Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản cập nhật này thực hiện các cải tiến đối với Thiết lập nhị phân hoặc bất kỳ tệp nào mà Thiết lập sử dụng cho các bản cập nhật tính năng trong Windows 11, phiên bản 22H2 và Windows 11, phiên bản 23H2.

Cách tải bản cập nhật này

Cài đặt bản cập nhật này

Để cài đặt bản cập nhật này, hãy sử dụng một trong các kênh phát hành sau.

Khả dụng

Bước tiếp theo

Không

Bản cập nhật này không khả dụng thông qua Windows Update. Xem kênh phát hành Cập nhật Danh mục.

Khả dụng

Bước tiếp theo

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Để tải xuống các bản cập nhật từ Danh mục Cập nhật, hãy xem Các bước tải xuống bản cập nhật từ Danh mục Windows Update.

Khả dụng

Bước tiếp theo

Không

Bạn có thể nhập bản cập nhật này theo cách thủ công vào Dịch vụ Cập nhật Windows Server (WSUS) hoặc Trình quản lý Cấu hình Điểm cuối của Microsoft.

Để biết hướng dẫn về WSUS, hãy xem WSUS và Site Danh mục.

Để biết hướng dẫn về Bộ quản lý Cấu hình, hãy xem Nhập bản cập nhật từ Danh mục Microsoft Update

Tiền trình

Thông tin về khởi động lại

Thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không yêu cầu điều kiện tiên quyết để áp dụng.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Bản cập nhật này thay thế bản cập nhật đã phát hành KB5034535.

Thông tin tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này sẽ cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

acmigration.dll

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

0:12

660,864

appraiser.dll

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

0:06

2,848,128

appraiser.sdb

Không được lập phiên bản

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

0:06

2,760,500

APPRAISERRES.DLL

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

0:13

181,728

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

8:13

25,600

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

8:12

29,696

cmi2migxml.dll

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

5:31

230,880

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

8:20

25,088

csiagent.dll

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

5:31

763,368

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

8:18

28,672

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

8:14

30,208

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

8:12

31,744

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

8:11

26,624

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

5:38

26,624

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

8:09

27,648

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

8:21

30,720

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

8:12

27,648

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

8:12

28,672

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

8:18

31,232

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

8:14

31,232

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

8:07

24,576

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

8:00

28,672

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

8:03

28,160

IMAGELIB.DLL

Không được lập phiên bản

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

0:08

968,056

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

8:04

30,720

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

8:07

20,992

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

8:09

20,480

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

8:05

27,136

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

7:59

28,672

MediaSetupUIMgr.dll

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

0:08

1,254,784

migcore.dll

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

5:31

9,762,176

mighost.exe

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

5:31

280,048

migisol.dll

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

5:28

148,864

migres.dll

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

5:31

26,096

migstore.dll

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

5:31

1,357,280

MigSys.dll

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

5:31

493,024

MXEAgent.dll

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

5:31

411,104

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

8:02

28,672

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

8:02

29,184

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

8:19

28,672

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

8:18

29,696

reagent.dll

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

5:29

595,328

EDGEMIGRATIONPLUGIN.DLL

1.0.0.1

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

5:39

157,040

microsoft-hyper-v-migration-replacement.man

Không được lập phiên bản

Ngày 4 tháng 3 năm 24

17:57

6,052

MICROSOFT-WINDOWS-CORESYSTEM-INITMACHINECONFIG-REPLACEMENT. MAN

Không được lập phiên bản

Ngày 4 tháng 3 năm 24

17:55

898

SERVICINGCOMMON.DLL

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

0:08

1,005,496

SERVICINGCOMMON.DLL

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

0:08

1,005,512

THAY THẾ TWINUI. MAN

Không được lập phiên bản

Ngày 4 tháng 3 năm 24

17:56

12,641

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

8:15

28,672

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

8:17

30,208

setup.exe

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

5:28

333,168

SetupCore.dll

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

0:07

2,397,552

SetupMgr.dll

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

0:07

1,115,616

setupplatform.cfg

Không được lập phiên bản

Ngày 4 tháng 3 năm 24

17:55

17,298

setupplatform.dll

1.74.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

5:31

9,692,640

setupplatform.exe

1.74.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

5:31

271,840

SetupPrep.exe

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

5:39

1,304,032

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

8:18

29,184

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

8:09

28,672

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

8:05

29,184

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

8:12

28,160

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

8:06

27,136

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

8:15

27,648

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

8:16

29,696

UpdateAgent.dll

10.0.22621.3652

Ngày 10 tháng 4 năm 24

23:57

3,462,640

upgradeagent.dll

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

5:31

3,331,568

winsetup.dll

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

5:28

3,052,912

WINSETUPMON.SYS

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

5:30

108,032

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

8:11

17,920

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

8:11

18,432

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

acmigration.dll

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

1:26

1,123,824

appraiser.dll

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

1:13

2,827,760

appraiser.sdb

Không được lập phiên bản

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

1:12

1,971,526

APPRAISERRES.DLL

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

1:28

174,064

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

10:32

25,600

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

10:36

29,696

cmi2migxml.dll

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

6:15

221,168

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

10:28

25,088

csiagent.dll

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

6:14

759,160

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

10:35

28,672

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

10:33

30,208

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

10:33

31,744

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

10:26

26,624

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

6:32

26,624

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

10:32

27,648

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

10:30

30,720

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

10:40

27,648

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

10:32

28,672

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

10:29

31,232

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

10:28

31,232

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

10:34

24,576

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

10:27

28,160

IMAGELIB.DLL

Không được lập phiên bản

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

1:13

980,960

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

10:32

30,720

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

10:22

20,992

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

10:21

20,480

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

10:23

27,136

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

10:22

28,672

MediaSetupUIMgr.dll

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

1:14

1,257,840

migcore.dll

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

6:14

10,191,728

mighost.exe

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

6:15

265,584

migisol.dll

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

6:14

115,168

migres.dll

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

6:14

17,264

migstore.dll

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

6:15

1,388,528

MigSys.dll

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

6:30

497,008

MXEAgent.dll

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

6:14

401,264

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

10:20

28,672

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

10:24

29,184

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

10:23

29,184

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

16:41

28,672

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

16:42

29,696

reagent.dll

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

6:14

977,888

EDGEMIGRATIONPLUGIN.DLL

1.0.0.1

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

6:40

149,888

microsoft-hyper-v-migration-replacement.man

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 3 năm 24

18:32

6,052

MICROSOFT-WINDOWS-CORESYSTEM-INITMACHINECONFIG-REPLACEMENT. MAN

Không được lập phiên bản

Ngày 23 tháng 2 năm 2014

1:00

898

SERVICINGCOMMON.DLL

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

1:14

1,846,048

SERVICINGCOMMON.DLL

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

1:14

1,846,056

THAY THẾ TWINUI. MAN

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 3 năm 24

18:32

12,641

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

16:52

28,672

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

16:42

30,208

setup.exe

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

6:14

315,888

SetupCore.dll

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

1:14

2,452,352

SetupMgr.dll

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

1:13

1,165,168

setupplatform.cfg

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 3 năm 24

18:30

17,298

setupplatform.dll

1.74.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

6:30

10,216,936

setupplatform.exe

1.74.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

6:30

261,608

SetupPrep.exe

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

6:32

1,333,104

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

16:55

29,184

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

16:43

28,672

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

16:46

28,160

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

16:44

27,136

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

16:52

27,648

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

16:52

29,696

UpdateAgent.dll

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

1:00

3,583,360

upgradeagent.dll

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

6:14

3,464,560

winsetup.dll

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

6:14

3,017,712

WINSETUPMON.SYS

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

6:25

81,920

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

16:44

17,920

SetupPrep.exe.mui

10.0.22621.3652

Ngày 24 tháng 4 năm 2014

16:42

18,432

Tham khảo

Cập nhật phương tiện cài đặt Windows bằng Bản cập nhật Động

Mô tả về thuật ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft.

Từ truy vấn: Setup DU

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×