Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Vấn đề

Thông báo lỗi xuất hiện khi cài đặt gói rJava trong một môi trường RedHat Linux:

/usr/bin/LD: không thể tìm thấy - licuuc 
collect2: ld trở về trạng thái thoát 1
thực hiện [2]: *** [libjri.so] lỗi 1
thực hiện [2]: để lại thư mục ' / tmp/Rtmp13ZjLo/R.INSTALL200e61ae1/rJava/jri/src'
thực hiện [1]: *** [src/JRI.jar] lỗi 2
thực hiện [1]: để lại thư mục ' / tmp/Rtmp13ZjLo/R.INSTALL200e61ae1/rJava/jri'
thực hiện: *** [jri] lỗi 2
LỖI: không thể đóng gói 'rJava'

Giải pháp

Lỗi này liên quan đến thiếu libicu thư viện. Để kiểm tra xem nếu đây là trường hợp trong môi trường của bạn, hãy kiểm tra nếu bạn đã cài đặt trên máy tính của bạn bằng cách thực hiện lệnh trên bàn điều khiển linux:

rpm -qa | grep -i libicu


Sẽ có hai gói Hiển thị kết quả. Nếu một hoặc không có gói này xuất hiện, chỉ cần sử dụng yum cài đặt:

yum install libicu yum install libicu-devel

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×