Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết các lỗ hổng trong Microsoft Office có thể cho phép thực hiện mã từ xa nếu người dùng mở tệp Office đặc biệt crafted. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng này, hãy đi đến hướng dẫn Cập Nhật bảo mật.

Lưu ý Để áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn phải có phiên bản phát hành của gói dịch vụ 1 cho Microsoft Project Server 2013 được cài đặt trên máy tính.

Cải tiến và bản sửa lỗi

Bản Cập Nhật bảo mật này chứa các cải tiến và bản sửa lỗi cho các vấn đề không bảo mật sau đây.

 • Hãy xem xét tình huống sau:

  • Bạn có một site Project Web App (PWA) và Project Server 2013 trong tổ chức của bạn.

  • Bạn đăng nhập vào ví dụ PWA và sau đó tạo một trường tùy chỉnh doanh nghiệp cho các tổ chức tài nguyên và một trường tùy chỉnh doanh nghiệp khác cho thực thể dự án.

  • Bạn bắt đầu Project Professional 2013 và kết nối với Project Server 2013, thêm một tài nguyên và đặt một giá trị vào trường tùy chỉnh của nó.

  • Bạn lưu dự án và kiểm tra.

  • Trong PWA, bạn xác định vị trí trung tâm dự án, truy sâu vào dự án và chọn trang chi tiết dự án (PDP) nếu bạn chưa chọn một.

  • Bạn thực hiện thay đổi đối với trường tùy chỉnh dự án và sau đó lưu dự án từ PDP.

  • Trong Project Professional 2013, bạn mở dự án và xem giá trị trường tùy chỉnh.

  Trong tình huống này, giá trị của trường tùy chỉnh tài nguyên bị thiếu. 

  Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

  Office15:3636168 Avezra; seanzhu; elizas; AdrianJe

 • Trang quản lý xếp hàng có thể không được tải nếu có bản báo cáo trùng lặp (phát hành dự án). Ngoài ra, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau đây:     

  Hệ thống lỗi. ArgumentException: một mục có cùng một khóa đã được thêm vào.

  Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

  Office15:3636169 nagarlap;abhanda;glennr; brismith

Cách tải và cài đặt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: danh mục Microsoft Update

Để lấy gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến trang web Microsoft Update Catalog .

Phương pháp 2: Trung tâm tải xuống của Microsoft

Bạn có thể nhận gói Cập Nhật độc lập thông qua Trung tâm tải xuống của Microsoft. Làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản Cập Nhật.

Thông tin Bổ sung

Thông tin triển khai Cập Nhật bảo mật

Để biết thông tin triển khai về bản cập nhật này, hãy xem thông tin triển khai Cập Nhật bảo mật: 13/03, 2018.

Cập Nhật bảo mật thông tin thay thế

Bản Cập Nhật bảo mật này sẽ thay thế bản Cập Nhật bảo mật phát hành trước đó KB 4011701.

Thông tin về băm tệp

Tên gói

Hash gói SHA 1

Hash gói SHA 2

pjsrvloc2013-kb4018305-fullfile-x64-glb.exe

0F667E406B6B85BB3E54467963300C097AFCE14A

4EA0C27D8C6B2434BDFD528FD014722C3D63D44A93CCDBEC7A7D2D09D3FB6EE8

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của bản Cập Nhật bảo mật này có các thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp sau này) được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Ngày tháng và thời gian cho những tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị trong thời gian cục bộ của bạn cùng với thời gian hiện tại của bạn-tiết kiệm thời gian (DST). Ngoài ra, ngày tháng và thời gian có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác trên các tệp.

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

ps16x16.png.1025

ps16x16.png

15916

20-Feb-18

9:50

ps32x32.png.1025

ps32x32.png

31412

20-Feb-18

9:50

pwagettingstarted.png.1025

pwagettingstarted.png

8304

20-Feb-18

9:50

ps16x16.png.1029

ps16x16.png

15815

20-Feb-18

9:50

ps32x32.png.1029

ps32x32.png

31459

20-Feb-18

9:50

pwagettingstarted.png.1029

pwagettingstarted.png

8304

20-Feb-18

9:50

ps16x16.png.1030

ps16x16.png

15815

20-Feb-18

9:50

ps32x32.png.1030

ps32x32.png

31459

20-Feb-18

9:50

pwagettingstarted.png.1030

pwagettingstarted.png

8304

20-Feb-18

9:50

ps16x16.png.1031

ps16x16.png

15815

20-Feb-18

9:50

ps32x32.png.1031

ps32x32.png

31459

20-Feb-18

9:50

pwagettingstarted.png.1031

pwagettingstarted.png

8304

20-Feb-18

9:50

ps16x16.png.1032

ps16x16.png

15815

20-Feb-18

9:50

ps32x32.png.1032

ps32x32.png

31459

20-Feb-18

9:50

pwagettingstarted.png.1032

pwagettingstarted.png

8304

20-Feb-18

9:50

ps16x16.png.3082

ps16x16.png

15815

20-Feb-18

9:50

ps32x32.png.3082

ps32x32.png

31459

20-Feb-18

9:50

pwagettingstarted.png.3082

pwagettingstarted.png

8304

20-Feb-18

9:50

ps16x16.png.1035

ps16x16.png

15815

20-Feb-18

9:50

ps32x32.png.1035

ps32x32.png

31459

20-Feb-18

9:50

pwagettingstarted.png.1035

pwagettingstarted.png

8304

20-Feb-18

9:50

ps16x16.png.1036

ps16x16.png

15815

20-Feb-18

9:50

ps32x32.png.1036

ps32x32.png

31459

20-Feb-18

9:50

pwagettingstarted.png.1036

pwagettingstarted.png

8304

20-Feb-18

9:50

ps16x16.png.1037

ps16x16.png

15924

20-Feb-18

9:50

ps32x32.png.1037

ps32x32.png

31465

20-Feb-18

9:50

pwagettingstarted.png.1037

pwagettingstarted.png

8304

20-Feb-18

9:50

ps16x16.png.1038

ps16x16.png

15815

20-Feb-18

9:50

ps32x32.png.1038

ps32x32.png

31459

20-Feb-18

9:50

pwagettingstarted.png.1038

pwagettingstarted.png

8304

20-Feb-18

9:50

ps16x16.png.1040

ps16x16.png

15815

20-Feb-18

9:50

ps32x32.png.1040

ps32x32.png

31459

20-Feb-18

9:50

pwagettingstarted.png.1040

pwagettingstarted.png

8304

20-Feb-18

9:50

ps16x16.png.1041

ps16x16.png

15815

20-Feb-18

9:50

ps32x32.png.1041

ps32x32.png

31459

20-Feb-18

9:50

pwagettingstarted.png.1041

pwagettingstarted.png

8304

20-Feb-18

9:50

ps16x16.png.1042

ps16x16.png

15815

20-Feb-18

9:50

ps32x32.png.1042

ps32x32.png

31459

20-Feb-18

9:50

pwagettingstarted.png.1042

pwagettingstarted.png

8304

20-Feb-18

9:50

ps16x16.png.1044

ps16x16.png

15815

20-Feb-18

9:50

ps32x32.png.1044

ps32x32.png

31459

20-Feb-18

9:50

pwagettingstarted.png.1044

pwagettingstarted.png

8304

20-Feb-18

9:50

ps16x16.png.1043

ps16x16.png

15815

20-Feb-18

9:50

ps32x32.png.1043

ps32x32.png

31459

20-Feb-18

9:50

pwagettingstarted.png.1043

pwagettingstarted.png

8304

20-Feb-18

9:50

ps16x16.png.1045

ps16x16.png

15815

20-Feb-18

9:50

ps32x32.png.1045

ps32x32.png

31459

20-Feb-18

9:50

pwagettingstarted.png.1045

pwagettingstarted.png

8304

20-Feb-18

9:50

ps16x16.png.1046

ps16x16.png

15815

20-Feb-18

9:50

ps32x32.png.1046

ps32x32.png

31459

20-Feb-18

9:50

pwagettingstarted.png.1046

pwagettingstarted.png

8304

20-Feb-18

9:50

ps16x16.png.2070

ps16x16.png

15815

20-Feb-18

9:50

ps32x32.png.2070

ps32x32.png

31459

20-Feb-18

9:50

pwagettingstarted.png.2070

pwagettingstarted.png

8304

20-Feb-18

9:50

ps16x16.png.1048

ps16x16.png

15815

20-Feb-18

9:50

ps32x32.png.1048

ps32x32.png

31459

20-Feb-18

9:50

pwagettingstarted.png.1048

pwagettingstarted.png

8304

20-Feb-18

9:50

ps16x16.png.1049

ps16x16.png

15815

20-Feb-18

9:50

ps32x32.png.1049

ps32x32.png

31459

20-Feb-18

9:50

pwagettingstarted.png.1049

pwagettingstarted.png

8304

20-Feb-18

9:50

ps16x16.png.1051

ps16x16.png

15815

20-Feb-18

9:50

ps32x32.png.1051

ps32x32.png

31459

20-Feb-18

9:50

pwagettingstarted.png.1051

pwagettingstarted.png

8304

20-Feb-18

9:50

ps16x16.png.1060

ps16x16.png

15815

20-Feb-18

9:50

ps32x32.png.1060

ps32x32.png

31459

20-Feb-18

9:50

pwagettingstarted.png.1060

pwagettingstarted.png

8304

20-Feb-18

9:50

ps16x16.png.1053

ps16x16.png

15815

20-Feb-18

9:50

ps32x32.png.1053

ps32x32.png

31459

20-Feb-18

9:50

pwagettingstarted.png.1053

pwagettingstarted.png

8304

20-Feb-18

9:50

ps16x16.png.1055

ps16x16.png

15806

20-Feb-18

9:50

ps32x32.png.1055

ps32x32.png

31477

20-Feb-18

9:50

pwagettingstarted.png.1055

pwagettingstarted.png

8304

20-Feb-18

9:50

ps16x16.png.1058

ps16x16.png

15815

20-Feb-18

9:50

ps32x32.png.1058

ps32x32.png

31459

20-Feb-18

9:50

pwagettingstarted.png.1058

pwagettingstarted.png

8304

20-Feb-18

9:50

ps16x16.png.2052

ps16x16.png

15815

20-Feb-18

9:50

ps32x32.png.2052

ps32x32.png

31459

20-Feb-18

9:50

pwagettingstarted.png.2052

pwagettingstarted.png

8304

20-Feb-18

9:50

ps16x16.png.1028

ps16x16.png

15815

20-Feb-18

9:50

ps32x32.png.1028

ps32x32.png

31459

20-Feb-18

9:50

pwagettingstarted.png.1028

pwagettingstarted.png

8304

20-Feb-18

9:50

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1025

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4911.1000

476920

20-Feb-18

9:50

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1025

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

74432

20-Feb-18

9:50

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1025

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4911.1000

47352

20-Feb-18

9:50

deliverables.xlsx.1025

deliverables.xlsx

12126

20-Feb-18

9:50

issuesandrisks.xlsx.1025

issuesandrisks.xlsx

16796

20-Feb-18

9:50

milestonesduethismonth.xlsx.1025

milestonesduethismonth.xlsx

18486

20-Feb-18

9:50

projectslist.xlsx.1025

projectslist.xlsx

12022

20-Feb-18

9:50

rejectedprojectslist.xlsx.1025

rejectedprojectslist.xlsx

11957

20-Feb-18

9:50

resourcecapacity.xlsx.1025

resourcecapacity.xlsx

15886

20-Feb-18

9:50

timesheetactuals.xlsx.1025

timesheetactuals.xlsx

24873

20-Feb-18

9:50

topprojects.xlsx.1025

topprojects.xlsx

13406

20-Feb-18

9:50

workflowchart.xlsx.1025

workflowchart.xlsx

13742

20-Feb-18

9:50

workflowdrilldown.xlsx.1025

workflowdrilldown.xlsx

12446

20-Feb-18

9:50

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1025

prjadmin.ar-sa.resx

34360

20-Feb-18

9:50

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1025

prjadmin.ar-sa.resx

34360

20-Feb-18

9:50

pwa.lcid.resx.1025

pwa.ar-sa.resx

918077

20-Feb-18

9:50

pwa.resources.pwafeatures.resx.1025

pwafeatures.ar-sa.resx

158061

20-Feb-18

9:50

pws.resources.pws.resx.1025

pws.ar-sa.resx

37234

20-Feb-18

9:50

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1025

webtemppwa.xml

1161

20-Feb-18

9:50

project.actions4.1025

project.actions4

6033

20-Feb-18

9:50

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1029

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

408752

20-Feb-18

9:50

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1029

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

65216

20-Feb-18

9:50

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1029

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

33904

20-Feb-18

9:50

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1029

prjadmin.cs-cz.resx

31311

20-Feb-18

9:50

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1029

prjadmin.cs-cz.resx

31311

20-Feb-18

9:50

pwa.lcid.resx.1029

pwa.cs-cz.resx

817466

20-Feb-18

9:50

pwa.resources.pwafeatures.resx.1029

pwafeatures.cs-cz.resx

144819

20-Feb-18

9:50

pws.resources.pws.resx.1029

pws.cs-cz.resx

34031

20-Feb-18

9:50

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1029

webtemppwa.xml

1094

20-Feb-18

9:50

project.actions4.1029

project.actions4

5608

20-Feb-18

9:50

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1030

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

400048

20-Feb-18

9:50

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1030

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

64192

20-Feb-18

9:50

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1030

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

33928

20-Feb-18

9:50

rejectedprojectslist.xlsx.1030

rejectedprojectslist.xlsx

11951

20-Feb-18

9:50

workflowchart.xlsx.1030

workflowchart.xlsx

13734

20-Feb-18

9:50

workflowdrilldown.xlsx.1030

workflowdrilldown.xlsx

12455

20-Feb-18

9:50

pwa.lcid.resx.1030

pwa.da-dk.resx

798270

20-Feb-18

9:50

pwa.resources.pwafeatures.resx.1030

pwafeatures.da-dk.resx

141140

20-Feb-18

9:50

pws.resources.pws.resx.1030

pws.da-dk.resx

32951

20-Feb-18

9:50

project.actions4.1030

project.actions4

5597

20-Feb-18

9:50

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1031

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

397488

20-Feb-18

9:50

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1031

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4567.1000

67776

20-Feb-18

9:50

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1031

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

35992

20-Feb-18

9:50

deliverables.xlsx.1031

deliverables.xlsx

12006

20-Feb-18

9:50

issuesandrisks.xlsx.1031

issuesandrisks.xlsx

16707

20-Feb-18

9:50

milestonesduethismonth.xlsx.1031

milestonesduethismonth.xlsx

18880

20-Feb-18

9:50

projectslist.xlsx.1031

projectslist.xlsx

11997

20-Feb-18

9:50

rejectedprojectslist.xlsx.1031

rejectedprojectslist.xlsx

11892

20-Feb-18

9:50

resourcecapacity.xlsx.1031

resourcecapacity.xlsx

15759

20-Feb-18

9:50

timesheetactuals.xlsx.1031

timesheetactuals.xlsx

24742

20-Feb-18

9:50

topprojects.xlsx.1031

topprojects.xlsx

13290

20-Feb-18

9:50

workflowchart.xlsx.1031

workflowchart.xlsx

13689

20-Feb-18

9:50

workflowdrilldown.xlsx.1031

workflowdrilldown.xlsx

12391

20-Feb-18

9:50

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1031

prjadmin.de-de.resx

32035

20-Feb-18

9:50

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1031

prjadmin.de-de.resx

32035

20-Feb-18

9:50

pwa.lcid.resx.1031

pwa.de-de.resx

844562

20-Feb-18

9:50

pwa.resources.pwafeatures.resx.1031

pwafeatures.de-de.resx

147539

20-Feb-18

9:50

pws.resources.pws.resx.1031

pws.de-de.resx

34208

20-Feb-18

9:50

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1031

webtemppwa.xml

1130

20-Feb-18

9:50

project.actions4.1031

project.actions4

5743

20-Feb-18

9:50

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1032

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

480944

20-Feb-18

9:50

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1032

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

87744

20-Feb-18

9:50

pwa.lcid.resx.1032

pwa.el-gr.resx

1082321

20-Feb-18

9:50

pwa.resources.pwafeatures.resx.1032

pwafeatures.el-gr.resx

177928

20-Feb-18

9:50

prjsvr.administration.intl.resources.dll.3082

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

404656

20-Feb-18

9:50

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.3082

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

66752

20-Feb-18

9:50

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.3082

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

34968

20-Feb-18

9:50

deliverables.xlsx.3082

deliverables.xlsx

12012

20-Feb-18

9:50

issuesandrisks.xlsx.3082

issuesandrisks.xlsx

16722

20-Feb-18

9:50

milestonesduethismonth.xlsx.3082

milestonesduethismonth.xlsx

19002

20-Feb-18

9:50

projectslist.xlsx.3082

projectslist.xlsx

12020

20-Feb-18

9:50

rejectedprojectslist.xlsx.3082

rejectedprojectslist.xlsx

11897

20-Feb-18

9:50

resourcecapacity.xlsx.3082

resourcecapacity.xlsx

15750

20-Feb-18

9:50

timesheetactuals.xlsx.3082

timesheetactuals.xlsx

24698

20-Feb-18

9:50

topprojects.xlsx.3082

topprojects.xlsx

13289

20-Feb-18

9:50

workflowchart.xlsx.3082

workflowchart.xlsx

13713

20-Feb-18

9:50

workflowdrilldown.xlsx.3082

workflowdrilldown.xlsx

12410

20-Feb-18

9:50

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.3082

prjadmin.es-es.resx

32320

20-Feb-18

9:50

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.3082

prjadmin.es-es.resx

32320

20-Feb-18

9:50

pwa.lcid.resx.3082

pwa.es-es.resx

830802

20-Feb-18

9:50

pwa.resources.pwafeatures.resx.3082

pwafeatures.es-es.resx

145513

20-Feb-18

9:50

pws.resources.pws.resx.3082

pws.es-es.resx

34328

20-Feb-18

9:50

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.3082

webtemppwa.xml

1093

20-Feb-18

9:50

project.actions4.3082

project.actions4

5723

20-Feb-18

9:50

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1035

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

402096

20-Feb-18

9:50

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1035

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

64704

20-Feb-18

9:50

milestonesduethismonth.xlsx.1035

milestonesduethismonth.xlsx

18806

20-Feb-18

9:50

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1035

prjadmin.fi-fi.resx

30822

20-Feb-18

9:50

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1035

prjadmin.fi-fi.resx

30822

20-Feb-18

9:50

pwa.lcid.resx.1035

pwa.fi-fi.resx

807919

20-Feb-18

9:50

pwa.resources.pwafeatures.resx.1035

pwafeatures.fi-fi.resx

142903

20-Feb-18

9:50

pws.resources.pws.resx.1035

pws.fi-fi.resx

33358

20-Feb-18

9:50

project.actions4.1035

project.actions4

5646

20-Feb-18

9:50

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1036

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

412864

20-Feb-18

9:50

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1036

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4567.1000

68288

20-Feb-18

9:50

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1036

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

35464

20-Feb-18

9:50

deliverables.xlsx.1036

deliverables.xlsx

11984

20-Feb-18

9:50

issuesandrisks.xlsx.1036

issuesandrisks.xlsx

16702

20-Feb-18

9:50

milestonesduethismonth.xlsx.1036

milestonesduethismonth.xlsx

18937

20-Feb-18

9:50

projectslist.xlsx.1036

projectslist.xlsx

11985

20-Feb-18

9:50

rejectedprojectslist.xlsx.1036

rejectedprojectslist.xlsx

11896

20-Feb-18

9:50

resourcecapacity.xlsx.1036

resourcecapacity.xlsx

15776

20-Feb-18

9:50

timesheetactuals.xlsx.1036

timesheetactuals.xlsx

24739

20-Feb-18

9:50

topprojects.xlsx.1036

topprojects.xlsx

13299

20-Feb-18

9:50

workflowchart.xlsx.1036

workflowchart.xlsx

13675

20-Feb-18

9:50

workflowdrilldown.xlsx.1036

workflowdrilldown.xlsx

12387

20-Feb-18

9:50

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1036

prjadmin.fr-fr.resx

31823

20-Feb-18

9:50

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1036

prjadmin.fr-fr.resx

31823

20-Feb-18

9:50

pwa.lcid.resx.1036

pwa.fr-fr.resx

848713

20-Feb-18

9:50

pwa.resources.pwafeatures.resx.1036

pwafeatures.fr-fr.resx

149071

20-Feb-18

9:50

pws.resources.pws.resx.1036

pws.fr-fr.resx

34493

20-Feb-18

9:50

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1036

webtemppwa.xml

1095

20-Feb-18

9:50

project.actions4.1036

project.actions4

5789

20-Feb-18

9:50

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1037

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

430256

20-Feb-18

9:50

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1037

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

70336

20-Feb-18

9:50

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1037

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

36504

20-Feb-18

9:50

deliverables.xlsx.1037

deliverables.xlsx

12115

20-Feb-18

9:50

issuesandrisks.xlsx.1037

issuesandrisks.xlsx

16951

20-Feb-18

9:50

milestonesduethismonth.xlsx.1037

milestonesduethismonth.xlsx

19358

20-Feb-18

9:50

projectslist.xlsx.1037

projectslist.xlsx

12094

20-Feb-18

9:50

rejectedprojectslist.xlsx.1037

rejectedprojectslist.xlsx

12001

20-Feb-18

9:50

resourcecapacity.xlsx.1037

resourcecapacity.xlsx

15889

20-Feb-18

9:50

timesheetactuals.xlsx.1037

timesheetactuals.xlsx

24895

20-Feb-18

9:50

topprojects.xlsx.1037

topprojects.xlsx

13434

20-Feb-18

9:50

workflowchart.xlsx.1037

workflowchart.xlsx

13844

20-Feb-18

9:50

workflowdrilldown.xlsx.1037

workflowdrilldown.xlsx

12518

20-Feb-18

9:50

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1037

prjadmin.he-il.resx

33093

20-Feb-18

9:50

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1037

prjadmin.he-il.resx

33093

20-Feb-18

9:50

pwa.lcid.resx.1037

pwa.he-il.resx

889213

20-Feb-18

9:50

pwa.resources.pwafeatures.resx.1037

pwafeatures.he-il.resx

153924

20-Feb-18

9:50

pws.resources.pws.resx.1037

pws.he-il.resx

36331

20-Feb-18

9:50

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1037

webtemppwa.xml

1176

20-Feb-18

9:50

project.actions4.1037

project.actions4

5893

20-Feb-18

9:50

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1038

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

413392

20-Feb-18

9:50

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1038

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

67280

20-Feb-18

9:50

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1038

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

35480

20-Feb-18

9:50

issuesandrisks.xlsx.1038

issuesandrisks.xlsx

16844

20-Feb-18

9:50

milestonesduethismonth.xlsx.1038

milestonesduethismonth.xlsx

18768

20-Feb-18

9:50

projectslist.xlsx.1038

projectslist.xlsx

12066

20-Feb-18

9:50

workflowchart.xlsx.1038

workflowchart.xlsx

13738

20-Feb-18

9:50

workflowdrilldown.xlsx.1038

workflowdrilldown.xlsx

12466

20-Feb-18

9:50

pwa.lcid.resx.1038

pwa.hu-hu.resx

836814

20-Feb-18

9:50

pwa.resources.pwafeatures.resx.1038

pwafeatures.hu-hu.resx

148135

20-Feb-18

9:50

pws.resources.pws.resx.1038

pws.hu-hu.resx

34158

20-Feb-18

9:50

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1038

webtemppwa.xml

1148

20-Feb-18

9:50

project.actions4.1038

project.actions4

5813

20-Feb-18

9:50

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1040

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4553.1000

406208

20-Feb-18

9:50

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1040

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4567.1000

65728

20-Feb-18

9:50

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1040

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

34440

20-Feb-18

9:50

deliverables.xlsx.1040

deliverables.xlsx

11981

20-Feb-18

9:50

issuesandrisks.xlsx.1040

issuesandrisks.xlsx

16626

20-Feb-18

9:50

milestonesduethismonth.xlsx.1040

milestonesduethismonth.xlsx

18883

20-Feb-18

9:50

projectslist.xlsx.1040

projectslist.xlsx

11990

20-Feb-18

9:50

rejectedprojectslist.xlsx.1040

rejectedprojectslist.xlsx

11882

20-Feb-18

9:50

resourcecapacity.xlsx.1040

resourcecapacity.xlsx

15734

20-Feb-18

9:50

timesheetactuals.xlsx.1040

timesheetactuals.xlsx

24686

20-Feb-18

9:50

topprojects.xlsx.1040

topprojects.xlsx

13277

20-Feb-18

9:50

workflowchart.xlsx.1040

workflowchart.xlsx

13690

20-Feb-18

9:50

workflowdrilldown.xlsx.1040

workflowdrilldown.xlsx

12393

20-Feb-18

9:50

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1040

prjadmin.it-it.resx

31491

20-Feb-18

9:50

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1040

prjadmin.it-it.resx

31491

20-Feb-18

9:50

pwa.lcid.resx.1040

pwa.it-it.resx

830501

20-Feb-18

9:50

pwa.resources.pwafeatures.resx.1040

pwafeatures.it-it.resx

146674

20-Feb-18

9:50

pws.resources.pws.resx.1040

pws.it-it.resx

34005

20-Feb-18

9:50

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1040

webtemppwa.xml

1106

20-Feb-18

9:50

project.actions4.1040

project.actions4

5716

20-Feb-18

9:50

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1041

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

443056

20-Feb-18

9:50

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1041

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4567.1000

71872

20-Feb-18

9:50

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1041

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

38024

20-Feb-18

9:50

deliverables.xlsx.1041

deliverables.xlsx

12101

20-Feb-18

9:50

issuesandrisks.xlsx.1041

issuesandrisks.xlsx

17082

20-Feb-18

9:50

milestonesduethismonth.xlsx.1041

milestonesduethismonth.xlsx

18967

20-Feb-18

9:50

projectslist.xlsx.1041

projectslist.xlsx

12143

20-Feb-18

9:50

rejectedprojectslist.xlsx.1041

rejectedprojectslist.xlsx

12041

20-Feb-18

9:50

resourcecapacity.xlsx.1041

resourcecapacity.xlsx

15972

20-Feb-18

9:50

timesheetactuals.xlsx.1041

timesheetactuals.xlsx

24854

20-Feb-18

9:50

topprojects.xlsx.1041

topprojects.xlsx

13407

20-Feb-18

9:50

workflowchart.xlsx.1041

workflowchart.xlsx

13876

20-Feb-18

9:50

workflowdrilldown.xlsx.1041

workflowdrilldown.xlsx

12596

20-Feb-18

9:50

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1041

prjadmin.ja-jp.resx

33461

20-Feb-18

9:50

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1041

prjadmin.ja-jp.resx

33461

20-Feb-18

9:50

pwa.lcid.resx.1041

pwa.ja-jp.resx

885722

20-Feb-18

9:50

pwa.resources.pwafeatures.resx.1041

pwafeatures.ja-jp.resx

153764

20-Feb-18

9:50

pws.resources.pws.resx.1041

pws.ja-jp.resx

36693

20-Feb-18

9:50

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1041

webtemppwa.xml

1171

20-Feb-18

9:50

project.actions4.1041

project.actions4

6053

20-Feb-18

9:50

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1042

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

398000

20-Feb-18

9:50

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1042

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4567.1000

66752

20-Feb-18

9:50

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1042

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

34952

20-Feb-18

9:50

deliverables.xlsx.1042

deliverables.xlsx

12070

20-Feb-18

9:50

issuesandrisks.xlsx.1042

issuesandrisks.xlsx

16872

20-Feb-18

9:50

milestonesduethismonth.xlsx.1042

milestonesduethismonth.xlsx

18798

20-Feb-18

9:50

projectslist.xlsx.1042

projectslist.xlsx

12093

20-Feb-18

9:50

rejectedprojectslist.xlsx.1042

rejectedprojectslist.xlsx

12023

20-Feb-18

9:50

resourcecapacity.xlsx.1042

resourcecapacity.xlsx

15891

20-Feb-18

9:50

timesheetactuals.xlsx.1042

timesheetactuals.xlsx

24802

20-Feb-18

9:50

topprojects.xlsx.1042

topprojects.xlsx

13376

20-Feb-18

9:50

workflowchart.xlsx.1042

workflowchart.xlsx

13807

20-Feb-18

9:50

workflowdrilldown.xlsx.1042

workflowdrilldown.xlsx

12559

20-Feb-18

9:50

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1042

prjadmin.ko-kr.resx

32096

20-Feb-18

9:50

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1042

prjadmin.ko-kr.resx

32096

20-Feb-18

9:50

pwa.lcid.resx.1042

pwa.ko-kr.resx

834973

20-Feb-18

9:50

pwa.resources.pwafeatures.resx.1042

pwafeatures.ko-kr.resx

146496

20-Feb-18

9:50

pws.resources.pws.resx.1042

pws.ko-kr.resx

34167

20-Feb-18

9:50

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1042

webtemppwa.xml

1126

20-Feb-18

9:50

project.actions4.1042

project.actions4

5732

20-Feb-18

9:50

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1044

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

400560

20-Feb-18

9:50

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1044

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

63168

20-Feb-18

9:50

issuesandrisks.xlsx.1044

issuesandrisks.xlsx

16633

20-Feb-18

9:50

pwa.lcid.resx.1044

pwa.nb-no.resx

791989

20-Feb-18

9:50

pwa.resources.pwafeatures.resx.1044

pwafeatures.nb-no.resx

141529

20-Feb-18

9:50

pws.resources.pws.resx.1044

pws.nb-no.resx

32802

20-Feb-18

9:50

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1043

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

395952

20-Feb-18

9:50

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1043

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

65728

20-Feb-18

9:50

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1043

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

34968

20-Feb-18

9:50

deliverables.xlsx.1043

deliverables.xlsx

11960

20-Feb-18

9:50

issuesandrisks.xlsx.1043

issuesandrisks.xlsx

16608

20-Feb-18

9:50

milestonesduethismonth.xlsx.1043

milestonesduethismonth.xlsx

18816

20-Feb-18

9:50

projectslist.xlsx.1043

projectslist.xlsx

11999

20-Feb-18

9:50

rejectedprojectslist.xlsx.1043

rejectedprojectslist.xlsx

11881

20-Feb-18

9:50

resourcecapacity.xlsx.1043

resourcecapacity.xlsx

15746

20-Feb-18

9:50

timesheetactuals.xlsx.1043

timesheetactuals.xlsx

24692

20-Feb-18

9:50

topprojects.xlsx.1043

topprojects.xlsx

13288

20-Feb-18

9:50

workflowchart.xlsx.1043

workflowchart.xlsx

13685

20-Feb-18

9:50

workflowdrilldown.xlsx.1043

workflowdrilldown.xlsx

12393

20-Feb-18

9:50

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1043

prjadmin.nl-nl.resx

30959

20-Feb-18

9:50

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1043

prjadmin.nl-nl.resx

30959

20-Feb-18

9:50

pwa.lcid.resx.1043

pwa.nl-nl.resx

820357

20-Feb-18

9:50

pwa.resources.pwafeatures.resx.1043

pwafeatures.nl-nl.resx

147117

20-Feb-18

9:50

pws.resources.pws.resx.1043

pws.nl-nl.resx

33802

20-Feb-18

9:50

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1043

webtemppwa.xml

1083

20-Feb-18

9:50

project.actions4.1043

project.actions4

5682

20-Feb-18

9:50

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1045

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

421552

20-Feb-18

9:50

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1045

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

67776

20-Feb-18

9:50

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1045

prjadmin.pl-pl.resx

32433

20-Feb-18

9:50

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1045

prjadmin.pl-pl.resx

32433

20-Feb-18

9:50

pwa.lcid.resx.1045

pwa.pl-pl.resx

833480

20-Feb-18

9:50

pwa.resources.pwafeatures.resx.1045

pwafeatures.pl-pl.resx

147824

20-Feb-18

9:50

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1046

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4553.1000

406208

20-Feb-18

9:50

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1046

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4567.1000

65728

20-Feb-18

9:50

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1046

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

34456

20-Feb-18

9:50

deliverables.xlsx.1046

deliverables.xlsx

12013

20-Feb-18

9:50

issuesandrisks.xlsx.1046

issuesandrisks.xlsx

16710

20-Feb-18

9:50

milestonesduethismonth.xlsx.1046

milestonesduethismonth.xlsx

19129

20-Feb-18

9:50

projectslist.xlsx.1046

projectslist.xlsx

12020

20-Feb-18

9:50

rejectedprojectslist.xlsx.1046

rejectedprojectslist.xlsx

11923

20-Feb-18

9:50

resourcecapacity.xlsx.1046

resourcecapacity.xlsx

15754

20-Feb-18

9:50

timesheetactuals.xlsx.1046

timesheetactuals.xlsx

24737

20-Feb-18

9:50

topprojects.xlsx.1046

topprojects.xlsx

13297

20-Feb-18

9:50

workflowchart.xlsx.1046

workflowchart.xlsx

13709

20-Feb-18

9:50

workflowdrilldown.xlsx.1046

workflowdrilldown.xlsx

12436

20-Feb-18

9:50

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1046

prjadmin.pt-br.resx

31730

20-Feb-18

9:50

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1046

prjadmin.pt-br.resx

31730

20-Feb-18

9:50

pwa.lcid.resx.1046

pwa.pt-br.resx

825666

20-Feb-18

9:50

pwa.resources.pwafeatures.resx.1046

pwafeatures.pt-br.resx

145370

20-Feb-18

9:50

pws.resources.pws.resx.1046

pws.pt-br.resx

33765

20-Feb-18

9:50

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1046

webtemppwa.xml

1098

20-Feb-18

9:50

project.actions4.1046

project.actions4

5654

20-Feb-18

9:50

prjsvr.administration.intl.resources.dll.2070

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

406192

20-Feb-18

9:50

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.2070

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

66240

20-Feb-18

9:50

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.2070

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

34456

20-Feb-18

9:50

deliverables.xlsx.2070

deliverables.xlsx

12032

20-Feb-18

9:50

issuesandrisks.xlsx.2070

issuesandrisks.xlsx

16651

20-Feb-18

9:50

milestonesduethismonth.xlsx.2070

milestonesduethismonth.xlsx

18932

20-Feb-18

9:50

projectslist.xlsx.2070

projectslist.xlsx

12007

20-Feb-18

9:50

rejectedprojectslist.xlsx.2070

rejectedprojectslist.xlsx

11895

20-Feb-18

9:50

timesheetactuals.xlsx.2070

timesheetactuals.xlsx

24713

20-Feb-18

9:50

topprojects.xlsx.2070

topprojects.xlsx

13289

20-Feb-18

9:50

workflowchart.xlsx.2070

workflowchart.xlsx

13683

20-Feb-18

9:50

workflowdrilldown.xlsx.2070

workflowdrilldown.xlsx

12409

20-Feb-18

9:50

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.2070

prjadmin.pt-pt.resx

31715

20-Feb-18

9:50

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.2070

prjadmin.pt-pt.resx

31715

20-Feb-18

9:50

pwa.lcid.resx.2070

pwa.pt-pt.resx

828163

20-Feb-18

9:50

pwa.resources.pwafeatures.resx.2070

pwafeatures.pt-pt.resx

145144

20-Feb-18

9:50

pws.resources.pws.resx.2070

pws.pt-pt.resx

33965

20-Feb-18

9:50

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.2070

webtemppwa.xml

1096

20-Feb-18

9:50

project.actions4.2070

project.actions4

5666

20-Feb-18

9:50

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1048

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

404144

20-Feb-18

9:50

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1048

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

66240

20-Feb-18

9:50

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1048

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4445.1000

34392

20-Feb-18

9:50

deliverables.xlsx.1048

deliverables.xlsx

12048

20-Feb-18

9:50

issuesandrisks.xlsx.1048

issuesandrisks.xlsx

16702

20-Feb-18

9:50

resourcecapacity.xlsx.1048

resourcecapacity.xlsx

15755

20-Feb-18

9:50

timesheetactuals.xlsx.1048

timesheetactuals.xlsx

24718

20-Feb-18

9:50

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1048

prjadmin.ro-ro.resx

31653

20-Feb-18

9:50

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1048

prjadmin.ro-ro.resx

31653

20-Feb-18

9:50

pwa.lcid.resx.1048

pwa.ro-ro.resx

827805

20-Feb-18

9:50

pwa.resources.pwafeatures.resx.1048

pwafeatures.ro-ro.resx

145495

20-Feb-18

9:50

pws.resources.pws.resx.1048

pws.ro-ro.resx

34004

20-Feb-18

9:50

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1049

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4709.1000

483008

20-Feb-18

9:50

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1049

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

82112

20-Feb-18

9:50

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1049

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

44168

20-Feb-18

9:50

deliverables.xlsx.1049

deliverables.xlsx

12245

20-Feb-18

9:50

issuesandrisks.xlsx.1049

issuesandrisks.xlsx

17251

20-Feb-18

9:50

milestonesduethismonth.xlsx.1049

milestonesduethismonth.xlsx

19855

20-Feb-18

9:50

projectslist.xlsx.1049

projectslist.xlsx

12220

20-Feb-18

9:50

rejectedprojectslist.xlsx.1049

rejectedprojectslist.xlsx

12142

20-Feb-18

9:50

resourcecapacity.xlsx.1049

resourcecapacity.xlsx

15988

20-Feb-18

9:50

timesheetactuals.xlsx.1049

timesheetactuals.xlsx

24964

20-Feb-18

9:50

topprojects.xlsx.1049

topprojects.xlsx

13526

20-Feb-18

9:50

workflowchart.xlsx.1049

workflowchart.xlsx

13951

20-Feb-18

9:50

workflowdrilldown.xlsx.1049

workflowdrilldown.xlsx

12723

20-Feb-18

9:50

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1049

prjadmin.ru-ru.resx

37328

20-Feb-18

9:50

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1049

prjadmin.ru-ru.resx

37328

20-Feb-18

9:50

pwa.lcid.resx.1049

pwa.ru-ru.resx

1018260

20-Feb-18

9:50

pwa.resources.pwafeatures.resx.1049

pwafeatures.ru-ru.resx

170852

20-Feb-18

9:50

pws.resources.pws.resx.1049

pws.ru-ru.resx

41514

20-Feb-18

9:50

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1049

webtemppwa.xml

1270

20-Feb-18

9:50

project.actions4.1049

project.actions4

6446

20-Feb-18

9:50

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1051

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

407216

20-Feb-18

9:50

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1051

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

66240

20-Feb-18

9:50

issuesandrisks.xlsx.1051

issuesandrisks.xlsx

16836

20-Feb-18

9:50

milestonesduethismonth.xlsx.1051

milestonesduethismonth.xlsx

19452

20-Feb-18

9:50

resourcecapacity.xlsx.1051

resourcecapacity.xlsx

15797

20-Feb-18

9:50

timesheetactuals.xlsx.1051

timesheetactuals.xlsx

24800

20-Feb-18

9:50

topprojects.xlsx.1051

topprojects.xlsx

13369

20-Feb-18

9:50

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1051

prjadmin.sk-sk.resx

32201

20-Feb-18

9:50

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1051

prjadmin.sk-sk.resx

32201

20-Feb-18

9:50

pwa.lcid.resx.1051

pwa.sk-sk.resx

819678

20-Feb-18

9:50

pwa.resources.pwafeatures.resx.1051

pwafeatures.sk-sk.resx

144335

20-Feb-18

9:50

pws.resources.pws.resx.1051

pws.sk-sk.resx

34180

20-Feb-18

9:50

project.actions4.1051

project.actions4

5747

20-Feb-18

9:50

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1060

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

403632

20-Feb-18

9:50

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1060

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

65728

20-Feb-18

9:50

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1060

prjadmin.sl-si.resx

31883

20-Feb-18

9:50

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1060

prjadmin.sl-si.resx

31883

20-Feb-18

9:50

pwa.lcid.resx.1060

pwa.sl-si.resx

803287

20-Feb-18

9:50

pwa.resources.pwafeatures.resx.1060

pwafeatures.sl-si.resx

141815

20-Feb-18

9:50

pws.resources.pws.resx.1060

pws.sl-si.resx

33533

20-Feb-18

9:50

project.actions4.1060

project.actions4

5637

20-Feb-18

9:50

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1053

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

398528

20-Feb-18

9:50

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1053

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

64192

20-Feb-18

9:50

milestonesduethismonth.xlsx.1053

milestonesduethismonth.xlsx

18635

20-Feb-18

9:50

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1053

prjadmin.sv-se.resx

30809

20-Feb-18

9:50

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1053

prjadmin.sv-se.resx

30809

20-Feb-18

9:50

pwa.lcid.resx.1053

pwa.sv-se.resx

804649

20-Feb-18

9:50

pwa.resources.pwafeatures.resx.1053

pwafeatures.sv-se.resx

142746

20-Feb-18

9:50

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1055

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

389808

20-Feb-18

9:50

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1055

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

64192

20-Feb-18

9:50

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1055

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

33944

20-Feb-18

9:50

milestonesduethismonth.xlsx.1055

milestonesduethismonth.xlsx

18621

20-Feb-18

9:50

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1055

prjadmin.tr-tr.resx

30801

20-Feb-18

9:50

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1055

prjadmin.tr-tr.resx

30801

20-Feb-18

9:50

pwa.lcid.resx.1055

pwa.tr-tr.resx

806190

20-Feb-18

9:50

pwa.resources.pwafeatures.resx.1055

pwafeatures.tr-tr.resx

144241

20-Feb-18

9:50

pws.resources.pws.resx.1055

pws.tr-tr.resx

33222

20-Feb-18

9:50

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1055

webtemppwa.xml

1105

20-Feb-18

9:50

project.actions4.1055

project.actions4

5538

20-Feb-18

9:50

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1058

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

487600

20-Feb-18

9:50

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1058

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4569.1000

80576

20-Feb-18

9:50

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1058

prjadmin.uk-ua.resx

38267

20-Feb-18

9:50

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1058

prjadmin.uk-ua.resx

38267

20-Feb-18

9:50

pwa.lcid.resx.1058

pwa.uk-ua.resx

1001528

20-Feb-18

9:50

pwa.resources.pwafeatures.resx.1058

pwafeatures.uk-ua.resx

170244

20-Feb-18

9:50

pws.resources.pws.resx.1058

pws.uk-ua.resx

41562

20-Feb-18

9:50

project.actions4.1058

project.actions4

6736

20-Feb-18

9:50

prjsvr.administration.intl.resources.dll.2052

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4553.1000

379584

20-Feb-18

9:50

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.2052

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4567.1000

59584

20-Feb-18

9:50

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.2052

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

31368

20-Feb-18

9:50

deliverables.xlsx.2052

deliverables.xlsx

12106

20-Feb-18

9:50

issuesandrisks.xlsx.2052

issuesandrisks.xlsx

16864

20-Feb-18

9:50

milestonesduethismonth.xlsx.2052

milestonesduethismonth.xlsx

18722

20-Feb-18

9:50

projectslist.xlsx.2052

projectslist.xlsx

12069

20-Feb-18

9:50

rejectedprojectslist.xlsx.2052

rejectedprojectslist.xlsx

12011

20-Feb-18

9:50

resourcecapacity.xlsx.2052

resourcecapacity.xlsx

15859

20-Feb-18

9:50

timesheetactuals.xlsx.2052

timesheetactuals.xlsx

24765

20-Feb-18

9:50

topprojects.xlsx.2052

topprojects.xlsx

13356

20-Feb-18

9:50

workflowchart.xlsx.2052

workflowchart.xlsx

13796

20-Feb-18

9:50

workflowdrilldown.xlsx.2052

workflowdrilldown.xlsx

12516

20-Feb-18

9:50

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.2052

prjadmin.zh-cn.resx

29360

20-Feb-18

9:50

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.2052

prjadmin.zh-cn.resx

29360

20-Feb-18

9:50

pwa.lcid.resx.2052

pwa.zh-cn.resx

752334

20-Feb-18

9:50

pwa.resources.pwafeatures.resx.2052

pwafeatures.zh-cn.resx

136161

20-Feb-18

9:50

pws.resources.pws.resx.2052

pws.zh-cn.resx

31085

20-Feb-18

9:50

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.2052

webtemppwa.xml

1064

20-Feb-18

9:50

project.actions4.2052

project.actions4

5386

20-Feb-18

9:50

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1028

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

379056

20-Feb-18

9:50

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1028

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4567.1000

59584

20-Feb-18

9:50

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll.1028

microsoft.office.project.server.workflow.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

31368

20-Feb-18

9:50

deliverables.xlsx.1028

deliverables.xlsx

12125

20-Feb-18

9:50

issuesandrisks.xlsx.1028

issuesandrisks.xlsx

16898

20-Feb-18

9:50

milestonesduethismonth.xlsx.1028

milestonesduethismonth.xlsx

18783

20-Feb-18

9:50

projectslist.xlsx.1028

projectslist.xlsx

12118

20-Feb-18

9:50

rejectedprojectslist.xlsx.1028

rejectedprojectslist.xlsx

12011

20-Feb-18

9:50

resourcecapacity.xlsx.1028

resourcecapacity.xlsx

15856

20-Feb-18

9:50

timesheetactuals.xlsx.1028

timesheetactuals.xlsx

24800

20-Feb-18

9:50

topprojects.xlsx.1028

topprojects.xlsx

13420

20-Feb-18

9:50

workflowchart.xlsx.1028

workflowchart.xlsx

13852

20-Feb-18

9:50

workflowdrilldown.xlsx.1028

workflowdrilldown.xlsx

12525

20-Feb-18

9:50

pwa.wssadmin.prjadmin.resx.1028

prjadmin.zh-tw.resx

29448

20-Feb-18

9:50

pwa.wssadmin2.prjadmin.resx.1028

prjadmin.zh-tw.resx

29448

20-Feb-18

9:50

pwa.lcid.resx.1028

pwa.zh-tw.resx

756518

20-Feb-18

9:50

pwa.resources.pwafeatures.resx.1028

pwafeatures.zh-tw.resx

136620

20-Feb-18

9:50

pws.resources.pws.resx.1028

pws.zh-tw.resx

31211

20-Feb-18

9:50

prjsvr.templatexml.webtemppwa.xml.1028

webtemppwa.xml

1055

20-Feb-18

9:50

project.actions4.1028

project.actions4

5370

20-Feb-18

9:50

prjmsg.dll_1025

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4911.1000

165600

20-Feb-18

9:50

prjmsgp.dll_1025

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

22160

20-Feb-18

9:50

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1025

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4911.1000

413432

20-Feb-18

9:50

prjmsg.dll_1029

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

173240

20-Feb-18

9:50

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1029

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

371800

20-Feb-18

9:50

prjmsg.dll_1030

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

169656

20-Feb-18

9:50

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1030

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

359560

20-Feb-18

9:50

prjmsg.dll_1031

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

191672

20-Feb-18

9:50

prjmsgp.dll_1031

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

24192

20-Feb-18

9:50

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1031

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

365720

20-Feb-18

9:50

prjmsg.dll_1032

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

189624

20-Feb-18

9:50

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1032

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

491656

20-Feb-18

9:50

prjmsg.dll_3082

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

189624

20-Feb-18

9:50

prjmsgp.dll_3082

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

24704

20-Feb-18

9:50

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.3082

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

367256

20-Feb-18

9:50

prjmsg.dll_1035

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

166584

20-Feb-18

9:50

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1035

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

365704

20-Feb-18

9:50

prjmsg.dll_1036

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

191160

20-Feb-18

9:50

prjmsgp.dll_1036

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

23696

20-Feb-18

9:50

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1036

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4569.1504

369856

20-Feb-18

9:50

prjmsg.dll_1037

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

148664

20-Feb-18

9:50

prjmsgp.dll_1037

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

21120

20-Feb-18

9:50

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1037

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4561.1000

405696

20-Feb-18

9:50

prjmsg.dll_1038

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

181432

20-Feb-18

9:50

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1038

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

370792

20-Feb-18

9:50

prjmsg.dll_1040

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

187064

20-Feb-18

9:50

prjmsgp.dll_1040

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

22672

20-Feb-18

9:50

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1040

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

362648

20-Feb-18

9:50

prjmsg.dll_1041

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

119480

20-Feb-18

9:50

prjmsgp.dll_1041

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

19072

20-Feb-18

9:50

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1041

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

397960

20-Feb-18

9:50

prjmsg.dll_1042

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

118968

20-Feb-18

9:50

prjmsgp.dll_1042

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

19600

20-Feb-18

9:50

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1042

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

367240

20-Feb-18

9:50

prjmsg.dll_1044

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

165048

20-Feb-18

9:50

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1044

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

353416

20-Feb-18

9:50

prjmsg.dll_1043

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

177848

20-Feb-18

9:50

prjmsgp.dll_1043

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

23696

20-Feb-18

9:50

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1043

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

357512

20-Feb-18

9:50

prjmsg.dll_1045

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

194232

20-Feb-18

9:50

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1045

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

374920

20-Feb-18

9:50

prjmsg.dll_1046

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

177336

20-Feb-18

9:50

prjmsgp.dll_1046

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

22656

20-Feb-18

9:50

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1046

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

365704

20-Feb-18

9:50

prjmsg.dll_2070

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

178360

20-Feb-18

9:50

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.2070

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

364696

20-Feb-18

9:50

prjmsg.dll_1048

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

182968

20-Feb-18

9:50

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1048

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4448.1000

361560

20-Feb-18

9:50

prjmsg.dll_1049

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

176312

20-Feb-18

9:50

prjmsgp.dll_1049

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

22656

20-Feb-18

9:50

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1049

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

466568

20-Feb-18

9:50

prjmsg.dll_1051

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

175288

20-Feb-18

9:50

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1051

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4561.1000

372928

20-Feb-18

9:50

prjmsg.dll_1060

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

177848

20-Feb-18

9:50

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1060

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

356952

20-Feb-18

9:50

prjmsg.dll_1053

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

167608

20-Feb-18

9:50

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1053

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

356488

20-Feb-18

9:50

prjmsg.dll_1055

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

160440

20-Feb-18

9:50

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1055

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

354904

20-Feb-18

9:50

prjmsg.dll_1058

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

173752

20-Feb-18

9:50

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1058

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

460376

20-Feb-18

9:50

prjmsg.dll_2052

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

100024

20-Feb-18

9:50

prjmsgp.dll_2052

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

19072

20-Feb-18

9:50

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.2052

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

334984

20-Feb-18

9:50

prjmsg.dll_1028

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

101048

20-Feb-18

9:50

prjmsgp.dll_1028

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

15.0.4442.1000

19072

20-Feb-18

9:50

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1028

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

336536

20-Feb-18

9:50

pwa.library.projectserverapishim.debug.js

projectserverapishim.generated.debug.js

165284

15-Feb-18

8:53

pwa.library.projectserverapishim.js

projectserverapishim.generated.js

87190

15-Feb-18

8:53

pwa.library.sharedapi.generated.debug.js

sharedapi.generated.debug.js

32944

15-Feb-18

8:53

pwa.library.pstimelineapishim.debug.js

pstimelineapishim.generated.debug.js

2255

15-Feb-18

8:53

pwa.library.pstimelinesharedapi.debug.js

pstimelinesharedapi.generated.debug.js

3287

15-Feb-18

8:53

conversion.office.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

15-Feb-18

8:52

ppt.conversion.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

15-Feb-18

8:52

ppt.edit.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

15-Feb-18

8:52

saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

15-Feb-18

8:52

saext.dll_0001

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

15-Feb-18

8:52

wac.office.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

15-Feb-18

8:52

xlsrv.ecs.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

15-Feb-18

8:52

conversion.office.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

15-Feb-18

8:53

ppt.conversion.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

15-Feb-18

8:53

ppt.edit.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

15-Feb-18

8:53

wac.office.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

15-Feb-18

8:53

conversion.office.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

15-Feb-18

8:53

ppt.conversion.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

15-Feb-18

8:53

ppt.edit.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

15-Feb-18

8:53

wac.office.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

15-Feb-18

8:53

conversion.office.msores.dll

msores.dll

15.0.4963.1000

135076608

15-Feb-18

8:52

msores.dll

msores.dll

15.0.4963.1000

135076608

15-Feb-18

8:52

ppt.conversion.msores.dll

msores.dll

15.0.4963.1000

135076608

15-Feb-18

8:52

ppt.edit.msores.dll

msores.dll

15.0.4963.1000

135076608

15-Feb-18

8:52

wac.office.msores.dll

msores.dll

15.0.4963.1000

135076608

15-Feb-18

8:52

conversion.office.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.5015.1000

25819368

15-Feb-18

8:53

ppt.conversion.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.5015.1000

25819368

15-Feb-18

8:53

ppt.edit.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.5015.1000

25819368

15-Feb-18

8:53

wac.office.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.5015.1000

25819368

15-Feb-18

8:53

conversion.proof.mshy2_bg.dll

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

8:53

mshy2_en.dll_1026

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

8:53

wac.conversion.proof.mshy2_bg.dll

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

8:53

conversion.proof.mshy2_ct.dll

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

8:53

mshy2_en.dll_1027

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

8:53

mshy2_en.dll_2051

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

wac.conversion.proof.mshy2_ct.dll

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

8:53

conversion.proof.mshy2_cz.dll

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Feb-18

8:53

mshy2_en.dll_1029

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Feb-18

8:53

wac.conversion.proof.mshy2_cz.dll

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Feb-18

8:53

conversion.proof.mshy2_da.dll

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

8:53

mshy2_en.dll_1030

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

8:53

wac.conversion.proof.mshy2_da.dll

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

8:53

conversion.proof.mshy2_el.dll

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Feb-18

8:53

mshy2_en.dll_1032

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Feb-18

8:53

wac.conversion.proof.mshy2_el.dll

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Feb-18

8:53

conversion.proof.mshy2_en.dll

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

8:53

mshy2_en.dll_1033

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

8:53

wac.conversion.proof.mshy2_en.dll

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

8:53

conversion.proof.mshy2_es.dll

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Feb-18

8:53

mshy2_en.dll_3082

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Feb-18

8:53

wac.conversion.proof.mshy2_es.dll

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Feb-18

8:53

conversion.proof.mshy2_et.dll

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Feb-18

8:53

mshy2_en.dll_1061

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Feb-18

8:53

wac.conversion.proof.mshy2_et.dll

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Feb-18

8:53

conversion.proof.mshy2_eu.dll

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

8:53

mshy2_en.dll_1069

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

8:53

wac.conversion.proof.mshy2_eu.dll

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

8:53

conversion.proof.mshy2_fi.dll

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

8:53

mshy2_en.dll_1035

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

8:53

wac.conversion.proof.mshy2_fi.dll

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

8:53

conversion.proof.mshy2_fr.dll

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

8:53

mshy2_en.dll_1036

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

8:53

wac.conversion.proof.mshy2_fr.dll

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

8:53

conversion.proof.mshy2_ge.dll

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

8:53

mshy2_en.dll_1031

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

8:53

wac.conversion.proof.mshy2_ge.dll

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

8:53

conversion.proof.mshy2_gl.dll

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Feb-18

8:53

mshy2_en.dll_1110

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Feb-18

8:53

wac.conversion.proof.mshy2_gl.dll

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Feb-18

8:53

conversion.proof.mshy2_cr.dll

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

8:53

mshy2_en.dll_1050

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

8:53

wac.conversion.proof.mshy2_hr.dll

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

8:53

conversion.proof.mshy2_it.dll

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Feb-18

8:53

mshy2_en.dll_1040

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Feb-18

8:53

wac.conversion.proof.mshy2_it.dll

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Feb-18

8:53

conversion.proof.mshy2_lt.dll

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

8:53

mshy2_en.dll_1063

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

8:53

wac.conversion.proof.mshy2_lt.dll

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

8:53

conversion.proof.mshy2_lv.dll

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

8:53

mshy2_en.dll_1062

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

8:53

wac.conversion.proof.mshy2_lv.dll

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

8:53

conversion.proof.mshy2_nb.dll

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

8:53

mshy2_en.dll_1044

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

8:53

wac.conversion.proof.mshy2_nb.dll

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

8:53

conversion.proof.mshy2_nl.dll

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Feb-18

8:53

mshy2_en.dll_1043

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Feb-18

8:53

wac.conversion.proof.mshy2_nl.dll

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Feb-18

8:53

conversion.proof.mshy2_no.dll

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Feb-18

8:53

mshy2_en.dll_2068

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Feb-18

8:53

wac.conversion.proof.mshy2_no.dll

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Feb-18

8:53

conversion.proof.mshy2_pb.dll

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Feb-18

8:53

mshy2_en.dll_1046

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Feb-18

8:53

wac.conversion.proof.mshy2_pb.dll

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Feb-18

8:53

conversion.proof.mshy2_pl.dll

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

8:53

mshy2_en.dll_1045

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

8:53

wac.conversion.proof.mshy2_pl.dll

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

8:53

conversion.proof.mshy2_pt.dll

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

8:53

mshy2_en.dll_2070

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

8:53

wac.conversion.proof.mshy2_pt.dll

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

8:53

conversion.proof.mshy2_ro.dll

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

8:53

mshy2_en.dll_1048

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

8:53

wac.conversion.proof.mshy2_ro.dll

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

8:53

conversion.proof.mshy2_ru.dll

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

8:53

mshy2_en.dll_1049

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

8:53

wac.conversion.proof.mshy2_ru.dll

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

8:53

conversion.proof.mshy2_sk.dll

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Feb-18

8:53

mshy2_en.dll_1051

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Feb-18

8:53

wac.conversion.proof.mshy2_sk.dll

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Feb-18

8:53

conversion.proof.mshy2_sl.dll

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

8:53

mshy2_en.dll_1060

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

8:53

wac.conversion.proof.mshy2_sl.dll

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

8:53

conversion.proof.mshy2_sr.dll

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Feb-18

8:53

mshy2_en.dll_2074

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Feb-18

8:53

wac.conversion.proof.mshy2_srm.dll

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Feb-18

8:53

conversion.proof.mshy2_sro.dll

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

8:53

mshy2_en.dll_3098

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

8:53

mshy2_en.dll_7194

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

wac.conversion.proof.mshy2_sro.dll

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

8:53

conversion.proof.mshy2_sw.dll

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

8:53

mshy2_en.dll_1053

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

8:53

wac.conversion.proof.mshy2_sw.dll

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

8:53

conversion.proof.mshy2_tr.dll

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

8:53

mshy2_en.dll_1055

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

8:53

wac.conversion.proof.mshy2_tr.dll

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

8:53

conversion.proof.mshy2_ua.dll

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

8:53

mshy2_en.dll_1058

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

8:53

wac.conversion.proof.mshy2_uk.dll

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Feb-18

8:53

conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.5015.1000

10438816

15-Feb-18

8:53

ppt.conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.5015.1000

10438816

15-Feb-18

8:53

ppt.edit.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.5015.1000

10438816

15-Feb-18

8:53

wac.office.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.5015.1000

10438816

15-Feb-18

8:53

conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.5015.1000

3840720

15-Feb-18

8:53

ppt.conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.5015.1000

3840720

15-Feb-18

8:53

ppt.edit.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.5015.1000

3840720

15-Feb-18

8:53

wac.office.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.5015.1000

3840720

15-Feb-18

8:53

conversion.office.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.5015.1000

21669592

15-Feb-18

8:53

ppt.conversion.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.5015.1000

21669592

15-Feb-18

8:53

ppt.edit.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.5015.1000

21669592

15-Feb-18

8:53

wac.office.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.5015.1000

21669592

15-Feb-18

8:53

ps16x16.png.1033

ps16x16.png

15815

20-Feb-18

9:50

ps16x16.png.3098

ps16x16.png

15815

ps32x32.png.1033

ps32x32.png

31459

20-Feb-18

9:50

ps32x32.png.3098

ps32x32.png

31459

pwa.images.pwagettingstarted.png

pwagettingstarted.png

8304

20-Feb-18

9:50

pwagettingstarted.png.1033

pwagettingstarted.png

8304

20-Feb-18

9:50

pwagettingstarted.png.3098

pwagettingstarted.png

8304

addtasktotimeline.png

addtasktotimeline.png

236

20-Feb-18

10:09

pwa.images.addtasktotimeline.png

addtasktotimeline.png

236

20-Feb-18

10:09

pwa.images.timeline_branch.png

timeline_branch.png

456

20-Feb-18

10:09

conversion.cultures.office.odf

office.odf

5249728

15-Feb-18

8:52

office.odf

office.odf

5249728

15-Feb-18

8:52

office.odf.x64

office.odf

5249728

15-Feb-18

8:58

ppt.conversion.cultures.office.odf

office.odf

5249728

15-Feb-18

8:52

wac.conversion.cultures.office.odf

office.odf

5249728

15-Feb-18

8:52

wac.powerpoint.edit.bin.cultures.office.odf

office.odf

5249728

15-Feb-18

8:52

xlsrv.ecs.culture.office.odf

office.odf

5249728

15-Feb-18

8:52

xlsrv.ecs.office.odf

office.odf

5249728

15-Feb-18

8:52

conversionhtmlutil.dll

htmlutil.dll

15.0.5015.1000

2624232

15-Feb-18

8:53

onetnative.dll

onetnative.dll

15.0.4919.1000

523008

15-Feb-18

8:53

xlsrv.onetnative.dll

onetnative.dll

15.0.4919.1000

523008

15-Feb-18

8:53

sp.userprofiles.debug.js

sp.userprofiles.debug.js

140997

15-Feb-18

8:53

sp.userprofiles.debug.js.x64

sp.userprofiles.debug.js

140997

15-Feb-18

8:53

sp.userprofiles.js

sp.userprofiles.js

140991

15-Feb-18

8:53

sp.userprofiles.js.x64

sp.userprofiles.js

140991

15-Feb-18

8:53

conversion.microsoft.office.server.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

15-Feb-18

8:53

microsoft.office.server.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

15-Feb-18

8:53

ppt.conversion.uls.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

15-Feb-18

8:53

microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll_0001

microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll

15.0.4745.1000

376488

15-Feb-18

8:53

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145616

15-Feb-18

7:48

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll_001

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145616

15-Feb-18

7:48

pjintl.dll

pjintl.dll

15.0.4917.1000

4394768

15-Feb-18

8:53

pjintl.dll_1033

pjintl.dll

15.0.4917.1000

4394768

15-Feb-18

8:53

schedengine.exe

schedengine.exe

15.0.5015.1000

16816416

15-Feb-18

8:53

prjsvr.administration.intl.resources.dll.1033

microsoft.office.project.server.administration.intl.resources.dll

15.0.4508.1000

1157808

20-Feb-18

9:50

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll.1033

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.resources.dll

15.0.4567.1000

135360

20-Feb-18

9:50

pwa.lcid.resx.1033

pwa.en-us.resx

780551

15-Feb-18

8:53

microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

15.0.4719.1000

341176

15-Feb-18

8:53

microsoft.projectserver.client.phone.dll

microsoft.projectserver.client.phone.dll

15.0.4719.1000

341176

15-Feb-18

8:52

projectdatabasecreate.sql

projectdatabasecreate.sql

10605415

15-Feb-18

8:53

projectpostupgrade.sql

projectpostupgrade.sql

371174

15-Feb-18

8:53

projectpreupgrade.sql

projectpreupgrade.sql

6733

15-Feb-18

8:53

microsoft.office.project.schema.dll

microsoft.office.project.schema.dll

15.0.4989.1000

6387912

15-Feb-18

8:53

mspjcalcservice.exe

microsoft.office.project.server.calculation.exe

15.0.4659.1000

19176

15-Feb-18

8:53

microsoft.office.project.server.communications.dll

microsoft.office.project.server.communications.dll

15.0.4911.1000

311016

15-Feb-18

8:53

microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

15.0.4981.1000

1097424

15-Feb-18

8:53

microsoft.office.project.server.database.dll

microsoft.office.project.server.database.dll

15.0.5011.1000

11108560

15-Feb-18

8:53

microsoft.office.project.server.dll

microsoft.office.project.server.dll

15.0.4989.1000

8299720

15-Feb-18

8:53

microsoft.office.project.server.events.remote.dll

microsoft.office.project.server.events.remote.dll

15.0.4663.1000

57008

15-Feb-18

8:53

microsoft.office.project.server.extensibility.dll

microsoft.office.project.server.extensibility.dll

15.0.4663.1000

92384

15-Feb-18

8:53

microsoft.office.project.server.inproc.dll

microsoft.office.project.server.inproc.dll

15.0.4911.1000

765160

15-Feb-18

8:53

mspsqservice.exe

microsoft.office.project.server.queuing.exe

15.0.4515.1000

44240

15-Feb-18

8:53

prjsvr.stsadmcommandhandler.dll

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll

15.0.4647.1000

280752

15-Feb-18

8:53

prjsvr.stsadmcommandhandler.intl.dll

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.dll

15.0.4567.1000

61120

15-Feb-18

8:53

microsoft.office.project.server.upgrade.dll

microsoft.office.project.server.upgrade.dll

15.0.5011.1000

10552528

15-Feb-18

8:53

microsoft.office.project.server.wmserviceextensions.taskprovider.dll

microsoft.office.project.server.wmserviceextensions.taskprovider.dll

15.0.4673.1000

96552

15-Feb-18

8:53

microsoft.office.project.server.workflow.dll

microsoft.office.project.server.workflow.dll

15.0.4911.1000

475880

15-Feb-18

8:53

sdk.microsoft.office.project.server.workflow.dll

microsoft.office.project.server.workflow.dll

15.0.4911.1000

475880

15-Feb-18

8:53

microsoft.projectserver.client.dll

microsoft.projectserver.client.dll

15.0.4719.1000

340712

15-Feb-18

8:53

microsoft.projectserver.client.dll_001

microsoft.projectserver.client.dll

15.0.4719.1000

340712

15-Feb-18

8:53

microsoft.projectserver.dll

microsoft.projectserver.dll

15.0.4981.1000

628520

15-Feb-18

8:53

microsoft.projectserver.dll_001

microsoft.projectserver.dll

15.0.4981.1000

628520

15-Feb-18

8:53

microsoft.projectserver.serverproxy.dll

microsoft.projectserver.serverproxy.dll

15.0.4745.1000

964328

15-Feb-18

8:53

prjsvr.pscmdletreg.xml

pscmdletreg.xml

17607

15-Feb-18

8:53

ps.csom.scriptclient.debug.js

ps.debug.js

892897

15-Feb-18

8:53

ps.csom.scriptclient.js

ps.js

545886

15-Feb-18

8:53

microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

15.0.5015.1000

1019192

15-Feb-18

8:53

microsoft.office.project.server.pwa.dll

microsoft.office.project.server.pwa.dll

15.0.5015.1000

3170096

15-Feb-18

8:53

microsoft.office.project.server.administration.dll

microsoft.office.project.server.administration.dll

15.0.4815.1000

1411296

15-Feb-18

8:53

microsoft.office.project.server.administration.intl.dll

microsoft.office.project.server.administration.intl.dll

15.0.4508.1000

385200

15-Feb-18

8:53

pwa.idealist.idealist.xml

idealist.xml

23601

15-Feb-18

8:53

pwa.pwaribbon.pwaribbon.xml

pwaribbon.xml

703005

15-Feb-18

8:53

pwa.admin.addmodifyuser.aspx

addmodifyuser.aspx

139242

15-Feb-18

8:53

pwa.admin.adsyncerp.aspx

adsyncerp.aspx

4709

15-Feb-18

8:53

pwa.admin.adsyncpsgroups.aspx

adsyncpsgroups.aspx

1635

15-Feb-18

8:53

pwa.admin.changeskipworkflow.aspx

changeskipworkflow.aspx

19297

15-Feb-18

8:53

pwa.admin.enterpriseprojecttypedetails.aspx

enterpriseprojecttypedetails.aspx

36666

15-Feb-18

8:53

pwa.admin.fiscalperiod.aspx

fiscalperiod.aspx

9093

15-Feb-18

8:53

pwa.admin.sitemap.aspx

sitemap.aspx

21215

15-Feb-18

8:53

pwa.common.importsite.aspx

importsite.aspx

9808

15-Feb-18

8:53

pwa.library.projectdrilldownsatellite.debug.js

projectdrilldownsatellite.debug.js

147547

15-Feb-18

8:53

pwa.library.projectdrilldownsatellite.js

projectdrilldownsatellite.js

96457

15-Feb-18

8:53

pwa.library.resplanssat.debug.js

resourceplans.debug.js

30117

15-Feb-18

8:53

pwa.library.resplanssat.js

resourceplans.js

19492

15-Feb-18

8:53

pwa.library.customfilterdlg.debug.js

customfilterdlg.debug.js

35448

15-Feb-18

8:53

pwa.library.customfilterdlg.js

customfilterdlg.js

14761

15-Feb-18

8:53

pwa.library.pdplib.debug.js

pdplib.debug.js

89067

15-Feb-18

8:53

pwa.library.pdplib.js

pdplib.js

61446

15-Feb-18

8:53

pwa.library.pdpprojectfield.debug.js

pdpprojectfield.debug.js

16249

15-Feb-18

8:53

pwa.library.pdpprojectfield.js

pdpprojectfield.js

11499

15-Feb-18

8:53

pwa.library.projectserverscripts.core.debug.js

ps.core.debug.js

361749

15-Feb-18

8:53

pwa.library.projectserverscripts.core.js

ps.core.js

220677

15-Feb-18

8:53

pwa.library.projectserverscripts.pm.debug.js

ps.projectmanagers.debug.js

269661

15-Feb-18

8:53

pwa.library.projectserverscripts.pm.js

ps.projectmanagers.js

169411

15-Feb-18

8:53

pwa.library.projectserverscripts.rm.debug.js

ps.resourcemanagers.debug.js

81176

15-Feb-18

8:53

pwa.library.projectserverscripts.rm.js

ps.resourcemanagers.js

51364

15-Feb-18

8:53

pwa.library.projectserverscripts.tm.debug.js

ps.teammembers.debug.js

344316

15-Feb-18

8:53

pwa.library.projectserverscripts.tm.js

ps.teammembers.js

219234

15-Feb-18

8:53

pwa.library.timeline.debug.js

ps.timeline.debug.js

81064

15-Feb-18

8:53

pwa.library.timeline.js

ps.timeline.js

81064

15-Feb-18

8:53

pwa.library.shell.debug.js

shell.debug.js

87110

15-Feb-18

8:53

pwa.library.shell.js

shell.js

42452

15-Feb-18

8:53

pwa.library.taskdetails.ascx

taskdetails.ascx

24786

15-Feb-18

8:53

pwa.library.xmlgrid.debug.js

xmlgrid.debug.js

73662

15-Feb-18

8:53

pwa.library.xmlgrid.js

xmlgrid.js

40524

15-Feb-18

8:53

pwa.portfoliooptimizer.drivercomparison.aspx

comparedrivers.aspx

18906

15-Feb-18

8:53

pwa.portfoliooptimizer.optimizerspreadsheet.aspx

costconstraintanalysis.aspx

80843

15-Feb-18

8:53

pwa.library.portfolioanalysis.debug.js

portfolioanalysis.debug.js

6503

15-Feb-18

8:53

pwa.library.portfolioanalysis.js

portfolioanalysis.js

3421

15-Feb-18

8:53

pwa.portfoliooptimizer.plannerspreadsheet.aspx

resourceconstraintanalysis.aspx

67148

15-Feb-18

8:53

pwa.portfoliooptimizer.resourceconstraintreport.aspx

resourceconstraintreport.aspx

30442

15-Feb-18

8:53

pwa.resx

pwa.resx

780551

15-Feb-18

8:53

pwa.resx_0.scriptx

pwa.resx.scriptx

20472

15-Feb-18

8:53

pwa.resmgr.buildresplanteam.aspx

buildresplanteam.aspx

4160

15-Feb-18

8:53

pwa.resmgr.buildteam.aspx

buildteam.aspx

6845

15-Feb-18

8:53

pwa.rules.rulesaddmod.aspx

rulesaddmod.aspx

41097

15-Feb-18

8:53

pwa.statusing.approvalcommentdlg.aspx

approvalcommentdlg.aspx

4199

15-Feb-18

8:53

pwa.statusing.srrequest.aspx

srrequest.aspx

31932

15-Feb-18

8:53

pwa.styles.pwastyle.css

pwastyle.css

10259

15-Feb-18

8:53

pwa.timesheet.timesheethistory.aspx

timesheethistory.aspx

4742

15-Feb-18

8:53

pwa.userdelegation.addmodifydelegation.aspx

addmodifydelegation.aspx

16726

15-Feb-18

8:53

prjsvr.templatexml.fldtypes_pwalink.xml

fldtypes_pwalink.xml

776

15-Feb-18

8:53

psi.isapi.adminwsdl.aspx

adminwsdl.aspx

120095

15-Feb-18

8:53

psi.isapi.archivewsdl.aspx

archivewsdl.aspx

45596

15-Feb-18

8:53

psi.isapi.driverwsdl.aspx

driverwsdl.aspx

35143

15-Feb-18

8:53

psi.isapi.eventswsdl.aspx

eventswsdl.aspx

34807

15-Feb-18

8:53

psi.isapi.lookuptablewsdl.aspx

lookuptablewsdl.aspx

42187

15-Feb-18

8:53

psi.isapi.notificationswsdl.aspx

notificationswsdl.aspx

14538

15-Feb-18

8:53

psi.isapi.portfolioanalyseswsdl.aspx

portfolioanalyseswsdl.aspx

92996

15-Feb-18

8:53

psi.isapi.projectwsdl.aspx

projectwsdl.aspx

235013

15-Feb-18

8:53

psi.isapi.queuesystemwsdl.aspx

queuesystemwsdl.aspx

66465

15-Feb-18

8:53

psi.isapi.resourcewsdl.aspx

resourcewsdl.aspx

78160

15-Feb-18

8:53

psi.isapi.securitywsdl.aspx

securitywsdl.aspx

94070

15-Feb-18

8:53

psi.isapi.statusingwsdl.aspx

statusingwsdl.aspx

205154

15-Feb-18

8:53

psi.isapi.timesheetwsdl.aspx

timesheetwsdl.aspx

88535

15-Feb-18

8:53

psi.isapi.viewwsdl.aspx

viewwsdl.aspx

40239

15-Feb-18

8:53

psi.isapi.workflowwsdl.aspx

workflowwsdl.aspx

84415

15-Feb-18

8:53

psi.isapi.wssinteropwsdl.aspx

wssinteropwsdl.aspx

36323

15-Feb-18

8:53

DLL trong workflowactivi

microsoft.office.project.server.workflowactivities.dll

15.0.4855.1000

58080

15-Feb-18

8:53

prjmsg.dll_1033

microsoft.office.project.server.msg.dll

15.0.4514.1000

160440

15-Feb-18

8:53

microsoft.office.project.server.library.dll

microsoft.office.project.server.library.dll

15.0.4981.1000

1776848

15-Feb-18

8:53

sdk.microsoft.office.project.server.library.dll

microsoft.office.project.server.library.dll

15.0.4981.1000

1776848

15-Feb-18

8:53

microsoft.office.project.server.native.dll

microsoft.office.project.server.native.dll

15.0.4919.1000

443616

15-Feb-18

8:53

microsoft.office.project.shared.dll

microsoft.office.project.shared.dll

15.0.4815.1000

982248

15-Feb-18

8:53

sdk.microsoft.office.project.shared.dll

microsoft.office.project.shared.dll

15.0.4815.1000

982248

15-Feb-18

8:53

microsoft.office.project.webproj.dll

microsoft.office.project.webproj.dll

15.0.4807.1000

823520

15-Feb-18

8:53

projmanifest.man_1025

projectservermanifest.man

322866

15-Feb-18

8:53

projmanifest.man_1028

projectservermanifest.man

322866

15-Feb-18

8:53

projmanifest.man_1029

projectservermanifest.man

322866

15-Feb-18

8:53

projmanifest.man_1030

projectservermanifest.man

322866

15-Feb-18

8:53

projmanifest.man_1031

projectservermanifest.man

322866

15-Feb-18

8:53

projmanifest.man_1032

projectservermanifest.man

322866

15-Feb-18

8:53

projmanifest.man_1033

projectservermanifest.man

322866

15-Feb-18

8:53

projmanifest.man_1035

projectservermanifest.man

322866

15-Feb-18

8:53

projmanifest.man_1036

projectservermanifest.man

322866

15-Feb-18

8:53

projmanifest.man_1037

projectservermanifest.man

322866

15-Feb-18

8:53

projmanifest.man_1038

projectservermanifest.man

322866

15-Feb-18

8:53

projmanifest.man_1040

projectservermanifest.man

322866

15-Feb-18

8:53

projmanifest.man_1041

projectservermanifest.man

322866

15-Feb-18

8:53

projmanifest.man_1042

projectservermanifest.man

322866

15-Feb-18

8:53

projmanifest.man_1043

projectservermanifest.man

322866

15-Feb-18

8:53

projmanifest.man_1044

projectservermanifest.man

322866

15-Feb-18

8:53

projmanifest.man_1045

projectservermanifest.man

322866

15-Feb-18

8:53

projmanifest.man_1046

projectservermanifest.man

322866

15-Feb-18

8:53

projmanifest.man_1048

projectservermanifest.man

322866

15-Feb-18

8:53

projmanifest.man_1049

projectservermanifest.man

322866

15-Feb-18

8:53

projmanifest.man_1051

projectservermanifest.man

322866

15-Feb-18

8:53

projmanifest.man_1053

projectservermanifest.man

322866

15-Feb-18

8:53

projmanifest.man_1055

projectservermanifest.man

322866

15-Feb-18

8:53

projmanifest.man_1058

projectservermanifest.man

322866

15-Feb-18

8:53

projmanifest.man_1060

projectservermanifest.man

322866

15-Feb-18

8:53

projmanifest.man_2052

projectservermanifest.man

322866

15-Feb-18

8:53

projmanifest.man_2070

projectservermanifest.man

322866

15-Feb-18

8:53

projmanifest.man_3082

projectservermanifest.man

322866

15-Feb-18

8:53

conversion.office.msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

15-Feb-18

8:52

msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

15-Feb-18

8:52

msptls.dll_0001

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

15-Feb-18

8:52

ppt.conversion.msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

15-Feb-18

8:52

ppt.edit.msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

15-Feb-18

8:52

wac.office.msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

15-Feb-18

8:52

xlsrv.ecs.msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

15-Feb-18

8:52

conversion.office.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

15-Feb-18

8:52

ppt.conversion.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

15-Feb-18

8:52

ppt.edit.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

15-Feb-18

8:52

riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

15-Feb-18

8:52

riched20.dll_0001

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

15-Feb-18

8:52

wac.office.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

15-Feb-18

8:52

xlsrv.ecs.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

15-Feb-18

8:52

conversion.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

13-Feb-18

12:10

msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

ppt.conversion.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

13-Feb-18

12:10

ppt.edit.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

13-Feb-18

12:10

wac.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

13-Feb-18

12:10

conversion.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

13-Feb-18

12:10

msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

ppt.conversion.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

13-Feb-18

12:10

ppt.edit.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

13-Feb-18

12:10

wac.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

13-Feb-18

12:10

ms.prjsrvr.hc.cab_1025

ms.prjsrvr.hc.cab

49373

20-Feb-18

9:48

ms.prjsrvr.hc.cab_1029

ms.prjsrvr.hc.cab

49313

20-Feb-18

9:48

ms.prjsrvr.hc.cab_1030

ms.prjsrvr.hc.cab

49053

20-Feb-18

9:48

prjsvr.cmdlethelp.xml.1031

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll-help.xml

464276

20-Feb-18

9:48

ms.prjsrvr.hc.cab_1031

ms.prjsrvr.hc.cab

49437

20-Feb-18

9:48

ms.prjsrvr.hc.cab_1032

ms.prjsrvr.hc.cab

49929

20-Feb-18

9:48

prjsvr.cmdlethelp.xml.3082

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll-help.xml

458107

20-Feb-18

9:48

ms.prjsrvr.hc.cab_3082

ms.prjsrvr.hc.cab

49149

20-Feb-18

9:48

ms.prjsrvr.hc.cab_1035

ms.prjsrvr.hc.cab

49087

20-Feb-18

9:48

prjsvr.cmdlethelp.xml.1036

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll-help.xml

465985

20-Feb-18

9:48

ms.prjsrvr.hc.cab_1036

ms.prjsrvr.hc.cab

49235

20-Feb-18

9:48

ms.prjsrvr.hc.cab_1037

ms.prjsrvr.hc.cab

49005

20-Feb-18

9:48

ms.prjsrvr.hc.cab_1038

ms.prjsrvr.hc.cab

49345

20-Feb-18

9:48

prjsvr.cmdlethelp.xml.1040

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll-help.xml

461273

20-Feb-18

9:48

ms.prjsrvr.hc.cab_1040

ms.prjsrvr.hc.cab

49163

20-Feb-18

9:48

prjsvr.cmdlethelp.xml.1041

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll-help.xml

484233

15-Feb-18

9:05

ms.prjsrvr.hc.cab_1041

ms.prjsrvr.hc.cab

49071

15-Feb-18

9:05

prjsvr.cmdlethelp.xml.1042

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll-help.xml

463104

20-Feb-18

9:48

ms.prjsrvr.hc.cab_1042

ms.prjsrvr.hc.cab

48973

20-Feb-18

9:48

ms.prjsrvr.hc.cab_1044

ms.prjsrvr.hc.cab

49103

20-Feb-18

9:48

ms.prjsrvr.hc.cab_1043

ms.prjsrvr.hc.cab

49157

20-Feb-18

9:48

ms.prjsrvr.hc.cab_1045

ms.prjsrvr.hc.cab

49291

20-Feb-18

9:48

prjsvr.cmdlethelp.xml.1046

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll-help.xml

291547

20-Feb-18

9:48

ms.prjsrvr.hc.cab_1046

ms.prjsrvr.hc.cab

49097

20-Feb-18

9:48

ms.prjsrvr.hc.cab_2070

ms.prjsrvr.hc.cab

49157

20-Feb-18

9:48

ms.prjsrvr.hc.cab_1048

ms.prjsrvr.hc.cab

49249

20-Feb-18

9:48

prjsvr.cmdlethelp.xml.1049

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll-help.xml

506521

20-Feb-18

9:48

ms.prjsrvr.hc.cab_1049

ms.prjsrvr.hc.cab

49525

20-Feb-18

9:48

ms.prjsrvr.hc.cab_1051

ms.prjsrvr.hc.cab

49269

20-Feb-18

9:48

ms.prjsrvr.hc.cab_1060

ms.prjsrvr.hc.cab

49107

20-Feb-18

9:48

ms.prjsrvr.hc.cab_1053

ms.prjsrvr.hc.cab

49069

20-Feb-18

9:48

ms.prjsrvr.hc.cab_1055

ms.prjsrvr.hc.cab

49183

20-Feb-18

9:48

ms.prjsrvr.hc.cab_1058

ms.prjsrvr.hc.cab

49539

20-Feb-18

9:48

prjsvr.cmdlethelp.xml.2052

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll-help.xml

429903

20-Feb-18

9:48

ms.prjsrvr.hc.cab_2052

ms.prjsrvr.hc.cab

48899

20-Feb-18

9:48

prjsvr.cmdlethelp.xml.1028

microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll-help.xml

436097

20-Feb-18

9:48

ms.prjsrvr.hc.cab_1028

ms.prjsrvr.hc.cab

48787

20-Feb-18

9:48

projectsoverview.xlsx.1025

projectsoverview.xlsx

499447

20-Feb-18

9:48

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1025

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

510009

20-Feb-18

9:48

resourcesoverview.xlsx.1025

resourcesoverview.xlsx

306866

20-Feb-18

9:48

projectsoverview.xlsx.1029

projectsoverview.xlsx

481676

20-Feb-18

9:48

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1029

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

492742

20-Feb-18

9:48

resourcesoverview.xlsx.1029

resourcesoverview.xlsx

297882

20-Feb-18

9:48

projectsoverview.xlsx.1030

projectsoverview.xlsx

476889

20-Feb-18

9:48

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1030

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

488301

20-Feb-18

9:48

resourcesoverview.xlsx.1030

resourcesoverview.xlsx

293261

20-Feb-18

9:48

projectsoverview.xlsx.1031

projectsoverview.xlsx

476979

20-Feb-18

9:48

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1031

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

491889

20-Feb-18

9:48

resourcesoverview.xlsx.1031

resourcesoverview.xlsx

293527

20-Feb-18

9:48

projectsoverview.xlsx.1032

projectsoverview.xlsx

512660

20-Feb-18

9:48

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1032

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

522790

20-Feb-18

9:48

resourcesoverview.xlsx.1032

resourcesoverview.xlsx

311750

20-Feb-18

9:48

projectsoverview.xlsx.3082

projectsoverview.xlsx

502751

20-Feb-18

9:48

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.3082

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

513101

20-Feb-18

9:48

resourcesoverview.xlsx.3082

resourcesoverview.xlsx

327177

20-Feb-18

9:48

projectsoverview.xlsx.1035

projectsoverview.xlsx

481601

20-Feb-18

9:48

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1035

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

496970

20-Feb-18

9:48

resourcesoverview.xlsx.1035

resourcesoverview.xlsx

297780

20-Feb-18

9:48

projectsoverview.xlsx.1036

projectsoverview.xlsx

477193

20-Feb-18

9:48

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1036

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

499775

20-Feb-18

9:48

resourcesoverview.xlsx.1036

resourcesoverview.xlsx

293643

20-Feb-18

9:48

projectsoverview.xlsx.1037

projectsoverview.xlsx

494344

20-Feb-18

9:48

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1037

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

501757

20-Feb-18

9:48

resourcesoverview.xlsx.1037

resourcesoverview.xlsx

302564

20-Feb-18

9:48

projectsoverview.xlsx.1038

projectsoverview.xlsx

485844

20-Feb-18

9:48

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1038

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

505045

20-Feb-18

9:48

resourcesoverview.xlsx.1038

resourcesoverview.xlsx

302120

20-Feb-18

9:48

projectsoverview.xlsx.1040

projectsoverview.xlsx

477039

20-Feb-18

9:48

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1040

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

492983

20-Feb-18

9:48

resourcesoverview.xlsx.1040

resourcesoverview.xlsx

293431

20-Feb-18

9:48

projectsoverview.xlsx.1041

projectsoverview.xlsx

495420

15-Feb-18

9:05

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1041

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

506075

15-Feb-18

9:05

resourcesoverview.xlsx.1041

resourcesoverview.xlsx

303002

15-Feb-18

9:05

projectsoverview.xlsx.1042

projectsoverview.xlsx

482384

20-Feb-18

9:48

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1042

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

497125

20-Feb-18

9:48

resourcesoverview.xlsx.1042

resourcesoverview.xlsx

298436

20-Feb-18

9:48

projectsoverview.xlsx.1044

projectsoverview.xlsx

481356

20-Feb-18

9:48

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1044

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

492716

20-Feb-18

9:48

resourcesoverview.xlsx.1044

resourcesoverview.xlsx

293304

20-Feb-18

9:48

projectsoverview.xlsx.1043

projectsoverview.xlsx

477025

20-Feb-18

9:48

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1043

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

493134

20-Feb-18

9:48

resourcesoverview.xlsx.1043

resourcesoverview.xlsx

293362

20-Feb-18

9:48

projectsoverview.xlsx.1045

projectsoverview.xlsx

485944

20-Feb-18

9:48

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1045

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

503358

20-Feb-18

9:48

resourcesoverview.xlsx.1045

resourcesoverview.xlsx

293711

20-Feb-18

9:48

projectsoverview.xlsx.1046

projectsoverview.xlsx

477233

20-Feb-18

9:48

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1046

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

492196

20-Feb-18

9:48

resourcesoverview.xlsx.1046

resourcesoverview.xlsx

293521

20-Feb-18

9:48

projectsoverview.xlsx.2070

projectsoverview.xlsx

481571

20-Feb-18

9:48

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.2070

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

492845

20-Feb-18

9:48

resourcesoverview.xlsx.2070

resourcesoverview.xlsx

293742

20-Feb-18

9:48

projectsoverview.xlsx.1048

projectsoverview.xlsx

481339

20-Feb-18

9:48

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1048

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

492716

20-Feb-18

9:48

resourcesoverview.xlsx.1048

resourcesoverview.xlsx

293488

20-Feb-18

9:48

projectsoverview.xlsx.1049

projectsoverview.xlsx

508616

20-Feb-18

9:48

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1049

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

518669

20-Feb-18

9:48

resourcesoverview.xlsx.1049

resourcesoverview.xlsx

315736

20-Feb-18

9:48

projectsoverview.xlsx.1051

projectsoverview.xlsx

481951

20-Feb-18

9:48

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1051

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

497232

20-Feb-18

9:48

resourcesoverview.xlsx.1051

resourcesoverview.xlsx

298148

20-Feb-18

9:48

projectsoverview.xlsx.1060

projectsoverview.xlsx

477128

20-Feb-18

9:48

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1060

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

493118

20-Feb-18

9:48

resourcesoverview.xlsx.1060

resourcesoverview.xlsx

293438

20-Feb-18

9:48

projectsoverview.xlsx.1053

projectsoverview.xlsx

476946

20-Feb-18

9:48

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1053

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

492744

20-Feb-18

9:48

resourcesoverview.xlsx.1053

resourcesoverview.xlsx

293343

20-Feb-18

9:48

projectsoverview.xlsx.1055

projectsoverview.xlsx

481295

20-Feb-18

9:48

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1055

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

492972

20-Feb-18

9:48

resourcesoverview.xlsx.1055

resourcesoverview.xlsx

293594

20-Feb-18

9:48

projectsoverview.xlsx.1058

projectsoverview.xlsx

512730

20-Feb-18

9:48

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1058

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

531084

20-Feb-18

9:48

resourcesoverview.xlsx.1058

resourcesoverview.xlsx

320196

20-Feb-18

9:48

projectsoverview.xlsx.2052

projectsoverview.xlsx

482197

20-Feb-18

9:48

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.2052

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

493283

20-Feb-18

9:48

resourcesoverview.xlsx.2052

resourcesoverview.xlsx

294262

20-Feb-18

9:48

projectsoverview.xlsx.1028

projectsoverview.xlsx

482317

20-Feb-18

9:48

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx.1028

projectsoverviewpowerviewdashboard.xlsx

497483

20-Feb-18

9:48

resourcesoverview.xlsx.1028

resourcesoverview.xlsx

298490

20-Feb-18

9:48

conversion.proof.mshy2_hu.lex

mshy3hu.lex

933579

15-Feb-18

8:53

mshy2_en.lex_1038

mshy3hu.lex

933579

15-Feb-18

8:53

wac.conversion.proof.mshy2_hu.lex

mshy3hu.lex

933579

15-Feb-18

8:53

conversion.proof.mshy2_hu.dll

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

15-Feb-18

8:53

mshy2_en.dll_1038

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

15-Feb-18

8:53

wac.conversion.proof.mshy2_hu.dll

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

15-Feb-18

8:53

pwa.pwaribbon.pwaribbon.xml_14

pwaribbon.xml

641121

15-Feb-18

8:53

pwa.library.statusapprovalssatellite.js_14

statusapprovalssatellite.js

19682

15-Feb-18

8:53

pwa.library.timesheetsatellite.js_14

timesheetsatellite.js

56379

15-Feb-18

8:53

pwa.library.pdplib.debug.js_14

pdplib.debug.js

79311

15-Feb-18

8:53

pwa.library.pdplib.js_14

pdplib.js

53413

15-Feb-18

8:53

pwa.library.projectserverscripts.debug.js_14

projectserverscripts.debug.js

414861

15-Feb-18

8:53

pwa.library.projectserverscripts.js_14

projectserverscripts.js

308959

15-Feb-18

8:53

pwa.library.pwaparts.ascx_14

pwaparts.ascx

19504

15-Feb-18

8:53

pwa.statusing.locktask.aspx_14

locktask.aspx

8056

15-Feb-18

8:53

Cách nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản Cập Nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật: câu hỏi thường gặp về Windows Update Giải pháp bảo mật cho chuyên gia CNTT: hỗ trợ bảo mật và khắc phục sự cố Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Microsoft Secure Hỗ trợ cục bộ theo quốc gia của bạn: hỗ trợ quốc tế

Đề xuất một tính năng hoặc cung cấp phản hồi trên SharePoint: cổng thông tin người dùng SharePoint

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×