Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản cập nhật này cải tiến thiết lập nhị phân hoặc mọi tệp Thiết lập sử dụng cho các bản cập nhật tính năng Windows 11, phiên bản 22H2.

Cách tải bản cập nhật này

Cài đặt bản cập nhật này

Kênh phát hành

Khả dụng

Bước tiếp theo

Windows Update và Microsoft Update

Không

Xem các tùy chọn khác bên dưới.

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Dịch vụ Cập nhật Windows Server (WSUS) và Microsoft Endpoint Configuration Manager

Không

Bạn có thể nhập các bản cập nhật này vào Dịch vụ Cập nhật Windows Server (WSUS) hoặc Microsoft Endpoint Configuration Manager. Để biết hướng dẫn về WSUS, hãy xem WSUS và Site Danh mục. Để biết hướng dẫn về Bộ quản lý Cấu hình, hãy xem Nhập bản cập nhật từ Danh mục Microsoft Update.

Điều kiện tiên quyết 

Bản cập nhật này không yêu cầu điều kiện tiên quyết để áp dụng.

Thông tin về khởi động lại 

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.  

Thông tin về việc thay thế bản cập nhật 

Bản cập nhật này thay thế bản cập nhật KB5028314 đã phát hành trước đó.

Thông tin tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này sẽ cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

acmigration.dll

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

1:30

669,056

appraiser.sdb

Không được lập phiên bản

Ngày 19 tháng 7 năm 23

1:24

2,758,570

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

9:30

25,600

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

9:30

29,696

cmi2migxml.dll

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

6:47

230,736

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

9:39

25,088

csiagent.dll

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

6:47

763,208

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

9:36

28,672

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

9:40

30,208

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

9:32

31,744

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

9:33

26,624

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

6:54

26,624

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

9:32

27,648

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

9:45

30,720

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

9:42

27,648

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

9:28

28,672

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

9:32

31,232

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

9:34

31,232

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

9:36

24,576

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

9:31

28,672

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

9:31

28,160

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

9:34

30,720

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

9:32

20,992

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

9:32

20,480

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

9:35

27,136

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

9:22

28,672

MediaSetupUIMgr.dll

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

1:25

1,254,784

migcore.dll

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

6:47

9,762,160

mighost.exe

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

6:47

279,936

migisol.dll

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

6:47

148,848

migres.dll

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

6:46

25,928

migstore.dll

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

6:47

1,357,144

MigSys.dll

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

6:47

492,872

MXEAgent.dll

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

6:46

410,952

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

9:30

28,672

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

9:32

29,184

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

9:35

29,184

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

9:26

28,672

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

9:34

29,696

reagent.dll

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

6:46

595,272

microsoft-hyper-v-migration-replacement.man

Không được lập phiên bản

Ngày 21 tháng 6 năm 23

18:12

6,052

MICROSOFT-WINDOWS-CORESYSTEM-INITMACHINECONFIG-REPLACEMENT. MAN

Không được lập phiên bản

Ngày 21 tháng 6 năm 23

18:04

898

THAY THẾ TWINUI. MAN

Không được lập phiên bản

Ngày 21 tháng 6 năm 23

18:11

12,641

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

9:26

30,208

setup.exe

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

6:46

333,144

SetupCore.dll

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

1:25

2,397,552

setupplatform.cfg

Không được lập phiên bản

Ngày 21 tháng 6 năm 23

18:00

17,298

setupplatform.dll

1.74.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

6:48

9,684,312

setupplatform.exe

1.74.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

6:50

271,704

SetupPrep.exe

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

6:54

1,303,880

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

9:23

29,184

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

9:24

28,672

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

9:36

29,184

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

9:32

28,160

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

9:24

27,136

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

9:23

27,648

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

9:32

29,696

UpdateAgent.dll

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

1:15

3,433,856

upgradeagent.dll

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

6:47

3,331,416

winsetup.dll

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

6:46

3,052,888

WINSETUPMON.SYS

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

6:48

107,880

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

9:23

17,920

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

9:29

18,432

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

acmigration.dll

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

2:38

1,140,080

appraiser.sdb

Không được lập phiên bản

Ngày 19 tháng 7 năm 23

2:27

1,969,135

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

11:57

25,600

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

11:51

29,696

cmi2migxml.dll

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

7:28

221,000

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

11:55

25,088

csiagent.dll

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

7:28

759,128

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

11:55

28,672

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

11:49

30,208

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

11:52

31,744

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

11:46

26,624

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

7:45

26,624

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

11:50

27,648

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

11:52

30,720

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

11:46

27,648

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

11:50

28,672

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

11:50

31,232

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

11:51

31,232

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

11:49

24,576

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

11:56

28,160

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

11:47

30,720

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

11:49

20,992

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

11:49

20,480

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

11:48

27,136

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

11:49

28,672

MediaSetupUIMgr.dll

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

2:29

1,257,296

migcore.dll

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

7:28

10,191,704

mighost.exe

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

7:28

265,544

migisol.dll

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

7:27

115,056

migres.dll

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

7:28

17,216

migstore.dll

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

7:28

1,388,376

MigSys.dll

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

7:43

497,024

MXEAgent.dll

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

7:28

401,224

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

11:54

28,672

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

11:52

29,184

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

11:55

29,184

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

11:58

28,672

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

11:54

29,696

reagent.dll

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

7:27

977,752

microsoft-hyper-v-migration-replacement.man

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 6 năm 23

19:57

6,052

MICROSOFT-WINDOWS-CORESYSTEM-INITMACHINECONFIG-REPLACEMENT. MAN

Không được lập phiên bản

Ngày 10 tháng 7 năm 23

19:45

898

THAY THẾ TWINUI. MAN

Không được lập phiên bản

Ngày 10 tháng 7 năm 23

19:46

12,641

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

11:50

30,208

setup.exe

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

7:27

315,264

SetupCore.dll

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

2:27

2,452,304

setupplatform.cfg

Không được lập phiên bản

Ngày 10 tháng 7 năm 23

19:45

17,298

setupplatform.dll

1.74.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

7:43

10,209,664

setupplatform.exe

1.74.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

7:43

260,976

SetupPrep.exe

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

7:46

1,332,592

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

11:53

29,184

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

11:51

28,160

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

11:59

27,648

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

11:47

29,696

UpdateAgent.dll

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

2:16

3,559,280

upgradeagent.dll

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

7:29

3,464,576

winsetup.dll

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

7:27

3,017,088

WINSETUPMON.SYS

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

7:38

81,808

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

11:50

17,920

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.2070

Ngày 19 tháng 7 năm 23

11:50

18,432

Tham khảo

Cập nhật phương tiện cài đặt Windows bằng Bản cập nhật Động

Tìm hiểu về thuật ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×