Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Để tự động hoá quá trình cài đặt trong nhiều nút có thể tạo một tệp .bat chứa tập biến môi trường và tham số yêu cầu đối với hoạt động (tự động) im lặng.

thiết lập VCRUIMODE = / q
thiết lập DOTNET_MODE = / thụ động/norestart
thiết lập VSIS_MODE = / thụ động/norestart
Revolution-R-Enterprise-7.0.0-Windows.exe /exebasicui PIDKEY=<YOUR-SERIAL-KEY> /qb /L* %TEMP%\Revo_Enterprise_install.log

Chạy tập lệnh .bat này từ dòng lệnh cho mỗi nút mà bạn yêu cầu và kiểm tra mỗi %TEMP%\Revo_Enterprise_install.log thông báo lỗi khi kết thúc.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×