Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

bản cập nhật này giải quyết sự cố sau đây:

  • Khắc phục sự cố có thể ngăn được một số máy in nhất định. Bộ đệm in có thể sẽ tạo ra lỗi hoặc đóng đột ngột khi đang cố gắng in và không xuất hiện từ máy in bị ảnh hưởng. Bạn cũng có thể gặp sự cố với các ứng dụng mà bạn đang cố gắng in, chẳng hạn như nhận được lỗi hoặc ứng dụng có thể đóng bất ngờ. Sự cố này còn có thể ảnh hưởng đến máy in nền phần mềm, chẳng hạn như khi in sang PDF.

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Hiện chúng tôi không biết được bất kỳ sự cố nào ảnh hưởng đến bản cập nhật này.

Cách tải bản cập nhật này

Danh mục Microsoft Update

Để có được gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy nhập Website của Microsoft Update Catalog .

OLSync

Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên cài đặt các bản Cập Nhật stack phục vụ mới nhất (SSU) trước khi áp dụng bản cập nhật này. Các SSU mới nhất cho phiên bản Windows của bạn có thể tìm thấy trong ADV990001 | Các bản Cập Nhật stack phục vụ mới nhất

Thông tin tệp


Thuộc tính tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) trong bản cập nhật phần mềm này sẽ cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau đây.

Lưu ý

Các tệp MANIFEST (.manifest) và MUM (.mum) đã được cài đặt không có trong danh sách.

Xác minh tệp

Thông tin hàm băm tệp

Tên tệp

Hàm băm SHA1

Hàm băm SHA256

Windows8-RT-KB4567522-x64. MSU

2F02848C0041CF06DBDA247102DDAE59DD191F25

2E315C825EDA3196EDBC7D1CF3AF21EB641D4C79CBBA8E62A7FD7BBB1A307526

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Amdk8. sys

6.2.9200.22489

90.624

Ngày 21 tháng 06-2018

02:24

Amdppm. sys

6.2.9200.22489

88.064

Ngày 21 tháng 06-2018

02:24

Fxppm. sys

6.2.9200.20555

22.528

Ngày 06 tháng 11-2012

04:00

Intelppm. sys

6.2.9200.22489

89.600

Ngày 21 tháng 06-2018

02:24

Processr. sys

6.2.9200.22489

88.064

Ngày 21 tháng 06-2018

02:24

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

46.080

04 tháng 5-2013

07:32

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

53.248

04 tháng 5-2013

07:32

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

49.152

04 tháng 5-2013

09:40

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

49.152

04 tháng 5-2013

11:14

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

55.808

04 tháng 5-2013

07:32

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

58.368

04 tháng 5-2013

10:31

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

46,592

04 tháng 5-2013

10:44

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

46.080

04 tháng 5-2013

07:33

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

53.248

04 tháng 5-2013

07:32

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

48.640

04 tháng 5-2013

10:36

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

50.688

04 tháng 5-2013

10:20

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

56.320

04 tháng 5-2013

07:32

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

40.960

04 tháng 5-2013

10:23

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

50.176

04 tháng 5-2013

11:49

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

52.736

04 tháng 5-2013

09:40

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

50.688

04 tháng 5-2013

11:20

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

31.232

04 tháng 5-2013

07:32

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

29.696

04 tháng 5-2013

11:23

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

52.224

04 tháng 5-2013

09:05

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

50.176

04 tháng 5-2013

09:03

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

47.104

04 tháng 5-2013

10:39

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

54,272

04 tháng 5-2013

09:05

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

52.224

04 tháng 5-2013

09:13

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

50.176

04 tháng 5-2013

11:06

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

52.224

04 tháng 5-2013

09:22

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

51.200

04 tháng 5-2013

09:10

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

51.200

04 tháng 5-2013

09:05

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

50.176

04 tháng 5-2013

10:18

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

48.128

04 tháng 5-2013

10:43

Authui. dll. mui

6.2.9200.23057

50.688

Ngày 09 tháng 5-2020

20:00

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

49.152

04 tháng 5-2013

11:19

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

48.640

04 tháng 5-2013

09:09

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

50.176

04 tháng 5-2013

09:33

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

51.200

04 tháng 5-2013

09:09

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

24.064

04 tháng 5-2013

10:45

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

24.576

04 tháng 5-2013

09:04

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

24.576

04 tháng 5-2013

09:04

Authui-ppdlic. Xrm-MS

Không áp dụng

2.894

Ngày 09 tháng 5-2020

17:29

Authui. dll

6.2.9200.22998

2.307.584

Ngày 25 tháng Feb-2020

05:09

Actxprxy. dll

6.2.9200.22503

2.147.328

Ngày 19 tháng 06-2018

17:13

Advapi32. dll. mui

6.2.9200.22431

415.744

Ngày 09 tháng 4-2018

18:25

Advapi32. dll. mui

6.2.9200.22431

417.280

Ngày 09 tháng 4-2018

21:46

Advapi32. dll. mui

6.2.9200.22431

429,568

Ngày 09 tháng 4-2018

18:25

Advapi32. dll. mui

6.2.9200.22431

435.712

Ngày 09 tháng 4-2018

18:25

Advapi32. dll. mui

6.2.9200.22005

406.016

Ngày 11 tháng 10-2016

15:46

Advapi32. dll. mui

6.2.9200.22431

427.520

Ngày 09 tháng 4-2018

18:26

Advapi32. dll. mui

6.2.9200.22431

422.400

Ngày 09 tháng 4-2018

22:11

Advapi32. dll. mui

6.2.9200.22431

434.688

Ngày 09 tháng 4-2018

21:03

Advapi32. dll. mui

6.2.9200.22431

426.496

Ngày 09 tháng 4-2018

18:28

Advapi32. dll. mui

6.2.9200.22431

425.984

Ngày 09 tháng 4-2018

22:09

Advapi32. dll. mui

6.2.9200.22431

366.592

Ngày 09 tháng 4-2018

18:35

Advapi32. dll. mui

6.2.9200.22431

366.592

Ngày 09 tháng 4-2018

21:19

Advapi32. dll. mui

6.2.9200.22431

411.136

Ngày 09 tháng 4-2018

21:46

Advapi32. dll. mui

6.2.9200.22431

425.984

Ngày 09 tháng 4-2018

18:30

Advapi32. dll. mui

6.2.9200.22431

430.080

Ngày 09 tháng 4-2018

22:01

Advapi32. dll. mui

6.2.9200.22431

419.328

Ngày 09 tháng 4-2018

22:12

Advapi32. dll. mui

6.2.9200.22431

421.888

Ngày 09 tháng 4-2018

22:14

Advapi32. dll. mui

6.2.9200.22431

420,352

Ngày 09 tháng 4-2018

18:26

Advapi32. dll. mui

6.2.9200.22431

412.672

Ngày 09 tháng 4-2018

21:08

Advapi32. dll. mui

6.2.9200.22431

408.576

Ngày 09 tháng 4-2018

22:17

Advapi32. dll. mui

6.2.9200.22431

350.208

Ngày 09 tháng 4-2018

18:26

Advapi32. dll. mui

6.2.9200.22431

351.232

Ngày 09 tháng 4-2018

21:09

Advapi32. dll. mui

6.2.9200.22431

351.232

Ngày 09 tháng 4-2018

18:25

Advapi32. dll

6.2.9200.22376

895.488

Ngày 24 tháng Feb-2018

03:24

ATL. dll

3.5.2284.0

104,448

Ngày 03 tháng 6-2020

23:04

Winload. EFI

6.2.9200.22920

1.405.584

Ngày 09-tháng 11-2019

02:06

Winload. exe

6.2.9200.22920

1.272.808

Ngày 09-tháng 11-2019

02:06

Winresume. EFI

6.2.9200.20726

1.217.352

Ngày 25 tháng 5-2013

00:17

Winresume. exe

6.2.9200.20726

1.093.904

Ngày 25 tháng 5-2013

00:17

Bcrypt. dll

6.2.9200.22037

138.240

Ngày 20 tháng 11-2016

17:07

Qmgr.dll

7.6.9200.23054

831.488

Ngày 05 tháng 5-2020

17:13

Qmgr. MOF

Không áp dụng

2.302

Ngày 02 tháng 6-2012

14:33

Ole32. dll

6.2.9200.23060

1.557.640

Ngày 15 tháng 5-2020

05:47

RPCSS. dll

6.2.9200.22825

809.472

Ngày 11 tháng 7-2019

04:30

Combase. dll. mui

6.2.9200.22141

34.304

Ngày 14 tháng 4-2017

23:13

Wintypes. dll. mui

6.2.9200.16384

2.048

Ngày 26 tháng 7-2012

05:10

Combase. dll. mui

6.2.9200.22141

34.816

Ngày 15 tháng 4-2017

00:44

Wintypes. dll. mui

6.2.9200.16384

2.048

Ngày 26 tháng 7-2012

07:36

Combase. dll. mui

6.2.9200.22141

39.424

Ngày 15 tháng 4-2017

00:59

Wintypes. dll. mui

6.2.9200.16384

2.048

Ngày 26 tháng 7-2012

07:46

Combase. dll. mui

6.2.9200.22141

39.424

Ngày 15 tháng 4-2017

00:51

Wintypes. dll. mui

6.2.9200.16384

2.048

Ngày 26 tháng 7-2012

07:57

Combase. dll. mui

6.2.9200.22141

32.768

Ngày 14 tháng 4-2017

22:19

Wintypes. dll. mui

6.2.9200.16384

2.048

Ngày 26 tháng 7-2012

04:53

Combase. dll. mui

6.2.9200.22141

38.400

Ngày 15 tháng 4-2017

00:39

Wintypes. dll. mui

6.2.9200.16384

2.048

Ngày 26 tháng 7-2012

07:58

Combase. dll. mui

6.2.9200.22141

35,328

Ngày 14 tháng 4-2017

23:13

Wintypes. dll. mui

6.2.9200.16384

2.048

Ngày 26 tháng 7-2012

07:46

Combase. dll. mui

6.2.9200.22141

39.424

Ngày 15 tháng 4-2017

00:24

Wintypes. dll. mui

6.2.9200.16384

2.048

Ngày 26 tháng 7-2012

05:11

Combase. dll. mui

6.2.9200.22141

36.352

Ngày 15 tháng 4-2017

00:32

Wintypes. dll. mui

6.2.9200.16384

2.048

Ngày 26 tháng 7-2012

05:04

Combase. dll. mui

6.2.9200.22141

37.888

Ngày 15 tháng 4-2017

00:09

Wintypes. dll. mui

6.2.9200.16384

2.048

Ngày 26 tháng 7-2012

05:32

Combase. dll. mui

6.2.9200.22141

23.552

Ngày 14 tháng 4-2017

23:16

Wintypes. dll. mui

6.2.9200.16384

2.048

Ngày 26 tháng 7-2012

07:57

Combase. dll. mui

6.2.9200.22141

22,016

Ngày 14 tháng 4-2017

23:13

Wintypes. dll. mui

6.2.9200.16384

2.048

Ngày 26 tháng 7-2012

08:02

Combase. dll. mui

6.2.9200.22141

33,792

Ngày 14 tháng 4-2017

23:18

Wintypes. dll. mui

6.2.9200.16384

2.048

Ngày 26 tháng 7-2012

07:53

Combase. dll. mui

6.2.9200.22141

36.864

Ngày 14 tháng 4-2017

23:18

Wintypes. dll. mui

6.2.9200.16384

2.048

Ngày 26 tháng 7-2012

05:06

Combase. dll. mui

6.2.9200.22141

38.912

Ngày 14 tháng 4-2017

23:16

Wintypes. dll. mui

6.2.9200.16384

2.048

Ngày 26 tháng 7-2012

05:05

Combase. dll. mui

6.2.9200.22141

36.352

Ngày 14 tháng 4-2017

23:13

Wintypes. dll. mui

6.2.9200.16384

2.048

Ngày 26 tháng 7-2012

05:05

Combase. dll. mui

6.2.9200.22141

37.376

Ngày 15 tháng 4-2017

00:57

Wintypes. dll. mui

6.2.9200.16384

2.048

Ngày 26 tháng 7-2012

07:52

Combase. dll. mui

6.2.9200.22141

34.816

Ngày 14 tháng 4-2017

23:14

Wintypes. dll. mui

6.2.9200.16384

2.048

Ngày 26 tháng 7-2012

08:09

Combase. dll. mui

6.2.9200.22141

33.280

Ngày 14 tháng 4-2017

23:16

Wintypes. dll. mui

6.2.9200.16384

2.048

Ngày 26 tháng 7-2012

07:41

Combase. dll. mui

6.2.9200.22141

33.280

Ngày 15 tháng 4-2017

00:27

Wintypes. dll. mui

6.2.9200.16384

2.048

Ngày 26 tháng 7-2012

05:05

Combase. dll. mui

6.2.9200.22141

16.896

Ngày 15 tháng 4-2017

00:39

Wintypes. dll. mui

6.2.9200.16384

2.048

Ngày 26 tháng 7-2012

07:56

Combase. dll. mui

6.2.9200.22141

17.408

Ngày 15 tháng 4-2017

00:29

Wintypes. dll. mui

6.2.9200.16384

2.048

Ngày 26 tháng 7-2012

07:56

Combase. dll. mui

6.2.9200.22141

17.408

Ngày 15 tháng 4-2017

00:38

Wintypes. dll. mui

6.2.9200.16384

2.048

Ngày 26 tháng 7-2012

07:56

Combase. dll

6.2.9200.23060

1.720.832

Ngày 15 tháng 5-2020

05:34

Wintypes. dll

6.2.9200.23060

866.816

Ngày 15 tháng 5-2020

05:35

Credssp. ADML

Không áp dụng

22.849

Ngày 10 tháng 4 năm 2018

18:17

Credssp. ADML

Không áp dụng

22.213

Ngày 10 tháng 4 năm 2018

19:17

Credssp. ADML

Không áp dụng

25.612

Ngày 10 tháng 4 năm 2018

18:21

Credssp. ADML

Không áp dụng

43.086

Ngày 10 tháng 4 năm 2018

18:16

Credssp. ADML

Không áp dụng

20.318

Ngày 10 tháng 4 năm 2018

17:36

Credssp. ADML

Không áp dụng

23.685

Ngày 10 tháng 4 năm 2018

21:20

Credssp. ADML

Không áp dụng

22.522

Ngày 10 tháng 4 năm 2018

18:52

Credssp. ADML

Không áp dụng

26.562

Ngày 10 tháng 4 năm 2018

20:58

Credssp. ADML

Không áp dụng

24.695

Ngày 10 tháng 4 năm 2018

21:31

Credssp. ADML

Không áp dụng

23.295

Ngày 10 tháng 4 năm 2018

18:56

Credssp. ADML

Không áp dụng

26.232

Ngày 10 tháng 4 năm 2018

22:40

Credssp. ADML

Không áp dụng

22.459

Ngày 10 tháng 4 năm 2018

21:15

Credssp. ADML

Không áp dụng

21.114

Ngày 10 tháng 4 năm 2018

21:21

Credssp. ADML

Không áp dụng

22.634

Ngày 10 tháng 4 năm 2018

20:48

Credssp. ADML

Không áp dụng

24.596

Ngày 10 tháng 4 năm 2018

20:48

Credssp. ADML

Không áp dụng

23.572

Ngày 10 tháng 4 năm 2018

18:16

Credssp. ADML

Không áp dụng

23.865

Ngày 10 tháng 4 năm 2018

22:07

Credssp. ADML

Không áp dụng

37.989

Ngày 10 tháng 4 năm 2018

21:10

Credssp. ADML

Không áp dụng

22.008

Ngày 10 tháng 4 năm 2018

21:18

Credssp. ADML

Không áp dụng

23.178

Ngày 10 tháng 4 năm 2018

21:08

Credssp. ADML

Không áp dụng

18.403

Ngày 10 tháng 4 năm 2018

18:17

Credssp. ADML

Không áp dụng

18.608

Ngày 10 tháng 4 năm 2018

21:36

Credssp. ADML

Không áp dụng

18.608

Ngày 10 tháng 4 năm 2018

20:45

Credssp. ADMX

Không áp dụng

12.449

Ngày 10 tháng 2-2018

14:06

Qdvd. dll

6.6.9200.23057

323.072

Ngày 09 tháng 5-2020

17:19

Mpg2splt.ax

6.6.9200.23057

263.168

Ngày 09 tháng 5-2020

17:19

Wer. dll

6.2.9200.23058

444.416

Ngày 12 tháng 5-2020

05:21

Werdiagcontroller. dll

6.2.9200.22199

33,792

Ngày 14 tháng 7-2017

17:50

Wermgr. exe

6.2.9200.23058

136.776

Ngày 12 tháng 5-2020

05:31

Faultrep. dll

6.2.9200.23058

371.712

Ngày 12 tháng 5-2020

05:21

Werfault. exe

6.2.9200.23058

441.464

Ngày 12 tháng 5-2020

05:31

Werfaultsecure. exe

6.2.9200.23058

26.112

Ngày 12 tháng 5-2020

05:21

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

3.584

Ngày 26 tháng 7-2012

08:06

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

43.008

Ngày 07 tháng 01 năm 2015

01:38

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

4.096

Ngày 26 tháng 7-2012

05:21

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

53.248

Ngày 07 tháng 01 năm 2015

01:37

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

3.584

Ngày 26 tháng 7-2012

05:10

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

48.128

Ngày 07 tháng 01 năm 2015

03:04

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

3.584

Ngày 26 tháng 7-2012

07:31

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

50.688

Ngày 07 tháng 01 năm 2015

04:57

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

4.096

Ngày 26 tháng 7-2012

08:06

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

58,880

Ngày 07 tháng 01 năm 2015

01:37

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

4.096

Ngày 26 tháng 7-2012

05:09

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

57,856

Ngày 07 tháng 01 năm 2015

04:18

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

3.584

Ngày 26 tháng 7-2012

05:18

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

46,592

Ngày 07 tháng 01 năm 2015

02:58

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

3.584

Ngày 26 tháng 7-2012

04:47

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

46,592

Ngày 07 tháng 01 năm 2015

01:37

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

4.096

Ngày 26 tháng 7-2012

08:09

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

55.808

Ngày 07 tháng 01 năm 2015

01:37

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

3.584

Ngày 26 tháng 7-2012

07:50

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

46.080

Ngày 07 tháng 01 năm 2015

02:57

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

3.584

Ngày 26 tháng 7-2012

05:09

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

47.616

Ngày 07 tháng 01 năm 2015

03:15

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

4.096

Ngày 26 tháng 7-2012

08:06

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

58.368

Ngày 07 tháng 01 năm 2015

01:37

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

3.072

Ngày 26 tháng 7-2012

07:43

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

39.936

Ngày 07 tháng 01 năm 2015

03:50

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

3.584

Ngày 26 tháng 7-2012

07:23

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

48.640

Ngày 07 tháng 01 năm 2015

02:56

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

3.584

Ngày 26 tháng 7-2012

08:08

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

53.760

Ngày 07 tháng 01 năm 2015

04:15

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

4.096

Ngày 26 tháng 7-2012

05:24

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

56.832

Ngày 07 tháng 01 năm 2015

03:26

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

3.072

Ngày 26 tháng 7-2012

08:25

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

28,672

Ngày 07 tháng 01 năm 2015

01:37

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

3.072

Ngày 26 tháng 7-2012

05:22

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

26.112

Ngày 07 tháng 01 năm 2015

04:09

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

3.584

Ngày 26 tháng 7-2012

05:08

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

50.176

Ngày 07 tháng 01 năm 2015

02:55

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

3.584

Ngày 26 tháng 7-2012

08:03

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

50.176

Ngày 07 tháng 01 năm 2015

03:15

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

3.584

Ngày 26 tháng 7-2012

07:51

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

47.616

Ngày 07 tháng 01 năm 2015

04:12

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

3.584

Ngày 26 tháng 7-2012

07:39

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

52.736

Ngày 07 tháng 01 năm 2015

03:52

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

3.584

Ngày 26 tháng 7-2012

07:57

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

53.248

Ngày 07 tháng 01 năm 2015

05:24

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

3.584

Ngày 26 tháng 7-2012

05:33

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

54,272

Ngày 07 tháng 01 năm 2015

03:34

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

3.584

Ngày 26 tháng 7-2012

05:12

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

55.808

Ngày 07 tháng 01 năm 2015

03:07

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

3.584

Ngày 26 tháng 7-2012

07:36

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

53.248

Ngày 07 tháng 01 năm 2015

03:04

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

3.584

Ngày 26 tháng 7-2012

08:01

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

51.200

Ngày 07 tháng 01 năm 2015

03:45

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

3.584

Ngày 26 tháng 7-2012

05:19

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

51,712

Ngày 07 tháng 01 năm 2015

03:30

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

3.584

Ngày 26 tháng 7-2012

05:13

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

49.664

Ngày 07 tháng 01 năm 2015

02:56

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.23063

3.584

Ngày 29 tháng 5-2020

08:26

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.23063

49.152

Ngày 29 tháng 5-2020

08:24

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

3.584

Ngày 26 tháng 7-2012

08:00

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

49.152

Ngày 07 tháng 01 năm 2015

03:48

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

3.584

Ngày 26 tháng 7-2012

08:05

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

45.056

Ngày 07 tháng 01 năm 2015

02:54

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

3.584

Ngày 26 tháng 7-2012

05:15

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

47.616

Ngày 07 tháng 01 năm 2015

04:55

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

3.584

Ngày 26 tháng 7-2012

05:10

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

51.200

Ngày 07 tháng 01 năm 2015

04:13

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

2.560

Ngày 26 tháng 7-2012

08:25

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

18.944

Ngày 07 tháng 01 năm 2015

03:02

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

2.560

Ngày 26 tháng 7-2012

05:16

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

19,456

Ngày 07 tháng 01 năm 2015

02:54

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

2.560

Ngày 26 tháng 7-2012

08:25

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

19,456

Ngày 07 tháng 01 năm 2015

03:44

Gpprefcl. dll

6.2.9200.23063

823.296

Ngày 29 tháng 5-2020

05:54

Gdi32. dll

6.2.9200.23067

1.300.992

Ngày 13 tháng 06-2020

23:55

Gpapi. dll

6.2.9200.21872

109.056

Ngày 12 tháng 5-2016

22:15

Gpsvc. dll

6.2.9200.23063

1.268.736

Ngày 29 tháng 5-2020

05:54

Hal. dll

6.2.9200.22462

395.608

Ngày 22 tháng 5-2018

10:15

MSI. dll

5.0.9200.23056

2.888.192

Ngày 08 tháng 5-2020

17:25

Msimsg. dll

5.0.9200.16384

25.088

Ngày 26 tháng 7-2012

02:34

Msiexec. exe

5.0.9200.22503

124.928

Ngày 19 tháng 06-2018

17:13

Msihnd. dll

5.0.9200.22366

393.216

03-Feb-2018

18:14

Lỗi kernel32. dll

6.2.9200.23018

1.259.520

ngày 31 tháng 03-2020

04:55

Kernelbase. dll

6.2.9200.23060

983.552

Ngày 15 tháng 5-2020

05:34

Ksecdd. sys

6.2.9200.21473

100.184

02 tháng năm-2015

06:23

Lsass. exe

6.2.9200.20521

35.840

20sep-2012

06:33

Sspicli. dll

6.2.9200.22402

164.352

Ngày 10 Tháng ba-2018

21:15

Sspisrv. dll

6.2.9200.20521

27.648

20sep-2012

06:32

Lsasrv. dll. mui

6.2.9200.22432

41.472

Ngày 10 tháng 4 năm 2018

20:44

Lsasrv. dll. mui

6.2.9200.22432

43.008

Ngày 10 tháng 4 năm 2018

18:15

Lsasrv. dll. mui

6.2.9200.22432

41.472

Ngày 10 tháng 4 năm 2018

18:15

Lsasrv. dll. mui

6.2.9200.22432

43,520

Ngày 10 tháng 4 năm 2018

19:16

Lsasrv. dll. mui

6.2.9200.22432

46,592

Ngày 10 tháng 4 năm 2018

18:20

Lsasrv. dll. mui

6.2.9200.22432

48.640

Ngày 10 tháng 4 năm 2018

18:15

Lsasrv. dll. mui

6.2.9200.22432

41,984

Ngày 10 tháng 4 năm 2018

22:23

Lsasrv. dll. mui

6.2.9200.22432

41.472

Ngày 10 tháng 4 năm 2018

17:35

Lsasrv. dll. mui

6.2.9200.22432

46.080

Ngày 10 tháng 4 năm 2018

21:18

Lsasrv. dll. mui

6.2.9200.22432

41,984

Ngày 10 tháng 4 năm 2018

21:24

Lsasrv. dll. mui

6.2.9200.22432

41,984

Ngày 10 tháng 4 năm 2018

18:51

Lsasrv. dll. mui

6.2.9200.22432

48.128

Ngày 10 tháng 4 năm 2018

20:57

Lsasrv. dll. mui

6.2.9200.22432

40.960

Ngày 10 tháng 4 năm 2018

18:28

Lsasrv. dll. mui

6.2.9200.22432

42.496

Ngày 10 tháng 4 năm 2018

21:10

Lsasrv. dll. mui

6.2.9200.22432

45.568

Ngày 10 tháng 4 năm 2018

21:30

Lsasrv. dll. mui

6.2.9200.22432

45.568

Ngày 10 tháng 4 năm 2018

18:56

Lsasrv. dll. mui

6.2.9200.22432

28,672

Ngày 10 tháng 4 năm 2018

22:39

Lsasrv. dll. mui

6.2.9200.22432

27.648

Ngày 10 tháng 4 năm 2018

21:14

Lsasrv. dll. mui

6.2.9200.22432

42.496

Ngày 10 tháng 4 năm 2018

18:47

Lsasrv. dll. mui

6.2.9200.22432

42.496

Ngày 10 tháng 4 năm 2018

18:19

Lsasrv. dll. mui

6.2.9200.22432

41,984

Ngày 10 tháng 4 năm 2018

21:20

Lsasrv. dll. mui

6.2.9200.22432

47.104

Ngày 10 tháng 4 năm 2018

20:47

Lsasrv. dll. mui

6.2.9200.22432

45.568

Ngày 10 tháng 4 năm 2018

20:47

Lsasrv. dll. mui

6.2.9200.22432

44.032

Ngày 10 tháng 4 năm 2018

18:15

Lsasrv. dll. mui

6.2.9200.22432

45.056

Ngày 10 tháng 4 năm 2018

22:06

Lsasrv. dll. mui

6.2.9200.22432

42.496

Ngày 10 tháng 4 năm 2018

18:18

Lsasrv. dll. mui

6.2.9200.22432

44.544

Ngày 10 tháng 4 năm 2018

21:09

Lsasrv. dll. mui

6.2.9200.22432

42.496

Ngày 10 tháng 4 năm 2018

21:32

Lsasrv. dll. mui

6.2.9200.22432

41,984

Ngày 10 tháng 4 năm 2018

18:16

Lsasrv. dll. mui

6.2.9200.23060

41,984

Ngày 15 tháng 5-2020

08:29

Lsasrv. dll. mui

6.2.9200.22432

41,984

Ngày 10 tháng 4 năm 2018

21:17

Lsasrv. dll. mui

6.2.9200.22432

41,984

Ngày 10 tháng 4 năm 2018

21:20

Lsasrv. dll. mui

6.2.9200.22432

41.472

Ngày 10 tháng 4 năm 2018

21:07

Lsasrv. dll. mui

6.2.9200.22432

43.008

Ngày 10 tháng 4 năm 2018

18:17

Lsasrv. dll. mui

6.2.9200.22432

22.528

Ngày 10 tháng 4 năm 2018

18:16

Lsasrv. dll. mui

6.2.9200.22432

23.040

Ngày 10 tháng 4 năm 2018

21:35

Lsasrv. dll. mui

6.2.9200.22432

23.040

Ngày 10 tháng 4 năm 2018

20:44

CNG. sys

6.2.9200.22460

569.200

Ngày 15 tháng 5-2018

01:23

Ksecpkg. sys

6.2.9200.22978

170.960

Ngày 28 tháng 01 năm 2020

05:44

Lsasrv. dll

6.2.9200.23060

1.287.680

Ngày 15 tháng 5-2020

05:35

Appinfo. dll

6.2.9200.22376

69.632

Ngày 24 tháng Feb-2018

03:24

Đồng ý. exe

6.2.9200.22005

112.992

Ngày 06 tháng 11-2016

18:15

Adtschema. dll. mui

6.2.9200.21289

277.504

Ngày 11 tháng 11-2014

03:55

Msaudite. dll. mui

6.2.9200.21269

165.376

Ngày 11 tháng 10-2014

10:03

Msobjs. dll. mui

6.2.9200.16384

75.264

Ngày 26 tháng 7-2012

07:41

Adtschema. dll. mui

6.2.9200.21289

267.776

Ngày 11 tháng 11-2014

05:22

Msaudite. dll. mui

6.2.9200.21269

157.184

Ngày 11 tháng 10-2014

09:24

Msobjs. dll. mui

6.2.9200.16384

69.632

Ngày 26 tháng 7-2012

07:31

Adtschema. dll. mui

6.2.9200.21289

294,912

Ngày 11 tháng 11-2014

02:02

Msaudite. dll. mui

6.2.9200.21269

160.768

Ngày 11 tháng 10-2014

07:33

Msobjs. dll. mui

6.2.9200.16384

75.264

Ngày 26 tháng 7-2012

07:46

Adtschema. dll. mui

6.2.9200.21289

325.632

Ngày 11 tháng 11-2014

03:49

Msaudite. dll. mui

6.2.9200.21269

187,904

Ngày 11 tháng 10-2014

08:43

Msobjs. dll. mui

6.2.9200.16384

77.312

Ngày 26 tháng 7-2012

07:41

Adtschema. dll. mui

6.2.9200.21289

262.144

Ngày 11 tháng 11-2014

02:01

Msaudite. dll. mui

6.2.9200.21269

146,944

Ngày 11 tháng 10-2014

07:33

Msobjs. dll. mui

6.2.9200.16384

61.952

Ngày 26 tháng 7-2012

04:48

Adtschema. dll. mui

6.2.9200.21345

312.832

Ngày 16 tháng 01 năm 2015

00:05

Msaudite. dll. mui

6.2.9200.21269

185.856

Ngày 11 tháng 10-2014

07:33

Msobjs. dll. mui

6.2.9200.16384

71.168

Ngày 26 tháng 7-2012

05:06

Adtschema. dll. mui

6.2.9200.21289

268.800

Ngày 11 tháng 11-2014

04:16

Msaudite. dll. mui

6.2.9200.21269

161.280

Ngày 11 tháng 10-2014

10:20

Msobjs. dll. mui

6.2.9200.16384

71.680

Ngày 26 tháng 7-2012

05:05

Adtschema. dll. mui

6.2.9200.21345

329.728

Ngày 15 tháng 01 năm 2015

23:59

Msaudite. dll. mui

6.2.9200.21269

183.808

Ngày 11 tháng 10-2014

07:33

Msobjs. dll. mui

6.2.9200.16384

71.168

Ngày 26 tháng 7-2012

05:05

Adtschema. dll. mui

6.2.9200.21289

296.448

Ngày 11 tháng 11-2014

04:35

Msaudite. dll. mui

6.2.9200.21269

171.520

Ngày 11 tháng 10-2014

10:13

Msobjs. dll. mui

6.2.9200.16384

79.872

Ngày 26 tháng 7-2012

07:49

Adtschema. dll. mui

6.2.9200.21289

297.984

Ngày 11 tháng 11-2014

04:32

Msaudite. dll. mui

6.2.9200.21269

168.960

Ngày 11 tháng 10-2014

10:02

Msobjs. dll. mui

6.2.9200.16384

73.728

Ngày 26 tháng 7-2012

08:01

Adtschema. dll. mui

6.2.9200.21289

185.856

Ngày 11 tháng 11-2014

02:00

Msaudite. dll. mui

6.2.9200.21269

111,104

Ngày 11 tháng 10-2014

07:33

Msobjs. dll. mui

6.2.9200.16384

44.544

Ngày 26 tháng 7-2012

08:40

Adtschema. dll. mui

6.2.9200.21289

166.912

Ngày 11 tháng 11-2014

03:50

Msaudite. dll. mui

6.2.9200.21269

101.888

Ngày 11 tháng 10-2014

08:53

Msobjs. dll. mui

6.2.9200.16384

44.032

Ngày 26 tháng 7-2012

05:19

Adtschema. dll. mui

6.2.9200.21289

270.848

Ngày 11 tháng 11-2014

04:33

Msaudite. dll. mui

6.2.9200.21269

154.112

Ngày 11 tháng 10-2014

08:45

Msobjs. dll. mui

6.2.9200.16384

68.096

Ngày 26 tháng 7-2012

05:05

Adtschema. dll. mui

6.2.9200.21289

284.160

Ngày 11 tháng 11-2014

04:24

Msaudite. dll. mui

6.2.9200.21269

166.912

Ngày 11 tháng 10-2014

09:28

Msobjs. dll. mui

6.2.9200.16384

73.728

Ngày 26 tháng 7-2012

07:50

Adtschema. dll. mui

6.2.9200.21289

306.688

Ngày 11 tháng 11-2014

04:53

Msaudite. dll. mui

6.2.9200.21269

180,736

Ngày 11 tháng 10-2014

09:56

Msobjs. dll. mui

6.2.9200.16384

75.776

Ngày 26 tháng 7-2012

05:06

Adtschema. dll. mui

6.2.9200.21345

310.272

Ngày 16 tháng 01 năm 2015

03:09

Msaudite. dll. mui

6.2.9200.21269

181.760

Ngày 11 tháng 10-2014

09:15

Msobjs. dll. mui

6.2.9200.16384

71.680

Ngày 26 tháng 7-2012

08:00

Adtschema. dll. mui

6.2.9200.21345

304.640

Ngày 16 tháng 01 năm 2015

02:35

Msaudite. dll. mui

6.2.9200.21269

181.760

Ngày 11 tháng 10-2014

09:55

Msobjs. dll. mui

6.2.9200.16384

70.656

Ngày 26 tháng 7-2012

08:06

Adtschema. dll. mui

6.2.9200.21345

299.008

Ngày 16 tháng 01 năm 2015

02:07

Msaudite. dll. mui

6.2.9200.21269

164.352

Ngày 11 tháng 10-2014

09:20

Msobjs. dll. mui

6.2.9200.16384

78.848

Ngày 26 tháng 7-2012

05:26

Adtschema. dll. mui

6.2.9200.21289

270.336

Ngày 11 tháng 11-2014

04:19

Msaudite. dll. mui

6.2.9200.21269

161.792

Ngày 11 tháng 10-2014

09:26

Msobjs. dll. mui

6.2.9200.16384

68.096

Ngày 26 tháng 7-2012

07:46

Adtschema. dll. mui

6.2.9200.21345

270.336

Ngày 16 tháng 01 năm 2015

02:01

Msaudite. dll. mui

6.2.9200.21269

160.256

Ngày 11 tháng 10-2014

08:43

Msobjs. dll. mui

6.2.9200.16384

63.488

Ngày 26 tháng 7-2012

05:40

Adtschema. dll. mui

6.2.9200.21289

141.824

Ngày 11 tháng 11-2014

03:51

Msaudite. dll. mui

6.2.9200.21269

87.040

Ngày 11 tháng 10-2014

08:53

Msobjs. dll. mui

6.2.9200.16384

34.304

Ngày 26 tháng 7-2012

07:38

Adtschema. dll. mui

6.2.9200.21289

145,408

Ngày 11 tháng 11-2014

03:56

Msaudite. dll. mui

6.2.9200.21269

90.112

Ngày 11 tháng 10-2014

08:51

Msobjs. dll. mui

6.2.9200.16384

37.376

Ngày 26 tháng 7-2012

07:29

Adtschema. dll. mui

6.2.9200.21289

145,408

Ngày 11 tháng 11-2014

04:57

Msaudite. dll. mui

6.2.9200.21269

90.112

Ngày 11 tháng 10-2014

10:16

Msobjs. dll. mui

6.2.9200.16384

37.376

Ngày 26 tháng 7-2012

05:19

Mfc42. dll

6.6.8063.0

1.360.896

Ngày 03 tháng 6-2020

23:04

Mfc42u. dll

6.6.8063.0

1.374.208

Ngày 03 tháng 6-2020

23:04

Adtschema. dll

6.2.9200.21289

719.360

Ngày 10 tháng 11 năm 2014

04:43

Msaudite. dll

6.2.9200.21269

146,944

Ngày 11 tháng 10-2014

05:38

Msobjs. dll

6.2.9200.16384

61.952

Ngày 26 tháng 7-2012

02:36

Netman. dll

6.2.9200.23066

257.536

Ngày 03 tháng 6-2020

23:04

Npfs. sys

6.2.9200.22707

49.664

Ngày 21 tháng Feb-2019

16:21

Ntdll. dll

6.2.9200.23060

1.821.648

Ngày 15 tháng 5-2020

05:56

Cscsvc. dll

6.2.9200.23053

768.512

02 tháng năm-2020

17:12

Microsoft-Windows-offlinefiles-Server. MOF

Không áp dụng

1.776

25 tháng bảy-2012

20:32

Ocspsvc. exe. mui

6.2.9200.22365

9.728

02-Feb-2018

03:23

Ocspsvcctrs. ini

Không áp dụng

2.960

Ngày 26 tháng 7-2012

05:07

Ocspsvc. exe. mui

6.2.9200.21012

10.752

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

09:54

Ocspsvcctrs. ini

Không áp dụng

3.134

Ngày 26 tháng 7-2012

08:00

Ocspsvc. exe. mui

6.2.9200.21012

9.728

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

09:53

Ocspsvcctrs. ini

Không áp dụng

2.918

Ngày 26 tháng 7-2012

04:43

Ocspsvc. exe. mui

6.2.9200.21012

11.264

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

09:53

Ocspsvcctrs. ini

Không áp dụng

3.210

Ngày 26 tháng 7-2012

07:59

Ocspsvc. exe. mui

6.2.9200.21012

11.776

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

09:53

Ocspsvcctrs. ini

Không áp dụng

3.098

Ngày 26 tháng 7-2012

08:00

Ocspsvc. exe. mui

6.2.9200.22365

9.728

02-Feb-2018

02:39

Ocspsvcctrs. ini

Không áp dụng

3.028

Ngày 26 tháng 7-2012

07:59

Ocspsvc. exe. mui

6.2.9200.21012

10.752

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

12:17

Ocspsvcctrs. ini

Không áp dụng

3.140

Ngày 26 tháng 7-2012

05:21

Ocspsvc. exe. mui

6.2.9200.21012

6.656

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

09:54

Ocspsvcctrs. ini

Không áp dụng

2.642

Ngày 26 tháng 7-2012

08:11

Ocspsvc. exe. mui

6.2.9200.21012

6.144

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

11:41

Ocspsvcctrs. ini

Không áp dụng

2.576

Ngày 26 tháng 7-2012

05:20

Ocspsvc. exe. mui

6.2.9200.22365

9.728

02-Feb-2018

02:42

Ocspsvcctrs. ini

Không áp dụng

3.026

Ngày 26 tháng 7-2012

07:36

Ocspsvc. exe. mui

6.2.9200.22365

9.728

02-Feb-2018

02:39

Ocspsvcctrs. ini

Không áp dụng

3.028

Ngày 26 tháng 7-2012

07:48

Ocspsvc. exe. mui

6.2.9200.21012

10.752

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

11:44

Ocspsvcctrs. ini

Không áp dụng

3.188

Ngày 26 tháng 7-2012

05:30

Ocspsvc. exe. mui

6.2.9200.22365

9.728

02-Feb-2018

01:24

Ocspsvcctrs. ini

Không áp dụng

3.126

Ngày 26 tháng 7-2012

05:08

Ocspsvc. exe. mui

6.2.9200.21012

10.240

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

11:44

Ocspsvcctrs. ini

Không áp dụng

3.064

Ngày 26 tháng 7-2012

07:49

Ocspsvc. exe. mui

6.2.9200.22365

9.728

02-Feb-2018

02:42

Ocspsvcctrs. ini

Không áp dụng

3.092

Ngày 26 tháng 7-2012

07:52

Ocspsvc. exe. mui

6.2.9200.22365

9.728

02-Feb-2018

03:10

Ocspsvcctrs. ini

Không áp dụng

2.828

Ngày 26 tháng 7-2012

05:12

Ocspsvc. exe. mui

6.2.9200.21012

5.120

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

11:47

Ocspsvcctrs. ini

Không áp dụng

2.464

Ngày 26 tháng 7-2012

08:05

Ocspsvc. exe. mui

6.2.9200.21012

5.120

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

12:36

Ocspsvcctrs. ini

Không áp dụng

2.480

Ngày 26 tháng 7-2012

05:13

Ocspsvc. exe. mui

6.2.9200.21012

5.120

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

12:13

Ocspsvcctrs. ini

Không áp dụng

2.460

Ngày 26 tháng 7-2012

08:11

Ocspsvc. exe

6.2.9200.23060

272,384

Ngày 15 tháng 5-2020

05:35

Ocspsvcctrs. h

Không áp dụng

1.569

Ngày 02 tháng 6-2012

14:34

Ocspsvcctrs. ini

Không áp dụng

2.918

Ngày 02 tháng 6-2012

14:34

Cscsvc. dll

6.2.9200.23053

768.512

02 tháng năm-2020

17:12

Microsoft-Windows-offlinefiles. MOF

Không áp dụng

1.776

25 tháng bảy-2012

20:32

Oleaut32. dll

6.2.9200.23061

796.160

Ngày 21 tháng 5-2020

04:29

Ntoskrnl. exe

6.2.9200.23060

6.679.304

Ngày 15 tháng 5-2020

05:57

Compstui. dll

6.2.9200.16384

308.736

Ngày 26 tháng 7-2012

03:05

Dafprintprovider. dll

6.2.9200.21158

55.808

Ngày 25 tháng 06-2014

04:20

Findnetmáy. dll

6.2.9200.16384

66.048

Ngày 26 tháng 7-2012

03:05

Printui. exe

6.2.9200.16384

62.976

Ngày 26 tháng 7-2012

03:08

Puiapi. dll

6.2.9200.21761

187.392

Ngày 30 tháng 01 năm 2016

15:37

Puiobj. dll

6.2.9200.23052

458.240

30 tháng tư-2020

17:11

Localspl. dll

6.2.9200.23052

1.044.992

30 tháng tư-2020

17:11

Winprint. dll

6.2.9200.22693

39.936

Ngày 08 tháng Feb-2019

18:11

Win32spl. dll

6.2.9200.23052

734.208

30 tháng tư-2020

17:11

PDC-MW. ptxml

Không áp dụng

3.997

02-Feb-2013

01:37

PDC. sys

6.2.9200.22202

70.496

Ngày 08 tháng 7 năm 2017

00:37

Splwow64. exe

6.2.9200.23063

126,976

Ngày 29 tháng 5-2020

05:55

Spoolsv. exe

6.2.9200.23063

768.512

Ngày 29 tháng 5-2020

05:55

Rtutils. dll

6.2.9200.23059

53.760

Ngày 14 tháng 5-2020

04:25

Hàm rpcepmap. dll

6.2.9200.20521

76,288

20sep-2012

06:32

Rpcrt4. dll

6.2.9200.23054

1.299.968

Ngày 05 tháng 5-2020

17:13

Credssp. dll

6.2.9200.21703

20.480

Ngày 17 tháng 11-2015

07:59

Tspkg. dll

6.2.9200.22432

101,376

Ngày 10 tháng 4 năm 2018

17:12

Tspkg. MOF

Không áp dụng

964

Ngày 02 tháng 6-2012

14:33

Wdigest. dll

6.2.9200.23060

208,896

Ngày 15 tháng 5-2020

05:35

Kerberos. dll

6.2.9200.23060

832.512

Ngày 15 tháng 5-2020

05:34

Netlogon. dll

6.2.9200.22922

747.008

Ngày 09-tháng 11-2019

06:23

Msv1_0. dll

6.2.9200.23060

319.488

Ngày 15 tháng 5-2020

05:35

Shcore. dll

6.2.9200.23060

593.408

Ngày 15 tháng 5-2020

05:35

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

587.776

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

07:35

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

506.368

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

07:35

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

473.088

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

11:09

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

603.648

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

09:34

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

532.480

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

07:35

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

546.816

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

09:18

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

414.208

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

10:48

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

411.648

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

07:35

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

529.408

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

07:35

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

471.552

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

11:13

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

667.136

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

11:12

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

563.200

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

07:35

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

422.912

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

11:08

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

477.184

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

10:42

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

499.712

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

11:05

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

507.392

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

09:45

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

328.704

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

07:35

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

304.640

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

09:20

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

494.592

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

11:03

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

477.184

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

09:30

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

603.648

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

11:00

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

515.584

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

09:17

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

498.688

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

11:20

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

487.424

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

09:21

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

508.928

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

10:36

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

502.784

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

11:03

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

495.616

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

11:28

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

491.520

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

11:08

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

478.720

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

09:17

Shell32. dll. mui

6.2.9200.23072

491.008

Ngày 21 tháng 5-2020

20:06

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

478.208

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

09:32

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

460,288

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

09:17

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

487.424

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

10:51

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

503.808

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

10:08

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

253.952

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

09:17

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

260.608

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

11:22

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

260.608

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

10:46

Shell32. dll

6.2.9200.23072

19.761.664

Ngày 21 tháng 5-2020

17:33

Windows. systemtoast. Explorer. LNK

Không áp dụng

1.450

25 tháng bảy-2012

20:33

Trình bao sổ. manifest

Không áp dụng

670

Ngày 02 tháng 6-2012

14:32

Mrxsmb10. sys

6.2.9200.22702

282.624

Ngày 06 Tháng ba-2019

04:47

Mrxsmb20. sys

6.2.9200.22365

205.312

Ngày 1 tháng 2 năm 2018

21:18

Mrxsmb. sys. mui

6.2.9200.21179

61.440

Ngày 17 tháng 7-2014

06:12

Mrxsmb. sys. mui

6.2.9200.21179

61.440

Ngày 17 tháng 7-2014

02:06

Mrxsmb. sys. mui

6.2.9200.21179

69.632

Ngày 17 tháng 7-2014

01:04

Mrxsmb. sys. mui

6.2.9200.21179

71.680

Ngày 17 tháng 7-2014

05:58

Mrxsmb. sys. mui

6.2.9200.21179

57,856

Ngày 17 tháng 7-2014

01:04

Mrxsmb. sys. mui

6.2.9200.21179

66.048

Ngày 17 tháng 7-2014

01:04

Mrxsmb. sys. mui

6.2.9200.21179

61.440

Ngày 17 tháng 7-2014

02:07

Mrxsmb. sys. mui

6.2.9200.21179

67.584

Ngày 17 tháng 7-2014

01:04

Mrxsmb. sys. mui

6.2.9200.21179

66.048

Ngày 17 tháng 7-2014

06:10

Mrxsmb. sys. mui

6.2.9200.21179

66.048

Ngày 17 tháng 7-2014

02:07

Mrxsmb. sys. mui

6.2.9200.21179

40,448

Ngày 17 tháng 7-2014

01:04

Mrxsmb. sys. mui

6.2.9200.21179

38.400

Ngày 17 tháng 7-2014

02:32

Mrxsmb. sys. mui

6.2.9200.21179

59.392

Ngày 17 tháng 7-2014

05:48

Mrxsmb. sys. mui

6.2.9200.21179

64.512

Ngày 17 tháng 7-2014

06:18

Mrxsmb. sys. mui

6.2.9200.21179

66.048

Ngày 17 tháng 7-2014

02:44

Mrxsmb. sys. mui

6.2.9200.21179

64.512

Ngày 17 tháng 7-2014

02:07

Mrxsmb. sys. mui

6.2.9200.21179

64.512

Ngày 17 tháng 7-2014

02:07

Mrxsmb. sys. mui

6.2.9200.21179

61.440

Ngày 17 tháng 7-2014

05:39

Mrxsmb. sys. mui

6.2.9200.21179

60,928

Ngày 17 tháng 7-2014

05:40

Mrxsmb. sys. mui

6.2.9200.21179

61.440

Ngày 17 tháng 7-2014

06:13

Mrxsmb. sys. mui

6.2.9200.21179

31.232

Ngày 17 tháng 7-2014

02:10

Mrxsmb. sys. mui

6.2.9200.21179

31.744

Ngày 17 tháng 7-2014

06:55

Mrxsmb. sys. mui

6.2.9200.21179

31.744

Ngày 17 tháng 7-2014

02:24

Mrxsmb. sys

6.2.9200.22859

397.312

28aug-2019

23:59

Srvnet. sys

6.2.9200.22668

250.880

Ngày 09 tháng 01 năm 2019

03:20

SRV. sys

6.2.9200.23054

420.864

Ngày 05 tháng 5-2020

15:24

Srv2. sys. mui

6.2.9200.21172

66.048

Ngày 17 tháng 7-2014

06:19

Srv2. sys. mui

6.2.9200.21172

63.488

Ngày 17 tháng 7-2014

02:16

Srv2. sys. mui

6.2.9200.21172

72.704

Ngày 17 tháng 7-2014

01:16

Srv2. sys. mui

6.2.9200.21172

78.336

Ngày 17 tháng 7-2014

06:05

Srv2. sys. mui

6.2.9200.21172

61.440

Ngày 17 tháng 7-2014

01:16

Srv2. sys. mui

6.2.9200.21172

71.168

Ngày 17 tháng 7-2014

01:16

Srv2. sys. mui

6.2.9200.21172

65.536

Ngày 17 tháng 7-2014

02:16

Srv2. sys. mui

6.2.9200.21172

72.704

Ngày 17 tháng 7-2014

01:16

Srv2. sys. mui

6.2.9200.21172

67.584

Ngày 17 tháng 7-2014

06:17

Srv2. sys. mui

6.2.9200.21172

69.120

Ngày 17 tháng 7-2014

02:17

Srv2. sys. mui

6.2.9200.21172

40,448

Ngày 17 tháng 7-2014

01:16

Srv2. sys. mui

6.2.9200.21172

38.912

Ngày 17 tháng 7-2014

02:39

Srv2. sys. mui

6.2.9200.21172

62.976

Ngày 17 tháng 7-2014

05:55

Srv2. sys. mui

6.2.9200.21172

70.144

Ngày 17 tháng 7-2014

06:25

Srv2. sys. mui

6.2.9200.21172

66,560

Ngày 17 tháng 7-2014

02:51

Srv2. sys. mui

6.2.9200.21172

70.144

Ngày 17 tháng 7-2014

02:16

Srv2. sys. mui

6.2.9200.21172

69.632

Ngày 17 tháng 7-2014

02:16

Srv2. sys. mui

6.2.9200.21172

66,560

Ngày 17 tháng 7-2014

05:46

Srv2. sys. mui

6.2.9200.21172

65.024

Ngày 17 tháng 7-2014

05:48

Srv2. sys. mui

6.2.9200.21172

64.512

Ngày 17 tháng 7-2014

06:19

Srv2. sys. mui

6.2.9200.21172

31.744

Ngày 17 tháng 7-2014

02:18

Srv2. sys. mui

6.2.9200.21172

32.256

Ngày 17 tháng 7-2014

07:04

Srv2. sys. mui

6.2.9200.21172

32.256

Ngày 17 tháng 7-2014

02:30

Srv2. sys

6.2.9200.22707

672.256

Ngày 21 tháng Feb-2019

16:20

Msctf. dll

6.2.9200.23060

1.118.208

Ngày 15 tháng 5-2020

05:35

LSM. dll

6.2.9200.21703

439.808

Ngày 17 tháng 11-2015

08:00

Giải pháp thay thế. dll

6.2.9200.21012

14.848

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

06:58

Twinui-ppdlic. Xrm-MS

Không áp dụng

2.889

Ngày 09 tháng 5-2020

17:29

Twinui. dll

6.2.9200.23057

10.104.832

Ngày 09 tháng 5-2020

17:19

Windows. systemtoast. Autoplay. LNK

Không áp dụng

1.454

Ngày 06 tháng 2-2013

23:30

Windows. systemtoast. chia sẻ. LNK

Không áp dụng

1.547

Ngày 06 tháng 2-2013

23:30

Usercpl. dll

6.2.9200.23060

1.043.968

Ngày 15 tháng 5-2020

05:35

Usercpl. ptxml

Không áp dụng

789

Ngày 11 tháng 10-2012

00:40

Win32k. ptxml

Không áp dụng

4.172

25 tháng bảy-2012

20:29

Win32k. sys

6.2.9200.23063

4.041.216

Ngày 29 tháng 5-2020

04:07

Winlogon. exe

6.2.9200.22978

578.048

Ngày 28 tháng 01 năm 2020

05:11

Report. System. Wireless. xml

Không áp dụng

59.620

06 tháng bảy-2012

20:02

Rules. System. Wireless. xml

Không áp dụng

159.934

06 tháng bảy-2012

20:02

Wfdprov. dll

6.2.9200.22281

30.720

Ngày 15 tháng 9-2017

01:59

WLAN. MOF

Không áp dụng

12.880

06 tháng bảy-2012

20:02

Wlanapi. dll

6.2.9200.23066

274,432

Ngày 03 tháng 6-2020

23:05

Wlanhlp. dll

6.2.9200.20555

9.728

Ngày 06 tháng 11-2012

04:03

Wlanmsm. dll

6.2.9200.22802

470.016

Ngày 25 tháng 06-2019

03:22

Wlansec. dll

6.2.9200.22802

446.976

Ngày 25 tháng 06-2019

03:22

Wlansvc. dll

6.2.9200.22802

1.389.568

Ngày 25 tháng 06-2019

03:22

Wlansvc. ptxml

Không áp dụng

31.352

Ngày 06 tháng 11-2012

23:35

Gdiplus. dll

6.2.9200.23060

1.696.256

Ngày 15 tháng 5-2020

02:59

Gdiplus. dll

6.2.9200.23060

1.696.256

Ngày 15 tháng 5-2020

02:59

Gdiplus. dll

6.2.9200.23060

1.696.256

Ngày 15 tháng 5-2020

02:59

Printconfig. dll

0.3.9200.23066

2.680.320

Ngày 03 tháng 6-2020

23:29

Unishare-pipelineconfig. xml

Không áp dụng

53

06 tháng bảy-2012

20:10

Unishare. GPD

Không áp dụng

3.360

06 tháng bảy-2012

20:10

Unishare-manifest. ini

Không áp dụng

154

06 tháng bảy-2012

20:10

Unishare-pipelineconfig. xml

Không áp dụng

53

06 tháng bảy-2012

20:10

Unishare. GPD

Không áp dụng

3.360

06 tháng bảy-2012

20:10

Bcrypt. dll

6.2.9200.22037

98,304

Ngày 19 tháng 11-2016

14:23

Qmgr. MOF

Không áp dụng

2.302

Ngày 02 tháng 6-2012

14:32

Combase. dll

6.2.9200.23060

1.221.632

Ngày 15 tháng 5-2020

04:38

Wintypes. dll

6.2.9200.23060

466.944

Ngày 15 tháng 5-2020

04:38

Gpprefcl. dll

6.2.9200.23063

584.192

Ngày 29 tháng 5-2020

04:54

Gdi32. dll

6.2.9200.23067

1.028.608

Ngày 13 tháng 06-2020

21:11

Gpapi. dll

6.2.9200.21872

95.232

Ngày 12 tháng 5-2016

22:03

MSI. dll

5.0.9200.23056

2.425.344

Ngày 08 tháng 5-2020

16:27

Msimsg. dll

5.0.9200.16384

25.088

Ngày 26 tháng 7-2012

02:43

Lỗi kernel32. dll

6.2.9200.23018

974.848

ngày 31 tháng 03-2020

02:34

Kernelbase. dll

6.2.9200.23060

668.672

Ngày 15 tháng 5-2020

03:18

Sspicli. dll

6.2.9200.20984

99.840

Ngày 10 Tháng ba-2014

01:34

Ntdll. dll

6.2.9200.23060

1.413.576

Ngày 15 tháng 5-2020

04:53

Oleaut32. dll

6.2.9200.23061

576.000

Ngày 21 tháng 5-2020

03:31

Compstui. dll

6.2.9200.16384

288,768

Ngày 26 tháng 7-2012

03:18

Dafprintprovider. dll

6.2.9200.21158

45.056

Ngày 25 tháng 06-2014

04:05

Findnetmáy. dll

6.2.9200.16384

53.760

Ngày 26 tháng 7-2012

03:18

Printui. exe

6.2.9200.16384

61.952

Ngày 26 tháng 7-2012

03:20

Puiapi. dll

6.2.9200.21761

162.304

Ngày 30 tháng 01 năm 2016

16:21

Puiobj. dll

6.2.9200.22693

339.968

Ngày 08 tháng Feb-2019

17:16

Rpcrt4. dll

6.2.9200.22904

695.808

Ngày 17 tháng 10, 2019

01:24

Wdigest. dll

6.2.9200.23060

177.152

Ngày 15 tháng 5-2020

04:38

Kerberos. dll

6.2.9200.23060

668.672

Ngày 15 tháng 5-2020

04:38

Netlogon. dll

6.2.9200.22922

636.928

Ngày 09-tháng 11-2019

06:01

Msv1_0. dll

6.2.9200.23060

276,480

Ngày 15 tháng 5-2020

04:38

Shell32. dll

6.2.9200.23072

17.565.184

Ngày 21 tháng 5-2020

16:38

Twinui. dll

6.2.9200.23057

8.860.160

Ngày 09 tháng 5-2020

16:23

Wow64_win32k. ptxml

Không áp dụng

4.172

12feb-2013

00:09

Wfdprov. dll

6.2.9200.22281

25,600

Ngày 15 tháng 9-2017

01:36

WLAN. MOF

Không áp dụng

12.880

06 tháng bảy-2012

20:00

Wlanapi. dll

6.2.9200.22802

203.264

Ngày 25 tháng 06-2019

02:28

Wlanhlp. dll

6.2.9200.20555

9.728

Ngày 06 tháng 11-2012

04:00

Wlanmsm. dll

6.2.9200.22282

386.560

Ngày 15 tháng 9-2017

01:36

Wlansec. dll

6.2.9200.22282

375.808

Ngày 15 tháng 9-2017

01:36

Wow64_wlansvc. ptxml

Không áp dụng

31.352

Ngày 06 tháng 11-2012

23:37

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

46.080

04 tháng 5-2013

05:30

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

53.248

04 tháng 5-2013

05:31

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

49.152

04 tháng 5-2013

07:09

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

49.152

04 tháng 5-2013

06:56

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

55.808

04 tháng 5-2013

05:31

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

58.368

04 tháng 5-2013

06:39

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

46,592

04 tháng 5-2013

07:00

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

46.080

04 tháng 5-2013

05:30

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

53.248

04 tháng 5-2013

05:30

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

48.640

04 tháng 5-2013

06:32

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

50.688

04 tháng 5-2013

06:40

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

56.320

04 tháng 5-2013

05:50

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

40.960

04 tháng 5-2013

06:51

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

50.176

04 tháng 5-2013

07:01

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

52.736

04 tháng 5-2013

06:37

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

50.688

04 tháng 5-2013

08:08

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

31.232

04 tháng 5-2013

05:31

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

29.696

04 tháng 5-2013

06:41

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

52.224

04 tháng 5-2013

06:33

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

50.176

04 tháng 5-2013

07:55

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

47.104

04 tháng 5-2013

06:58

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

54,272

04 tháng 5-2013

06:32

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

52.224

04 tháng 5-2013

06:32

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

50.176

04 tháng 5-2013

06:38

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

52.224

04 tháng 5-2013

07:46

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

51.200

04 tháng 5-2013

06:56

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

51.200

04 tháng 5-2013

06:32

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

50.176

04 tháng 5-2013

06:32

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

48.128

04 tháng 5-2013

06:36

Authui. dll. mui

6.2.9200.23057

50.688

Ngày 09 tháng 5-2020

17:53

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

49.152

04 tháng 5-2013

06:32

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

48.640

04 tháng 5-2013

06:31

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

50.176

04 tháng 5-2013

07:16

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

51.200

04 tháng 5-2013

06:47

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

24.064

04 tháng 5-2013

07:28

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

24.576

04 tháng 5-2013

07:32

Authui. dll. mui

6.2.9200.20708

24.576

04 tháng 5-2013

07:07

Authui-ppdlic. Xrm-MS

Không áp dụng

2.894

Ngày 09 tháng 5-2020

16:40

Authui. dll

6.2.9200.22998

2.038.784

Ngày 25 tháng Feb-2020

04:15

Actxprxy. dll

6.2.9200.22366

754.176

03-Feb-2018

17:18

Advapi32. dll. mui

6.2.9200.22431

415.744

Ngày 09 tháng 4-2018

17:04

Advapi32. dll. mui

6.2.9200.22431

417.280

Ngày 09 tháng 4-2018

17:56

Advapi32. dll. mui

6.2.9200.22431

429,568

Ngày 09 tháng 4-2018

17:16

Advapi32. dll. mui

6.2.9200.22431

435.712

Ngày 09 tháng 4-2018

17:14

Advapi32. dll. mui

6.2.9200.22008

406.016

Ngày 12 tháng 10-2016

16:55

Advapi32. dll. mui

6.2.9200.22431

427.520

Ngày 09 tháng 4-2018

17:27

Advapi32. dll. mui

6.2.9200.22431

422.400

Ngày 09 tháng 4-2018

17:18

Advapi32. dll. mui

6.2.9200.22431

434.688

Ngày 09 tháng 4-2018

17:04

Advapi32. dll. mui

6.2.9200.22431

426.496

Ngày 09 tháng 4-2018

17:39

Advapi32. dll. mui

6.2.9200.22431

425.984

Ngày 09 tháng 4-2018

18:33

Advapi32. dll. mui

6.2.9200.22431

366.592

Ngày 09 tháng 4-2018

17:51

Advapi32. dll. mui

6.2.9200.22431

366.592

Ngày 09 tháng 4-2018

17:19

Advapi32. dll. mui

6.2.9200.22431

411.136

Ngày 09 tháng 4-2018

17:13

Advapi32. dll. mui

6.2.9200.22431

425.984

Ngày 09 tháng 4-2018

17:28

Advapi32. dll. mui

6.2.9200.22431

430.080

Ngày 09 tháng 4-2018

17:10

Advapi32. dll. mui

6.2.9200.22431

419.328

Ngày 09 tháng 4-2018

17:14

Advapi32. dll. mui

6.2.9200.22431

421.888

Ngày 09 tháng 4-2018

17:14

Advapi32. dll. mui

6.2.9200.22431

420,352

Ngày 09 tháng 4-2018

17:19

Advapi32. dll. mui

6.2.9200.22431

412.672

Ngày 09 tháng 4-2018

17:15

Advapi32. dll. mui

6.2.9200.22431

408.576

Ngày 09 tháng 4-2018

17:03

Advapi32. dll. mui

6.2.9200.22431

350.208

Ngày 09 tháng 4-2018

17:25

Advapi32. dll. mui

6.2.9200.22431

351.232

Ngày 09 tháng 4-2018

17:04

Advapi32. dll. mui

6.2.9200.22431

351.232

Ngày 09 tháng 4-2018

17:03

Advapi32. dll

6.2.9200.22376

704.000

Ngày 22 tháng Feb-2018

20:57

ATL. dll

3.5.2284.0

83,968

Ngày 03 tháng 6-2020

22:07

Ole32. dll

6.2.9200.23060

1.121.768

Ngày 15 tháng 5-2020

04:48

Combase. dll. mui

6.2.9200.22141

34.304

Ngày 14 tháng 4-2017

22:16

Wintypes. dll. mui

6.2.9200.16384

2.048

Ngày 26 tháng 7-2012

06:36

Combase. dll. mui

6.2.9200.22141

34.816

Ngày 14 tháng 4-2017

22:05

Wintypes. dll. mui

6.2.9200.16384

2.048

Ngày 26 tháng 7-2012

06:36

Combase. dll. mui

6.2.9200.22141

39.424

Ngày 14 tháng 4-2017

22:37

Wintypes. dll. mui

6.2.9200.16384

2.048

Ngày 26 tháng 7-2012

05:09

Combase. dll. mui

6.2.9200.22141

39.424

Ngày 14 tháng 4-2017

22:09

Wintypes. dll. mui

6.2.9200.16384

2.048

Ngày 26 tháng 7-2012

05:19

Combase. dll. mui

6.2.9200.22141

32.768

Ngày 14 tháng 4-2017

21:19

Wintypes. dll. mui

6.2.9200.16384

2.048

Ngày 26 tháng 7-2012

03:26

Combase. dll. mui

6.2.9200.22141

38.400

Ngày 14 tháng 4-2017

23:08

Wintypes. dll. mui

6.2.9200.16384

2.048

Ngày 26 tháng 7-2012

05:11

Combase. dll. mui

6.2.9200.22141

35,328

Ngày 14 tháng 4-2017

22:04

Wintypes. dll. mui

6.2.9200.16384

2.048

Ngày 26 tháng 7-2012

04:44

Combase. dll. mui

6.2.9200.22141

39.424

Ngày 14 tháng 4-2017

22:30

Wintypes. dll. mui

6.2.9200.16384

2.048

Ngày 26 tháng 7-2012

04:44

Combase. dll. mui

6.2.9200.22141

36.352

Ngày 14 tháng 4-2017

22:08

Wintypes. dll. mui

6.2.9200.16384

2.048

Ngày 26 tháng 7-2012

04:46

Combase. dll. mui

6.2.9200.22141

37.888

Ngày 14 tháng 4-2017

22:08

Wintypes. dll. mui

6.2.9200.16384

2.048

Ngày 26 tháng 7-2012

04:45

Combase. dll. mui

6.2.9200.22141

23.552

Ngày 14 tháng 4-2017

22:06

Wintypes. dll. mui

6.2.9200.16384

2.048

Ngày 26 tháng 7-2012

06:38

Combase. dll. mui

6.2.9200.22141

22,016

Ngày 14 tháng 4-2017

22:27

Wintypes. dll. mui

6.2.9200.16384

2.048

Ngày 26 tháng 7-2012

04:47

Combase. dll. mui

6.2.9200.22141

33,792

Ngày 14 tháng 4-2017

22:31

Wintypes. dll. mui

6.2.9200.16384

2.048

Ngày 26 tháng 7-2012

06:38

Combase. dll. mui

6.2.9200.22141

36.864

Ngày 14 tháng 4-2017

23:07

Wintypes. dll. mui

6.2.9200.16384

2.048

Ngày 26 tháng 7-2012

04:45

Combase. dll. mui

6.2.9200.22141

38.912

Ngày 14 tháng 4-2017

22:28

Wintypes. dll. mui

6.2.9200.16384

2.048

Ngày 26 tháng 7-2012

04:45

Combase. dll. mui

6.2.9200.22141

36.352

Ngày 14 tháng 4-2017

23:16

Wintypes. dll. mui

6.2.9200.16384

2.048

Ngày 26 tháng 7-2012

05:26

Combase. dll. mui

6.2.9200.22141

37.376

Ngày 14 tháng 4-2017

23:14

Wintypes. dll. mui

6.2.9200.16384

2.048

Ngày 26 tháng 7-2012

05:37

Combase. dll. mui

6.2.9200.22141

34.816

Ngày 14 tháng 4-2017

22:03

Wintypes. dll. mui

6.2.9200.16384

2.048

Ngày 26 tháng 7-2012

04:47

Combase. dll. mui

6.2.9200.22141

33.280

Ngày 14 tháng 4-2017

22:42

Wintypes. dll. mui

6.2.9200.16384

2.048

Ngày 26 tháng 7-2012

05:04

Combase. dll. mui

6.2.9200.22141

33.280

Ngày 14 tháng 4-2017

22:02

Wintypes. dll. mui

6.2.9200.16384

2.048

Ngày 26 tháng 7-2012

06:36

Combase. dll. mui

6.2.9200.22141

16.896

Ngày 14 tháng 4-2017

22:02

Wintypes. dll. mui

6.2.9200.16384

2.048

Ngày 26 tháng 7-2012

06:38

Combase. dll. mui

6.2.9200.22141

17.408

Ngày 14 tháng 4-2017

22:17

Wintypes. dll. mui

6.2.9200.16384

2.048

Ngày 26 tháng 7-2012

06:38

Combase. dll. mui

6.2.9200.22141

17.408

Ngày 14 tháng 4-2017

22:58

Wintypes. dll. mui

6.2.9200.16384

2.048

Ngày 26 tháng 7-2012

06:38

Qdvd. dll

6.6.9200.23057

468.992

Ngày 09 tháng 5-2020

16:23

Mpg2splt.ax

6.6.9200.23057

198.144

Ngày 09 tháng 5-2020

16:23

Wer. dll

6.2.9200.23058

356.864

Ngày 12 tháng 5-2020

04:24

Werdiagcontroller. dll

6.2.9200.22227

29,184

Ngày 14 tháng 7-2017

18:09

Wermgr. exe

6.2.9200.23058

131.544

Ngày 12 tháng 5-2020

04:42

Faultrep. dll

6.2.9200.23058

333.312

Ngày 12 tháng 5-2020

04:24

Werfault. exe

6.2.9200.23058

387.224

Ngày 12 tháng 5-2020

04:42

Werfaultsecure. exe

6.2.9200.23058

23.552

Ngày 12 tháng 5-2020

04:24

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

3.584

Ngày 26 tháng 7-2012

04:54

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

43.008

Ngày 06 tháng 01 năm 2015

23:45

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

4.096

Ngày 26 tháng 7-2012

05:25

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

53.248

Ngày 06 tháng 01 năm 2015

23:43

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

3.584

Ngày 26 tháng 7-2012

04:55

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

48.128

Ngày 07 tháng 01 năm 2015

01:11

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

3.584

Ngày 26 tháng 7-2012

05:29

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

50.688

Ngày 07 tháng 01 năm 2015

01:40

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

4.096

Ngày 26 tháng 7-2012

04:54

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

58,880

Ngày 06 tháng 01 năm 2015

23:45

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

4.096

Ngày 26 tháng 7-2012

06:44

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

57,856

Ngày 07 tháng 01 năm 2015

01:26

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

3.584

Ngày 26 tháng 7-2012

06:45

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

46,592

Ngày 07 tháng 01 năm 2015

01:16

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

3.584

Ngày 26 tháng 7-2012

03:45

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

46,592

Ngày 06 tháng 01 năm 2015

23:45

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

4.096

Ngày 26 tháng 7-2012

05:00

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

55.808

Ngày 06 tháng 01 năm 2015

23:45

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

3.584

Ngày 26 tháng 7-2012

04:52

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

46.080

Ngày 07 tháng 01 năm 2015

01:21

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

3.584

Ngày 26 tháng 7-2012

06:44

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

47.616

Ngày 07 tháng 01 năm 2015

01:16

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

4.096

Ngày 26 tháng 7-2012

05:01

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

58.368

Ngày 07 tháng 01 năm 2015

00:06

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

3.072

Ngày 26 tháng 7-2012

04:53

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

39.936

Ngày 07 tháng 01 năm 2015

02:03

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

3.584

Ngày 26 tháng 7-2012

06:41

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

48.640

Ngày 07 tháng 01 năm 2015

01:30

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

3.584

Ngày 26 tháng 7-2012

06:44

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

53.760

Ngày 07 tháng 01 năm 2015

01:20

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

4.096

Ngày 26 tháng 7-2012

04:53

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

56.832

Ngày 07 tháng 01 năm 2015

01:46

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

3.072

Ngày 26 tháng 7-2012

06:40

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

28,672

Ngày 06 tháng 01 năm 2015

23:43

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

3.072

Ngày 26 tháng 7-2012

05:16

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

26.112

Ngày 07 tháng 01 năm 2015

01:29

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

3.584

Ngày 26 tháng 7-2012

06:44

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

50.176

Ngày 07 tháng 01 năm 2015

01:09

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

3.584

Ngày 26 tháng 7-2012

05:44

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

50.176

Ngày 07 tháng 01 năm 2015

01:57

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

3.584

Ngày 26 tháng 7-2012

04:52

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

47.616

Ngày 07 tháng 01 năm 2015

01:39

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

3.584

Ngày 26 tháng 7-2012

06:43

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

52.736

Ngày 07 tháng 01 năm 2015

01:51

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

3.584

Ngày 26 tháng 7-2012

05:06

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

53.248

Ngày 07 tháng 01 năm 2015

02:26

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

3.584

Ngày 26 tháng 7-2012

04:55

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

54,272

Ngày 07 tháng 01 năm 2015

01:30

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

3.584

Ngày 26 tháng 7-2012

04:55

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

55.808

Ngày 07 tháng 01 năm 2015

01:10

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

3.584

Ngày 26 tháng 7-2012

05:23

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

53.248

Ngày 07 tháng 01 năm 2015

01:38

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

3.584

Ngày 26 tháng 7-2012

04:55

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

51.200

Ngày 07 tháng 01 năm 2015

01:09

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

3.584

Ngày 26 tháng 7-2012

04:52

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

51,712

Ngày 07 tháng 01 năm 2015

01:11

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

3.584

Ngày 26 tháng 7-2012

04:52

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

49.664

Ngày 07 tháng 01 năm 2015

01:51

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.23063

3.584

Ngày 29 tháng 5-2020

05:49

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.23063

49.152

Ngày 29 tháng 5-2020

05:48

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

3.584

Ngày 26 tháng 7-2012

05:28

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

49.152

Ngày 07 tháng 01 năm 2015

02:15

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

3.584

Ngày 26 tháng 7-2012

05:27

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

45.056

Ngày 07 tháng 01 năm 2015

01:49

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

3.584

Ngày 26 tháng 7-2012

05:00

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

47.616

Ngày 07 tháng 01 năm 2015

01:17

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

3.584

Ngày 26 tháng 7-2012

06:39

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

51.200

Ngày 07 tháng 01 năm 2015

01:21

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

2.560

Ngày 26 tháng 7-2012

06:40

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

18.944

Ngày 07 tháng 01 năm 2015

01:47

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

2.560

Ngày 26 tháng 7-2012

06:40

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

19,456

Ngày 07 tháng 01 năm 2015

01:32

Gpapi. dll. mui

6.2.9200.16384

2.560

Ngày 26 tháng 7-2012

06:40

Gpsvc. dll. mui

6.2.9200.21339

19,456

Ngày 07 tháng 01 năm 2015

01:07

Msiexec. exe

5.0.9200.22998

63.488

Ngày 25 tháng Feb-2020

04:15

Msihnd. dll

5.0.9200.22998

295.424

Ngày 25 tháng Feb-2020

04:15

Msrd2x40. dll

4.0.9801.18

313.344

07 tháng 9-2019

16:15

Msrd3x40. dll

4.0.9801.23

353.792

07 tháng 5-2020

16:19

Msjet40. dll

4.0.9801.23

1.312.256

07 tháng 5-2020

16:19

Adtschema. dll. mui

6.2.9200.21289

277.504

Ngày 11 tháng 11-2014

02:48

Msaudite. dll. mui

6.2.9200.21269

165.376

Ngày 11 tháng 10-2014

06:46

Msobjs. dll. mui

6.2.9200.16384

75.264

Ngày 26 tháng 7-2012

06:43

Adtschema. dll. mui

6.2.9200.21289

267.776

Ngày 11 tháng 11-2014

01:20

Msaudite. dll. mui

6.2.9200.21269

157.184

Ngày 11 tháng 10-2014

07:10

Msobjs. dll. mui

6.2.9200.16384

69.632

Ngày 26 tháng 7-2012

06:43

Adtschema. dll. mui

6.2.9200.21289

294,912

Ngày 10 tháng 11 năm 2014

23:53

Msaudite. dll. mui

6.2.9200.21269

160.768

Ngày 11 tháng 10-2014

05:34

Msobjs. dll. mui

6.2.9200.16384

75.264

Ngày 26 tháng 7-2012

05:28

Adtschema. dll. mui

6.2.9200.21289

325.632

Ngày 11 tháng 11-2014

01:10

Msaudite. dll. mui

6.2.9200.21269

187,904

Ngày 11 tháng 10-2014

07:35

Msobjs. dll. mui

6.2.9200.16384

77.312

Ngày 26 tháng 7-2012

04:45

Adtschema. dll. mui

6.2.9200.21289

262.144

Ngày 10 tháng 11 năm 2014

23:53

Msaudite. dll. mui

6.2.9200.21269

146,944

Ngày 11 tháng 10-2014

05:30

Msobjs. dll. mui

6.2.9200.16384

61.952

Ngày 26 tháng 7-2012

03:27

Adtschema. dll. mui

6.2.9200.21345

312.832

Ngày 15 tháng 01 năm 2015

21:41

Msaudite. dll. mui

6.2.9200.21269

185.856

Ngày 11 tháng 10-2014

05:33

Msobjs. dll. mui

6.2.9200.16384

71.168

Ngày 26 tháng 7-2012

05:01

Adtschema. dll. mui

6.2.9200.21289

268.800

Ngày 11 tháng 11-2014

01:31

Msaudite. dll. mui

6.2.9200.21269

161.280

Ngày 11 tháng 10-2014

07:08

Msobjs. dll. mui

6.2.9200.16384

71.680

Ngày 26 tháng 7-2012

06:41

Adtschema. dll. mui

6.2.9200.21345

329.728

Ngày 15 tháng 01 năm 2015

21:41

Msaudite. dll. mui

6.2.9200.21269

183.808

Ngày 11 tháng 10-2014

05:32

Msobjs. dll. mui

6.2.9200.16384

71.168

Ngày 26 tháng 7-2012

04:45

Adtschema. dll. mui

6.2.9200.21289

296.448

Ngày 11 tháng 11-2014

01:23

Msaudite. dll. mui

6.2.9200.21269

171.520

Ngày 11 tháng 10-2014

06:52

Msobjs. dll. mui

6.2.9200.16384

79.872

Ngày 26 tháng 7-2012

06:47

Adtschema. dll. mui

6.2.9200.21289

297.984

Ngày 11 tháng 11-2014

01:16

Msaudite. dll. mui

6.2.9200.21269

168.960

Ngày 11 tháng 10-2014

06:43

Msobjs. dll. mui

6.2.9200.16384

73.728

Ngày 26 tháng 7-2012

04:59

Adtschema. dll. mui

6.2.9200.21289

185.856

Ngày 10 tháng 11 năm 2014

23:53

Msaudite. dll. mui

6.2.9200.21269

111,104

Ngày 11 tháng 10-2014

05:33

Msobjs. dll. mui

6.2.9200.16384

44.544

Ngày 26 tháng 7-2012

06:34

Adtschema. dll. mui

6.2.9200.21289

166.912

Ngày 11 tháng 11-2014

01:42

Msaudite. dll. mui

6.2.9200.21269

101.888

Ngày 11 tháng 10-2014

06:43

Msobjs. dll. mui

6.2.9200.16384

44.032

Ngày 26 tháng 7-2012

04:48

Adtschema. dll. mui

6.2.9200.21289

270.848

Ngày 11 tháng 11-2014

01:52

Msaudite. dll. mui

6.2.9200.21269

154.112

Ngày 11 tháng 10-2014

07:08

Msobjs. dll. mui

6.2.9200.16384

68.096

Ngày 26 tháng 7-2012

06:43

Adtschema. dll. mui

6.2.9200.21289

284.160

Ngày 11 tháng 11-2014

02:07

Msaudite. dll. mui

6.2.9200.21269

166.912

Ngày 11 tháng 10-2014

08:10

Msobjs. dll. mui

6.2.9200.16384

73.728

Ngày 26 tháng 7-2012

06:37

Adtschema. dll. mui

6.2.9200.21289

306.688

Ngày 11 tháng 11-2014

01:34

Msaudite. dll. mui

6.2.9200.21269

180,736

Ngày 11 tháng 10-2014

07:03

Msobjs. dll. mui

6.2.9200.16384

75.776

Ngày 26 tháng 7-2012

05:59

Adtschema. dll. mui

6.2.9200.21345

310.272

Ngày 16 tháng 01 năm 2015

00:28

Msaudite. dll. mui

6.2.9200.21269

181.760

Ngày 11 tháng 10-2014

07:43

Msobjs. dll. mui

6.2.9200.16384

71.680

Ngày 26 tháng 7-2012

05:12

Adtschema. dll. mui

6.2.9200.21345

304.640

Ngày 16 tháng 01 năm 2015

00:27

Msaudite. dll. mui

6.2.9200.21269

181.760

Ngày 11 tháng 10-2014

06:43

Msobjs. dll. mui

6.2.9200.16384

70.656

Ngày 26 tháng 7-2012

04:48

Adtschema. dll. mui

6.2.9200.21345

299.008

Ngày 15 tháng 01 năm 2015

23:42

Msaudite. dll. mui

6.2.9200.21269

164.352

Ngày 11 tháng 10-2014

06:53

Msobjs. dll. mui

6.2.9200.16384

78.848

Ngày 26 tháng 7-2012

04:47

Adtschema. dll. mui

6.2.9200.21289

270.336

Ngày 11 tháng 11-2014

01:42

Msaudite. dll. mui

6.2.9200.21269

161.792

Ngày 11 tháng 10-2014

08:01

Msobjs. dll. mui

6.2.9200.16384

68.096

Ngày 26 tháng 7-2012

05:08

Adtschema. dll. mui

6.2.9200.21345

270.336

Ngày 15 tháng 01 năm 2015

23:11

Msaudite. dll. mui

6.2.9200.21269

160.256

Ngày 11 tháng 10-2014

07:34

Msobjs. dll. mui

6.2.9200.16384

63.488

Ngày 26 tháng 7-2012

06:43

Adtschema. dll. mui

6.2.9200.21289

141.824

Ngày 11 tháng 11-2014

01:33

Msaudite. dll. mui

6.2.9200.21269

87.040

Ngày 11 tháng 10-2014

06:46

Msobjs. dll. mui

6.2.9200.16384

34.304

Ngày 26 tháng 7-2012

06:38

Adtschema. dll. mui

6.2.9200.21289

145,408

Ngày 11 tháng 11-2014

02:47

Msaudite. dll. mui

6.2.9200.21269

90.112

Ngày 11 tháng 10-2014

08:11

Msobjs. dll. mui

6.2.9200.16384

37.376

Ngày 26 tháng 7-2012

06:34

Adtschema. dll. mui

6.2.9200.21289

145,408

Ngày 11 tháng 11-2014

01:56

Msaudite. dll. mui

6.2.9200.21269

90.112

Ngày 11 tháng 10-2014

07:38

Msobjs. dll. mui

6.2.9200.16384

37.376

Ngày 26 tháng 7-2012

06:34

Mfc42. dll

6.6.8063.0

1.119.232

Ngày 03 tháng 6-2020

22:07

Mfc42u. dll

6.6.8063.0

1.103.872

Ngày 03 tháng 6-2020

22:07

Adtschema. dll

6.2.9200.21289

719.360

Ngày 10 tháng 11 năm 2014

03:40

Msaudite. dll

6.2.9200.21269

146,944

Ngày 11 tháng 10-2014

04:35

Msobjs. dll

6.2.9200.16384

61.952

Ngày 26 tháng 7-2012

02:47

Rtutils. dll

6.2.9200.23059

40,448

Ngày 14 tháng 5-2020

03:28

Credssp. dll

6.2.9200.21703

17.408

Ngày 17 tháng 11-2015

08:08

Tspkg. dll

6.2.9200.22432

82.432

Ngày 10 tháng 4 năm 2018

16:17

Tspkg. MOF

Không áp dụng

964

Ngày 02 tháng 6-2012

14:33

Shcore. dll

6.2.9200.23060

462.336

Ngày 15 tháng 5-2020

04:38

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

587.776

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

05:22

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

506.368

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

05:24

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

473.088

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

08:18

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

603.648

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

08:01

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

532.480

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

05:23

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

546.816

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

08:01

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

414.208

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

07:50

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

411.648

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

05:23

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

529.408

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

05:23

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

471.552

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

07:46

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

667.136

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

08:30

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

563.200

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

05:22

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

422.912

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

08:18

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

477.184

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

08:34

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

499.712

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

08:09

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

507.392

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

08:24

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

328.704

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

05:22

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

304.640

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

07:47

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

494.592

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

07:51

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

477.184

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

07:49

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

603.648

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

08:33

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

515.584

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

08:16

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

498.688

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

08:04

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

487.424

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

08:20

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

508.928

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

07:48

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

502.784

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

07:48

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

495.616

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

08:32

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

491.520

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

07:48

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

478.720

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

08:21

Shell32. dll. mui

6.2.9200.23072

491.008

Ngày 21 tháng 5-2020

18:16

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

478.208

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

07:55

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

460,288

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

07:52

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

487.424

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

08:16

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

503.808

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

08:11

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

253.952

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

07:52

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

260.608

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

07:46

Shell32. dll. mui

6.2.9200.20604

260.608

Ngày 10 tháng 01 năm 2013

08:06

Msctf. dll

6.2.9200.23060

889.344

Ngày 15 tháng 5-2020

04:38

Usercpl. dll

6.2.9200.23060

961.536

Ngày 15 tháng 5-2020

04:38

Usercpl. ptxml

Không áp dụng

789

Ngày 11 tháng 10-2012

00:42

Gdiplus. dll

6.2.9200.23060

1.441.280

Ngày 15 tháng 5-2020

02:46

Gdiplus. dll

6.2.9200.23060

1.441.280

Ngày 15 tháng 5-2020

02:46

Gdiplus. dll

6.2.9200.23060

1.441.280

Ngày 15 tháng 5-2020

02:46

Printconfig. dll

0.3.9200.23066

2.210.304

Ngày 03 tháng 6-2020

22:22

Unishare-pipelineconfig. xml

Không áp dụng

53

06 tháng bảy-2012

20:07

Unishare. GPD

Không áp dụng

3.360

06 tháng bảy-2012

20:07

Tham khảo

Để biết thông tin về SSUs, hãy xem các bài viết sau đây:

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft dùng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×