Để thay thế tất cả NA giá trị bằng 0 hoặc nội dung khác là cần thiết để chuyển đổi dữ liệu từ một tập hợp dữ liệu vào bộ dữ liệu xuất bản bằng cách sử dụng chức năng

rxDataStep.

Tập lệnh mẫu để thay thế tất cả NA xdf tập tin "AirlineDemoSmall.xdf" được hiển thị dưới đây:

# Create a data frame with missing valuesset.seed(17)
myDataF <- data.frame(x = rnorm(100), y = runif(100), z = rgamma(100, shape = 2))
xmiss <- seq.int(from = 5, to = 100, by = 5)
ymiss <- seq.int(from = 2, to = 100, by = 5)
myDataF$x[xmiss] <- NA
myDataF$y[ymiss] <- NA


# Convert into a xdf
myDataNA<-file.path(getwd(),"myDataNA.xdf")

trsfxdf<-rxDataStep(inData=myDataF,outFile=myDataNA,overwrite=TRUE)

writeLines("\n\nXdf Generated with random NA values")
print(rxGetInfo(myDataF, n = 15)$data)     # Test ouput data 
##
## Use from here if there is an existing xdf.
## replace myDataNA with your xdf file
##
writeLines("\n\nVariables that contains NA values (Missing Observations)")
(mySum <- rxSummary(~., data = myDataNA)$sDataFrame)

# Find variables that are missing
transVars <- mySum$Name[mySum$MissingObs > 0]
print(transVars) #Test detected variables

# create a function to replace NA vals with mean
NAreplace <- function(dataList) {
        replaceFun <- function(x) {
              x[is.na(x)] <- replaceValue
              return(x)
        }
 dataList <- lapply(dataList, replaceFun)
 return(dataList)
}
#
myDataRMV<-file.path(getwd(),"myDataRMV.xdf")       # Replace Missing Value 
trsfxdf<- rxDataStep(inData = myData1, outFile = myDataRMV,
     transformFunc = NAreplace, 
     transformVars = transVars,
     transformObjects = list(replaceValue = "REPLACED MISSING VALUE"),
     overwrite=TRUE)
writeLines("\n\nTransformed xdf with NA replaced by Value")
print(rxGetInfo(myDataRMV, n=15)$data)     # Test output data

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×