Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Triệu chứng

Sau khi hộp thư của bạn được chuyển vào Microsoft Office 365 chuyên dụng/ITAR (vNext), bạn gặp phải một trong những vấn đề sau:

  • Người dùng có hộp thư trong hợp lệ dành riêng được liệt kê trong sổ địa chỉ cùng với biểu tượng đại diện cho một số liên lạc bên ngoài.

  • Khi bạn cố gắng thêm một hộp thư trong Microsoft Outlook, bạn nhận được thông báo lỗi sau:alternate text

  • Khi bạn cố gắng thêm quyền người đại diện hoặc thư mục/lịch trong Outlook, người dùng được liệt kê với một dấu gạch chéo màu đỏ trên biểu tượng, và sau đó bạn nhận được thông báo lỗi tương tự như sau:alternate text

Nguyên nhân

Tất cả đối tượng người dùng thư đại diện cho hộp thư tại chỗ sẽ có một đối tượng RecipientDisplayType cho phép chúng được thêm vào các hộp thư và người đại diện. Các đối tượng được coi là "ACLable." (Các đối tượng có thể được thêm vào một danh sách kiểm soát truy cập).

Giải pháp

Cho đối tượng được đồng bộ hoá với vNext là một đối tượng ACLable, msExchRecipientDisplayType giá trị cho đối tượng người dùng tại chỗ quảng cáo phải có giá trị 0 (đây sẽ dịch-1073741818, một ACLableMailboxUser trong vNext). Điều này cho thấy các đối tượng bằng một MailboxUser và sẽ là một đối tượng ACLable Exchange vNext. Điều này cho phép vNext người dùng hộp thư để thêm người uỷ quyền và thêm nhiều hộp thư trong Outlook dành cho người dùng có hộp thư trong môi trường chuyên dụng hợp lệ.

Lưu ý Phòng hộp thư và danh sách phòng sẽ không được đặt về giá trị 0 như người dùng và hộp thư dùng chung. Đối với tài nguyên hoạt động thành công trong cùng tồn tại, họ có giá trị đặc biệt, như được ghi lại trong KB 3172266 - bạn không thể xem danh sách phòng sau khi chuyển sang Office 365 dành riêng vNext từ hợp lệ dành riêng.

Bạn nên liên hệ của tổ chức nhận dạng/Active Directory nhóm yêu cầu thuộc tính msExchRecipientDisplayType được Cập Nhật. Và sau khi thay đổi được thực hiện, bạnu cần phải cho phép thời gian để thay đổi đồng bộ hoá với Azure AD và Exchange vNext.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×