Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.
Learning Tools

Reflect

Reflect is a check-in tool designed to support students in developing the language and confidence to identify their emotional and learning needs and self-advocate for success!

Get started with Reflect in Teams

Reflect check-ins in Class Notebook

Use Reflect in staff teams

Translator

Connect across languages with tools that engage multi-lingual learners and ensure their families and schools can collaborate for impactful student support.

Microsoft Translator for Education - training videos

Use Microsoft Translator with parents

Set up multilingual parent-teacher conferences with Microsoft Translator

Use Microsoft Translator for lectures and presentations

Use Translator in the Edge browser

Presentations

Invite all students to participate when watching and creating presentations with scaffolding designed to prepare them for the communication needs of the future. 

Use live captions in a live Microsoft Teams event

Present with real-time, automatic captions or subtitles in PowerPoint

Inclusive presenting and practice with Presenter Coach in PowerPoint

Inclusive communication interactive training

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×