Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản cập nhật này cải tiến các tính năng khôi phục Windows dành Windows 11, phiên bản 21H2.

Cách tải bản cập nhật này

Cài đặt bản cập nhật này

Kênh phát hành

Khả dụng

Bước tiếp theo

Windows Update và Microsoft Update

Bạn có thể tải bản cập nhật này qua Windows Update. Bản cập nhật này sẽ tự động được tải xuống và cài đặt.

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Dịch vụ Cập nhật Windows Server (WSUS) và Microsoft Endpoint Configuration Manager

Không

Bạn có thể nhập các bản cập nhật này vào Dịch vụ Cập nhật Windows Server (WSUS) hoặc Microsoft Endpoint Configuration Manager. Để biết hướng dẫn về WSUS, hãy xem WSUS và Site Danh mục. Để biết hướng dẫn về Bộ quản lý Cấu hình, hãy xem Nhập bản cập nhật từ Danh mục Microsoft Update.

Điều kiện tiên quyết 

Bản cập nhật này không yêu cầu điều kiện tiên quyết để áp dụng. 

Thông tin về khởi động lại 

Bạn không phải khởi động lại thiết bị sau khi áp dụng bản cập nhật này.  

Thông tin về việc thay thế bản cập nhật 

Bản cập nhật này thay thế bản cập nhật KB5021040 đã phát hành trước đó.

Thông tin tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này sẽ cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

tpm.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 18 tháng 10 năm 21

19:08

11,790

tpm.sys

10.0.22000.341

Ngày 18 tháng 10 năm 21

21:03

344,376

skci.dll

10.0.22000.2054

Ngày 26 tháng 5 năm 23

20:40

311,320

conhost.exe

10.0.22000.761

Ngày 10 tháng 5 năm 22

12:58

1,028,096

Facilitator.dll

10.0.22000.132

Ngày 5 tháng 8 năm 21

18:20

1,081,656

winresume.exe

10.0.22000.2054

Ngày 26 tháng 5 năm 23

20:40

1,245,296

winresume.efi

10.0.22000.2054

Ngày 26 tháng 5 năm 23

20:40

1,863,088

winload.exe

10.0.22000.132

Ngày 5 tháng 8 năm 21

18:11

1,630,616

winload.efi

10.0.22000.132

Ngày 5 tháng 8 năm 21

18:11

2,310,384

bootmgfw.efi

10.0.22000.2054

Ngày 26 tháng 5 năm 23

20:33

2,026,352

bootmgr.efi

10.0.22000.2054

Ngày 26 tháng 5 năm 23

20:34

2,009,432

boot.stl

Không được lập phiên bản

Ngày 17 tháng 5 năm 23

14:19

10,895

winsipolicy.p7b

Không được lập phiên bản

Ngày 17 tháng 5 năm 23

14:19

9,992

winload.exe

10.0.22000.2054

Ngày 26 tháng 5 năm 23

20:32

1,635,784

winload.efi

10.0.22000.2054

Ngày 26 tháng 5 năm 23

20:32

2,320,752

BootMenuUX.dll

10.0.22000.1215

Ngày 25 tháng 10 năm 22

6:16

229,376

driversipolicy.p7b

Không được lập phiên bản

Ngày 17 tháng 5 năm 23

14:19

102,139

ci.dll

10.0.22000.2054

Ngày 26 tháng 5 năm 23

20:34

955,880

driver.stl

Không được lập phiên bản

Ngày 17 tháng 5 năm 23

14:21

19,422

cmi2migxml.dll

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:51

230,736

csiagent.dll

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:51

718,184

diagER.dll

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:51

79,216

hwcompat.dll

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:52

251,216

hwcompat.txt

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:57

787,806

hwexclude.txt

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:57

51

icbexclusion.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

7:00

7,222

migapp.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 17 tháng 8 năm 2011

17:54

654,548

migcore.dll

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:51

9,708,904

mighost.exe

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:51

279,920

migres.dll

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:51

25,968

migisol.dll

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:51

148,840

migstore.dll

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:51

1,320,304

migsys.dll

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:51

456,040

MXEAgent.dll

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:51

374,120

offline.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

7:00

41,548

oscomps.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

7:00

447,950

oscomps.woa.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

7:00

249,101

osfilter.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

7:00

21,299

pnppropmig.dll

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:51

103,792

reagent.dll

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:51

599,400

ReserveManager.dll

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

2:35

316,752

setupplatform.cfg

Không được lập phiên bản

Ngày 7 tháng 2 năm 2012

18:12

6,389

setupplatform.dll

1.66.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:51

9,594,224

setupplatform.exe

1.66.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:51

243,056

SFCN.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 17 tháng 8 năm 2011

17:54

1,824

SFLCID.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 17 tháng 8 năm 2011

17:54

1,644

SFLISTW7.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 2 tháng 9 năm 21

12:02

1,703,368

SFLISTW8.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 2 tháng 9 năm 21

12:02

2,608,858

SFLISTWB.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 2 tháng 9 năm 21

12:02

3,172,904

SFLISTWT.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 16 tháng 9 năm 21

18:14

4,935,438

sflistw8.woa.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 2 tháng 9 năm 21

12:02

954,436

SFLISTRS1.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 16 tháng 9 năm 21

18:14

5,593,264

sflistwb.woa.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 2 tháng 9 năm 21

12:02

1,150,134

sflistwt.woa.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 2 tháng 9 năm 21

12:02

2,636,850

SFPAT.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

7:00

11,602

SFPATW7.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

7:00

17,396

SFPATW8.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

7:00

79,818

SFPATWB.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

7:00

91,635

SFPATWT.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

7:00

165,729

SFPATRS1.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

7:00

169,870

unbcl.dll

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:51

1,205,608

upgradeagent.dll

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:51

3,286,384

upgradeagent.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

7:00

70,907

upgrade_comp.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

7:00

6,054

upgrade_bulk.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

7:00

209,520

upgrade_data.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

7:00

41,750

upgrade_frmwrk.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

7:00

18,785

upgWow_bulk.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

7:00

115,041

uninstall.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

7:00

4,407

uninstall_data.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

7:00

11,122

wdsutil.dll

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:51

357,744

ClipSp.sys

10.0.22000.2054

Ngày 26 tháng 5 năm 23

20:34

1,111,368

ntdll.dll

10.0.22000.2054

Ngày 26 tháng 5 năm 23

20:32

2,129,424

ntoskrnl.exe

10.0.22000.2054

Ngày 26 tháng 5 năm 23

20:32

11,761,024

ntkrla57.exe

10.0.22000.2054

Ngày 26 tháng 5 năm 23

20:42

11,081,072

ResetEngine.dll

10.0.22000.700

Ngày 22 tháng 4 năm 2012

2:20

2,315,624

ResetEngine.exe

10.0.22000.700

Ngày 22 tháng 4 năm 2012

2:26

38,248

ResetPluginHost.exe

10.0.22000.700

Ngày 22 tháng 4 năm 2012

1:55

53,248

reseteng.dll

10.0.22000.700

Ngày 22 tháng 4 năm 2012

1:48

679,936

resetengmig.dll

10.0.22000.700

Ngày 22 tháng 4 năm 2012

1:54

106,496

srms.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 7 tháng 2 năm 2012

20:55

60,267

srms62.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 1 năm 22

18:39

22,841

sysreset.exe

10.0.22000.700

Ngày 22 tháng 4 năm 2012

1:52

421,888

systemreset.exe

10.0.22000.700

Ngày 22 tháng 4 năm 2012

2:26

550,968

ResetEngOnline.dll

10.0.22000.700

Ngày 22 tháng 4 năm 2012

1:50

229,376

SysResetErr.exe

10.0.22000.700

Ngày 22 tháng 4 năm 2012

2:27

71,008

WifiCx.sys

10.0.22000.700

Ngày 22 tháng 4 năm 2012

20:14

802,816

winpeshl.exe

10.0.22000.2054

Ngày 26 tháng 5 năm 23

20:16

57,344

wpeutil.dll

10.0.22000.2054

Ngày 26 tháng 5 năm 23

20:14

163,840

wpeutil.exe

10.0.22000.2054

Ngày 26 tháng 5 năm 23

20:19

32,768

wpeinit.exe

10.0.22000.2054

Ngày 26 tháng 5 năm 23

20:15

57,344

startnet.cmd

Không được lập phiên bản

Ngày 17 tháng 5 năm 23

14:21

9

StartRep.exe

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:32

659,456

RecEnv.exe

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

9:01

410,992

BootRec.exe

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:35

192,512

ntdll.dll

10.0.22000.2054

Ngày 26 tháng 5 năm 23

20:10

1,725,696

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

ntdll.dll

10.0.22000.2054

Ngày 26 tháng 5 năm 23

20:08

1,617,000

ntdll.dll

10.0.22000.2054

Ngày 27 tháng 5 năm 23

2:55

2,203,528

msvcrt.dll

7.0.22000.2054

Ngày 27 tháng 5 năm 23

2:55

1,092,008

ucrtbase.dll

10.0.22000.2054

Ngày 27 tháng 5 năm 23

2:55

1,600,768

ntdll.dll

10.0.22000.2054

Ngày 26 tháng 5 năm 23

20:10

1,725,696

tpm.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 18 tháng 10 năm 21

19:08

11,604

tpm.sys

10.0.22000.341

Ngày 18 tháng 10 năm 21

21:55

311,112

skci.dll

10.0.22000.2054

Ngày 26 tháng 5 năm 23

21:32

227,392

conhost.exe

10.0.22000.761

Ngày 10 tháng 5 năm 22

13:06

1,063,936

Facilitator.dll

10.0.22000.132

Ngày 5 tháng 8 năm 21

19:19

1,098,056

winresume.efi

10.0.22000.2054

Ngày 26 tháng 5 năm 23

21:24

1,566,032

winload.efi

10.0.22000.132

Ngày 5 tháng 8 năm 21

19:10

2,039,680

bootmgfw.efi

10.0.22000.2054

Ngày 26 tháng 5 năm 23

21:25

1,751,376

bootmgr.efi

10.0.22000.2054

Ngày 26 tháng 5 năm 23

21:25

1,731,400

boot.stl

Không được lập phiên bản

Ngày 18 tháng 5 năm 23

14:23

10,717

winsipolicy.p7b

Không được lập phiên bản

Ngày 18 tháng 5 năm 23

14:23

9,992

winload.efi

10.0.22000.2054

Ngày 26 tháng 5 năm 23

21:25

2,049,024

BootMenuUX.dll

10.0.22000.1215

Ngày 25 tháng 10 năm 22

18:03

213,504

driversipolicy.p7b

Không được lập phiên bản

Ngày 18 tháng 5 năm 23

14:23

102,139

ci.dll

10.0.22000.2054

Ngày 26 tháng 5 năm 23

21:27

822,912

driver.stl

Không được lập phiên bản

Ngày 18 tháng 5 năm 23

14:24

11,943

cmi2migxml.dll

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

10:26

219,968

csiagent.dll

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

10:26

706,880

diagER.dll

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

10:26

56,680

hwcompat.dll

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

10:26

237,384

hwcompat.txt

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

10:32

206,575

hwexclude.txt

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

10:32

51

icbexclusion.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:31

7,222

migapp.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 1 năm 22

10:47

654,548

migcore.dll

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

10:29

9,967,944

mighost.exe

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

10:26

265,584

migres.dll

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

10:25

17,256

migisol.dll

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

10:26

119,664

migstore.dll

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

10:26

1,339,248

migsys.dll

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

10:26

449,904

MXEAgent.dll

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

10:26

361,832

offline.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:30

41,548

oscomps.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:30

447,950

oscomps.woa.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:30

249,101

osfilter.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:31

21,299

pnppropmig.dll

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

10:26

90,472

reagent.dll

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

10:26

969,072

ReserveManager.dll

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

3:52

312,168

setupplatform.cfg

Không được lập phiên bản

Ngày 7 tháng 2 năm 2012

20:56

6,389

setupplatform.dll

1.66.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

10:26

9,977,712

setupplatform.exe

1.66.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

10:26

233,800

SFCN.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 1 năm 22

10:46

1,824

SFLCID.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 1 năm 22

10:46

1,644

SFLISTW7.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 25 tháng 1 năm 22

2:12

1,703,368

SFLISTW8.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 25 tháng 1 năm 22

2:12

2,608,858

SFLISTWB.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 25 tháng 1 năm 22

2:12

3,172,904

SFLISTWT.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 25 tháng 1 năm 22

2:12

4,935,438

sflistw8.woa.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 25 tháng 1 năm 22

2:12

954,436

SFLISTRS1.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 7 tháng 2 năm 2012

20:56

5,593,264

sflistwb.woa.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 25 tháng 1 năm 22

2:12

1,150,134

sflistwt.woa.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 25 tháng 1 năm 22

2:12

2,636,850

SFPAT.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:31

11,602

SFPATW7.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:31

17,396

SFPATW8.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:31

79,818

SFPATWB.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:31

91,635

SFPATWT.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:31

165,729

SFPATRS1.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:31

169,870

unbcl.dll

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

10:30

1,191,752

upgradeagent.dll

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

10:26

3,384,688

upgradeagent.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:30

70,907

upgrade_comp.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:30

6,054

upgrade_bulk.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:30

209,520

upgrade_data.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:30

41,750

upgrade_frmwrk.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:30

18,785

upgWow_bulk.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:30

115,041

upgWowA32_bulk.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:30

115,031

uninstall.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:30

4,407

uninstall_data.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

8:30

11,122

wdsutil.dll

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

10:26

350,568

ClipSp.sys

10.0.22000.2054

Ngày 26 tháng 5 năm 23

21:28

961,920

ntdll.dll

10.0.22000.2054

Ngày 26 tháng 5 năm 23

21:24

4,114,624

ntoskrnl.exe

10.0.22000.2054

Ngày 26 tháng 5 năm 23

21:24

10,984,784

ResetEngine.dll

10.0.22000.700

Ngày 22 tháng 4 năm 2012

2:58

2,447,720

ResetEngine.exe

10.0.22000.700

Ngày 22 tháng 4 năm 2012

3:07

22,384

ResetPluginHost.exe

10.0.22000.700

Ngày 22 tháng 4 năm 2012

2:42

37,376

reseteng.dll

10.0.22000.700

Ngày 22 tháng 4 năm 2012

2:38

668,160

resetengmig.dll

10.0.22000.700

Ngày 22 tháng 4 năm 2012

2:41

97,792

srms.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 5 tháng 4 năm 22

20:33

60,267

srms62.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 4 tháng 2 năm 2012

17:20

22,841

sysreset.exe

10.0.22000.700

Ngày 22 tháng 4 năm 2012

2:40

402,944

systemreset.exe

10.0.22000.700

Ngày 22 tháng 4 năm 2012

3:07

549,016

ResetEngOnline.dll

10.0.22000.700

Ngày 22 tháng 4 năm 2012

2:39

221,696

SysResetErr.exe

10.0.22000.700

Ngày 22 tháng 4 năm 2012

3:07

59,752

WifiCx.sys

10.0.22000.700

Ngày 22 tháng 4 năm 2012

20:07

718,336

winpeshl.exe

10.0.22000.2054

Ngày 26 tháng 5 năm 23

20:29

36,352

wpeutil.dll

10.0.22000.2054

Ngày 26 tháng 5 năm 23

20:28

143,360

wpeutil.exe

10.0.22000.2054

Ngày 26 tháng 5 năm 23

20:40

11,776

wpeinit.exe

10.0.22000.2054

Ngày 26 tháng 5 năm 23

20:35

36,864

startnet.cmd

Không được lập phiên bản

Ngày 18 tháng 5 năm 23

14:24

9

StartRep.exe

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

10:04

636,928

RecEnv.exe

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

10:43

393,584

BootRec.exe

10.0.22000.587

Ngày 27 tháng 2 năm 2012

10:04

169,472

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×