Triệu chứng

Trong một Microsoft Exchange Server 2019 hoặc môi trường 2016, xem xét tình huống sau:

  • Bạn gán vai trò xuất, nhập hộp thư cho quản trị viên bằng cách sử dụng lệnh sau trong Exchange Management Shell:

Mới ManagementRoleAssignment-người dùng quản trị viên-vai trò "Thư nhập xuất"

  • Bạn tạo hộp thư là di chuyển người dùng, ví dụ, người dùng A và người dùng B. (Assume người dùng A là 1 người dùng và người dùng B là 2 người dùng trong tổ chức Exchange cũ.)

  • Bạn thêm các thuộc tính legacyExchangeDN tổ chức Exchange cũ X.500 địa chỉ người dùng A và người dùng B bằng cách sử dụng lệnh sau trong Exchange Management Shell:

Set-Mailbox - Identity - EmailAddresses

  • Bạn nhập tệp PST vào hộp thư của người dùng di chuyển bằng cách sử dụng lệnh ghép ngắn New-MailboxImportRequest.

  • Bạn đăng nhập vào Outlook trên web (trước đây được gọi là OWA) với người dùng A.

Trong trường hợp này, bạn thấy thông báo email từ người dùng 2 1 người dùng hộp thư đến. Tuy nhiên, khi bạn trả lời thư email, bạn sẽ nhận được thông báo NDR.

Giải pháp

Để khắc phục vấn đề này, cài đặt một bản Cập Nhật sau:

Cho Exchange Server 2019, cài đặt tích lũy Cập Nhật 2 cho Exchange Server 2019 hoặc bản Cập Nhật tích luỹ sau cho Exchange Server 2019.

Cho Exchange Server 2016, cài đặt tích lũy Update 13 cho Exchange Server 2016 hoặc bản Cập Nhật tích luỹ sau cho Exchange Server 2016.

Tham khảo

Tìm hiểu về các ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×