Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Giới thiệu

Microsoft đã phát triển một tập lệnh PowerShell mẫu có thể giúp bạn tự động cập nhật Môi trường Phục hồi Windows (WinRE) trên các thiết bị đã triển khai để khắc phục các lỗ hổng bảo mật trong CVE-2024-20666.

Tập lệnh PowerShell mẫu

Tập lệnh PowerShell mẫu được nhóm sản phẩm Của Microsoft phát triển để giúp tự động cập nhật hình ảnh WinRE trên các thiết bị Windows 10 và Windows 11 hỗ trợ. Chạy tập lệnh với thông tin xác thực Người quản trị trong PowerShell trên các thiết bị bị ảnh hưởng. Có hai tập lệnh sẵn dùng—bạn nên sử dụng tập lệnh nào tùy thuộc vào phiên bản Windows bạn đang chạy. Vui lòng sử dụng phiên bản thích hợp cho môi trường của bạn.

PatchWinREScript_2004plus.ps1 (Được đề xuất)

Tập lệnh này dành cho Windows 10, phiên bản 2004 trở lên, bao gồm cả phiên Windows 11. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phiên bản script này vì phiên bản này mạnh mẽ hơn nhưng chỉ sử dụng các tính năng sẵn dùng trên Windows 10, phiên bản 2004 trở lên.

################################################################################################

#

# Copyright (c) Microsoft Corporation.

# Licensed under the MIT License.

#

# THE SOFTWARE IS PROVIDED *AS IS*, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR

# IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,

# FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE

# AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER

# LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,

# OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE

# SOFTWARE.

#

################################################################################################

Param (

[Parameter(HelpMessage="Work Directory for patch WinRE")][string]$workDir="",

[Parameter(Mandatory=$true,HelpMessage="Path of target package")][string]$packagePath

)

# ------------------------------------

# Help functions

# ------------------------------------

# Log message

function LogMessage([string]$message)

{

$message = "$([DateTime]::Now) - $message"

Write-Host $message

}

function IsTPMBasedProtector

{

$DriveLetter = $env:SystemDrive

LogMessage("Checking BitLocker status")

$BitLocker = Get-WmiObject -Namespace "Root\cimv2\Security\MicrosoftVolumeEncryption" -Class "Win32_EncryptableVolume" -Filter "DriveLetter = '$DriveLetter'"

if(-not $BitLocker)

{

LogMessage("No BitLocker object")

return $False

}

$protectionEnabled = $False

switch ($BitLocker.GetProtectionStatus().protectionStatus){

("0"){

LogMessage("Unprotected")

break

}

("1"){

LogMessage("Protected")

$protectionEnabled = $True

break

}

("2"){

LogMessage("Uknown")

break

}

default{

LogMessage("NoReturn")

break

}

}

if (!$protectionEnabled)

{

LogMessage("Bitlocker isn’t enabled on the OS")

return $False

}

$ProtectorIds = $BitLocker.GetKeyProtectors("0").volumekeyprotectorID

$return = $False

foreach ($ProtectorID in $ProtectorIds){

$KeyProtectorType = $BitLocker.GetKeyProtectorType($ProtectorID).KeyProtectorType

switch($KeyProtectorType){

"1"{

LogMessage("Trusted Platform Module (TPM)")

$return = $True

break

}

"4"{

LogMessage("TPM And PIN")

$return = $True

break

}

"5"{

LogMessage("TPM And Startup Key")

$return = $True

break

}

"6"{

LogMessage("TPM And PIN And Startup Key")

$return = $True

break

}

default {break}

}#endSwitch

}#EndForeach

if ($return)

{

LogMessage("Has TPM-based protector")

}

else

{

LogMessage("Doesn't have TPM-based protector")

}

return $return

}

function SetRegistrykeyForSuccess

{

reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\PushButtonReset /v WinREPathScriptSucceed_CVE_2024_20666 /d 1 /f

}

function TargetfileVersionExam([string]$mountDir)

{

# Exam target binary

$targetBinary=$mountDir + "\Windows\System32\winload.efi"

LogMessage("TargetFile: " + $targetBinary)

$realNTVersion = [Diagnostics.FileVersionInfo]::GetVersionInfo($targetBinary).ProductVersion

$versionString = "$($realNTVersion.Split('.')[0]).$($realNTVersion.Split('.')[1])"

$fileVersion = $($realNTVersion.Split('.')[2])

$fileRevision = $($realNTVersion.Split('.')[3])

LogMessage("Target file version: " + $realNTVersion)

if (!($versionString -eq "10.0"))

{

LogMessage("Not Windows 10 or later")

return $False

}

$hasUpdated = $False

#Windows 10, version 1507 10240.20400

#Windows 10, version 1607 14393.6610

#Windows 10, version 1809 17763.5322

#Windows 10, version 2004 1904X.3920

#Windows 11, version 21H2 22000.2710

#Windows 11, version 22H2 22621.3000

switch ($fileVersion) {

"10240" {

LogMessage("Windows 10, version 1507")

if ($fileRevision -ge 20400)

{

LogMessage("Windows 10, version 1507 with revision " + $fileRevision + " >= 20400, updates have been applied")

$hasUpdated = $True

}

break

}

"14393" {

LogMessage("Windows 10, version 1607")

if ($fileRevision -ge 6610)

{

LogMessage("Windows 10, version 1607 with revision " + $fileRevision + " >= 6610, updates have been applied")

$hasUpdated = $True

}

break

}

"17763" {

LogMessage("Windows 10, version 1809")

if ($fileRevision -ge 5322)

{

LogMessage("Windows 10, version 1809 with revision " + $fileRevision + " >= 5322, updates have been applied")

$hasUpdated = $True

}

break

}

"19041" {

LogMessage("Windows 10, version 2004")

if ($fileRevision -ge 3920)

{

LogMessage("Windows 10, version 2004 with revision " + $fileRevision + " >= 3920, updates have been applied")

$hasUpdated = $True

}

break

}

"22000" {

LogMessage("Windows 11, version 21H2")

if ($fileRevision -ge 2710)

{

LogMessage("Windows 11, version 21H2 with revision " + $fileRevision + " >= 2710, updates have been applied")

$hasUpdated = $True

}

break

}

"22621" {

LogMessage("Windows 11, version 22H2")

if ($fileRevision -ge 3000)

{

LogMessage("Windows 11, version 22H2 with revision " + $fileRevision + " >= 3000, updates have been applied")

$hasUpdated = $True

}

break

}

default {

LogMessage("Warning: unsupported OS version")

}

}

return $hasUpdated

}

function PatchPackage([string]$mountDir, [string]$packagePath)

{

# Exam target binary

$hasUpdated =TargetfileVersionExam($mountDir)

if ($hasUpdated)

{

LogMessage("The update has already been added to WinRE")

SetRegistrykeyForSuccess

return $False

}

# Add package

LogMessage("Apply package:" + $packagePath)

Dism /Add-Package /Image:$mountDir /PackagePath:$packagePath

if ($LASTEXITCODE -eq 0)

{

LogMessage("Successfully applied the package")

}

else

{

LogMessage("Applying the package failed with exit code: " + $LASTEXITCODE)

return $False

}

# Cleanup recovery image

LogMessage("Cleanup image")

Dism /image:$mountDir /cleanup-image /StartComponentCleanup /ResetBase

if ($LASTEXITCODE -eq 0)

{

LogMessage("Cleanup image succeed")

}

else

{

LogMessage("Cleanup image failed: " + $LASTEXITCODE)

return $False

}

return $True

}

# ------------------------------------

# Execution starts

# ------------------------------------

# Check breadcrumb

if (Test-Path HKLM:\Software\Microsoft\PushButtonReset)

{

$values = Get-ItemProperty -Path HKLM:\Software\Microsoft\PushButtonReset

if (!(-not $values))

{

if (Get-Member -InputObject $values -Name WinREPathScriptSucceed_CVE_2024_20666)

{

$value = Get-ItemProperty -Path HKLM:\Software\Microsoft\PushButtonReset -Name WinREPathScriptSucceed_CVE_2024_20666

if ($value.WinREPathScriptSucceed_CVE_2024_20666 -eq 1)

{

LogMessage("This script was previously run successfully")

exit 1

}

}

}

}

if ([string]::IsNullorEmpty($workDir))

{

LogMessage("No input for mount directory")

LogMessage("Use default path from temporary directory")

$workDir = [System.IO.Path]::GetTempPath()

}

LogMessage("Working Dir: " + $workDir)

$name = "9f8131ee-878f-4525-bf31-e446aac3016a_Mount"

$mountDir = Join-Path $workDir $name

LogMessage("MountDir: " + $mountdir)

# Delete existing mount directory

if (Test-Path $mountDir)

{

LogMessage("Mount directory: " + $mountDir + " already exists")

LogMessage("Try to unmount it")

Dism /unmount-image /mountDir:$mountDir /discard

if (!($LASTEXITCODE -eq 0))

{

LogMessage("Warning: unmount failed: " + $LASTEXITCODE)

}

LogMessage("Delete existing mount direcotry " + $mountDir)

Remove-Item $mountDir -Recurse

}

# Create mount directory

LogMessage("Create mount directory " + $mountDir)

New-Item -Path $mountDir -ItemType Directory

# Set ACL for mount directory

LogMessage("Set ACL for mount directory")

icacls $mountDir /inheritance:r

icacls $mountDir /grant:r SYSTEM:"(OI)(CI)(F)"

icacls $mountDir /grant:r *S-1-5-32-544:"(OI)(CI)(F)"

# Mount WinRE

LogMessage("Mount WinRE:")

reagentc /mountre /path $mountdir

if ($LASTEXITCODE -eq 0)

{

# Patch WinRE

if (PatchPackage -mountDir $mountDir -packagePath $packagePath)

{

$hasUpdated = TargetfileVersionExam($mountDir)

if ($hasUpdated)

{

LogMessage("After patch, find expected version for target file")

}

else

{

LogMessage("Warning: After applying the patch, unexpected version found for the target file")

}

LogMessage("Patch succeed, unmount to commit change")

Dism /unmount-image /mountDir:$mountDir /commit

if (!($LASTEXITCODE -eq 0))

{

LogMessage("Unmount failed: " + $LASTEXITCODE)

exit 1

}

else

{

if ($hasUpdated)

{

if (IsTPMBasedProtector)

{

# Disable WinRE and re-enable it to let new WinRE be trusted by BitLocker

LogMessage("Disable WinRE")

reagentc /disable

LogMessage("Re-enable WinRE")

reagentc /enable

reagentc /info

}

# Leave a breadcrumb indicates the script has succeed

SetRegistrykeyForSuccess

}

}

}

else

{

LogMessage("Patch failed or is not applicable, discard unmount")

Dism /unmount-image /mountDir:$mountDir /discard

if (!($LASTEXITCODE -eq 0))

{

LogMessage("Unmount failed: " + $LASTEXITCODE)

exit 1

}

}

}

else

{

LogMessage("Mount failed: " + $LASTEXITCODE)

}

# Cleanup Mount directory in the end

LogMessage("Delete mount direcotry")

Remove-Item $mountDir -Recurse

PatchWinREScript_General.ps1

Tập lệnh này dành cho phiên Windows 10, phiên bản 1909 và phiên bản cũ hơn, nhưng thực thi trên tất cả các phiên bản của Windows 10 và Windows 11.

################################################################################################

#

# Copyright (c) Microsoft Corporation.

# Licensed under the MIT License.

#

# THE SOFTWARE IS PROVIDED *AS IS*, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR

# IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,

# FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE

# AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER

# LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,

# OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE

# SOFTWARE.

#

################################################################################################

Param (

[Parameter(HelpMessage="Work Directory for patch WinRE")][string]$workDir="",

[Parameter(Mandatory=$true,HelpMessage="Path of target package")][string]$packagePath

)

# ------------------------------------

# Help functions

# ------------------------------------

# Log message

function LogMessage([string]$message)

{

$message = "$([DateTime]::Now) - $message"

Write-Host $message

}

function IsTPMBasedProtector

{

$DriveLetter = $env:SystemDrive

LogMessage("Checking BitLocker status")

$BitLocker = Get-WmiObject -Namespace "Root\cimv2\Security\MicrosoftVolumeEncryption" -Class "Win32_EncryptableVolume" -Filter "DriveLetter = '$DriveLetter'"

if(-not $BitLocker)

{

LogMessage("No BitLocker object")

return $False

}

$protectionEnabled = $False

switch ($BitLocker.GetProtectionStatus().protectionStatus){

("0"){

LogMessage("Unprotected")

break

}

("1"){

LogMessage("Protected")

$protectionEnabled = $True

break

}

("2"){

LogMessage("Uknown")

break

}

default{

LogMessage("NoReturn")

break

}

}

if (!$protectionEnabled)

{

LogMessage("Bitlocker isn’t enabled on the OS")

return $False

}

$ProtectorIds = $BitLocker.GetKeyProtectors("0").volumekeyprotectorID

$return = $False

foreach ($ProtectorID in $ProtectorIds){

$KeyProtectorType = $BitLocker.GetKeyProtectorType($ProtectorID).KeyProtectorType

switch($KeyProtectorType){

"1"{

LogMessage("Trusted Platform Module (TPM)")

$return = $True

break

}

"4"{

LogMessage("TPM And PIN")

$return = $True

break

}

"5"{

LogMessage("TPM And Startup Key")

$return = $True

break

}

"6"{

LogMessage("TPM And PIN And Startup Key")

$return = $True

break

}

default {break}

}#endSwitch

}#EndForeach

if ($return)

{

LogMessage("Has TPM-based protector")

}

else

{

LogMessage("Doesn't have TPM-based protector")

}

return $return

}

function SetRegistrykeyForSuccess

{

reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\PushButtonReset /v WinREPathScriptSucceed_CVE_2024_20666 /d 1 /f

}

function TargetfileVersionExam([string]$mountDir)

{

# Exam target binary

$targetBinary=$mountDir + "\Windows\System32\winload.efi"

LogMessage("TargetFile: " + $targetBinary)

$realNTVersion = [Diagnostics.FileVersionInfo]::GetVersionInfo($targetBinary).ProductVersion

$versionString = "$($realNTVersion.Split('.')[0]).$($realNTVersion.Split('.')[1])"

$fileVersion = $($realNTVersion.Split('.')[2])

$fileRevision = $($realNTVersion.Split('.')[3])

LogMessage("Target file version: " + $realNTVersion)

if (!($versionString -eq "10.0"))

{

LogMessage("Not Windows 10 or later")

return $False

}

$hasUpdated = $False

#Windows 10, version 1507 10240.20400

#Windows 10, version 1607 14393.6610

#Windows 10, version 1809 17763.5322

#Windows 10, version 2004 1904X.3920

#Windows 11, version 21H2 22000.2710

#Windows 11, version 22H2 22621.3000

switch ($fileVersion) {

"10240" {

LogMessage("Windows 10, version 1507")

if ($fileRevision -ge 20400)

{

LogMessage("Windows 10, version 1507 with revision " + $fileRevision + " >= 20400, updates have been applied")

$hasUpdated = $True

}

break

}

"14393" {

LogMessage("Windows 10, version 1607")

if ($fileRevision -ge 6610)

{

LogMessage("Windows 10, version 1607 with revision " + $fileRevision + " >= 6610, updates have been applied")

$hasUpdated = $True

}

break

}

"17763" {

LogMessage("Windows 10, version 1809")

if ($fileRevision -ge 5322)

{

LogMessage("Windows 10, version 1809 with revision " + $fileRevision + " >= 5322, updates have been applied")

$hasUpdated = $True

}

break

}

"19041" {

LogMessage("Windows 10, version 2004")

if ($fileRevision -ge 3920)

{

LogMessage("Windows 10, version 2004 with revision " + $fileRevision + " >= 3920, updates have been applied")

$hasUpdated = $True

}

break

}

"22000" {

LogMessage("Windows 11, version 21H2")

if ($fileRevision -ge 2710)

{

LogMessage("Windows 11, version 21H2 with revision " + $fileRevision + " >= 2710, updates have been applied")

$hasUpdated = $True

}

break

}

"22621" {

LogMessage("Windows 11, version 22H2")

if ($fileRevision -ge 3000)

{

LogMessage("Windows 11, version 22H2 with revision " + $fileRevision + " >= 3000, updates have been applied")

$hasUpdated = $True

}

break

}

default {

LogMessage("Warning: unsupported OS version")

}

}

return $hasUpdated

}

function PatchPackage([string]$mountDir, [string]$packagePath)

{

# Exam target binary

$hasUpdated = TargetfileVersionExam($mountDir)

if ($hasUpdated)

{

LogMessage("The update has already been added to WinRE")

SetRegistrykeyForSuccess

return $False

}

# Add package

LogMessage("Apply package:" + $packagePath)

Dism /Add-Package /Image:$mountDir /PackagePath:$packagePath

if ($LASTEXITCODE -eq 0)

{

LogMessage("Successfully applied the package")

}

else

{

LogMessage("Applying the package failed with exit code: " + $LASTEXITCODE)

return $False

}

# Cleanup recovery image

LogMessage("Cleanup image")

Dism /image:$mountDir /cleanup-image /StartComponentCleanup /ResetBase

if ($LASTEXITCODE -eq 0)

{

LogMessage("Cleanup image succeed")

}

else

{

LogMessage("Cleanup image failed: " + $LASTEXITCODE)

return $False

}

return $True

}

# ------------------------------------

# Execution starts

# ------------------------------------

# Check breadcrumb

if (Test-Path HKLM:\Software\Microsoft\PushButtonReset)

{

$values = Get-ItemProperty -Path HKLM:\Software\Microsoft\PushButtonReset

if (!(-not $values))

{

if (Get-Member -InputObject $values -Name WinREPathScriptSucceed_CVE_2024_20666)

{

$value = Get-ItemProperty -Path HKLM:\Software\Microsoft\PushButtonReset -Name WinREPathScriptSucceed_CVE_2024_20666

if ($value.WinREPathScriptSucceed_CVE_2024_20666 -eq 1)

{

LogMessage("This script was previously run successfully")

exit 1

}

}

}

}

# Get WinRE info

$WinREInfo = Reagentc /info

$findLocation = $False

foreach ($line in $WinREInfo)

{

$params = $line.Split(':')

if ($params.count -le 1)

{

continue

}

if ($params[1].Lenght -eq 0)

{

continue

}

$content = $params[1].Trim()

if ($content.Lenght -eq 0)

{

continue

}

$index = $content.IndexOf("\\?\")

if ($index -ge 0)

{

LogMessage("Find \\?\ at " + $index + " for [" + $content + "]")

$WinRELocation = $content

$findLocation = $True

}

}

if (!$findLocation)

{

LogMessage("WinRE Disabled")

exit 1

}

LogMessage("WinRE Enabled. WinRE location:" + $WinRELocation)

$WinREFile = $WinRELocation + "\winre.wim"

if ([string]::IsNullorEmpty($workDir))

{

LogMessage("No input for mount directory")

LogMessage("Use default path from temporary directory")

$workDir = [System.IO.Path]::GetTempPath()

}

LogMessage("Working Dir: " + $workDir)

$name = "9f8131ee-878f-4525-bf31-e446aac3016a_Mount"

$mountDir = Join-Path $workDir $name

LogMessage("MountDir: " + $mountdir)

# Delete existing mount directory

if (Test-Path $mountDir)

{

LogMessage("Mount directory: " + $mountDir + " already exists")

LogMessage("Try to unmount it")

Dism /unmount-image /mountDir:$mountDir /discard

if (!($LASTEXITCODE -eq 0))

{

LogMessage("Warning: unmount failed: " + $LASTEXITCODE)

}

LogMessage("Delete existing mount direcotry " + $mountDir)

Remove-Item $mountDir -Recurse

}

# Create mount directory

LogMessage("Create mount directory " + $mountDir)

New-Item -Path $mountDir -ItemType Directory

# Set ACL for mount directory

LogMessage("Set ACL for mount directory")

icacls $mountDir /inheritance:r

icacls $mountDir /grant:r SYSTEM:"(OI)(CI)(F)"

icacls $mountDir /grant:r *S-1-5-32-544:"(OI)(CI)(F)"

# Mount WinRE

LogMessage("Mount WinRE:")

Dism /mount-image /imagefile:$WinREFile /index:1 /mountdir:$mountDir

if ($LASTEXITCODE -eq 0)

{

# Patch WinRE

if (PatchPackage -mountDir $mountDir -packagePath $packagePath)

{

$hasUpdated = TargetfileVersionExam($mountDir)

if ($hasUpdated)

{

LogMessage("After patch, find expected version for target file")

}

else

{

LogMessage("Warning: After applying the patch, unexpected version found for the target file")

}

LogMessage("Patch succeed, unmount to commit change")

Dism /unmount-image /mountDir:$mountDir /commit

if (!($LASTEXITCODE -eq 0))

{

LogMessage("Unmount failed: " + $LASTEXITCODE)

exit 1

}

else

{

if ($hasUpdated)

{

if (IsTPMBasedProtector)

{

# Disable WinRE and re-enable it to let new WinRE be trusted by BitLocker

LogMessage("Disable WinRE")

reagentc /disable

LogMessage("Re-enable WinRE")

reagentc /enable

reagentc /info

}

# Leave a breadcrumb indicates the script has succeed

SetRegistrykeyForSuccess

}

}

}

else

{

LogMessage("Patch failed or is not applicable, discard unmount")

Dism /unmount-image /mountDir:$mountDir /discard

if (!($LASTEXITCODE -eq 0))

{

LogMessage("Unmount failed: " + $LASTEXITCODE)

exit 1

}

}

}

else

{

LogMessage("Mount failed: " + $LASTEXITCODE)

}

# Cleanup Mount directory in the end

LogMessage("Delete mount direcotry")

Remove-Item $mountDir -Recurse

Thông tin thêm

Khi thiết bị bắt đầu trở thành phiên bản Windows đang chạy được cài đặt trên thiết bị, tập lệnh sẽ thực hiện các bước sau:

  1. Gắn hình ảnh WinRE hiện có (WINRE. LÀ WIM).

  2. Cập nhật hình ảnh WinRE với gói Cập nhật Động HĐH An toàn (Bản cập nhật Tương thích) đã xác định có sẵn từ Danh Windows Update mục. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Bản cập nhật Động HĐH An toàn mới nhất có sẵn cho phiên bản Windows được cài đặt trên thiết bị.

  3. Bỏ thu hồi hình ảnh WinRE.

  4. Nếu có bộ bảo vệ BitLocker TPM, hãy đặt cấu hình lại WinRE cho dịch vụ BitLocker.

    Quan trọng Bước này không có trong hầu hết các tập lệnh của bên thứ ba để áp dụng các bản cập nhật cho hình ảnh WinRE.

Cách sử dụng

Các tham số sau đây có thể được chuyển đến tập lệnh:

Tham số

Mô tả

workDir

<Chọn> Chỉ định không gian hỗn tắp được sử dụng để vá WinRE. Nếu không được chỉ định, tập lệnh sẽ sử dụng thư mục tạm thời mặc định cho thiết bị.

packagePath

<bắt buộc> Xác định đường dẫn và tên của gói cập nhật Safe OS Dynamic dành riêng cho phiên bản HĐH và dành riêng cho bộ xử lý sẽ được sử dụng để cập nhật hình ảnh WinRE.

Lưu ý Đây có thể là đường dẫn cục bộ hoặc đường dẫn UNC từ xa nhưng phải tải xuống Và sử dụng Bản cập nhật Động HĐH An toàn.

Ví dụ: 

.\PatchWinREScript_2004plus.ps1 -packagePath "\\server\share\windows10.0-kb5021043-x64_efa19d2d431c5e782a59daaf2d.cab

Tham khảo

Làm thế nào để viết và chạy kịch bản Windows PowerShell ISE 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×