Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Cách mạng R doanh nghiệp có thể được chạy trong một môi trường Hadoop chế độ hỗn hợp. Tức là, khả năng chạy cách mạng R việc sử dụng sợi khi cụm mặc định chế độ công việc là MR1 "cổ điển". Để cấu hình cách mạng R chạy theo cách này:

a. tạm thời đặt chế độ mặc định cụm sợi.

b. xây dựng lại các tập tin RevoHadoopEnvVars.site bao gồm môi trường cho sợi:

# cd /usr/lib64/Revo-7.4/scripts# ./getHadoopEnvVars.py

c. /usr/lib64/Revo-7.4/scripts/RevoHadoopEnvVars.site chỉnh sửa và thay đổi

HADOOP_CMD=hadoop

để

HADOOP_CMD=hadoop2

d. thay đổi chế độ mặc định cụm cổ điển.

Chú ý chỉ định hàng công việc trong Hadoop máy tính bối cảnh trong đoạn nên sử dụng định dạng sợi (mapreduce.jobs.queuename) nhưng sử dụng định dạng MR1 không được chấp nhận (mapred.jobs.queue.name) có thể được chấp nhận.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×