Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bài viết này chứa mô tả đầy đủ về tất cả thay đổi trong Bản tổng hợp Cập nhật 1 dành cho Microsoft System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager.

Quan trọng Bạn phải xem lại hướng dẫn cài đặt trước khi cài đặt bản cập nhật này.

Thông tin Bổ sung

Vấn đề

Bản cập nhật Tổng hợp 1 cho System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager giải quyết các sự cố sau:

 • System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager không thể triển khai mẫu VMWare mới hoặc đã nhập.

 • Máy ảo có sử dụng VHDX không thể được làm mới chính xác trong System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager và bạn nhận được thông báo lỗi sau:


  Công việc làm mới không thành công với lỗi 2912: Không thể thực hiện thao tác được yêu cầu trên ổ đĩa ảo vì thao tác này hiện đang được sử dụng trong chế độ chia sẻ (0xC05CFF0A)

 • Thao tác cơ sở dữ liệu đôi khi không thành công với "FailedToAcquireLockException".

 • Mẫu máy ảo mới từ mẫu chỉ định cấu hình hệ điều hành không sử dụng thông tin xác thực từ cấu hình hệ điều hành.

 • Máy ảo trong VMWare kết nối bằng Cisco N1000V dvSwitch không có sẵn để quản lý từ Trình quản lý Máy Ảo.

 • Dịch vụ System Center Virtual Machine Manager bị lỗi nếu bạn tắt một trong các bộ điều hợp mạng theo nhóm.

 • Lệnh Get-Scstoragearray -host sẽ trả về các mảng lưu trữ hiển thị cho máy chủ đang sử dụng phân vùng.

 • Trong khi phát hiện nhà cung cấp lưu trữ (NAS) gắn mạng, thông tin xác thực được sử dụng không bao gồm tên miền.

 • Một số chuỗi được bản địa hóa không được hiển thị chính xác trong giao diện người dùng.

 • Truy vấn để tìm chứng chỉ phải khớp với cả tên chủ đề và tên thân thiện vì FindBySubjectName là tìm kiếm bằng ký tự đại diện.

 • Triển khai mẫu không thành công và bạn nhận được thông báo lỗi sau:

  Lỗi (2904)
  VMM không thể tìm thấy đường dẫn được chỉ định trên <Server và> chủ.
  Hệ thống không thể tìm thấy đường dẫn đã xác định (0x80070003)

 • Không thể gắn Đĩa Cứng Ảo (VHD) trên máy chủ vì VHD xung đột với các đĩa khác do mục nhập dập ghim còn lại trong từ điển bộ nhớ Trình quản lý Máy Ảo.

 • Triển khai dựa trên đĩa khác nhau có thể không vì đĩa mẹ đang được làm mới như noncached.

Hướng dẫn cài đặt

Có hai gói cập nhật cho Bản cập nhật Tổng hợp 1 cho System Center Virtual Machine Manager 2012 R2. Bạn có thể tải xuống theo cách thủ công từ các liên kết sau.

Máy chủ Trình quản lý Máy Ảo (KB2904712)

Tải về Tải xuống gói cập nhật Máy chủ VMM ngay.

Bảng điều khiển Trình quản lý Máy Ảo (KB2919248)

Tải về Tải xuống gói cập nhật Bảng điều khiển VMM ngay bây giờ.

Để cài đặt các gói cập nhật theo cách thủ công, hãy chạy lệnh sau từ lời nhắc chỉ lệnh mức cao:

msiexec.exe /update <packagename>

Ví dụ: để cài đặt gói Bản tổng hợp Cập nhật 1 cho máy chủ System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager (KB2904712), hãy chạy lệnh sau:

msiexec.exe /update kb2904712_vmmserver_amd64.msp

Quan trọng Sau khi cài đặt gói cập nhật, bạn phải áp dụng tập lệnh SQL sau đây trên cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server Trình quản lý Máy Ảo để Bản tổng hợp Cập nhật 1 hoạt động chính xác.

/* script starts here */
ALTER Procedure [dbo].[prc_RBS_UserRoleSharedObjectRelation_Insert]
(
@ID uniqueidentifier,
@ObjectID uniqueidentifier,
@ObjectType int,
@RoleID uniqueidentifier,
@UserOrGroup varbinary (85),
@ForeignAccount nvarchar (256),
@IsADGroup bit,
@ExistingID uniqueidentifier = NULL OUTPUT
)
AS
SET NOCOUNT ON
SELECT @ExistingID = [ID] FROM [dbo].[tbl_RBS_UserRoleSharedObjectRelation]
WHERE [ObjectID] = @ObjectID AND [RoleID] = @RoleID
AND
-- Select owner OR Select all which matches ForeignAccount or UserOrGroup OR
-- both ForeignAccount and UserOrGroup is NULL
(([UserOrGroup] = @UserOrGroup OR [ForeignAccount] = @ForeignAccount) OR
([UserOrGroup] IS NULL AND @UserOrGroup IS NULL AND [ForeignAccount] IS NULL AND @ForeignAccount IS NULL))
/* Ignore duplicate entries */
IF (@ExistingID IS NULL)
BEGIN
INSERT [dbo].[tbl_RBS_UserRoleSharedObjectRelation]
([ID]
,[ObjectID]
,[ObjectType]
,[RoleID]
,[UserOrGroup]
,[ForeignAccount]
,[IsADGroup]
,[IsOwner]
)
VALUES
(
@ID,
@ObjectID,
@ObjectType,
@RoleID,
@UserOrGroup,
@ForeignAccount,
@IsADGroup,
0
)
END
SET NOCOUNT OFF
RETURN @@ERROR
/* script ends here */Lưu ý Sau khi cài đặt Bản tổng hợp Cập nhật 1 cho Trình quản lý Máy Ảo, bạn có thể gặp một trong các sự cố sau:

 • Khi bạn cố gắng nhập phần bổ trợ vào bảng điều khiển Trình quản lý Máy Ảo, quá trình nhập có thể không thành công. Ngoài ra, bạn nhận được thông báo lỗi sau:


  Đã xảy ra lỗi khi tìm cách tạo thư mục phần bổ trợ cho tài khoản của bạn:

  Truy nhập vào đường dẫn: "C:\Program Files\Microsoft System Center 2012 R2\Virtual Machine Manager\bin\AddInPipeline\AddIns" bị từ chối.

 • Khi mở bảng điều khiển VMM, bạn nhận được thông báo lỗi sau:


  Không thể cập nhật đường ống dẫn phần bổ trợ mã được quản lý do lỗi sau:

  Thư mục bắt buộc "C:\Program Files\Microsoft System Center 2012 R2\Virtual Machine Manager\bin\AddInPipeline\HostSideAdapters" không tồn tại.

Để giải quyết những vấn đề này, hãy làm theo các bước sau:

 1. Định vị thư mục sau:

  C:\Program Files\Microsoft System Center 2012 R2\Virtual Machine Manager\bin

 2. Bấm chuột phải vào thư mục AddInPipeline, rồi bấm Thuộc tính.

 3. Trên tab Bảo mật , bấm vào Nâng cao, rồi bấm vào Tiếp tục.

 4. Chọn nhóm BUILTIN, rồi bấm Sửa.

 5. Bấm vào nối kết Chọn chính , nhập Người dùng Đã xác thực, rồi bấm OK.

 6. Bấm OK để đóng mỗi hộp thoại được liên kết với các thuộc tính.

Các tệp được cập nhật trong Bản cập nhật Tổng hợp 1 gói

Tên tệp

Kích thước tệp

Phiên bản tệp

Kiến trúc

DB.DelegatedAdmin.dll

93024

3.2.7620.0

Engine.Adhc.Operations.dll

1337696

3.2.7620.0

Engine.AuthorizationManager.dll

104288

3.2.7620.0

Engine.AuthorizationManagerTasks.dll

51040

3.2.7620.0

Engine.Backup.dll

68960

3.2.7620.0

Engine.Common.dll

227168

3.2.7620.0

Engine.Deployment.dll

638816

3.2.7620.0

Engine.ImgLibOperation.dll

547680

3.2.7620.0

Engine.IndigoAccessLayer.dll

515936

3.2.7620.0

Engine.PhysicalMachine.dll

360800

3.2.7515.0

Engine.VmOperations.dll

1263456

3.2.7620.0

ImgLibEngine.dll

4109664

3.2.7620.0

msiInstaller.dat

12

Remoting.dll

1024352

3.2.7620.0

Thông báo Bổ sung cho Bản tổng hợp Cập nhật Trình quản lý Máy Ảo SC 2012 R2 1.docx

31978

Utils.dll

887648

3.2.7620.0

vmmAgent.exe

6323552

3.2.7620.0

vmmAgent.msi

7147520

x86

vmmAgent.msi

8142848

x64

VMWareImplementation.dll

2065248

3.2.7620.0


Tên tệp

Kích thước tệp

Phiên bản tệp

ID Ngôn ngữ

DB.DelegatedAdmin.dll

93024

3.2.7620.0

Engine.Common.dll

227168

3.2.7620.0

Engine.Deployment.dll

638816

3.2.7620.0

ImgLibEngine.dll

4109664

3.2.7620.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.dll

2018656

3.2.7620.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.dll

3192672

3.2.7620.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1021792

3.2.7620.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1056608

3.2.7620.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1050464

3.2.7620.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1046368

3.2.7620.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1068896

3.2.7620.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1046880

3.2.7620.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1119072

3.2.7620.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1050464

3.2.7620.0

3082

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1023840

3.2.7620.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1047392

3.2.7620.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1023840

3.2.7620.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1048928

3.2.7620.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1043296

3.2.7620.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1055584

3.2.7620.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1047392

3.2.7620.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1049440

3.2.7620.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1038688

3.2.7620.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1042784

3.2.7620.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.dll

612192

3.2.7620.0

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

280928

3.2.7620.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

285024

3.2.7620.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

285024

3.2.7620.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

284000

3.2.7620.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

286048

3.2.7620.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

284000

3.2.7620.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

293216

3.2.7620.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

284512

3.2.7620.0

3082

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

280928

3.2.7620.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

283488

3.2.7620.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

280928

3.2.7620.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

284000

3.2.7620.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

284512

3.2.7620.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

284000

3.2.7620.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

283488

3.2.7620.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

283488

3.2.7620.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

283488

3.2.7620.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

284000

3.2.7620.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.dll

3379552

3.2.7620.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1253216

3.2.7620.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1288544

3.2.7620.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1281376

3.2.7620.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1276256

3.2.7620.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1300832

3.2.7620.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1277280

3.2.7620.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1349984

3.2.7620.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1281376

3.2.7620.0

3082

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1256288

3.2.7620.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1278304

3.2.7620.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1256288

3.2.7620.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1281376

3.2.7620.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1273696

3.2.7620.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1285984

3.2.7620.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1278816

3.2.7620.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1280352

3.2.7620.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1270624

3.2.7620.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1274208

3.2.7620.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.dll

371040

3.2.7620.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

117600

3.2.7620.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119648

3.2.7620.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118624

3.2.7620.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119136

3.2.7620.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119648

3.2.7620.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118624

3.2.7620.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

122208

3.2.7620.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119136

3.2.7620.0

3082

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

117600

3.2.7620.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118624

3.2.7620.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

117600

3.2.7620.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118624

3.2.7620.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118624

3.2.7620.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119136

3.2.7620.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118624

3.2.7620.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119136

3.2.7620.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118624

3.2.7620.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118112

3.2.7620.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.dll

894304

3.2.7620.0

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

281952

3.2.7620.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

289120

3.2.7620.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

286560

3.2.7620.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

286560

3.2.7620.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

290656

3.2.7620.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

287072

3.2.7620.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

302944

3.2.7620.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

287584

3.2.7620.0

3082

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

282464

3.2.7620.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

286048

3.2.7620.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

282464

3.2.7620.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

287072

3.2.7620.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

286048

3.2.7620.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

288096

3.2.7620.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

286560

3.2.7620.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

286560

3.2.7620.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

285024

3.2.7620.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

286048

3.2.7620.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.dll

399712

3.2.7620.0

Remoting.dll

1024352

3.2.7620.0

Thông báo Bổ sung cho Bản tổng hợp Cập nhật Trình quản lý Máy Ảo SC 2012 R2 1.docx

31978

Utils.dll

887648

3.2.7620.0

VMWareImplementation.dll

2065248

3.2.7620.0


Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×