Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bắt đầu từ 21 Cập Nhật tích luỹ cho Exchange Server 2013 và 10 Cập Nhật tích luỹ cho Exchange Server 2016 trong môi trường máy chủ Exchange tại chỗ, bạn có thể trực tiếp tạo hoặc chỉnh sửa hộp thư dùng chung từ xa bằng cách sử dụng mới tham số - chia sẻ với lệnh ghép ngắn:

  • Bật RemoteMailbox: [-Sử dụng danh tính] [-chia sẻ] [-RemoteRoutingAddress user@domain]

  • Mới RemoteMailbox: [-Chia sẻ] [/ tên remoteMailboxName]

  • Set-RemoteMailbox: [-Tên người dùng] [-loại chia sẻ]

Thông tin Bổ sung

Exchange Server 2016

Để cho phép các tham số -chia sẻ để nó sẽ làm việc, hãy chắc chắn rằng bạn chuẩn bị Active Directory bằng cách chạy lệnh sau:

<path_to_Exchange2016CU10_or_LaterBuild>\setup.exe /PrepareAD /OrganizationName:"first_organization_name" /IAcceptExchangeServerLicenseTerms

Và cài đặt bản Cập Nhật tích lũy 10 , cùng cho Exchange Server 2016 hoặc bản Cập Nhật tích luỹ sau cho Exchange Server 2016.

Exchange Server 2013

Để cho phép các tham số mới -chia sẻ để nó sẽ làm việc, hãy chắc chắn rằng bạn chuẩn bị Active Directory bằng cách chạy lệnh sau:

<path_to_Exchange2013CU21_or_LaterBuild>\setup.exe /PrepareAD /OrganizationName:"first_organization_name" /IAcceptExchangeServerLicenseTerms

Và cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ 21 , cùng cho Exchange Server 2013 hoặc bản Cập Nhật tích luỹ sau cho Exchange Server 2013.

Tham khảo

Tìm hiểu thêm về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×