You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Giới thiệu

Bài viết này mô tả sự cố được khắc phục trong bản Cập Nhật Rollup 5 cho Microsoft System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager. Bản cập nhật này chứa hai bản Cập Nhật cho System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager. Một bản Cập Nhật là máy chủ, và bản Cập Nhật cho bàn điều khiển quản trị viên.

Ngoài ra, bài viết này chứa hướng dẫn cài đặt Update Rollup 5 cho System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager.

Tính năng được bổ sung trong bản cập nhật này

 • Đĩa khác biệt là tuỳ chọn triển khai Windows Azure gói VMRole

  Khi người dùng triển khai VMRoles, người dùng có thể có tùy chọn để chỉ định "differencing đĩa" hoặc "dành riêng cho đĩa." Theo mặc định, thực hiện quản lý máy ảo hiện thời của VMRole phải sử dụng đĩa khác biệt.

  Mặc định hiện tại của "differencing đĩa" là đủ dành cho người dùng yêu cầu triển khai nhanh chóng máy ảo và tình huống trong đó máy ảo thọ nhỏ. Tuy nhiên, người dùng không quan tâm đến thời gian triển khai nhưng lo lắng về hiệu suất và bảo trì có thể tìm thấy "đĩa khác biệt" không phải là lựa chọn phù hợp nhất. Những người dùng nào được dành riêng cho đĩa. Do đó, quản lý máy ảo cung cấp tuỳ chọn này kiểm soát hành vi dựa trên yêu cầu của người dùng.

  Thông tin chi tiết về các tùy chọn "differencing đĩa":

  • Triển khai vai trò máy ảo với chuyên đĩa, tạo một thuộc tính tuỳ chỉnh có tên DifferencingDiskOptimizationSupported, đặt này thành False.

  • Thuộc tính tuỳ chỉnh này phải được xác định trên đám mây được gắn với kế hoạch vai trò máy ảo.

  • Thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến chỉ các vai trò máy ảo đã được tác giả sau khi thuộc tính tuỳ chỉnh được đặt sai.

  • Triển khai với vai trò máy ảo được tác giả trước khi thuộc tính tuỳ chỉnh được đặt sai sẽ tiếp tục cài đặt gốc của đĩa. Hiện tượng này tiếp tục kinh nghiệm tương tự với những gì chúng tôi cung cấp tuỳ chọn vai trò máy ảo khả dụng cao.

 • Hỗ trợ hệ điều hành mới

  Update Rollup 5 hỗ trợ mới Linux hệ điều hành sau:

  • SUSE Linux Enterprise Server 12 (64 bit)

 • Tham số ExplicitRevokeRequired mới để điều khiển quản lý địa chỉ IP khi cấp-SCIPAddress

  Khi tham số ExplicitRevokeRequired được bật cho địa chỉ IP được phân bổ từ quản lý máy ảo tĩnh địa chỉ IP, địa chỉ IP sẽ không được trả lại vào tự động bằng trình quản lý máy ảo. Địa chỉ IP có thể vẫn di chuyển từ một tổ chức (chẳng hạn như một máy ảo ảo mạng), bất cứ nơi nào phù hợp. Tuy nhiên, nếu không có thể yêu cầu địa chỉ IP, trình quản lý máy ảo sẽ vẫn giữ được chỉ định. Địa chỉ IP có thể được trả lại vào và cung cấp mới sử dụng bởi một tổ chức. Nó thực hiện điều này khi lệnh Thu hồi SCIPAddress rõ ràng gọi người dùng.

  Tầm quan trọng của dấu hiệu này là đánh cụm trong môi trường quá tải cao. Không có cờ, nếu địa chỉ IP không khả dụng trên một nút cụ thể (ví dụ: địa chỉ IP gián tuyến trong một thời gian ngắn hoặc di chuyển một nút khác nhau), trình quản lý máy ảo sẽ trở lại vào lần đầu tiên và sau đó phân bổ địa chỉ IP sau khi trở lại trực tuyến. Trong giai đoạn tạm thời, nếu bất kỳ thực thể khác xuất hiện và yêu cầu địa chỉ IP đó, nó sẽ có thể yêu cầu thành công. Và khi nút cụm khách muốn yêu cầu địa chỉ IP sao, yêu cầu không thành công. Với cờ này, địa chỉ IP sẽ không được trả lại vào để thực thể mới sẽ không thể yêu cầu địa chỉ IP đó.

  Tham số cú pháp

  PS C:\> Get-Help Grant-SCIPAddressNAME

  Để biết thêm chi tiết về SCIPAddress cấp, hãy xem các lệnh ghép ngắn System Center 2012 R2 đây.

 • Hỗ trợ cho SQL Server 2014

  Quản lý máy ảo bây giờ hỗ trợ Microsoft SQL Server 2014 như cơ sở dữ liệu quản lý máy ảo. Tuy nhiên, với Update Rollup 5, triển khai dịch vụ mẫu bằng cách sử dụng loại cấu hình SQL cho SQL Server 2014 như SQL Server 2014 nhưng chưa được kiểm tra với khách triển khai. Thông tin mới nhất về SQL Server yêu cầu hệ thống Trung tâm 2012 R2, hãy xem phần dưới đây.

 • Khôi phục trang web Azure

  Bản cập nhật này hỗ trợ thêm cho các thao tác sau:

  • Tạo và quản lý nhóm nhân trên hỗ trợ thiết bị mạng (SAN) khu vực lưu trữ.

  • Giúp bảo vệ ổ đĩa lưu trữ hoặc một nhóm các ổ đĩa lưu trữ trong một nhóm nhân bản.

  • Triển khai máy ảo mới vào bộ nhớ được bảo vệ bằng cách sử dụng vị trí.

  • Di chuyển máy ảo có sẵn vào bộ nhớ được bảo vệ bằng cách sử dụng vị trí.

  • Điều phối kế hoạch, không có kế hoạch và kiểm tra phòng máy ảo và ổ đĩa lưu trữ giữa các trang web bằng cách sử dụng Microsoft Azure Site Recovery (ASR).

Sự cố được khắc phục trong bản cập nhật này

Lưu ý Một số vấn đề khắc phục sau cải thiện chức năng khi Azure trang khôi phục dịch vụ được thực hiện. Để biết thêm chi tiết về Azure trang phục hồi, hãy xem chủ đề trang phục hồi tài liệu trên trang web của Microsoft Azure.

Quản lý máy ảo

 • Khi bạn sử dụng giao diện quản lý máy ảo để kích hoạt bản sao máy ảo, nó không ném bất kỳ lỗi nào. Tuy nhiên, Windows PowerShell ném một lỗi.

 • Máy ảo quản lý Dịch vụ sập khi có sự khác biệt giữa Windows Server Update Services (WSUS) và cơ sở quản lý máy ảo. Nếu bản Cập Nhật được làm sạch từ WSUS, Dịch vụ quản lý máy ảo lỗi khi cố gắng chấp nhận bản Cập Nhật. Ngoài ra, ngoại lệ ObjectNotFound không được xử lý đúng cách.

 • Logic hiện tại là nếu một nhóm lưu trữ hỗ trợ chỉ có một loại cung cấp, vùng lưu trữ mặc định gõ "cố định". Điều này là không đúng. Nếu AreMultipleProvisioningTypesSupported là sai và chúng tôi đánh dấu mỏng là giả và sau đó đi với loại cố định hợp lý đơn vị số (Luân) tạo không thành công trong trường hợp nơi lưu trữ hồ hỗ trợ loại bộ nhớ, mỏng.

 • Để tạo kết nối tới trang trong phiên bản hiện tại, khách hàng phải sử dụng IPSec S2S hầm. Đường hầm S2S GRE bây giờ được kích hoạt để sử dụng băng thông hiệu quả hơn.

 • Khi trình quản lý máy ảo đang chạy một công việc, nó có khóa và không thể bị hủy bỏ. Nếu bạn muốn huỷ công việc, công việc vẫn hiển thị là "chạy." Làm mới thêm bất kỳ máy chủ hoặc cụm sẽ gợi một thông báo lỗi cho biết rằng khóa giữ công việc quản lý máy ảo đang chạy.

 • Dữ liệu hàng ngày và hàng tháng tiết kiệm điện không tổng hợp một cách chính xác. Do đó, tiết kiệm điện cho tháng được coi là không (0) cho bàn điều khiển quản trị viên. Dữ liệu thực hiện giờ được báo cáo chính xác bằng lệnh.

 • Thiết lập máy chủ quản lý máy ảo được Cập Nhật để cài đặt mới nhất DacFx (SQL Server 2014) cho các ứng dụng máy chủ SQL Server.

 • Bàn điều khiển quản lý máy ảo UI treo liên tục với ngoại lệ sau:

  System.ServiceModel.CommunicationException trong OptimizeHostsAction

 • Tất cả "Hyper-V khôi phục trình quản lý"-liên quan đến chuỗi đã được Cập Nhật để "Khôi phục trang web Azure." Đây là tên sản phẩm mới.

 • Di chuyển máy ảo không được bảo vệ với máy ảo được bảo vệ trên cùng một máy chủ hiện Hiển thị chuyển SAN kiểu. Điều này là không đúng. Quản lý máy ảo sẽ hiển thị mạng chỉ khi máy ảo tắt và hiển thị máy ảo và di trú lưu trữ (VSM) khi máy ảo đang chạy, cho dù đó là trên cùng một máy chủ hoặc máy chủ khác nhau.

 • Khách hàng chạy trình quản lý máy ảo quy mô kinh nghiệm hoàn thành nhiều thời gian để tải lại lịch sử của công việc.

 • Quy trình được lưu trữ dbo.prc_WLC_GetVmInstanceIdByObjectId không thành công nếu VMId cột trống trong bất kỳ hàng bảng tbl_WLC_VMInstance . Khách bị ảnh hưởng sẽ không thể thiết lập khắc phục thảm họa cho các máy ảo. Thông thường, điều này xảy ra khi khách hàng có máy ảo được tạo ra và sau đó nâng cấp lên System Center 2012 Virtual Machine Manager SP1. Trong trường hợp này, cho phép bảo vệ là bị chặn cho tất cả các máy ảo không chỉ cho máy ảo cụ thể.

 • Luân mới được tạo trên một nhóm mảng EMC cố gắng sử dụng một SMLunId cũ đã được tạo ra. Do đó, RG tạo với nhiều LUNs thất bại và bạn nhận được thông báo lỗi sau:

  26587: SMLunId được tái sử dụng để tạo mới Luân

 • Lưu trữ mảng không cần thiết bị khóa trong khi dữ liệu được thu thập trong quá trình quét lại nhà cung cấp. Khóa được áp dụng khi dữ liệu được Cập Nhật.

 • Hoạt động EnableRG NetApp không thành công khi hai nhà cung cấp được sử dụng trong một mô hình hoàn toàn phát hiện.

 • Tạo máy ảo đám mây phục hồi sau khi chuyển đổi dự phòng ra chỗ phục hồi thất bại và bạn nói với đám mây không hỗ trợ bảo vệ. Máy ảo sang RG bị chặn trong trường hợp này.

 • Nếu máy ảo được làm mới, Bàn điều khiển quản trị viên chặn tắt máy ảo.

 • Khi hoàn thành kiểm tra chuyển đổi dự phòng (APA), ảnh chụp LUNs bị xoá khỏi phụ trợ (NetApp). Tuy nhiên, trình quản lý máy ảo vẫn hiển thị chúng. Chỉ quét lại nhà cung cấp (không làm mới) loại bỏ các LUNs và vùng.

 • Hiện tại, trình quản lý máy ảo đã chỉ có tùy chọn "NETAPP Luân" được thêm vào các thiết bị lưu trữ MPIO khi chúng tôi thêm các máy chủ vào trình quản lý máy ảo. Với bản cập nhật này, "NETAPP Luân C chế độ" được thêm vào các thiết bị lưu trữ MPIO như là một tùy chọn.

 • Thuộc tính đối tượng System Center Operations Manager IsClustered cho HostVolume được hiển thị trong giao diện người dùng mà không có một giá trị liên quan.

 • Khi hệ thống đang tải, tuỳ chỉnh máy ảo hoạt động thông báo lỗi sau:

  609: trình quản lý máy ảo không thể phát hiện heartbeat từ máy ảo được chỉ định  Tạo máy ảo (với tuỳ chỉnh) thực sự thành công. Tuy nhiên, trình quản lý máy ảo đặt máy ảo ở trạng thái không thành công do lỗi việc này. Người dùng có thể yên tâm bỏ qua lỗi mang lại máy ảo. Tuy nhiên, người dùng có thể nghĩ rằng chương trình ở đâu và tái tạo máy ảo.

 • Hiện tại, người dùng phải tự cập nhật phần mở rộng DHCP sau khi cài đặt Cập Nhật Cập Nhật trên tất cả máy chủ. Điều này bây giờ là tự động. Sau khi mở rộng DHCP được thay thế trong thư mục cài đặt máy chủ quản lý máy ảo với phiên bản mới nhất, trình quản lý máy ảo tự động kiểm tra đối với tất cả máy chủ DHCP, mở rộng. Nếu các máy chủ có một phiên bản cũ của phần mở rộng DHCP, trạng thái đại lý phiên bản sẽ được hiển thị là "DHCP phần mở rộng phải được Cập Nhật trong thuộc tính lưu trữ trang trạng thái." Người dùng gọi nhân bản Cập Nhật và cập nhật phần mở rộng DHCP trên máy chủ Hyper-V trong cùng một cách mà người dùng phương pháp này cho tác nhân quản lý máy ảo. Ngoài ra, nếu VSwitch chuyển hợp lý, trạng thái sẽ được hiển thị "tuân thủ chuyển hợp lý." Người dùng có thể remediate chuyển hợp lý. Điều này cũng sẽ cập nhật phần mở rộng DHCP trên máy chủ.

 • Đôi khi tạo tệp unattend.xml sẽ thất bại khi nhiều máy ảo được được tuỳ chỉnh theo cùng một lúc. (Tệp này được dùng như một phần của máy ảo tùy chỉnh)

 • Quản lý máy ảo lưu trữ và cụm huấn kiểm tra quyền (ACLs) chia sẻ tệp được đăng ký vào một máy chủ hoặc cụm. Khi quyền không tìm thấy, huấn thông báo lỗi và nút được đặt trên trang thuộc tính của máy chủ hoặc của cụm "sửa chữa" phần thiết lập quyền thích hợp. Nếu các quyền được thêm vào, huấn sẽ cũng còn báo cáo lỗi ngay cả yêu cầu quyền tồn tại. Thao tác "sửa chữa", nếu gọi, sẽ báo cáo rằng nó không sửa chữa phần.

 • Host.GetInstance đang khóa HostVolumes, HostDisks và HostHbas. Tuy nhiên, nó phát hành khóa chỉ trên HostVolumes HostDisks và tiếp tục giữ HostHbas khóa. Vì vậy, nếu một nhiệm vụ con ControlledChildScheduler có một khóa trên máy chủ, các con subtasks không được khóa trên máy chủ.

 • Nguồn đơn vị logic được bây giờ được đặt là một phần của APA trạng tạo DRA có thể tra cứu trạng Luân tương ứng với một bản sao Luân.

 • Sửa chữa bản Cập Nhật trình quản lý máy ảo Hiển thị chỉ hộp kiểm. Điều này xảy ra vì hộp thoại không bắt buộc nạp tất cả các đối tượng Cập Nhật từ máy chủ và cách thức liên kết dữ liệu hoạt động. Điều này lá tên trống thay vì làm sập hoặc ném lỗi văn bản.

 • Giúp bảo vệ với nhóm nhân bản với một thực thể vô mục tiêu nhóm trong paramset trong khi thực hiện giao thức WCF gây ra một ngoại lệ quan trọng xảy ra.

 • Đôi khi, nhân nhóm bảo vệ ở không thành công do sự cố cơ sở dữ liệu.

 • Di chuyển máy ảo để RG tại chỗ có thể dẫn đến những vấn đề sau:

  • Điểm không được hiển thị để di chuyển.

  • Thuật sỹ di chuyển hoàn tất, nhưng không có công việc di chuyển được kích hoạt.

  • Truyền tải dữ liệu thực tế chứ không phải là chỉ siêu dữ liệu truyền diễn ra.

 • VNic máy ảo được đổi tên thành "Không kết nối" nếu vNic không kết nối mạng. Tuy nhiên, tên không được đặt lại tên khi kết nối thay đổi. Điều này có thể gây ra rất nhiều rắc rối trong giao diện người dùng vì tất cả vNics xuất hiện như "Không kết nối" ngay cả khi không thực sự kết nối.

 • Việc UnregisterStorageLun nhóm nhân bản không liên tục do gián đoạn SQL.

 • Triển khai dịch vụ không thành công nếu tài nguyên thư viện chỉ đọc được sao chép trực tiếp và không phải từ mạng. Khi một tệp trong tài nguyên tùy chỉnh trên máy chủ thư viện chỉ đọc (thuộc tính), việc triển khai sẽ thất bại khi bạn không sử dụng mạng sao. Tuy nhiên, nó sẽ thành công khi bạn sử dụng mạng sao.

 • Hiệu suất rất kém xảy ra khi scvmconfig mới được gọi là. scvmconfig mới là cần thiết cho nhiều trường hợp máy ảo mới. Tạo máy ảo từng mất nhiều thời gian và thời gian để chạy đến vị trí tên máy ảo được tạo ra.

 • Một máy ảo huấn việc treo vô hạn sau khi bạn bật chế độ bảo trì trên nút cụm khác. Điều này sẽ gây ra tình trạng gián đoạn trong công việc làm mới dựa trên sự kiện máy ảo. Điều này có thể xảy ra khi điều gì xảy ra trong quá trình đăng ký hoặc UnsubscribeForEvents. Hiện tượng gián đoạn bị xoá. Nếu có một lỗi, nó sẽ giảm trở lại để VMLightRefresher cho máy chủ đó.

 • Luân có ảnh nào không được đăng ký với đăng ký Luân.

 • Khi đăng ký-LUNs song song đang cho NetApp, nhiều SPCs có thể được tạo cho nút cùng nhưng Luân khác. Điều này có thể xảy ra vì hai lý do sau:

  • Hình OOB được thực hiện, và một IG đã được tạo ra cho mỗi nút cụm cho LUNs khác nhau. Mặc dù điều này có thể ở Netapp, đây là một cấu hình không hợp lệ và quản lý máy ảo sẽ ném một lỗi.

  • Sự cố trong trình quản lý máy ảo có thể gây ra tình huống trong đó hoạt động song song tạo IGs khác nhau cho cùng một nút và LUNs khác nhau.

 • Cho một ReplicationGroup khám phá mối quan hệ Luân để RG không được thiết lập.

 • Sau khi khách hàng khởi tạo vị trí của bất kỳ hoặc tất cả các thành viên của một cấu hình dịch vụ sử dụng cân bằng tải, khách hàng có thể không retarget cấu hình máy ảo cá nhân của cấu hình dịch vụ. Thay vào đó, khi người dùng cố gắng thực hiện việc này, người dùng nhận được một thông báo cho biết rằng hành động cấu hình dịch vụ là không hợp lệ. Điều này ngăn chặn khách hàng có thể phát tán máy ảo trên máy chủ nhóm.

 • Trung cấp huấn loại bỏ tất cả nhóm đồng bộ hoá thông tin.

 • Get-SCReplicationGroup trả về một nhóm nhân sau khi nhà cung cấp được xoá và thêm lại hoặc nếu nhà cung cấp không bao giờ được thực hiện trong mảng.

 • Kế hoạch chuyển đổi dự phòng nhóm nhân không thành công trong "PreValidateFailover."

 • Người dùng lựa chọn giao diện người dùng trình quản lý máy ảo lưới bị mất do quản lý máy ảo tiếp tục làm đối tượng. Điều này bị ảnh hưởng đến khả năng thực hiện nhiều lựa chọn và thực hiện thao tác trên môi trường quy mô. Khi thuộc tính IsSynchronizedWithCurrentItem được đặt thành True trên lưới dữ liệu, nhiều lựa chọn lại một lựa chọn duy nhất trong quá trình làm mới.

 • Giao diện người dùng trình quản lý máy ảo khởi động cho người dùng tự phục vụ mất nhiều thời gian. Giao diện người dùng bắt đầu mất nhiều thời gian hơn 4 đến 10 phút.

 • Nhân bản máy ảo với điểm kiểm tra không thành công với "một mục có cùng khoá đã được thêm" khi máy ảo nhân bản được đặt trên đĩa động. Điều này ngăn chặn nhân bản của máy ảo ảnh hưởng.

 • Dữ liệu hiệu suất (đĩa) không có trong trình quản lý hoạt động cho VMWare lưu trữ. Hoạt động thu thập dữ liệu (ngoại trừ lưu trữ đĩa) để lưu trữ HyperV được thu thập thông qua Windows PowerShell lệnh Get-SCPerfData. Tuy nhiên, dung lượng đĩa lưu trữ, quản lý máy ảo vẫn sử dụng mô-đun được quản lý. Bây giờ, tất cả sử dụng lệnh Windows PowerShell.

 • Bàn điều khiển quản trị viên quản lý máy ảo lỗi khi người dùng cố gắng mở thuật sĩ "Thêm Hyper-v máy chủ và cụm". Môi trường khách hàng sẽ tạo ra các đối tượng PRO với guid == guid.empty. Các đối tượng được lưu trữ ở phía máy khách trong ClientCache.

 • Thư viện huấn mất rất nhiều thời gian chạy nếu số lượng tệp vào thư viện chia sẻ lớn và nếu trong thời gian này một khóa tìm hiểu về vai trò người dùng. Vì vậy, các hoạt động trên UserRole không thành công trong thời gian này. Thư viện làm mới chạy hàng giờ và hiện có thể mất khoảng 50 phút trong môi trường khách hàng để chạy trong một vòng tròn đầy đủ. Trong thời gian này, một số thao tác trên UserRole có thể không thành công.

 • Khi triển khai nhiều được thực hiện đồng thời, việc tiến (thời gian còn lại) Hiển thị các tệp sao không thành công vì ngoại lệ tràn và khiến nhà bị sập.

 • Nếu người dùng quản trị viên hoặc người dùng tự phục vụ cấp phép cho người dùng mới tự phục vụ với một khuôn mẫu dịch vụ, người dùng tự phục vụ mới nhất không thấy dịch vụ mẫu trong phiên. Do đó, tự phục vụ người dùng được cấp quyền truy cập không thấy các tài nguyên trong phiên của mình ngay cả sau khi được cấp phép.

 • Khi người dùng bị xoá khỏi thư mục hoạt động, người dùng bắt đầu xuất hiện như SID không hợp lệ trong trình quản lý máy ảo. Nếu một SID không hợp lệ trong ACLs máy ảo, tất cả các thay đổi (Thêm hoặc loại bỏ người dùng) ACL không tự động.

 • Làm mới nhà cung cấp lưu trữ gây ra một ngoại lệ xảy ra.

 • Di chuyển máy ảo chạy bảo vệ sử dụng mạng thay vì LiveVSM nếu máy ảo được di chuyển sang lưu trữ tình.

 • ID chứa một đối tượng cấu hình lớp được khởi động ngay cả khi máy chủ phù hợp với cấu hình lớp đó không có trong phạm vi của vị trí.

 • Nhiều công việc tạo máy ảo không có ngoại lệ khóa khi bạn chạy lô máy ảo sáng tạo song song.

 • Khi bạn đang chạy một loạt 100 hoặc nhiều kịch bản tạo máy ảo song song, mỗi công việc tạo máy ảo không hiển thị tiến 15-20 phút sau khi bạn gửi tác vụ.

 • Nếu cấu hình máy tính vật lý được tạo ra bằng cách sử dụng vNic (và sử dụng mạng máy ảo), và nếu có nhiều hostgroup hợp lý mạng cũng có mạng ảo đó khi bạn thêm tài nguyên máy chủ trang "Cung cấp tuỳ chọn" cấu hình máy chủ sẽ được hiển thị cho một máy chủ nhóm. Hồ sơ sẽ được hiển thị cho cả nhóm lưu trữ.

 • Công việc vô hiệu hóa nhóm nhân bản không thành công do tình trạng gián đoạn cơ sở dữ liệu.

 • HP trả về SMLUNId cùng nguồn và bản sao LUNs. Do đó, hostdisk Luân liên kết không được thiết lập trong hostrefresher.

 • Vô hiệu hoá các gói bảo trì do quản lý hoạt động thông báo như sau:

  Sử dụng bộ nhớ tối đa đám mây tỷ lệ dung lượng bộ nhớ vải đã đạt hoặc vượt quá ngưỡng.

 • Add Virtual Machine ManagerStorageToComputeClusterOnRack thất bại và bạn nhận được thông báo lỗi sau:

  Không thể tìm thấy phần người đăng ký cụm 43J05R1CC.43J05.nttest.microsoft.com.

 • Quản lý máy ảo gặp phải trường hợp ngoại lệ quan trọng trong quá trình quét lại nhà cung cấp.

 • Nhóm nhân bản không hiển thị Thuộc tính máy chủ ảo nếu vùng và LUNs được gắn vào một hostgroup trẻ em.

 • Nếu bản sao bị hỏng, ngoại lệ quan trọng xảy ra nếu nhóm nhân bản được sử dụng để thực hiện thao tác phục hồi (DR) thảm hoạ.

 • Trong động di chuyển máy ảo từ Windows Server 2012 lên Windows Server 2012 R2, ngưỡng không thành công với ngoại lệ quan trọng. Do đó, di trú trực tiếp từ Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 sẽ không có bộ điều hợp mạng ảo cố định. Điều này có thể khiến cơ sở dữ liệu quản lý máy ảo được không phù hợp với máy chủ Hyper-V và cũng có thể không thành công trong quá trình di chuyển.

 • Tạo Luân đôi khi không thành công với lỗi xử lý không hợp lệ.

 • Sau khi chuyển đổi dự phòng, máy ảo được báo cáo có bảo vệ lỗi trong giao diện quản lý máy ảo mặc dù có thực sự không có lỗi.

 • Một tình trạng dồn đuổi tiềm năng giải khát khám phá mẹ gây ra lỗi gián đoạn trong trình quản lý máy ảo hoạt động quản lý kết nối. Điều này có thể gây ra lỗi kết nối quản lý hoạt động.

 • Nút cụm đi vào trạng thái tạm dừng liên tục sau khi bạn làm mới cụm máy chủ. Là một phần của cải thiện độ tin cậy, Hà tính logic được thay đổi để hỗ trợ các nút không thể bỏ qua. Tính logic được viết lại và trong logic mới, mạng logic được áp dụng trên chuyển đổi. Nếu chuyển đổi không có bất kỳ mạng logic được đánh dấu, chuyển đổi được đánh dấu là "không-HA," và quản lý máy ảo tạm dừng các nút cụm.

 • Thuộc tính tuỳ chỉnh được trả về là Null sau khi Thiết lập SCVMTemplate được gọi là. Khi thuộc tính của đối tượng quản lý máy ảo (như mô tả) được cập nhật thông qua Windows PowerShell ($t | set-scvmtemplate - args), sự cố phát sinh trong truy lục dữ liệu số CustomProperty (bằng cách sử dụng lệnh ghép ngắn Windows PowerShell $t, $t.custompropertyvà $t.customproperties) và họ sẽ được trả về là Null. Điều này xảy ra vì CustomPropertyIDs của đối tượng đang bị xóa chương trình bên trong bản Cập Nhật.

 • Di trú trực tiếp không thành công với không tương thích chuyển thiết đặt cổng. Nếu chuyển đổi ảo Hyper-V tiêu chưa VLAN cấu hình trong khi di chuyển và nếu máy ảo nguồn có bộ điều hợp mạng ảo, quản lý máy ảo cố tạo VLAN cài đặt nó và gán VLAN ID 0 (nghĩa là "VLAN vô hiệu hoá"). Tuy nhiên, trên công tắc ảo nơi VLAN không được cấu hình, cách thêm nguyên nhân thiết lập VLAN lỗi không tương thích từ Hyper-V và di chuyển không thành công.

 • Một ngoại lệ quan trọng xảy ra trong bộ nhớ huấn - ArgumentException - StrgArray.addPoolInternal. Các điều kiện sai, ông dịch vụ lưu trữ của Windows có thể báo cáo nhiều vùng lưu trữ, chia sẻ cùng ObjectId (điều này sẽ không xảy ra). Nhà cung cấp lưu trữ không thể làm mới và do đó không được quản lý. Nhà cung cấp thậm chí không thể xoá từ trình quản lý máy ảo để bắt đầu lại.

 • Hoạt động như di chuyển, lưu trữ hoặc xoá trên máy ảo nhân lại tập tin cấu hình máy ảo trên các máy chủ. Trong quản lý máy ảo thiết lập sử dụng nhân bản nặng, mỗi máy ảo nhân sẽ lại một bộ cấu hình máy ảo và lưu trạng thái tệp sau khi nó bị xóa hoặc di chuyển. Điều này chiếm dung lượng đĩa đáng kể. Ngoài ra, xoá và di chuyển tất cả thành công với một thông báo cảnh báo cho biết rằng họ không thể xoá thư mục.

 • Chia sẻ tệp mất sử dụng bộ phân loại khi chia sẻ đi từ quản lý để không được quản lý. Vì sự cố về cung cấp NetApp, nếu nhà cung cấp mất kết nối mạng mảng, nhà cung cấp có thể báo cáo trở lại bất kỳ vùng mặc dù có vùng. Nếu điều này xảy ra trong quá trình làm mới, quản lý máy ảo sẽ giả định rằng các vùng không có sẽ loại bỏ bất kỳ nhóm hồ sơ cơ sở dữ liệu.

 • GroupMasking trong trình quản lý máy ảo không MaskingSet từ việc. Cho nhóm che, nếu createmaskingset là một công việc quản lý máy ảo không che bộ hoàn thành công việc nhưng lần thử lại trên thành công. Điều này được báo cáo xảy ra khi unmasking một iSCSI khởi đầu. FC khởi xướng hoạt động tốt.

 • Tiêu bản dựa trên "SAN sao có khả năng" VHDX được đánh dấu là "Không-SAN sao có khả năng" mẫu. Người dùng sẽ có thể nhanh chóng cung cấp máy ảo bằng cách sử dụng trình quản lý máy ảo Nimble lưu trữ.

 • prc_WLC_GetUniqueComputerName không đặt FoundUniqueName đúng ngay cả khi tìm thấy một tên duy nhất.

 • Sau khi lưu trữ một máy ảo vào thư viện, làm mới thư viện chia sẻ sẽ nhấn lỗi nghiêm trọng.

 • Tài nguyên LibraryShare không Cập Nhật không gian tên sau khi bản Cập Nhật đường dẫn dữ liệu SSU chia sẻ thư viện. Không gian tên cho thư viện tài nguyên sẽ không được cập nhật ngay cả sau khi làm mới.

 • Máy ảo được hiển thị như một bản sao máy ảo sau khi chuyển đổi dự phòng hoạt động. Đối với ASR SAN nhân trường hợp, khi máy ảo được thất bại trong máy ảo được hiển thị như một máy ảo sao và người dùng không thể sử dụng nhiều máy ảo trên không thành công. Người dùng đã kích hoạt đảo ngược vai trò để khắc phục chế độ nhân bản.

 • Triển khai máy ảo được lưu trữ không ở vị trí với một ngoại lệ quan trọng. Một ngoại lệ quan trọng sẽ chặn triển khai đã được lưu trữ HA Hyper-V máy ảo từ thư viện vào một máy chủ HA.

 • Cập Nhật bảo mật Một lỗ hổng bảo mật tồn tại trong trình quản lý máy ảo khi nó không đúng xác nhận vai trò người dùng. Lỗ hổng bảo mật có thể cho phép nâng cao đặc quyền nếu kẻ đăng nhập vào một hệ thống bị ảnh hưởng. Kẻ phải có hiệu lực thông tin đăng nhập Active Directory và không thể đăng nhập bằng các uỷ nhiệm để khai thác lỗ hổng bảo mật. Để biết thêm chi tiết về bản Cập Nhật bảo mật này, hãy xem bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft.

  3035898 MS15-017: lỗ hổng bảo mật trong trình quản lý máy ảo có thể cho phép nâng cao đặc quyền: ngày 10 tháng 12 năm 2015

Các vấn đề trong bản cập nhật này

 • Vấn đề mà hotfix này sẵn có

  • Khi bạn cố gắng triển khai hoặc di chuyển mới sẵn sàng cao (HA) máy ảo (VM) cụm, đăng ký máy chủ thư khối (SMB) chia sẻ không được hiển thị như là một tùy chọn đường dẫn đích.

  • Ngoại lệ quan trọng sau đây xảy ra trong huấn lưu trữ trong quá trình khám phá dịch vụ nhân bản:

   ArgumentNullException - SetCustomOptions

  • Quản lý máy ảo không thể làm mới bản sao hoặc chính VM không phục hồi hệ thống tự động (ASR). Ngoài ra, di chuyển phục hồi VM ở trạng thái chờ hồng thực hiện di trú trực tiếp. Sao máy ảo được hiển thị như bình thường máy ảo.  Để áp dụng hotfix cho những vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật 3039296.

 • Vấn đề mà một quy trình được lưu trữ phải được Cập Nhật

  • Trong quy mô ra máy ảo được tạo ra có tên trùng lặp.  Để giải quyết vấn đề này, áp dụng quy trình được lưu trữ sau (SPROC).

  Quy trình prc_WLC_GetUniqueComputerName lưu trữ

  <SPROC>ALTER PROCEDURE [dbo].[prc_WLC_GetUniqueComputerName]
  (
  @NamePattern [nvarchar](255),
  @OutputName [nvarchar](255) output,
  @FoundUniqueName BIT output
  )
  AS
  DECLARE @error int
  SET @error = 0
  SET NOCOUNT ON
  DECLARE @RNextIndex int -- Index for the reversed string
  DECLARE @NextIndex int -- Index for the direct string
  DECLARE @VObjectName [nvarchar](255) -- the top name used from the vobject table
  DECLARE @RegexPattern [nvarchar](255) -- the name pattern in reg ex format for 'like' queries
  SET @RegexPattern = (REPLACE(@NamePattern ,'#', '[0-9]'))
  SET @FoundUniqueName = 0
  SET @RegexPattern = @RegexPattern + '%'
  --Retrieve the latest used name in the pattern
  SELECT TOP 1 @VObjectName = Name FROM tbl_WLC_VObject where Name like @RegexPattern ORDER BY Name DESC
  SELECT TOP 1 @OutputName = ComputerName FROM tbl_WLC_VMDeploymentConfig where ComputerName like @RegexPattern ORDER BY ComputerName DESC
  -- Look at both existing VMs and inflight creations from the vm config, find the last name.
  IF ( @OutputName IS NULL OR (@VObjectName IS NOT NULL AND @VObjectName > @OutputName) )
  BEGIN
  SET @OutputName = @VObjectName
  END
  IF ( @OutputName IS NULL ) -- If the name wasn't found in either the VObject or the Deployment config then start from 0
  BEGIN
  SET @OutputName = (REPLACE(@NamePattern ,'#', '0'))
  END
  IF ( @OutputName = REPLACE(@NamePattern ,'#', '9') ) -- Check if the name is the final one in the series
  BEGIN
  -- Final number is used, look for gaps.
  DECLARE @usedPatternNumbers TABLE
  (
  Number int
  )
  DECLARE @NextNumber int
  -- Gather all the used numbers, this is currently somewhat expensive. Need to think of a better way.
  INSERT INTO @usedPatternNumbers
  SELECT dbo.[fn_WLC_GetSequenceNumberFromPatternName](@NamePattern, Name) FROM
  (SELECT Name FROM tbl_WLC_VObject where Name like @RegexPattern
  UNION
  SELECT ComputerName AS Name FROM tbl_WLC_VMDeploymentConfig where ComputerName like @RegexPattern) AS MergedNames

  -- Find the first gap and increment it to get the next number
  SELECT @NextNumber =
  CASE WHEN MAX(Number) = COUNT(Number)
  THEN CAST(NULL AS INTEGER)
  WHEN MIN(Number) > 1
  THEN 1
  WHEN MAX(Number) <> COUNT(Number)
  THEN (
  SELECT MIN(Number) + 1
  FROM @usedPatternNumbers
  WHERE (Number + 1) NOT IN (SELECT Number FROM @usedPatternNumbers))
  ELSE NULL
  END
  FROM @usedPatternNumbers;
  IF ( @NextNumber IS NOT NULL )
  BEGIN
  SET @OutputName = dbo.[fn_WLC_GetPatternNameFromSequenceNumber] ( @NamePattern, @NextNumber )
  SET @FoundUniqueName = 1
  END
  END
  ELSE
  BEGIN
  DECLARE @LastUsedSequenceNumber int
  SET @LastUsedSequenceNumber = dbo.[fn_WLC_GetSequenceNumberFromPatternName](@NamePattern, @OutputName)
  SET @OutputName = dbo.[fn_WLC_GetPatternNameFromSequenceNumber](@NamePattern, @LastUsedSequenceNumber + 1)
  SET @FoundUniqueName = 1
  END
  SELECT @error = @@ERROR
  SET NOCOUNT OFF
  RETURN @error
  </SPROC>


  Làm thế nào để áp dụng này SPROC

  Sử dụng một trong các phương pháp sau để áp dụng SPROC này:

  • Chạy quy trình được lưu trữ trong SQL Server Management Studio (SSMS). Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:

   1. Đăng nhập vào SSMS và kết nối với máy chủ trên cơ sở dữ liệu VMM có.

   2. Bấm chuột phải vào cơ sở dữ liệu, và sau đó chọn Truy vấn mới, như trong ảnh chụp màn hình sau:   3. Sao chép mã thủ tục prc_WLC_GetUniqueComputerName lưu trữ vào truy vấn, và sau đó chạy mã trong SSMS cơ sở dữ liệu VMM.

  • Lưu quy trình được lưu dưới dạng tệp, và sau đó chạy nó từ một dấu nhắc lệnh. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:

   1. Sao chép mã thủ tục prc_WLC_GetUniqueComputerName lưu trữ, và sau đó lưu dưới dạng tệp .sql có tên là quy trình được lưu trữ. Ví dụ: lưu tệp bằng cách sử dụng một tên tệp "prc_WLC_GetUniqueComputerName.sql."

   2. Tại dấu nhắc lệnh, chạy quy trình được lưu trữ bằng cách sử dụng các lệnh sau:

    sqlcmd -S "sqlservername"-d "databasename" -i "đường dẫn tới file"\prc_WLC_GetUniqueComputerName.sql

  Làm thế nào để loại bỏ tên VM hiện trùng lặp

  Nếu bạn đã gặp phải vấn đề này trước khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải đăng nhập vào máy ảo theo cách thủ công và thay đổi tên. Kịch bản này không ảnh hưởng đến máy ảo đã được cung cấp.

  Dỡ cài đặt hướng dẫn

  Bạn không phải dỡ cài đặt bản Cập Nhật SPROC này trước khi bạn áp dụng bản Cập Nhật sau.

  Vấn đề sẽ được giải quyết trong bản cập nhật sắp tới

  • Báo cáo DO ném một ngoại lệ quan trọng: DBCorruptionException

  • Sau khi Update Rollup 5 cho trình quản lý máy ảo được cài đặt, bạn gặp phải một trong những vấn đề sau:

   • Khi bạn cố gắng nhập bổ trợ bàn điều khiển VMM, nhập không thành công. Ngoài ra, bạn nhận được thông báo lỗi sau:

    Lỗi khi cố gắng tạo ra một cặp bổ sung cho tài khoản của bạn:

    Truy cập vào đường dẫn: "C:\Program Files\Microsoft hệ thống Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\bin\AddInPipeline\AddIns" bị từ chối.

   • Khi bạn mở bảng điều khiển VMM, bạn nhận được thông báo lỗi sau:

    Không thể cập nhật quản lý mã bổ sung đường kết nối do lỗi sau:

    Mục "C:\Program Files\Microsoft hệ thống Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\bin\AddInPipeline\HostSideAdapters" yêu cầu không tồn tại.

  Để giải quyết các vấn đề này, hãy làm theo các bước sau:

  1. Định vị cặp sau:

   C:\Program Files\Microsoft hệ thống Trung tâm 2012\Virtual máy Manager\bin

  2. Bấm chuột phải vào thư mục AddInPipeline , và sau đó bấm thuộc tính.

  3. Trên tab bảo mật , bấm nâng cao, và sau đó nhấp vào tiếp tục.

  4. Chọn Nhóm BUILTIN , và sau đó nhấp vào chỉnh sửa.

  5. Bấm chọn một liên kết chính, nhập Xác thực người dùng, và sau đó bấm OK.

  6. Bấm OK để đóng hộp thoại mỗi liên quan đến máy tính.

Làm thế nào để tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật Rollup 5 cho System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager

Thông tin tải xuống

Gói Cập Nhật cho trình quản lý máy ảo có sẵn từ Microsoft Update hoặc bằng cách tải xuống thủ công.

Quan trọng Cập Nhật 5 cho System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager được bao gồm trong bản Cập Nhật bảo mật. Chúng tôi không khuyến khích bạn loại bỏ bất kỳ bản cập nhật bảo mật nào. Tuy nhiên, Update Rollup 5 vẫn có thể được loại bỏ bằng cách sử dụng chương trình và bản Cập Nhật tính năng trong Pa-nen điều khiển. Khi bạn thực hiện việc này, những chương trình quản lý máy ảo sẽ quay trở lại trạng thái trước đó. Tuy nhiên, cơ sở dữ liệu sẽ không quay trở lại. Chúng tôi khuyên bạn sao lưu cơ sở dữ liệu quản lý máy ảo trước khi bạn áp dụng bản cập nhật này.

Microsoft Update

Để tải xuống và cài đặt gói Cập Nhật từ Microsoft Update, hãy làm theo các bước sau trên máy tính có một cấu phần trình quản lý máy ảo được cài đặt:

 1. Bấm Bắt đầu và sau đó bấm vào Pa-nen Điều khiển

 2. Trong bảng điều khiển, bấm đúp vào Windows Update.

 3. Trong cửa sổ Windows Update, nhấp vào Kiểm tra trực tuyến cho bản Cập Nhật từ Microsoft Update.

 4. Bấm Cập Nhật quan trọng có sẵn.

 5. Chọn gói Cập Nhật, và sau đó bấm OK.

 6. Bấm vào cài đặt bản Cập Nhật để cài đặt gói Cập Nhật.

Tải xuống gói Cập Nhật thủ công

Truy cập vào trang web sau đây để tải xuống gói Cập Nhật thủ công từ danh mục cập nhật Microsoft:

Download Tải xuống gói Cập Nhật máy chủ bây giờ.

Download Tải xuống gói cập nhật bảng điều khiển quản trị viên bây giờ.

Để tự cài đặt gói Cập Nhật, chạy lệnh sau từ dấu nhắc lệnh nâng cao:

Msiexec.exe /update packagename

Ví dụ: để cài đặt các gói Update Rollup 5 cho máy chủ System Center 2012 Virtual Machine Manager SP1 (KB3023195), hãy chạy lệnh sau:

msiexec.exe /update kb3023195_vmmserver_amd64.msp
Lưu ý:

 • Nếu bạn theo cách thủ công tải xuống gói Cập Nhật từ danh mục cập nhật Microsoft và cài đặt chúng bằng cách bấm đúp vào các gói, bạn phải cài đặt trình quản lý máy ảo i người dùng nâng cao. Bạn có thể cài đặt gói bàn điều khiển quản trị viên quản lý máy ảo bằng cách bấm đúp vào gói người dùng cao.

 • Nếu bạn còn bàn điều khiển quản trị viên cài đặt trên máy chủ VMM, cài đặt các bản Cập Nhật theo thứ tự sau đây:

  • Bản Cập Nhật 5 cho máy chủ quản lý máy ảo

  • Bản Cập Nhật 5 cho bàn điều khiển quản trị viên

  Giữa hai cài đặt này, máy chủ quản lý máy ảo có thể tạo một Nhật ký lỗi nghiêm trọng trong thư mục VMMLogs. Sự cố này xảy ra vì bàn điều khiển quản trị viên chia sẻ một số DLL với máy chủ quản lý máy ảo và xung đột Phiên bản có thể dẫn đến đăng nhập thất bại quan trọng. Để giải quyết vấn đề này, cài đặt cả hai bản Cập Nhật trên máy chủ quản lý máy ảo mà bạn sử dụng để khởi động dịch vụ quản lý máy ảo.

 • Trước khi Update Rollup 5, bạn phải tự cập nhật hệ thống Trung tâm quản lý máy ảo máy chủ DHCP (x64) phần. Theo Update Rollup 5, điều này không còn cần thiết.


Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản Cập Nhật Rollup 5.


Quản trị viên điều khiển KB3023914

Tệp đã được thay đổi

Kích thước tệp

Phiên bản

ID ngôn ngữ

AxVMwareRemoteConsoleTypeLib.dll

31560

5.1.0.0

ClusterUtil.dll

184136

3.2.7895.0

DB.DelegatedAdmin.dll

93000

3.2.7895.0

DB.TieredPerfCounters.dll

44872

3.2.7895.0

Engine.Common.dll

228680

3.2.7895.0

Engine.Deployment.dll

685384

3.2.7895.0

Errors.dll

4662088

3.2.7895.0

Errors.resources.dll

1579336

3.2.7895.0

2052

Errors.resources.dll

1603912

3.2.7895.0

1028

Errors.resources.dll

1603920

3.2.7895.0

3076

Errors.resources.dll

1786696

3.2.7895.0

1053

Errors.resources.dll

1804616

3.2.7895.0

1055

Errors.resources.dll

1829192

3.2.7895.0

1043

Errors.resources.dll

1856320

3.2.7895.0

1040

Errors.resources.dll

1864016

3.2.7895.0

1029

Errors.resources.dll

1866560

3.2.7895.0

1046

Errors.resources.dll

1888080

3.2.7895.0

2070

Errors.resources.dll

1914696

3.2.7895.0

1028

Errors.resources.dll

1922376

3.2.7895.0

1045

Errors.resources.dll

1953608

3.2.7895.0

1042

Errors.resources.dll

1969480

3.2.7895.0

1036

Errors.resources.dll

2003272

3.2.7895.0

1031

Errors.resources.dll

2015048

3.2.7895.0

1038

Errors.resources.dll

2205512

3.2.7895.0

1041

Errors.resources.dll

2646856

3.2.7895.0

1049

ImgLibEngine.dll

4277072

3.2.7895.0

LDAPQueryDialog.dll

144712

3.2.7895.0

1033

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.dll

184656

3.2.7895.0

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

55624

3.2.7895.0

2052

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56136

3.2.7895.0

1036

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56144

3.2.7895.0

1031

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56128

3.2.7895.0

1040

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56136

3.2.7895.0

1041

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56144

3.2.7895.0

1046

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56136

3.2.7895.0

1049

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56136

3.2.7895.0

1028

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

55632

3.2.7895.0

1028

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56136

3.2.7895.0

1042

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

55632

3.2.7895.0

3076

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56136

3.2.7895.0

1029

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56136

3.2.7895.0

1043

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56136

3.2.7895.0

1038

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56136

3.2.7895.0

1045

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56136

3.2.7895.0

2070

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56136

3.2.7895.0

1053

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56136

3.2.7895.0

1055

Microsoft.EnterpriseManagement.UI.RibbonConsole.dll

50512

3.2.7895.0

Microsoft.EnterpriseManagement.UI.RibbonLayout.dll

491336

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.dll

2044752

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

26952

3.2.7895.0

2052

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27976

3.2.7895.0

1036

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27976

3.2.7895.0

1031

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27976

3.2.7895.0

1040

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

28488

3.2.7895.0

1041

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27976

3.2.7895.0

1046

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

29512

3.2.7895.0

1049

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27976

3.2.7895.0

1028

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

26960

3.2.7895.0

1028

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27976

3.2.7895.0

1042

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

26960

3.2.7895.0

3076

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27976

3.2.7895.0

1029

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27976

3.2.7895.0

1043

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27976

3.2.7895.0

1038

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27976

3.2.7895.0

1045

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27984

3.2.7895.0

2070

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27464

3.2.7895.0

1053

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27472

3.2.7895.0

1055

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.UIAddIns.ContextTypes.dll

82760

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.UIAddIns.dll

23888

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManger.PowerShell.CmdletWrappers.dll

1785160

3.2.7895.0

Microsoft.Virtualization.Client.RdpClientAxHost.dll

155464

3.2.7895.0

1033

Microsoft.Virtualization.Client.RdpClientInterop.dll

134984

3.2.7895.0

1033

Microsoft.VirtualManager.EtwEvents.dll

68432

Microsoft.VirtualManager.EtwResources.dll

68432

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.AddInAdapters.dll

23376

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Contracts.dll

21832

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.HostAdapters.dll

24400

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.dll

102216

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

30024

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

32072

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

31048

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

32072

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

32072

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

31048

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

33616

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

31048

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

30032

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

32064

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

30024

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

31056

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

31560

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

31560

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

31048

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

31048

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

30544

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

31048

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.dll

1125704

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

675136

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

679752

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

680264

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

678216

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

679240

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

687432

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

693064

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

679248

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

675664

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

677696

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

675664

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

677192

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

684368

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

679240

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

677184

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

677704

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

683336

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

683344

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.dll

98640

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38216

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38728

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38728

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38728

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38728

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38728

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38728

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38720

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38216

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38216

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38224

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38736

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38728

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38224

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38728

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38728

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38224

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38216

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.dll

171336

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

65352

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

67912

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

67408

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

66896

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

68944

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

67400

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

73024

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

67400

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

65864

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

66896

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

65864

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

67400

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

66888

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

68424

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

67400

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

66888

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

66376

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

66888

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Data.dll

67400

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.dll

177488

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88904

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88904

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88912

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88904

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88904

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88904

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88904

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88904

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88904

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88904

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88912

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88912

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88912

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88904

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88896

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88904

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88904

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.dll

3214152

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1029448

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1064264

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1058128

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1054024

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1076552

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1055056

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1127240

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1058120

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1031496

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1055048

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1031496

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1056576

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1050952

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1063752

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1055048

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1057096

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1046856

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1050440

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.dll

155976

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40784

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40776

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

41288

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40272

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40272

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40272

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40776

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40784

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.dll

638792

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

292168

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

296776

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

296776

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

295752

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

297800

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

295744

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

305480

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

295752

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

292680

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

295248

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

292680

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

295752

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

295752

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

295752

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

295240

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

294728

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

295240

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

295240

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.dll

7765320

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

37704

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

40264

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

40264

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

38736

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

41296

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

39752

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

44880

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

39760

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

37704

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

39752

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

37704

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

38736

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

39752

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

40264

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

39752

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

39752

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

38216

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

39240

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.dll

333640

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

228168

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

230224

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

231240

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

231232

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

231752

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

232776

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

237896

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

232264

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

228680

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

230216

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

228680

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

230224

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

232784

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

230728

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

229704

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

230728

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

232264

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

232776

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.dll

819536

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

551752

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

560456

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

561992

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

559952

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

560456

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

564040

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

573760

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

559952

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

553288

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

555856

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

553288

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

556368

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

563528

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

557384

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

555848

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

556360

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

563024

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

562504

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.dll

286024

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

200008

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

202576

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

202568

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

202568

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

201552

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

204616

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

207688

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

202048

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

200008

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

200520

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

200000

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

201032

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

205136

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

201032

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

201024

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

201032

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

204616

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

205128

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.dll

3468616

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1281864

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1317704

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1310024

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1305416

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1330000

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1306440

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1380168

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1310024

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1284936

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1307464

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1284928

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1310024

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1302352

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1315144

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1307464

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1309512

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1299272

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1303376

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.dll

164688

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69448

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69440

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69448

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69448

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69448

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69448

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

70992

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69448

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69448

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69448

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69456

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69448

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69960

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69448

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69448

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69448

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69448

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.dll

347464

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

125256

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

127816

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

126792

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

126792

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

128336

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

126784

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

132424

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

127304

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

125256

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

126792

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

125256

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

126800

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

126800

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

127304

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

126792

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

126792

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

126288

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

126792

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.dll

168776

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

85832

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87888

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87360

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87368

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87880

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87368

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

89928

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87368

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

85840

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

86856

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

85832

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87360

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87368

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87368

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87368

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87368

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

86856

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

86856

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.dll

359240

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

159048

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158544

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158544

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158544

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158528

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158544

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.dll

301904

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

138568

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

140104

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

139592

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

139592

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

140616

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

139592

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

143184

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

139584

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

138568

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

139592

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

138568

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

139600

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

139080

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

140112

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

139600

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

139584

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

138568

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

139080

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.dll

371016

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

117576

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119632

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118600

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119112

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119624

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118600

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

122184

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119112

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

117576

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118600

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

117584

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118608

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118600

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119120

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118600

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119112

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118608

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118088

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.ViewModel.Core.dll

49488

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual máy ManagerControls.dll

897352

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual máy ManagerControls.resources.dll

282440

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual máy ManagerControls.resources.dll

289608

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual máy ManagerControls.resources.dll

287568

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual máy ManagerControls.resources.dll

287048

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual máy ManagerControls.resources.dll

291144

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual máy ManagerControls.resources.dll

287560

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual máy ManagerControls.resources.dll

303432

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual máy ManagerControls.resources.dll

288072

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual máy ManagerControls.resources.dll

282952

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual máy ManagerControls.resources.dll

286544

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual máy ManagerControls.resources.dll

282952

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual máy ManagerControls.resources.dll

287560

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual máy ManagerControls.resources.dll

286536

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual máy ManagerControls.resources.dll

289104

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual máy ManagerControls.resources.dll

287048

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual máy ManagerControls.resources.dll

287048

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual máy ManagerControls.resources.dll

285512

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual máy ManagerControls.resources.dll

286544

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual máy ManagerSharedControls.dll

95056

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual máy ManagerSharedControls.resources.dll

24392

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual máy ManagerSharedControls.resources.dll

24392

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual máy ManagerSharedControls.resources.dll

24392

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual máy ManagerSharedControls.resources.dll

24384

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual máy ManagerSharedControls.resources.dll

24400

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual máy ManagerSharedControls.resources.dll

24392

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual máy ManagerSharedControls.resources.dll

24400

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual máy ManagerSharedControls.resources.dll

24384

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual máy ManagerSharedControls.resources.dll

24392

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual máy ManagerSharedControls.resources.dll

24384

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual máy ManagerSharedControls.resources.dll

24392

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual máy ManagerSharedControls.resources.dll

24392

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual máy ManagerSharedControls.resources.dll

24392

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual máy ManagerSharedControls.resources.dll

24392

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual máy ManagerSharedControls.resources.dll

24392

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual máy ManagerSharedControls.resources.dll

24392

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual máy ManagerSharedControls.resources.dll

24392

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.dll

403784

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

115536

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

121168

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

119624

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

120136

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

122176

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

119112

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

128840

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

119624

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

116048

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

119112

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

116040

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

120136

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

119112

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

120136

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

119624

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

119624

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

118608

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

118096

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.dll

143176

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49488

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49480

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49480

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49480

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49480

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49992

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

50504

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49488

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49480

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49480

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49480

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49480

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49480

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49480

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49480

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49480

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49480

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.dll

175936

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

47952

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48464

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48464

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

47944

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

47936

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

47944

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

47952

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48464

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

47944

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

47944

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

47952

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

47936

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

47936

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

47952

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

47944

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.dll

343368

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162632

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

163152

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162632

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162624

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

163152

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162632

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

163144

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162640

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162632

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162632

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162632

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162640

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162624

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162632

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162632

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162632

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162632

3.2.7895.0

1055

NativeMethods.dll

100176

3.2.7895.0

Remoting.dll

1058632

3.2.7895.0

Remoting.resources.dll

113992

3.2.7895.0

1028

Remoting.resources.dll

113992

3.2.7895.0

3076

Remoting.resources.dll

114000

3.2.7895.0

2052

Remoting.resources.dll

117064

3.2.7895.0

1031

Remoting.resources.dll

117064

3.2.7895.0

1042

Remoting.resources.dll

117064

3.2.7895.0

1053

Remoting.resources.dll

118088

3.2.7895.0

1043

Remoting.resources.dll

118088

3.2.7895.0

1055

Remoting.resources.dll

119112

3.2.7895.0

1040

Remoting.resources.dll

119616

3.2.7895.0

1046

Remoting.resources.dll

120136

3.2.7895.0

1036

Remoting.resources.dll

120136

3.2.7895.0

1028

Remoting.resources.dll

120136

3.2.7895.0

1045

Remoting.resources.dll

120136

3.2.7895.0

2070

Remoting.resources.dll

121160

3.2.7895.0

1029

Remoting.resources.dll

121160

3.2.7895.0

1038

Remoting.resources.dll

121168

3.2.7895.0

1041

Remoting.resources.dll

133968

3.2.7895.0

1049

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22552

3.5.41019.1

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22576

3.5.41019.1

RibbonControlsLibrary.resources.dll

23072

3.5.41019.1

RibbonControlsLibrary.resources.dll

23584

3.5.41019.1

SetupVM.exe

5656392

3.2.7895.0

SkuHelper.dll

28488

3.2.7895.0

SQMWrapper.dll

46920

3.2.7895.0

System.IO.Compression.PreRelease.dll

66368

3.2.7895.0

TraceWrapper.dll

82760

3.2.7895.0

UI.NetDiagramControl.dll

62280

3.2.7895.0

Utils.dll

907072

3.2.7895.0

Utils.resources.dll

100168

3.2.7895.0

1028

Utils.resources.dll

100168

3.2.7895.0

3076

Utils.resources.dll

100176

3.2.7895.0

2052

Utils.resources.dll

102216

3.2.7895.0

1053

Utils.resources.dll

102728

3.2.7895.0

1043

Utils.resources.dll

103240

3.2.7895.0

1031

Utils.resources.dll

103760

3.2.7895.0

1055

Utils.resources.dll

104264

3.2.7895.0

1042

Utils.resources.dll

104768

3.2.7895.0

1036

Utils.resources.dll

104776

3.2.7895.0

1040

Utils.resources.dll

104776

3.2.7895.0

1046

Utils.resources.dll

105288

3.2.7895.0

1038

Utils.resources.dll

105288

3.2.7895.0

1045

Utils.resources.dll

105800

3.2.7895.0

1028

Utils.resources.dll

105800

3.2.7895.0

2070

Utils.resources.dll

106312

3.2.7895.0

1029

Utils.resources.dll

108864

3.2.7895.0

1041

Utils.resources.dll

122192

3.2.7895.0

1049

Máy ảo ManagerAdminUI.exe

139072

3.2.7895.0

Máy ảo ManagerctlAxErrors.dll

30024

3.2.7895.0

MÁY ảo MANAGERCtlAxErrors.resources.dll

21840

3.2.7895.0

2052

MÁY ảo MANAGERCtlAxErrors.resources.dll

22864

3.2.7895.0

1036

MÁY ảo MANAGERCtlAxErrors.resources.dll

22856

3.2.7895.0

1031

MÁY ảo MANAGERCtlAxErrors.resources.dll

22864

3.2.7895.0

1040

MÁY ảo MANAGERCtlAxErrors.resources.dll

23376

3.2.7895.0

1041

MÁY ảo MANAGERCtlAxErrors.resources.dll

22864

3.2.7895.0

1046

MÁY ảo MANAGERCtlAxErrors.resources.dll

23872

3.2.7895.0

1049

MÁY ảo MANAGERCtlAxErrors.resources.dll

22856

3.2.7895.0

1028

MÁY ảo MANAGERCtlAxErrors.resources.dll

22344

3.2.7895.0

1028

MÁY ảo MANAGERCtlAxErrors.resources.dll

22856

3.2.7895.0

1042

MÁY ảo MANAGERCtlAxErrors.resources.dll

22344

3.2.7895.0

3076

MÁY ảo MANAGERCtlAxErrors.resources.dll

22856

3.2.7895.0

1029

MÁY ảo MANAGERCtlAxErrors.resources.dll

22848

3.2.7895.0

1043

MÁY ảo MANAGERCtlAxErrors.resources.dll

22864

3.2.7895.0

1038

MÁY ảo MANAGERCtlAxErrors.resources.dll

22856

3.2.7895.0

1045

MÁY ảo MANAGERCtlAxErrors.resources.dll

22856

3.2.7895.0

2070

MÁY ảo MANAGERCtlAxErrors.resources.dll

22352

3.2.7895.0

1053

MÁY ảo MANAGERCtlAxErrors.resources.dll

22352

3.2.7895.0

1055

Máy ảo ManagerEtwEvents.man

186820

VirtualizationInterfaces.dll

98120

3.2.7895.0

VirtualMachineViewer.exe

125768

3.2.7895.0

VMConsoleLib.dll

54600

3.2.7895.0

VMConsoleLib.resources.dll

21320

3.2.7895.0

2052

VMConsoleLib.resources.dll

21320

3.2.7895.0

1041

VMConsoleLib.resources.dll

21320

3.2.7895.0

1028

VMConsoleLib.resources.dll

21320

3.2.7895.0

1053

VMConsoleLib.resources.dll

21328

3.2.7895.0

1042

VMConsoleLib.resources.dll

21328

3.2.7895.0

3076

VMConsoleLib.resources.dll

21824

3.2.7895.0

1038

VMConsoleLib.resources.dll

21832

3.2.7895.0

1036

VMConsoleLib.resources.dll

21832

3.2.7895.0

1031

VMConsoleLib.resources.dll

21832

3.2.7895.0

1040

VMConsoleLib.resources.dll

21832

3.2.7895.0

1046

VMConsoleLib.resources.dll

21832

3.2.7895.0

1028

VMConsoleLib.resources.dll

21832

3.2.7895.0

1029

VMConsoleLib.resources.dll

21832

3.2.7895.0

2070

VMConsoleLib.resources.dll

21832

3.2.7895.0

1055

VMConsoleLib.resources.dll

21840

3.2.7895.0

1049

VMConsoleLib.resources.dll

21840

3.2.7895.0

1043

VMConsoleLib.resources.dll

21840

3.2.7895.0

1045

VMWareImplementation.dll

2065216

3.2.7895.0

VMwareRemoteConsoleTypeLib.dll

48968

5.1.0.0

127

VMwareViewer.exe

26952

3.2.7895.0

VSImplementation.dll

104264

3.2.7895.0

WSManAutomation.dll

35144

3.2.7895.0

127

WsManWrappers.dll

3825992

3.2.7895.0

XenViewer.exe

29000

3.2.7895.0Quản lý máy ảo máy chủ KB3023195

Tệp đã được thay đổi

Kích thước tệp

Phiên bản

ID ngôn ngữ

ClusterUtil.dll

184136

3.2.7895.0

DB.DelegatedAdmin.dll

93000

3.2.7895.0

DB.TieredPerfCounters.dll

44872

3.2.7895.0

DBUpdate.dll

519496

3.2.7895.0

DHCPExtn.msi

1228800

Engine.Adhc.Operations.dll

1366344

3.2.7895.0

Engine.AuthorizationManager.dll

104264

3.2.7895.0

Engine.AuthorizationManagerTasks.dll

51528

3.2.7895.0

Engine.Backup.dll

69960

3.2.7895.0

Engine.Backup.resources.dll

19776

3.2.7895.0

1041

Engine.Backup.resources.dll

19784

3.2.7895.0

2052

Engine.Backup.resources.dll

19784

3.2.7895.0

1042

Engine.Backup.resources.dll

19784

3.2.7895.0

1053

Engine.Backup.resources.dll

19792

3.2.7895.0

1028

Engine.Backup.resources.dll

19792

3.2.7895.0

3076

Engine.Backup.resources.dll

20288

3.2.7895.0

1029

Engine.Backup.resources.dll

20296

3.2.7895.0

1036

Engine.Backup.resources.dll

20296

3.2.7895.0

1031

Engine.Backup.resources.dll

20296

3.2.7895.0

1040

Engine.Backup.resources.dll

20296

3.2.7895.0

1046

Engine.Backup.resources.dll

20296

3.2.7895.0

3082

Engine.Backup.resources.dll

20296

3.2.7895.0

1038

Engine.Backup.resources.dll

20296

3.2.7895.0

1045

Engine.Backup.resources.dll

20296

3.2.7895.0

1055

Engine.Backup.resources.dll

20304

3.2.7895.0

1049

Engine.Backup.resources.dll

20304

3.2.7895.0

1043

Engine.Backup.resources.dll

20304

3.2.7895.0

2070

Engine.BitBos.dll

269136

3.2.7895.0

Engine.BitBos.resources.dll

21320

3.2.7895.0

3076

Engine.BitBos.resources.dll

21328

3.2.7895.0

2052

Engine.BitBos.resources.dll

21328

3.2.7895.0

1028

Engine.BitBos.resources.dll

21832

3.2.7895.0

1041

Engine.BitBos.resources.dll

21832

3.2.7895.0

1053

Engine.BitBos.resources.dll

21840

3.2.7895.0

1042

Engine.BitBos.resources.dll

21840

3.2.7895.0

1055

Engine.BitBos.resources.dll

22336

3.2.7895.0

1043

Engine.BitBos.resources.dll

22344

3.2.7895.0

1036

Engine.BitBos.resources.dll

22344

3.2.7895.0

1031

Engine.BitBos.resources.dll

22344

3.2.7895.0

1040

Engine.BitBos.resources.dll

22344

3.2.7895.0

1046

Engine.BitBos.resources.dll

22344

3.2.7895.0

3082

Engine.BitBos.resources.dll

22344

3.2.7895.0

1038

Engine.BitBos.resources.dll

22344

3.2.7895.0

1045

Engine.BitBos.resources.dll

22352

3.2.7895.0

1029

Engine.BitBos.resources.dll

22352

3.2.7895.0

2070

Engine.BitBos.resources.dll

23376

3.2.7895.0

1049

Engine.CloudService.dll

204104

3.2.7895.0

Engine.Common.dll

228680

3.2.7895.0

Engine.CustomPropertyTasks.dll

26960

3.2.7895.0

Engine.Deployment.dll

685384

3.2.7895.0

Engine.ImgLibOperation.dll

548680

3.2.7895.0

Engine.IndigoAccessLayer.dll

522064

3.2.7895.0

Engine.MomDal.dll

649544

3.2.7895.0

Engine.PhysicalMachine.dll

360776

3.2.7895.0

Engine.Placement.dll

292680

3.2.7895.0

Engine.Placement.ResourceModel.dll

332112

3.2.7895.0

Engine.Scheduler.dll

26440

3.2.7895.0

Engine.ServiceOperations.dll

298320

3.2.7895.0

Engine.TaskRepository.dll

131400

3.2.7895.0

Engine.Tasks.dll

47952

3.2.7895.0

Engine.UpdateManagement.dll

142672

3.2.7895.0

Engine.VmOperations.dll

1277256

3.2.7895.0

Errors.dll

4662088

3.2.7895.0

Errors.resources.dll

1579336

3.2.7895.0

2052

Errors.resources.dll

1603912

3.2.7895.0

1028

Errors.resources.dll

1603920

3.2.7895.0

3076

Errors.resources.dll

1786696

3.2.7895.0

1053

Errors.resources.dll

1804616

3.2.7895.0

1055

Errors.resources.dll

1829192

3.2.7895.0

1043

Errors.resources.dll

1856320

3.2.7895.0

1040

Errors.resources.dll

1864016

3.2.7895.0

1029

Errors.resources.dll

1866560

3.2.7895.0

1046

Errors.resources.dll

1888080

3.2.7895.0

2070

Errors.resources.dll

1914696

3.2.7895.0

3082

Errors.resources.dll

1922376

3.2.7895.0

1045

Errors.resources.dll

1953608

3.2.7895.0

1042

Errors.resources.dll

1969480

3.2.7895.0

1036

Errors.resources.dll

2003272

3.2.7895.0

1031

Errors.resources.dll

2015048

3.2.7895.0

1038

Errors.resources.dll

2205512

3.2.7895.0

1041

Errors.resources.dll

2646856

3.2.7895.0

1049

GoalState.dll

62288

3.2.7895.0

GuestAgent.Common.dll

69448

3.2.7895.0

GuestAgent.Common.dll

69456

3.2.7895.0

ImgLibEngine.dll

4277072

3.2.7895.0

IPAMPlugin.dll

221000

3.2.7895.0

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.dll

184656

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.2012.Discovery.mp

445168

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.2012.Monitoring.mp

715504

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.2012.Reports.mp

1014512

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Dashboard.mpb

98304

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Library.mp

162544

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Network.Dashboard.mpb

106496

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Pro.2008.Library.mp

109296

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Pro.2012.Diagnostics.mp

22768

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.PRO.Library.mp

19696

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.PRO.V2.HyperV.HostPerformance.mp

56048

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.PRO.V2.Library.mp

68336

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Storage.2012.Discovery.mp

80624

7.1.10134.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Storage.2012.Monitoring.mp

76528

7.1.10134.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Storage.Dashboard.mpb

102400

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Storage.Library.mp

84720

7.1.10134.0

Microsoft.VirtualManager.EtwEvents.dll

68432

Microsoft.VirtualManager.EtwResources.dll

68432

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.dll

1125704

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual máy ManagerSharedControls.dll

95056

3.2.7895.0

msiInstaller.dat

12

msiInstaller.exe

275728

3.2.7510.0

1033

msiInstaller.exe

327952

3.2.7510.0

1033

NativeMethods.dll

100176

3.2.7895.0

NetworkServiceInterfaces.dll

54600

3.2.7895.0

PTStorageWrapper.dll

139584

3.2.7895.0

Remoting.dll

1058632

3.2.7895.0

Remoting.resources.dll

113992

3.2.7895.0

1028

Remoting.resources.dll

113992

3.2.7895.0

3076

Remoting.resources.dll

114000

3.2.7895.0

2052

Remoting.resources.dll

117064

3.2.7895.0

1031

Remoting.resources.dll

117064

3.2.7895.0

1042

Remoting.resources.dll

117064

3.2.7895.0

1053

Remoting.resources.dll

118088

3.2.7895.0

1043

Remoting.resources.dll

118088

3.2.7895.0

1055

Remoting.resources.dll

119112

3.2.7895.0

1040

Remoting.resources.dll

119616

3.2.7895.0

1046

Remoting.resources.dll

120136

3.2.7895.0

1036

Remoting.resources.dll

120136

3.2.7895.0

3082

Remoting.resources.dll

120136

3.2.7895.0

1045

Remoting.resources.dll

120136

3.2.7895.0

2070

Remoting.resources.dll

121160

3.2.7895.0

1029

Remoting.resources.dll

121160

3.2.7895.0

1038

Remoting.resources.dll

121168

3.2.7895.0

1041

Remoting.resources.dll

133968

3.2.7895.0

1049

SCPerfProvider.dll

272208

3.2.7895.0

1033

scVirtual máy Managerguestagent.1.0.2.1063.x64.tar

4014080

scVirtual máy Managerguestagent.1.0.2.1063.x86.tar

3522560

SCVIRTUAL máy MANAGERRecover.exe

41288

3.2.7895.0

SCXStorageWrapper.dll

141128

3.2.7895.0

SetupVM.exe

5656392

3.2.7895.0

SkuHelper.dll

28488

3.2.7895.0

SQMWrapper.dll

46920

3.2.7895.0

SysPrepInfUtil.dll

64840

3.2.7895.0

TORPlugin.dll

48456

3.2.7895.0

TraceWrapper.dll

82760

3.2.7895.0

Utils.dll

907072

3.2.7895.0

Utils.resources.dll

100168

3.2.7895.0

1028

Utils.resources.dll

100168

3.2.7895.0

3076

Utils.resources.dll

100176

3.2.7895.0

2052

Utils.resources.dll

102216

3.2.7895.0

1053

Utils.resources.dll

102728

3.2.7895.0

1043

Utils.resources.dll

103240

3.2.7895.0

1031

Utils.resources.dll

103760

3.2.7895.0

1055

Utils.resources.dll

104264

3.2.7895.0

1042

Utils.resources.dll

104768

3.2.7895.0

1036

Utils.resources.dll

104776

3.2.7895.0

1040

Utils.resources.dll

104776

3.2.7895.0

1046

Utils.resources.dll

105288

3.2.7895.0

1038

Utils.resources.dll

105288

3.2.7895.0

1045

Utils.resources.dll

105800

3.2.7895.0

3082

Utils.resources.dll

105800

3.2.7895.0

2070

Utils.resources.dll

106312

3.2.7895.0

1029

Utils.resources.dll

108864

3.2.7895.0

1041

Utils.resources.dll

122192

3.2.7895.0

1049

ValHyperVImplementation.dll

455496

3.2.7895.0

ViridianImplementation.dll

229192

3.2.7895.0

ViridianImplementationV2.dll

411976

3.2.7895.0

Máy ảo ManagerAgent.exe

6328144

3.2.7895.0

1033

MÁY ảo MANAGERAgent.mof

75684

Máy ảo ManagerAgent.msi

7155712

Máy ảo ManagerAgent.msi

8146944

Máy ảo ManagerEtwEvents.man

186820

Máy ảo ManagerGuestAgent.msi

2875392

Máy ảo ManagerGuestAgent.msi

2945024

Máy ảo Managerservice.exe

57672

3.2.7895.0

VirtualizationInterfaces.dll

98120

3.2.7895.0

VMGuestAgent.iso

136904704

VMWareImplementation.dll

2065216

3.2.7895.0

VSImplementation.dll

104264

3.2.7895.0

WindowsRemoteServerPlugin.dll

326984

3.2.7895.0

WSManAutomation.dll

35144

3.2.7895.0

127

WsManMIWrappers.dll

311624

3.2.7895.0

WsManWrappers.dll

3825992

3.2.7895.0

XenImplementation.dll

179016

3.2.7895.0
Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×