Triệu chứng

Sau khi bạn di chuyển người dùng từ Microsoft Exchange tại chỗ sang Exchange Online, họ không thể nhìn thấy thông tin rảnh/bận. Bạn có thể xác nhận rằng họ đang gặp phải sự cố bằng cách chạy lệnh ghép ngắn sau đây:

Get-organizationrelationship "name of org relationship of cloud to on-prem" | test-organizationrelationship -useridentity John@contoso.com

Kết quả tương tự như sau: 

RunspaceId : RunSpaceID
Identity  :
Id     : FailureToGetDelegationToken
Status   : Error
Description : Failed to get delegation token: <S:Fault xmlns:S="http://www.contoso.com/2003/05/soap-envelope"><S:Code><S:Value>S:Sender</S:Value><S:Subcode><S:Value>wst:FailedAuthentication</S:Value></S:Subcode></S:Code><S:Reason><S:Text
       xml:lang="en-US">Authentication Failure</S:Text></S:Reason><S:Detail><psf:error
       xmlns:psf="http://schemas.microsoft.com/Passport/SoapServices/SOAPFault"><psf:value>0x80048827</psf:value><psf:internalerror><psf:code>0x80041084</psf:code><psf:text>The password has to be changed.
       < /psf:text></psf:internalerror><psf:flowurl>https://login.microsoftonline.com/login.srf?lc=location&st=StID;seclog=10&pp
       sit=1</psf:flowurl></psf:error></S:Detail></S:Fault>
       Microsoft.Exchange.Net.WSTrust.SoapFaultException: Soap fault exception received.
         at Microsoft.Exchange.Net.WSTrust.SoapClient.Invoke(IEnumerable`1 headers, XmlElement bodyContent)
         at Microsoft.Exchange.Net.WSTrust.SecurityTokenService.IssueToken(DelegationTokenRequest request, XmlTextWriter debugStream)
         at Microsoft.Exchange.Management.Sharing.TestOrganizationRelationship.GetDelegationToken().
IsValid   : True
ObjectState : New

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra nếu bạn không thể đặt tham số ForceChangePassword thành false trên nền tảng xác thực đám mây.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy chạy lệnh ghép ngắn sau đây:

Set-MsolUserPassword -UserPrincipalName John@contoso.com -ForceChangePassword $false

Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi đến cộng đồng Microsoft.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×