

Timezones.res

27,844

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:29

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\040c

Timezones.res

29,128

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:29

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\0410

Timezones.res

20,428

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:29

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\0411

Timezones.res

21,596

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:29

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\0412

Timezones.res

31,932

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:29

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\0416

Timezones.res

28,888

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:29

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\0419

Timezones.res

19,472

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:29

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\0804

Timezones.res

31,952

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:29

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\0c0a

Timezones.res

30,032

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:22

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Timezones.res

20,100

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:30

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\0404

Timezones.res

28,996

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:30

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\0407

Timezones.res

27,844

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:30

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\040c

Timezones.res

29,128

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:30

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\0410

Timezones.res

20,428

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:30

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\0411

Timezones.res

21,596

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:30

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\0412

Timezones.res

31,932

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:30

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\0416

Timezones.res

28,888

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:30

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\0419

Timezones.res

19,472

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:30

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\0804

Timezones.res

31,952

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:30

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\0c0a

Timezones.res

30,032

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:21

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Timezones.res

20,100

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:29

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0404

Timezones.res

28,996

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:29

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0407

Timezones.res

27,844

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:29

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\040c

Timezones.res

29,128

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:29

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0410

Timezones.res

20,428

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:29

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0411

Timezones.res

21,596

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:29

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0412

Timezones.res

31,932

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:29

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0416

Timezones.res

28,888

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:29

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0419

Timezones.res

19,472

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:29

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0804

Timezones.res

31,952

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:29

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0c0a

Timezones.res

30,032

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:21

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Timezones.res

20,100

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:29

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\0404

Timezones.res

28,996

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:29

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\0407

Timezones.res

27,844

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:29

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\040c

Timezones.res

29,128

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:29

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\0410

Timezones.res

20,428

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:29

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\0411

Timezones.res

21,596

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:29

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\0412

Timezones.res

31,932

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:29

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\0416

Timezones.res

28,888

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:29

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\0419

Timezones.res

19,472

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:29

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\0804

Timezones.res

31,952

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:29

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\0c0a

Timezones.dll

40,960

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:27

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Timezones.map

11,439

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:27

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Timezones.rel

48

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:27

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Timezones.dll

40,960

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

12:10

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Timezones.map

11,439

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

12:10

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Timezones.rel

48

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

12:10

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Timezones.dll

40,960

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:26

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Timezones.map

11,439

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:26

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Timezones.rel

48

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:26

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Timezones.dll

40,960

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:27

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Timezones.map

11,439

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:27

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Timezones.rel

48

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:27

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Timezones.dll

40,960

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:26

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Timezones.map

11,439

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:26

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Timezones.rel

48

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:26

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Timezones.dll

40,960

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:26

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Timezones.map

11,439

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:26

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Timezones.rel

48

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

11:26

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Tham khảo

Để biết chính sách chính thức của Microsoft về các thay đổi về DST và múi giờ, vui lòng xem Trợ giúp và hỗ trợ về thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày.

Để biết thông tin về cách cập nhật Windows để sử dụng các quy tắc múi giờ toàn cầu mới nhất, hãy xem Cách đặt cấu hình thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày cho hệ điều hành Microsoft Windows.

Tìm hiểu về thuật ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×