Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết một lỗ hổng trong Microsoft Office có thể cho phép thực hiện mã từ xa nếu người dùng mở tệp Office đặc biệt crafted. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng, hãy xem các lỗ hổng và tiếp xúc thông thường của Microsoft-2017-11826.

Lưu ý Để áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn phải có phiên bản phát hành của gói dịch vụ 1 cho Microsoft SharePoint Server 2013 được cài đặt trên máy tính.

Cách tải và cài đặt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: danh mục Microsoft Update

Để lấy gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến trang web Microsoft Update Catalog .

Phương pháp 2: Trung tâm tải xuống của Microsoft

Bạn có thể nhận gói Cập Nhật độc lập thông qua Trung tâm tải xuống của Microsoft. Làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản Cập Nhật.

Thông tin Bổ sung

Thông tin triển khai Cập Nhật bảo mật

Để biết thông tin triển khai về bản cập nhật này, hãy xem thông tin triển khai Cập Nhật bảo mật: 10 tháng 10, 2017.

Cập Nhật bảo mật thông tin thay thế

Bản Cập Nhật bảo mật này sẽ thay thế bản Cập Nhật bảo mật phát hành trước đó KB 3203384.

Thông tin về băm tệp

Tên gói

Hash gói SHA 1

Hash gói SHA 2

wdsrvloc2013-kb4011068-fullfile-x64-glb.exe

7788B0E6C9EABEF7D9D3DB1A420AD0EED1E20ACC

3A13348E0D0E49A16A83D82FDCB7185437C3492B0A87E07BCB9BC27971619D29

Thông tin về tệp

 

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

gkword.dll

gkword.dll

15.0.4919.1000

3298560

4-Oct-17

03:04

wac.word.gkword.dll

gkword.dll

15.0.4919.1000

3298560

4-Oct-17

03:04

wdsrv.conversion.gkword.dll

gkword.dll

15.0.4919.1000

3298560

4-Oct-17

03:04

wac.word.wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1068712

4-Oct-17

10:41

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1068712

4-Oct-17

10:41

wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1068712

4-Oct-17

10:41

wac.word.wwintl.dll_1068

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1097384

4-Oct-17

10:41

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1068

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1097384

4-Oct-17

10:41

wwintl.dll_1068

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1097384

wac.word.wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1076904

4-Oct-17

10:41

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1076904

4-Oct-17

10:41

wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1076904

4-Oct-17

10:41

wac.word.wwintl.dll_5146

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1019048

4-Oct-17

10:41

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_5146

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1019048

4-Oct-17

10:41

wwintl.dll_5146

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1019048

wac.word.wwintl.dll_1027

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1045672

4-Oct-17

10:41

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1027

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1045672

4-Oct-17

10:41

wwintl.dll_1027

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1045672

wac.word.wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1145000

4-Oct-17

10:41

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1145000

4-Oct-17

10:41

wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1145000

4-Oct-17

10:41

wac.word.wwintl.dll_1106

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1027240

4-Oct-17

10:41

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1106

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1027240

4-Oct-17

10:41

wwintl.dll_1106

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1027240

wac.word.wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.4971.1002

985256

4-Oct-17

10:41

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.4971.1002

985256

4-Oct-17

10:41

wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.4971.1002

985256

4-Oct-17

10:41

wac.word.wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1073312

4-Oct-17

10:41

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1073312

4-Oct-17

10:41

wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1073312

4-Oct-17

10:41

wac.word.wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1211560

4-Oct-17

10:41

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1211560

4-Oct-17

10:41

wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1211560

4-Oct-17

10:41

wac.word.wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1020584

4-Oct-17

10:41

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1020584

4-Oct-17

10:41

wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1020584

4-Oct-17

10:41

wac.word.wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1001640

4-Oct-17

10:41

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1001640

4-Oct-17

10:41

wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1001640

4-Oct-17

10:41

wac.word.wwintl.dll_1069

wwintl.dll

15.0.4971.1002

986792

4-Oct-17

10:41

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1069

wwintl.dll

15.0.4971.1002

986792

4-Oct-17

10:41

wwintl.dll_1069

wwintl.dll

15.0.4971.1002

986792

wac.word.wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1004704

4-Oct-17

10:41

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1004704

4-Oct-17

10:41

wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1004704

4-Oct-17

10:41

wac.word.wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1129128

4-Oct-17

10:41

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1129128

4-Oct-17

10:41

wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1129128

4-Oct-17

10:41

wac.word.wwintl.dll_2108

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1046696

4-Oct-17

10:41

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2108

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1046696

4-Oct-17

10:41

wwintl.dll_2108

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1046696

wac.word.wwintl.dll_1110

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1023656

4-Oct-17

10:41

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1110

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1023656

4-Oct-17

10:41

wwintl.dll_1110

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1023656

wac.word.wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1058984

4-Oct-17

10:41

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1058984

4-Oct-17

10:41

wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1058984

4-Oct-17

10:41

wac.word.wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1046176

4-Oct-17

10:41

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1046176

4-Oct-17

10:41

wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1046176

4-Oct-17

10:41

wac.word.wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1026728

4-Oct-17

10:41

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1026728

4-Oct-17

10:41

wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1026728

4-Oct-17

10:41

wac.word.wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1165472

4-Oct-17

10:41

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1165472

4-Oct-17

10:41

wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1165472

4-Oct-17

10:41

wac.word.wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.4971.1002

946344

4-Oct-17

10:41

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.4971.1002

946344

4-Oct-17

10:41

wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.4971.1002

946344

4-Oct-17

10:41

wac.word.wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1027240

4-Oct-17

10:41

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1027240

4-Oct-17

10:41

wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1027240

4-Oct-17

10:41

wac.word.wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1084072

4-Oct-17

10:41

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1084072

4-Oct-17

10:41

wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1084072

4-Oct-17

10:41

wac.word.wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1104552

4-Oct-17

10:41

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1104552

4-Oct-17

10:41

wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1104552

4-Oct-17

10:41

wac.word.wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1083560

4-Oct-17

10:41

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1083560

4-Oct-17

10:41

wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1083560

4-Oct-17

10:41

wac.word.wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1085608

4-Oct-17

10:41

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1085608

4-Oct-17

10:41

wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1085608

4-Oct-17

10:41

wac.word.wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1061544

4-Oct-17

10:41

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1061544

4-Oct-17

10:41

wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1061544

4-Oct-17

10:41

wac.word.wwintl.dll_1071

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1045160

4-Oct-17

10:41

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1071

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1045160

4-Oct-17

10:41

wwintl.dll_1071

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1045160

wac.word.wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.4971.1002

949928

4-Oct-17

10:41

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.4971.1002

949928

4-Oct-17

10:41

wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.4971.1002

949928

4-Oct-17

10:41

wac.word.wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.4971.1002

994472

4-Oct-17

10:41

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.4971.1002

994472

4-Oct-17

10:41

wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.4971.1002

994472

4-Oct-17

10:41

wac.word.wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1011880

4-Oct-17

10:41

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1011880

4-Oct-17

10:41

wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1011880

4-Oct-17

10:41

wac.word.wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1123496

4-Oct-17

10:41

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1123496

4-Oct-17

10:41

wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1123496

4-Oct-17

10:41

wac.word.wwintl.dll_1164

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1157800

4-Oct-17

10:41

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1164

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1157800

4-Oct-17

10:41

wwintl.dll_1164

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1157800

wac.word.wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1029280

4-Oct-17

10:41

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1029280

4-Oct-17

10:41

wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1029280

4-Oct-17

10:41

wac.word.wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1042600

4-Oct-17

10:41

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1042600

4-Oct-17

10:41

wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1042600

4-Oct-17

10:41

wac.word.wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1164456

4-Oct-17

10:41

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1164456

4-Oct-17

10:41

wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1164456

4-Oct-17

10:41

wac.word.wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1049768

4-Oct-17

10:41

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1049768

4-Oct-17

10:41

wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1049768

4-Oct-17

10:41

wac.word.wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1162920

4-Oct-17

10:41

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1162920

4-Oct-17

10:41

wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1162920

4-Oct-17

10:41

wac.word.wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1050280

4-Oct-17

10:41

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1050280

4-Oct-17

10:41

wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1050280

4-Oct-17

10:41

wac.word.wwintl.dll_3098

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1091240

4-Oct-17

10:41

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_3098

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1091240

4-Oct-17

10:41

wwintl.dll_3098

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1091240

wac.word.wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1083048

4-Oct-17

10:41

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1083048

4-Oct-17

10:41

wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1083048

4-Oct-17

10:41

wac.word.wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.4971.1002

992424

4-Oct-17

10:41

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.4971.1002

992424

4-Oct-17

10:41

wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.4971.1002

992424

4-Oct-17

10:41

wac.word.wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1012904

4-Oct-17

10:41

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1012904

4-Oct-17

10:41

wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1012904

4-Oct-17

10:41

wac.word.wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1120416

4-Oct-17

10:41

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1120416

4-Oct-17

10:41

wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1120416

4-Oct-17

10:41

wac.word.wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1056424

4-Oct-17

10:41

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1056424

4-Oct-17

10:41

wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1056424

4-Oct-17

10:41

wac.word.wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1152680

4-Oct-17

10:41

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1152680

4-Oct-17

10:41

wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.4971.1002

1152680

4-Oct-17

10:41

wac.word.wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.4971.1002

902816

4-Oct-17

10:41

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.4971.1002

902816

4-Oct-17

10:41

wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.4971.1002

902816

4-Oct-17

10:41

wac.word.wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.4971.1002

916648

4-Oct-17

10:41

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.4971.1002

916648

4-Oct-17

10:41

wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.4971.1002

916648

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intlresources.dll.1025

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

31856

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intladmin.resx.1025

wordadmin.ar-sa.resx

13609

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intlresources.dll.1068

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

29384

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intladmin.resx.1068

wordadmin.az-latn-az.resx

12495

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intlresources.dll.5146

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

28888

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intladmin.resx.5146

wordadmin.bs-latn-ba.resx

12157

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intlresources.dll.1027

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

30376

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intladmin.resx.1027

wordadmin.ca-es.resx

12608

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intlresources.dll.1029

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

28248

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intladmin.resx.1029

wordadmin.cs-cz.resx

12206

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intlresources.dll.1106

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

28352

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intladmin.resx.1106

wordadmin.cy-gb.resx

11961

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intlresources.dll.1031

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

30344

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intladmin.resx.1031

wordadmin.de-de.resx

12651

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intlresources.dll.1032

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

40048

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intlresources.dll.3082

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29840

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intladmin.resx.3082

wordadmin.es-es.resx

12605

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intlresources.dll.1061

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

27784

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intlresources.dll.1069

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

28808

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intladmin.resx.1069

wordadmin.eu-es.resx

12173

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intlresources.dll.1036

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

30344

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intladmin.resx.1036

wordadmin.fr-fr.resx

12620

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intlresources.dll.2108

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

29888

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intladmin.resx.2108

wordadmin.ga-ie.resx

12594

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intlresources.dll.1110

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29344

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intlresources.dll.1037

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

30848

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intladmin.resx.1037

wordadmin.he-il.resx

13009

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intlresources.dll.1081

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

42112

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intlresources.dll.1038

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29336

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intladmin.resx.1038

wordadmin.hu-hu.resx

12697

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intlresources.dll.1057

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4463.1000

28256

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intladmin.resx.1057

wordadmin.id-id.resx

11847

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intlresources.dll.1040

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29352

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intladmin.resx.1040

wordadmin.it-it.resx

12737

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intlresources.dll.1041

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

31856

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intladmin.resx.1041

wordadmin.ja-jp.resx

13039

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intlresources.dll.1042

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29808

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intladmin.resx.1042

wordadmin.ko-kr.resx

12291

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intlresources.dll.1063

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

28792

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intladmin.resx.1063

wordadmin.lt-lt.resx

12448

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intlresources.dll.1071

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

37544

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intladmin.resx.1071

wordadmin.mk-mk.resx

15405

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intlresources.dll.1086

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

28256

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intladmin.resx.1086

wordadmin.ms-my.resx

12005

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intlresources.dll.1043

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29320

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intladmin.resx.1043

wordadmin.nl-nl.resx

12396

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intlresources.dll.1045

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29848

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intlresources.dll.1164

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

33960

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intladmin.resx.1164

wordadmin.prs-af.resx

13997

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intlresources.dll.1046

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29352

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intladmin.resx.1046

wordadmin.pt-br.resx

12413

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intlresources.dll.2070

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29840

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intladmin.resx.2070

wordadmin.pt-pt.resx

12500

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intlresources.dll.1048

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29840

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intladmin.resx.1048

wordadmin.ro-ro.resx

12335

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intlresources.dll.1049

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

36976

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intladmin.resx.1049

wordadmin.ru-ru.resx

15019

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intlresources.dll.1051

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

29280

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intladmin.resx.1051

wordadmin.sk-sk.resx

12208

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intlresources.dll.1060

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

28784

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intladmin.resx.1060

wordadmin.sl-si.resx

12115

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intlresources.dll.3098

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

36416

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intladmin.resx.3098

wordadmin.sr-cyrl-cs.resx

14764

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intlresources.dll.2074

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

28800

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intlresources.dll.1054

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

40064

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intlresources.dll.1058

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

36464

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intladmin.resx.1058

wordadmin.uk-ua.resx

14682

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intlresources.dll.1066

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

32320

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intladmin.resx.1066

wordadmin.vi-vn.resx

13487

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intlresources.dll.2052

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

26736

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intladmin.resx.2052

wordadmin.zh-cn.resx

11334

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intlresources.dll.1028

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

26752

4-Oct-17

10:41

wdsrv.intladmin.resx.1028

wordadmin.zh-tw.resx

11386

4-Oct-17

10:41

conversion.office.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

4-Oct-17

03:04

ppt.conversion.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

4-Oct-17

03:04

ppt.edit.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

4-Oct-17

03:04

saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

4-Oct-17

03:04

saext.dll_0001

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

4-Oct-17

03:04

wac.office.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

4-Oct-17

03:04

xlsrv.ecs.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

4-Oct-17

03:04

conversion.office.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

4-Oct-17

03:04

ppt.conversion.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

4-Oct-17

03:04

ppt.edit.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

4-Oct-17

03:04

wac.office.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

4-Oct-17

03:04

conversion.office.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

4-Oct-17

03:04

ppt.conversion.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

4-Oct-17

03:04

ppt.edit.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

4-Oct-17

03:04

wac.office.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

4-Oct-17

03:04

conversion.office.msores.dll

msores.dll

15.0.4963.1000

135076608

4-Oct-17

03:04

msores.dll

msores.dll

15.0.4963.1000

135076608

4-Oct-17

03:04

ppt.conversion.msores.dll

msores.dll

15.0.4963.1000

135076608

4-Oct-17

03:04

ppt.edit.msores.dll

msores.dll

15.0.4963.1000

135076608

4-Oct-17

03:04

wac.office.msores.dll

msores.dll

15.0.4963.1000

135076608

4-Oct-17

03:04

conversion.office.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.4971.1000

25815808

4-Oct-17

03:04

ppt.conversion.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.4971.1000

25815808

4-Oct-17

03:04

ppt.edit.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.4971.1000

25815808

4-Oct-17

03:04

wac.office.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.4971.1000

25815808

4-Oct-17

03:04

conversion.proof.mshy2_bg.dll

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

4-Oct-17

03:04

mshy2_en.dll_1026

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

4-Oct-17

03:04

wac.conversion.proof.mshy2_bg.dll

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

4-Oct-17

03:04

conversion.proof.mshy2_ct.dll

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

4-Oct-17

03:04

mshy2_en.dll_1027

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

4-Oct-17

03:04

mshy2_en.dll_2051

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

wac.conversion.proof.mshy2_ct.dll

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

4-Oct-17

03:04

conversion.proof.mshy2_cz.dll

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

4-Oct-17

03:04

mshy2_en.dll_1029

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

4-Oct-17

03:04

wac.conversion.proof.mshy2_cz.dll

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

4-Oct-17

03:04

conversion.proof.mshy2_da.dll

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

4-Oct-17

03:04

mshy2_en.dll_1030

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

4-Oct-17

03:04

wac.conversion.proof.mshy2_da.dll

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

4-Oct-17

03:04

conversion.proof.mshy2_el.dll

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

4-Oct-17

03:04

mshy2_en.dll_1032

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

4-Oct-17

03:04

wac.conversion.proof.mshy2_el.dll

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

4-Oct-17

03:04

conversion.proof.mshy2_en.dll

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

4-Oct-17

03:04

mshy2_en.dll_1033

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

4-Oct-17

03:04

wac.conversion.proof.mshy2_en.dll

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

4-Oct-17

03:04

conversion.proof.mshy2_es.dll

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

4-Oct-17

03:04

mshy2_en.dll_3082

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

4-Oct-17

03:04

wac.conversion.proof.mshy2_es.dll

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

4-Oct-17

03:04

conversion.proof.mshy2_et.dll

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

4-Oct-17

03:04

mshy2_en.dll_1061

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

4-Oct-17

03:04

wac.conversion.proof.mshy2_et.dll

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

4-Oct-17

03:04

conversion.proof.mshy2_eu.dll

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

4-Oct-17

03:04

mshy2_en.dll_1069

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

4-Oct-17

03:04

wac.conversion.proof.mshy2_eu.dll

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

4-Oct-17

03:04

conversion.proof.mshy2_fi.dll

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

4-Oct-17

03:04

mshy2_en.dll_1035

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

4-Oct-17

03:04

wac.conversion.proof.mshy2_fi.dll

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

4-Oct-17

03:04

conversion.proof.mshy2_fr.dll

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

4-Oct-17

03:04

mshy2_en.dll_1036

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

4-Oct-17

03:04

wac.conversion.proof.mshy2_fr.dll

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

4-Oct-17

03:04

conversion.proof.mshy2_ge.dll

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

4-Oct-17

03:04

mshy2_en.dll_1031

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

4-Oct-17

03:04

wac.conversion.proof.mshy2_ge.dll

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

4-Oct-17

03:04

conversion.proof.mshy2_gl.dll

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

4-Oct-17

03:04

mshy2_en.dll_1110

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

4-Oct-17

03:04

wac.conversion.proof.mshy2_gl.dll

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

4-Oct-17

03:04

conversion.proof.mshy2_cr.dll

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

4-Oct-17

03:04

mshy2_en.dll_1050

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

4-Oct-17

03:04

wac.conversion.proof.mshy2_hr.dll

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

4-Oct-17

03:04

conversion.proof.mshy2_it.dll

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

4-Oct-17

03:04

mshy2_en.dll_1040

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

4-Oct-17

03:04

wac.conversion.proof.mshy2_it.dll

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

4-Oct-17

03:04

conversion.proof.mshy2_lt.dll

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

4-Oct-17

03:04

mshy2_en.dll_1063

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

4-Oct-17

03:04

wac.conversion.proof.mshy2_lt.dll

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

4-Oct-17

03:04

conversion.proof.mshy2_lv.dll

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

4-Oct-17

03:04

mshy2_en.dll_1062

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

4-Oct-17

03:04

wac.conversion.proof.mshy2_lv.dll

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

4-Oct-17

03:04

conversion.proof.mshy2_nb.dll

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

4-Oct-17

03:04

mshy2_en.dll_1044

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

4-Oct-17

03:04

wac.conversion.proof.mshy2_nb.dll

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

4-Oct-17

03:04

conversion.proof.mshy2_nl.dll

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

4-Oct-17

03:04

mshy2_en.dll_1043

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

4-Oct-17

03:04

wac.conversion.proof.mshy2_nl.dll

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

4-Oct-17

03:04

conversion.proof.mshy2_no.dll

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

4-Oct-17

03:04

mshy2_en.dll_2068

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

4-Oct-17

03:04

wac.conversion.proof.mshy2_no.dll

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

4-Oct-17

03:04

conversion.proof.mshy2_pb.dll

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

4-Oct-17

03:04

mshy2_en.dll_1046

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

4-Oct-17

03:04

wac.conversion.proof.mshy2_pb.dll

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

4-Oct-17

03:04

conversion.proof.mshy2_pl.dll

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

4-Oct-17

03:04

mshy2_en.dll_1045

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

4-Oct-17

03:04

wac.conversion.proof.mshy2_pl.dll

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

4-Oct-17

03:04

conversion.proof.mshy2_pt.dll

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

4-Oct-17

03:04

mshy2_en.dll_2070

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

4-Oct-17

03:04

wac.conversion.proof.mshy2_pt.dll

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

4-Oct-17

03:04

conversion.proof.mshy2_ro.dll

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

4-Oct-17

03:04

mshy2_en.dll_1048

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

4-Oct-17

03:04

wac.conversion.proof.mshy2_ro.dll

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

4-Oct-17

03:04

conversion.proof.mshy2_ru.dll

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

4-Oct-17

03:04

mshy2_en.dll_1049

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

4-Oct-17

03:04

wac.conversion.proof.mshy2_ru.dll

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

4-Oct-17

03:04

conversion.proof.mshy2_sk.dll

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

4-Oct-17

03:04

mshy2_en.dll_1051

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

4-Oct-17

03:04

wac.conversion.proof.mshy2_sk.dll

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

4-Oct-17

03:04

conversion.proof.mshy2_sl.dll

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

4-Oct-17

03:04

mshy2_en.dll_1060

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

4-Oct-17

03:04

wac.conversion.proof.mshy2_sl.dll

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

4-Oct-17

03:04

conversion.proof.mshy2_sr.dll

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

4-Oct-17

03:04

mshy2_en.dll_2074

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

4-Oct-17

03:04

wac.conversion.proof.mshy2_srm.dll

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

4-Oct-17

03:04

conversion.proof.mshy2_sro.dll

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

4-Oct-17

03:04

mshy2_en.dll_3098

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

4-Oct-17

03:04

mshy2_en.dll_7194

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

wac.conversion.proof.mshy2_sro.dll

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

4-Oct-17

03:04

conversion.proof.mshy2_sw.dll

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

4-Oct-17

03:04

mshy2_en.dll_1053

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

4-Oct-17

03:04

wac.conversion.proof.mshy2_sw.dll

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

4-Oct-17

03:04

conversion.proof.mshy2_tr.dll

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

4-Oct-17

03:04

mshy2_en.dll_1055

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

4-Oct-17

03:04

wac.conversion.proof.mshy2_tr.dll

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

4-Oct-17

03:04

conversion.proof.mshy2_ua.dll

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

4-Oct-17

03:04

mshy2_en.dll_1058

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

4-Oct-17

03:04

wac.conversion.proof.mshy2_uk.dll

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

4-Oct-17

03:04

conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.4963.1000

10438840

4-Oct-17

03:04

ppt.conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.4963.1000

10438840

4-Oct-17

03:04

ppt.edit.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.4963.1000

10438840

4-Oct-17

03:04

wac.office.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.4963.1000

10438840

4-Oct-17

03:04

conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.4955.1000

3840736

4-Oct-17

03:04

ppt.conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.4955.1000

3840736

4-Oct-17

03:04

ppt.edit.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.4955.1000

3840736

4-Oct-17

03:04

wac.office.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.4955.1000

3840736

4-Oct-17

03:04

conversion.office.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.4969.1000

21669608

4-Oct-17

03:04

ppt.conversion.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.4969.1000

21669608

4-Oct-17

03:04

ppt.edit.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.4969.1000

21669608

4-Oct-17

03:04

wac.office.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.4969.1000

21669608

4-Oct-17

03:04

conversion.cultures.office.odf

office.odf

5249728

4-Oct-17

03:04

office.odf

office.odf

5249728

4-Oct-17

03:04

office.odf.x64

office.odf

5249728

4-Oct-17

03:08

ppt.conversion.cultures.office.odf

office.odf

5249728

4-Oct-17

03:04

wac.conversion.cultures.office.odf

office.odf

5249728

4-Oct-17

03:04

wac.powerpoint.edit.bin.cultures.office.odf

office.odf

5249728

4-Oct-17

03:04

xlsrv.ecs.culture.office.odf

office.odf

5249728

4-Oct-17

03:04

xlsrv.ecs.office.odf

office.odf

5249728

4-Oct-17

03:04

conversionhtmlutil.dll

htmlutil.dll

15.0.4971.1000

2624256

4-Oct-17

03:04

sp.userprofiles.debug.js

sp.userprofiles.debug.js

140997

4-Oct-17

03:04

sp.userprofiles.debug.js.x64

sp.userprofiles.debug.js

140997

4-Oct-17

10:29

sp.userprofiles.js

sp.userprofiles.js

140991

4-Oct-17

03:04

sp.userprofiles.js.x64

sp.userprofiles.js

140991

4-Oct-17

10:29

conversion.microsoft.office.server.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

4-Oct-17

03:04

microsoft.office.server.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

4-Oct-17

03:04

ppt.conversion.uls.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

4-Oct-17

03:04

microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll_0001

microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll

15.0.4745.1000

376488

4-Oct-17

03:04

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145616

4-Oct-17

02:14

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll_001

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145616

4-Oct-17

02:14

conversion.office.msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

4-Oct-17

03:04

msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

4-Oct-17

03:04

msptls.dll_0001

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

4-Oct-17

03:04

ppt.conversion.msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

4-Oct-17

03:04

ppt.edit.msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

4-Oct-17

03:04

wac.office.msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

4-Oct-17

03:04

xlsrv.ecs.msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

4-Oct-17

03:04

conversion.office.riched20.dll

riched20.dll

15.0.4927.1000

2237136

4-Oct-17

03:04

ppt.conversion.riched20.dll

riched20.dll

15.0.4927.1000

2237136

4-Oct-17

03:04

ppt.edit.riched20.dll

riched20.dll

15.0.4927.1000

2237136

4-Oct-17

03:04

riched20.dll

riched20.dll

15.0.4927.1000

2237136

4-Oct-17

03:04

riched20.dll_0001

riched20.dll

15.0.4927.1000

2237136

4-Oct-17

03:04

wac.office.riched20.dll

riched20.dll

15.0.4927.1000

2237136

4-Oct-17

03:04

xlsrv.ecs.riched20.dll

riched20.dll

15.0.4927.1000

2237136

4-Oct-17

03:04

calibril.ttf

calibril.ttf

758196

4-Oct-17

03:04

calibrili.ttf

calibrili.ttf

868464

4-Oct-17

03:04

nirmala.ttf

nirmala.ttf

1382640

4-Oct-17

03:04

nirmalab.ttf

nirmalab.ttf

1334012

4-Oct-17

03:04

alger.ttf

alger.ttf

76588

4-Oct-17

03:04

arialn.ttf

arialn.ttf

175956

4-Oct-17

03:03

arialnb.ttf

arialnb.ttf

180740

4-Oct-17

03:03

arialnbi.ttf

arialnbi.ttf

180084

4-Oct-17

03:03

arialni.ttf

arialni.ttf

181124

4-Oct-17

03:03

bauhs93.ttf

bauhs93.ttf

47644

4-Oct-17

03:04

conversion.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

3-Oct-17

12:37

msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

ppt.conversion.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

3-Oct-17

12:37

ppt.edit.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

3-Oct-17

12:37

wac.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

3-Oct-17

12:37

conversion.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

3-Oct-17

12:37

msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

ppt.conversion.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

3-Oct-17

12:37

ppt.edit.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

3-Oct-17

12:37

wac.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

3-Oct-17

12:37

wdsrv.powershellhelp.xml.1031

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

53718

4-Oct-17

10:41

wdsrv.powershellhelp.xml.3082

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

53977

4-Oct-17

10:41

wdsrv.powershellhelp.xml.1036

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

53878

4-Oct-17

10:41

wdsrv.powershellhelp.xml.1040

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

53557

4-Oct-17

10:41

wdsrv.powershellhelp.xml.1041

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

55897

4-Oct-17

03:12

wdsrv.powershellhelp.xml.1042

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

53726

4-Oct-17

10:41

wdsrv.powershellhelp.xml.1046

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

53477

4-Oct-17

10:41

wdsrv.powershellhelp.xml.1049

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

59908

4-Oct-17

10:41

wdsrv.powershellhelp.xml.2052

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

50694

4-Oct-17

10:41

wdsrv.powershellhelp.xml.1028

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

50657

4-Oct-17

10:41

conversion.proof.mshy2_hu.lex

mshy3hu.lex

933579

4-Oct-17

03:04

mshy2_en.lex_1038

mshy3hu.lex

933579

4-Oct-17

10:35

wac.conversion.proof.mshy2_hu.lex

mshy3hu.lex

933579

4-Oct-17

03:04

conversion.proof.mshy2_hu.dll

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

4-Oct-17

03:04

mshy2_en.dll_1038

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

4-Oct-17

03:04

wac.conversion.proof.mshy2_hu.dll

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

4-Oct-17

03:04

chicago.xsl

chicago.xsl

296658

4-Oct-17

03:04

wac.conversion.biblio.style.chicago.xsl

chicago.xsl

296658

4-Oct-17

03:04

wdsrv.conversion.biblio.style.chicago.xsl

chicago.xsl

296658

4-Oct-17

03:04

wac.word.wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.4875.1000

874688

4-Oct-17

03:04

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.4875.1000

874688

4-Oct-17

03:04

wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.4875.1000

874688

4-Oct-17

03:04

wac.word.sword.dll

sword.dll

15.0.4971.1002

8504000

4-Oct-17

03:04

wdsrv.conversion.sword.dll

sword.dll

15.0.4971.1002

8504000

4-Oct-17

03:04

wdsrv.conversion.worker.dll

wdsrvworker.dll

15.0.4545.1000

88768

4-Oct-17

03:04

wdsrv.dll

microsoft.office.word.server.dll

15.0.4611.1000

489152

4-Oct-17

03:04

wdsrv.isapi.dll

microsoft.office.word.server.dll

15.0.4611.1000

489152

4-Oct-17

03:04

wdsrv.powershellfmt.xml

wordserverpowershell.format.ps1xml

12232

4-Oct-17

03:04

wdsrv.conversion.worker.exe

wordserverworker.exe

15.0.4502.1000

20656

4-Oct-17

03:04

Cách nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản Cập Nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật: câu hỏi thường gặp về Windows Update

Giải pháp bảo mật cho chuyên gia CNTT: hỗ trợ bảo mật và khắc phục sự cố

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Microsoft Secure

Hỗ trợ cục bộ theo quốc gia của bạn: hỗ trợ quốc tế

Đề xuất một tính năng hoặc cung cấp phản hồi trên SharePoint: cổng thông tin người dùng SharePoint

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×